ผู้ประกอบการ
"สศอ." เดินหน้าอุตสาหกรรม S-Curve ยานยนต์สมัยใหม่เข้า ครม. ปีนี้
  26/05/2021 12:00

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.มีแผนงานหลายฉบับที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) ยานยนต์สมัยใหม่ สศอ. ได้ออกประกาศกำหนดกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบเสรี ฉบับที่ 2 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกหรือขายในประเทศ และฉบับที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน  ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
          และแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2570) เพื่อสร้างและพัฒนา Eco System ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะเสนอ ครม. ได้ภายในปีนี้ 
          รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สศอ. ในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่า  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบใน 5 มาตรการ 6 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัลของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยจะยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีมูลค่าเพิ่มและเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปสับปะรดให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สนับสนุนการวิจัยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าสับปะรดทั้งระบบ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

          สำหรับอุตสาหกรรมอนาคต (News S-Curve) สศอ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คืบหน้าตามลำดับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ตาม Roadmap ที่จะให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นผู้นำในการผลิตและการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในภูมิภาคอาเซียน ในส่วนของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ สศอ. ได้จัดทำมาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่จำหน่ายในระหว่างปี 2562 - 2564 จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์ และออกใบรับรองให้กับผู้ประกอบการไปแล้วจำนวน 42 ใบรับรอง          
          พร้อมทั้งเร่งดำเนินการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยพัฒนาผู้ประกอบการในการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิค ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ต้นแบบ 12 ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2570) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับสากล สร้างความมั่นคงให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญต่อไป 
    และสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลการเกษตร สศอ. อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565 - 2570) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการผลิตที่สูงขึ้น เพิ่มความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้ใช้งาน รวมถึงลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยทั้ง 2 แผนปฏิบัติการอยู่ระหว่างนำเสนอ ครม. ภายในปี 2564
          นายทองชัย กล่าวต่อว่า เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดการเชื่อมโยงขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ สศอ. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 3.8% และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเติบโตเพิ่มขึ้น 1% โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้จัดส่งคำของบประมาณให้สำนักงบประมาณพิจารณาในกรอบวงเงิน 873.0646 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่วาระการพิจารณาร่าง พรบ. ในปลายเดือนพฤษภาคม 2564 นี้
          นอกจากนี้ จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายให้การพัฒนาประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน สศอ. ได้รับมอบหมายให้จัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมยางรถยนต์ และเข้าร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผน BCG Model ทั้งในระดับประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งได้จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนำร่องในสาขาผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่มีศักยภาพในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างให้เกิดการผลิตรูปแบบใหม่ที่คำนึงถึง  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การบริโภค การจัดการของเสียจนถึงการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมรูปแบบธุรกิจสู่โมเดลธุรกิจหมุนเวียนและการสร้าง Circular Startup ต่อไป
          ด้านภารกิจในด้านการให้บริการข้อมูล การชี้นำและเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. ได้จัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index: PMI) ที่เป็นดัชนีที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และบอกทิศทางของเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถเผยแพร่ดัชนี PMI ได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้วางแผนดำเนินธุรกิจ และคาดการณ์ตัวแปรชี้นำที่สะท้อนวัฏจักรทางเศรษฐกิจได้
          ส่วนด้านการพัฒนาและยกระดับการให้บริการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล สศอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อก. จัดทำระบบการปรับปรุงแบบแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นแบบฟอร์มเดียว หรือ Single Form ซึ่งล่าสุดได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การแจ้งข้อมูล Single Form ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ประกอบการในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว 22 ครั้ง ทั้งในรูปแบบการลงพื้นที่ (Face-to-Face) และการอบรมออนไลน์ (Teleconference)  
          ขณะที่ด้านการต่างประเทศ สศอ. ได้มีการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ด้านการค้าสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสของสินค้าไทยเข้าสู่ตลาด เช่น สินค้าประมง แป้งมันสำปะหลัง สับปะรด น้ำมะพร้าว กระดาษ ส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติกและเคมีภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ และรถจักรยาน ซึ่งใช้เกณฑ์การผลิตจากถิ่นกำเนิดสินค้าเดียวกันจะทำให้สร้างเครือข่ายการลงทุนในภูมิภาคเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกได้
          นายทองชัย กล่าวต่ออีกว่า สศอ. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักเตรียมจัดกิจกรรมและการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ปี 2565 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยเตรียมเสนอประเด็นการพัฒนาตาม BCG Economy Model และสุขภาวะ (Well-being) และเพื่อรองรับการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ยังมีแผนนำเสนอการประชุมหารือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ภายใต้คณะทำงานด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งได้จัดทำคำของบประมาณปี 2565 เพื่อการนี้ด้วยแล้ว
          อย่างไรก็ดี  สศอ. ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยตามแนวทางของรัฐบาล 4.0 โดยในช่วงครึ่งปีหลังจะเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามที่ได้กล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เจ้าหน้าที่บางส่วนต้องปฏิบัติงานในรูปแบบ work from home ซึ่ง สศอ. ได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้รองรับ อำนวยความสะดวก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และทันการณ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
          " ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 สศอ. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญตามกรอบนโยบายในแต่ละด้านทั้งในระดับมหภาคและรายสาขา" 


ที่มาของข่าว: ฐานเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโลกหนุนการส่งออกไทยที่เติบโตแข็งแกร่งที่ 15.53%
              24 ก.ค.2564 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ในเดือนมิ.ย. 64 ...
  24/07/2021 10:00

"สุริยะ" เดินหน้าดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ขึ้นแท่นผู้นำอาเซียน
    "สุริยะ" เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระยะยาวให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิต ...
  21/07/2021 11:30

‘เอดีบี’หั่นจีดีพีไทย’64เหลือ2% ปีหน้าฟ้าใหม่ขยายตัว4.9%
    เอดีบี ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือ 2% ปีหน้าขยายตัวมากถึง 4.9% ...
  20/07/2021 11:30

“สุริยะ สั่งการ ดีพร้อม นำเอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤตคลัสเตอร์โรงงานโควิด-19”
              กรุงเทพฯ 9 มิถุนายน 2564 -กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ...
  10/06/2021 08:00


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ครม.ไฟเขียวงบกว่า 2,900 ล้าน เร่งโครงการน้ำช่วยเกษตรกร - 09/06/2021 16:00
ครม.ไฟเขียว งบกว่า 2,900 ล้าน สนับสนุนโครงการของ "กรมทรัพยากรน้ำ-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล" เร่งพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเกษตรกร เช็กเลย ที่ไหนบ้าง ละเอียดยิบ
"ดีพร้อม" เร่งดันหลักสูตรออนไลน์ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตคลัสเตอร์โรงงานติดโควิด-19 - 09/06/2021 14:30
"ดีพร้อม" เร่งดันหลักสูตรออนไลน์ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตคลัสเตอร์โรงงานติดโควิด-19 ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมดิจิทัลเพื่อช่วยลดความแออัดในโรงงาน
"ชายแดนใต้+4อำเภอสงขลา"เฮ เว้นค่าธรรมเนียมโรงงานอีก5ปี - 09/06/2021 14:00
ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรมยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ใน 4 อำเภอของ 4 จังหวัดชายแดนใต้
ทำไม? “ราคาเหล็กพุ่ง” - 09/06/2021 14:00
"เหล็ก” เป็นวัตถุดิบสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งไทยยังไม่มีการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้า ทำให้ต้องนำเข้าเหล็กต้นนํ้า 100%
“สินค้าอาหาร-ทำงานที่บ้าน-ป้องกันโรค” ดาวรุ่งส่งออกพุ่งยาวถึงปี 65 - 07/06/2021 12:00
สนค. รายงานเทรนด์การส่งออก เผยสินค้าอาหาร สินค้าที่ใช้อำนวยความสะดวกในการทำงานที่บ้าน และสินค้าป้องกันโรค ยังเป็นดาวเด่นปีนี้ยาวถึงปีหน้า แต่สินค้าเกี่ยวเนื่องท่องเที่ยวและสินค้าฟุ่มเฟือย มีลุ้นเติบโตช่วงครึ่งปีหลัง มั่นใจปีนี้ส่งออกโตเกิน 4%
"สกพอ." เดินหน้าพัฒนา ATZ หนุนจ้างงานอุตสาหกรรมการบิน 3 พันตำแหน่ง - 04/06/2021 17:00
กบอ.รับทราบความก้าวหน้าโครงการอีอีซี ด้าน สกพอ. เดินหน้าพัฒนา ATZ หนุนจ้างงานอุตสาหกรรมการบินเพิ่ม 3,000 ตำแหน่ง
สมอ. ทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐานล็อตใหญ่กว่า 30 ล้านบาท หลังบอร์ดไฟเขียว - 03/06/2021 12:00
บอร์ด สมอ. ไฟเขียวให้ทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กระจกนิรภัยรถยนต์ หมวกกันน็อค และของเล่น มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท พร้อมกำชับให้ สมอ. ดำเนินการทำลายตามกฎหมายโรงงานอย่างเคร่งครัด
“มาบตาพุด เฟส 3” ตอกเสาเข็ม 1 ก.ค. ตามกรอบสัญญาร่วมทุนเอกชน - 02/06/2021 11:00
กนอ. เผย “มาบตาพุด เฟส 3” ตอกเสาเข็ม 1 กรกฏาคม 64 ตามกรอบสัญญาร่วมทุนเอกชน ตามเงื่อนไขการออก NTP1
"BCT EXPO 2021" ปฏิรูปอุตสาหกรรมก่อสร้าง-อาคารสู่ยุคดิจิทัล - 01/06/2021 17:00
อิมแพ็ค ผุดงาน "BCT EXPO 2021" ปฏิรูปอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารสู่ยุคดิจิทัล ชูงานรูปแบบ Hybrid ที่ผสมผสานการจัดงานแบบในสถานที่จริงและบนแพลตฟอร์มออนไลน์
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์รับมือโควิดระบาด - 01/06/2021 17:00
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์รับมือโควิดระบาด ตั้งเป้ายกระดับกว่า 100 ราย ภายในปี 2564
SME มีเฮ! ก.อุต ฯ ขยายเวลาพักชำระหนี้ต่อถึงสิ้นปี’64 - 01/06/2021 12:00
กระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ฝ่าวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ ผ่านกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยการพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เกินสิ้นปี 2564 ผ่าน SME D BANK เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564
กรมเจรจาฯ เตรียมจัดประชุมระดับสูงไทย-ฝรั่งเศส ดันร่วมมือการค้า ลงทุน เศรษฐกิจ - 28/05/2021 13:30
“โคมัตสุ” ประเทศไทย ร่วมฉลองครบ 100 ปี แบรนด์โคมัตสุประเทศญี่ปุ่น - 28/05/2021 12:00
ร่วมฉลองครบ 100 ปี แบรนด์โคมัตสุประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าธุรกิจเครื่องจักรกลหนักในไทย ไม่หวั่นโควิด-19 มั่นใจยอดขายโตตามเป้า
กดยอดส่งออกไทยปีนี้หาย 6-9 หมื่นล้านบาท ชี้ “ปฏิวัติเมียนมา” กระทบหนัก - 28/05/2021
เพิ่มการค้าไทย-อินเดีย จร.ปั้น10 ผู้ผลิตจับคู่ธุรกิจออนไลน์ - 27/05/2021 17:30
นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจลงทุนตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนิคมฯสมาร์ทปาร์ค - 27/05/2021 11:30
ส่อง 13 ตลาดส่งออกไทย ที่ไหนโตแรงสุด - 26/05/2021 16:00
ส่งออกไทยครึ่งปีหลังฟื้น13ตลาดส่งออกหลักของไทยโตต่อเนื่อง
สศอ.โชว์ผลงานขับเคลื่อนกลุ่มเอส-เคิร์ฟคืบลุยสร้างไทยเป็นฮับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - 26/05/2021 15:30
ผลวิจัยออกซ์ฟอร์ดฯ แนะ 3 แนวทางรัฐ หนุนอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารโต - 25/05/2021 15:30
ส่งออก เม.ย.พุ่งแรง 13.09% สูงสุดรอบ 36 เดือน - 25/05/2021
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 108 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2144 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.