ผู้ประกอบการ

"สศอ." เดินหน้าอุตสาหกรรม S-Curve ยานยนต์สมัยใหม่เข้า ครม. ปีนี้
  26/05/2021 12:00

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.มีแผนงานหลายฉบับที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) ยานยนต์สมัยใหม่ สศอ. ได้ออกประกาศกำหนดกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบเสรี ฉบับที่ 2 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกหรือขายในประเทศ และฉบับที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน  ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
          และแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2570) เพื่อสร้างและพัฒนา Eco System ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะเสนอ ครม. ได้ภายในปีนี้ 
          รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สศอ. ในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่า  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบใน 5 มาตรการ 6 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัลของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยจะยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีมูลค่าเพิ่มและเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปสับปะรดให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สนับสนุนการวิจัยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าสับปะรดทั้งระบบ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

          สำหรับอุตสาหกรรมอนาคต (News S-Curve) สศอ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คืบหน้าตามลำดับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ตาม Roadmap ที่จะให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นผู้นำในการผลิตและการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในภูมิภาคอาเซียน ในส่วนของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ สศอ. ได้จัดทำมาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่จำหน่ายในระหว่างปี 2562 - 2564 จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์ และออกใบรับรองให้กับผู้ประกอบการไปแล้วจำนวน 42 ใบรับรอง          
          พร้อมทั้งเร่งดำเนินการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยพัฒนาผู้ประกอบการในการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิค ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ต้นแบบ 12 ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2570) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับสากล สร้างความมั่นคงให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญต่อไป 
    และสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลการเกษตร สศอ. อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565 - 2570) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการผลิตที่สูงขึ้น เพิ่มความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้ใช้งาน รวมถึงลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยทั้ง 2 แผนปฏิบัติการอยู่ระหว่างนำเสนอ ครม. ภายในปี 2564
          นายทองชัย กล่าวต่อว่า เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดการเชื่อมโยงขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ สศอ. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 3.8% และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเติบโตเพิ่มขึ้น 1% โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้จัดส่งคำของบประมาณให้สำนักงบประมาณพิจารณาในกรอบวงเงิน 873.0646 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่วาระการพิจารณาร่าง พรบ. ในปลายเดือนพฤษภาคม 2564 นี้
          นอกจากนี้ จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายให้การพัฒนาประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน สศอ. ได้รับมอบหมายให้จัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมยางรถยนต์ และเข้าร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผน BCG Model ทั้งในระดับประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งได้จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนำร่องในสาขาผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่มีศักยภาพในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างให้เกิดการผลิตรูปแบบใหม่ที่คำนึงถึง  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การบริโภค การจัดการของเสียจนถึงการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมรูปแบบธุรกิจสู่โมเดลธุรกิจหมุนเวียนและการสร้าง Circular Startup ต่อไป
          ด้านภารกิจในด้านการให้บริการข้อมูล การชี้นำและเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. ได้จัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index: PMI) ที่เป็นดัชนีที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และบอกทิศทางของเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถเผยแพร่ดัชนี PMI ได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้วางแผนดำเนินธุรกิจ และคาดการณ์ตัวแปรชี้นำที่สะท้อนวัฏจักรทางเศรษฐกิจได้
          ส่วนด้านการพัฒนาและยกระดับการให้บริการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล สศอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อก. จัดทำระบบการปรับปรุงแบบแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นแบบฟอร์มเดียว หรือ Single Form ซึ่งล่าสุดได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การแจ้งข้อมูล Single Form ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ประกอบการในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว 22 ครั้ง ทั้งในรูปแบบการลงพื้นที่ (Face-to-Face) และการอบรมออนไลน์ (Teleconference)  
          ขณะที่ด้านการต่างประเทศ สศอ. ได้มีการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ด้านการค้าสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสของสินค้าไทยเข้าสู่ตลาด เช่น สินค้าประมง แป้งมันสำปะหลัง สับปะรด น้ำมะพร้าว กระดาษ ส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติกและเคมีภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ และรถจักรยาน ซึ่งใช้เกณฑ์การผลิตจากถิ่นกำเนิดสินค้าเดียวกันจะทำให้สร้างเครือข่ายการลงทุนในภูมิภาคเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกได้
          นายทองชัย กล่าวต่ออีกว่า สศอ. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักเตรียมจัดกิจกรรมและการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ปี 2565 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยเตรียมเสนอประเด็นการพัฒนาตาม BCG Economy Model และสุขภาวะ (Well-being) และเพื่อรองรับการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ยังมีแผนนำเสนอการประชุมหารือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ภายใต้คณะทำงานด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งได้จัดทำคำของบประมาณปี 2565 เพื่อการนี้ด้วยแล้ว
          อย่างไรก็ดี  สศอ. ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยตามแนวทางของรัฐบาล 4.0 โดยในช่วงครึ่งปีหลังจะเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามที่ได้กล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เจ้าหน้าที่บางส่วนต้องปฏิบัติงานในรูปแบบ work from home ซึ่ง สศอ. ได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้รองรับ อำนวยความสะดวก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และทันการณ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
          " ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 สศอ. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญตามกรอบนโยบายในแต่ละด้านทั้งในระดับมหภาคและรายสาขา" 


ที่มาของข่าว: ฐานเศรษฐกิจ
EXIM BANK ปลดล็อกให้บุคคลธรรมดากู้ทำธุรกิจส่งออก วงเงินสูงสุด 2 ลบ.
    EXIM BANK ปลดล็อกให้บุคคลธรรมดากู้ทำธุรกิจส่งออก วงเงินสูงสุด 2 ลบ.
  02/09/2022

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเดือนก.ค.เพิ่ม 1% รับอานิสงส์จีนคลายล็อกดาวน์
    ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเดือนก.ค.เพิ่ม 1% รับอานิสงส์จีนคลายล็อกดาวน์
  01/09/2022

สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ค. ขยายตัว 6.37%YoY, 7 เดือนโต 1.23%
    สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ค. ขยายตัว 6.37%YoY, 7 เดือนโต 1.23%
  01/09/2022

จีนเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้
    จีนเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้
  29/08/2022


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
คลังเผยก.ค. เศรษฐกิจภูมิภาคขยายตัวดีเกือบทุกภาค รับอุปสงค์-อุปทานในปท.ฟื้น - 29/08/2022
คลังเผยก.ค. เศรษฐกิจภูมิภาคขยายตัวดีเกือบทุกภาค รับอุปสงค์-อุปทานในปท.ฟื้น
KBANK ให้กรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า 35.20-36.00 จับตาถ้อยแถลงเฟด Jackson Hole - 22/08/2022
KBANK ให้กรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า 35.20-36.00 จับตาถ้อยแถลงเฟด Jackson Hole
มาเลเซียเผยยอดเกินดุลการค้าเดือนก.ค. 65 ลดลง เหตุส่งออกลด - 22/08/2022
มาเลเซียเผยยอดเกินดุลการค้าเดือนก.ค. 65 ลดลง เหตุส่งออกลด
นายกฯ สั่งทุกหน่วยเร่งเบิกจ่ายงบให้ตามเป้า หวังเม็ดเงินภาครัฐขับเคลื่อนศก.ท้ายปี - 19/08/2022
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้รับทราบจากรายงานของสำนักงบประมาณ ถึงผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ (1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) มีการเบิกจ่ายแล้ว 2.269 ล้านล้านบาท คิดเป็น 73.20% ของวงเงินงบประมาณรวม 3.10 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.20% และมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว 2.445 ล้านล้านบาท คิดเป็น 78.88% ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.86%
เงินเฟ้ออังกฤษเดือนก.ค.พุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี เหตุค่าอาหาร-พลังงานพุ่งต่อเนื่อง - 19/08/2022
สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า เงินเฟ้ออังกฤษแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีอีกครั้งในเดือนก.ค. โดยค่าอาหารและค่าพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลให้วิกฤตค่าครองชีพทวีความรุนแรงเป็นประวัติการณ์
รมว.คลัง หวังศก.ไทยปี 66 โต 4-5% แม้ห่วงหนี้ครัวเรือนในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น - 19/08/2022
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการลงทุนไทย วัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้น” ในงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น” โดยคาดว่า ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3-3.5% ซึ่งอยู่ในระดับที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ขณะที่เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ยังขยายตัวได้ 2.5% แม้จะเป็นระดับที่ไม่สูงนัก แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปลดล็อกมาตรการควบคุมโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับมา โดยคาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 8-10 ล้านคน ขณะที่ภาคการส่งออกก็ทำได้ดี แม้จะไม่ร้อนแรงเหมือนปีก่อน
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ค. - 19/08/2022
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ค.
ครม.ไฟเขียว แผนพัฒนาเกษตรในอีอีซี 5 ปี 101 โครงการ 2,845 ล้าน - 19/08/2022
ครม.ไฟเขียว ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรในเขต EEC ระยะ 5 ปี 101 โครงการ 2,845 ล้านบาท ปั้น 5 คลัสเตอร์ 3 ยุทธศาสตร์ กระจายรายได้เกษตรกร
ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมก.ค.อยู่ที่ 89.0 จาก 86.3 ในมิ.ย. - 19/08/2022
ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมก.ค.อยู่ที่ 89.0 จาก 86.3 ในมิ.ย.
เวียดนามต้องการเงินทุนกว่า 8 พันล้านดอลล์ต่อปี เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า - 19/08/2022
เวียดนามต้องการเงินทุนกว่า 8 พันล้านดอลล์ต่อปี เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า
ส.อ.ท.แนะรัฐบาล-ธปท.จัดมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย - 19/08/2022
ส.อ.ท.แนะรัฐบาล-ธปท.จัดมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย
จีนเผยยอดค้าปลีก-การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.ต่ำกว่าคาด ขณะจับตาเงินเฟ้อทั่วโลก - 19/08/2022
จีนเผยยอดค้าปลีก-การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.ต่ำกว่าคาด ขณะจับตาเงินเฟ้อทั่วโลก
กกร. มองเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว โอกาสส่งออกไทยโต - 04/08/2022
กกร. มองเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ชี้ความขัดแย้งจีน-ไต้หวัน ส่งผลดีต่อการส่งออกไทย เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ท่องเที่ยวไทยครึ่งปีหลังคึกคัก
เงินบาทเปิด 36.26 อ่อนค่าจากวานนี้หลังดอลลาร์แข็งค่าจากกังวลความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ - 03/08/2022
นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 36.26 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.13 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามภูมิภาคและทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่า
ยอดการค้าครึ่งปีแรกใน RCEP โต 13% หนุนไทยใช้ประโยชน์เพิ่มช่องทางนำเข้าสินค้าทุน - 03/08/2022
นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ติดตามสถิติการค้าของไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP ในช่วงครึ่งปีแรก โดยได้รับรายงานว่า นับจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 65 การค้าระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก RCEP ในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย. 65) มีมูลค่ารวม 169,041 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP มูลค่า 78,172 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9% ตลาดส่งออกสำคัญที่ขยายตัวได้ดี อาทิ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
ทิศทางตลาดแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำ - 02/08/2022
ทิศทางตลาดแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำ
กระทรวงอุตฯ อัดฉีดเงินเพิ่ม 3 พันล้านหนุนสินเชื่อประชารัฐช่วยเอสเอ็มอี เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง - 02/08/2022
กระทรวงอุตฯ อัดฉีดเงินเพิ่ม 3 พันล้านหนุนสินเชื่อประชารัฐช่วยเอสเอ็มอี เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง
เยอรมนีวอนทุกภาคส่วนลดใช้ก๊าซ หลังรัสเซียลดส่งออก - 01/08/2022
เยอรมนีวอนทุกภาคส่วนลดใช้ก๊าซ หลังรัสเซียลดส่งออก
ผลผลิตอุตสาหกรรมญี่ปุ่นพุ่ง 8.9% เดือนมิ.ย. รับอานิสงส์จีนผ่อนคลายล็อกดาวน์ - 01/08/2022
ผลผลิตอุตสาหกรรมญี่ปุ่นพุ่ง 8.9% เดือนมิ.ย. รับอานิสงส์จีนผ่อนคลายล็อกดาวน์
ธปท.ชี้ปรับดอกเบี้ยต้อง ‘ค่อยเป็นค่อยไป’ - 26/07/2022
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ระบุ ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชัดเจนขึ้น คาดว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะหากดูทิศทางเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี2565 คาดว่ามีทิศทางฟื้นตัวดีต่อเนื่อง โดยคาดขยายตัวที่เกินระดับ 3%
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 116 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2308 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.