สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

“ภูมิธรรม” หารือทูตสวิส ย้ำความสัมพันธ์ใกล้ชิดทุกด้าน เร่งผลักดันเจรจา FTA ไทย-เอฟตา(EFTA) ให้สรุปผลปีนี้
  15/03/2024
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) พบหารือกับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย (นายเปโตร สวาเล็น) ช่วงเย็นวานนี้(13 มี.ค.67) ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือถึงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ โดยทั้งสองฝ่ายย้ำว่าให้ความสำคัญอย่างมากกับการเจรจา FTA ระหว่างไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) ซึ่งมีสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ และยินดีที่การเจรจาฯ คืบหน้ามากและใกล้จะสรุปผลได้ คาดว่าภายในปี 2567 นี้ 
ซึ่งจะเป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยทำกับกลุ่มประเทศในยุโรป โดยสวิตเซอร์แลนด์ยินดีที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจา FTA ได้สำเร็จตามเป้าหมาย และจะเป็นประโยชน์กับทั้งไทยและสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศสมาชิก EFTA ในการเพิ่มพูนและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานสู่สากลเพื่อรองรับกฎกติกาและระเบียบการค้าโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ให้สามารถปรับตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือและแลกเปลี่ยนมุมมองถึงแนวทางการปฏิรูปรัฐธรรมนูญฯ โดยนายภูมิธรรม กล่าวว่า รัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบัน หรือฉบับปี 2560 จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดอุปสรรคและข้อจำกัดในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน  โดยรัฐบาลต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด และตระหนักว่าอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของประชาชน และจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และพร้อมให้ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ

นายภูมิธรรม กล่าวย้ำว่า ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ มีความใกล้ชิดกันมายาวนาน ตั้งแต่ปี 2440 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นในทุกด้าน รวมถึงการท่องเที่ยว สำหรับด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพัฒนา ขณะนี้ รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง ไม่ว่าทางบก น้ำ ราง และอากาศ จึงเชิญชวนให้สวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งประเทศสมาชิก EFTA เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ EFTA มีความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวและมีเสถียรภาพ ซึ่งนักลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ สามารถใช้ประเทศไทยเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคเอเชียด้วย


ในปี 2566 สวิตเซอร์แลนด์ เป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทยในยุโรป การค้ารวม 8,946.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์ 3,970.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ไทยนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ 4,975.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการค้ารวมไทย – EFTA มูลค่า 9,882.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไป EFTA 4,385.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ไทยนำเข้าจาก EFTA 5,497.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์ และ EFTA เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์พลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ และ EFTA เช่น เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เครื่องประดับอัญมณี เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และสัตว์น้ำ  สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป


การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่า ในปี 2566 นักลงทุนจากประเทศสมาชิก EFTA เข้ามาลงทุนในไทยเป็นอันดับที่ 14 จากนักลงทุนชาวต่างชาติทั้งหมด จำนวน 20 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนรวม 2,962 ล้านบาท โดยสวิตเซอร์แลนด์เสนอขอรับการลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศสมาชิก EFTA และเป็นอันดับที่ 15 จากนักลงทุนชาวต่างชาติทั้งหมด จำนวน 9 โครงการ มีมูลค่าการลงทุน 1,738 ล้านบาท

ที่มาของข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
EXIM BANK จับมือ สกพอ. สนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ Supply Chain การส่งออก
    EXIM BANK จับมือ สกพอ. สนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ ...
  20/05/2024

วิจัยกสิกรฯมองสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าจากจีนจุดไฟสงครามการค้ารอบใหม่ ระยะสั้นกระทบไม่มาก
    วิจัยกสิกรฯมองสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าจากจีนจุดไฟสงครามการค้ารอบใหม่ ระยะสั้นกระทบไม่มาก
  20/05/2024

เกาหลีใต้เตรียมออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปมูลค่า 7 พันล้านดอลล์
    เกาหลีใต้เตรียมออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปมูลค่า 7 พันล้านดอลล์
  15/05/2024

เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด
    เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด
  13/05/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ลาวเร่งแก้ปัญหาขาดแรงงาน หลังคนแห่หางานนอกประเทศ - 13/05/2024
ลาวเร่งแก้ปัญหาขาดแรงงาน หลังคนแห่หางานนอกประเทศ
รัฐบาลเร่งเพิ่มอัตราการลงทุน ชูแคมเปญ"NOWThailand"ยกไทยเป็นจุดหมายลงทุนระดับโลก - 13/05/2024
รัฐบาลเร่งเพิ่มอัตราการลงทุน ชูแคมเปญ"NOWThailand"ยกไทยเป็นจุดหมายลงทุนระดับโลก
กกร. ปรับลดจีดีพีที่ 2.2 – 2.7% เตรียมหารือแนวทางปรับค่าแรงที่เหมาะสม - 08/05/2024
กกร. ปรับลดจีดีพีที่ 2.2 – 2.7% เตรียมหารือแนวทางปรับค่าแรงที่เหมาะสม
ผวา ‘ภาคอุตสาหกรรม’ ทรุด ฉุด GDP ไตรมาส 1 ต่ำกว่า 0.8% - 08/05/2024
MPI ติดลบ 18 เดือน ส.อ.ท. ชี้แรงกดดันจากภูมิรัฐศาสตร์ สู้คู่แข่งไม่ได้ อุปสรรคใหญ่ต่อการลงทุนเพิ่ม “นักเศรษฐศาตร์” ชี้สะท้อนเศรษฐกิจไทยอ่อนแอ “เคเคพี” หวั่นฉุดเศรษฐกิจครึ่งแรกโตต่ำกว่าเป้าหมาย “ซีไอเอ็มบีไทย” คาดภาคผลิตไม่ฟื้นกดจีดีพีไตรมาสแรกต่ำกว่า 0.8%
“พิชัย” รับเศรษฐกิจไทยมีปัญหา เร่งปรับตัว เพิ่มรายได้ - 08/05/2024
รมว.คลัง เข้ากระทรวงวันแรก รับเศรษฐกิจไทยมีปัญหา จีดีพีทุก 5 ปี โตลดลง 1% เร่งปรับตัว เพิ่มรายได้ แก้หนี้ประชาชน
สิงคโปร์เผยยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. ขยายตัว 2.7% แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน - 07/05/2024
สิงคโปร์เผยยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. ขยายตัว 2.7% แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน
บี.กริม เพาเวอร์ ทุ่ม 3.39 ล้านเหรียญ รุกตลาดพลังงานสะอาดตะวันออกกลาง - 02/05/2024
บี.กริม เพาเวอร์ รุกตลาดพลังงานสะอาดในตะวันออกกลางลงทุน 3.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อหุ้นพลังงานหมุนเวียนจาก ThreeEightSix Holdings Ltd.
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรมลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน แต่ค้าปลีกฟื้นตัว - 01/05/2024
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรมลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน แต่ค้าปลีกฟื้นตัว
ผถห. BWG ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม-SRF มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท - 01/05/2024
ผถห. BWG ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม-SRF มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท
การผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีกว่าคาดในเดือนมี.ค. ขณะยอดค้าปลีกน่าผิดหวัง - 01/05/2024
การผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีกว่าคาดในเดือนมี.ค. ขณะยอดค้าปลีกน่าผิดหวัง
เวิลด์แบงก์ชี้ “จุดอ่อน” ประเทศไทย ทำให้ล้าหลังกว่าใครในอาเซียน - 18/04/2024
แม้เศรษฐกิจไทยในปี 2567 นี้ จะมีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าปีที่ผ่านมา ที่ขยายตัวเพียง 1.9% แต่ก็ถือว่ายังคงอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ "ธนาคารโลก"เผยรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวที่อัตราเพียง 2.8% นับว่าโตช้ากว่าทุกประเทศในอาเซียน ยกเว้นเมียนมา
จีนเผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.ต่ำกว่าคาด,อัตราว่างงานลดลงแตะ 5.2% - 17/04/2024
จีนเผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.ต่ำกว่าคาด,อัตราว่างงานลดลงแตะ 5.2%
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมี.ค. 67 เทียบรายเดือน - 17/04/2024
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมี.ค. 67 เทียบรายเดือน
"ส.อ.ท." จี้รัฐปรับโครงสร้างต้นทุนผลิต รักษาขีดความสามารถแข่งขันภาคอุตฯ - 10/04/2024
"ส.อ.ท." จี้รัฐปรับโครงสร้างต้นทุนผลิต รักษาขีดความสามารถแข่งขันภาคอุตฯ ชี้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบาง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ทำให้ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวรับมือ
"เยลเลน" เริ่มประชุมกับจนท.จีน เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาการผลิตมากเกินไป - 09/04/2024
"เยลเลน" เริ่มประชุมกับจนท.จีน เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาการผลิตมากเกินไป
"เยลเลน" แนะสหรัฐทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันจีนคุกคามภาคอุตสาหกรรม - 05/04/2024
"เยลเลน" แนะสหรัฐทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันจีนคุกคามภาคอุตสาหกรรม
"เยลเลน" เตรียมเยือนจีนสัปดาห์นี้ เล็งถกปัญหาจีนผลิตมากเกินไปจนกระทบศก.โลก - 04/04/2024
"เยลเลน" เตรียมเยือนจีนสัปดาห์นี้ เล็งถกปัญหาจีนผลิตมากเกินไปจนกระทบศก.โลก
นายกฯ เผย เตรียมหารือปรับค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง - 03/04/2024
นายกฯ เผย เตรียมหารือปรับค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
เปิดปัจจัยกระทบส่งออกไทย ปี 2567 โตแค่ 1-2% - 02/04/2024
สรท. จัดงานครบรอบ 30 ปี พร้อมเปิดปัจจัยท้าทายการส่งออกไทยในปี 2567 พร้อม ชูนโยบายสู่ชาติการค้า (Trading Nation) ปรับฉากทัศน์ส่งออกเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน เป้าหมายส่งออกยังมอง 1-2%
เกาหลีใต้ส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 6 อานิสงส์การส่งออกชิปแข็งแกร่ง - 02/04/2024
เกาหลีใต้ส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 6 อานิสงส์การส่งออกชิปแข็งแกร่ง
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 127 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2538 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.