สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

'กกร.' ชี้เศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอ หวังงบเบิกจ่ายปี 67 แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน
  07/03/2024
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ว่า เศรษฐกิจโลกปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตได้แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่มาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศหลักเดือนก.พ. 67 มีแนวโน้มเติบโตจากภาคบริการเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ด้านแรงงานเริ่มมีแนวโน้มแผ่วลง ส่วนจีนนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังมีจำกัด สำหรับปัญหาวิกฤตในทะเลแดงส่งผลให้ค่าระวางเรือยังอยู่ในระดับสูง ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของภาคการส่งออกสินค้าไทย 

"เศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอจากหลายปัจจัย โดยการส่งออกยังฟื้นตัวได้ช้า การท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้าสู่ระดับเดิม และกำลังซื้อภายในประเทศถูกกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือน แม้ภาคการส่งออกมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวได้แต่คาดว่าทั้งปีมูลค่าการส่งออกจะเติบโตได้ในระดับต่ำ"

อีกทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกประเทศยังมีสูง ขณะที่อุตสาหกรรมที่พึ่งพาการส่งออกมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับต่ำ สำหรับการท่องเที่ยวยังฟื้นตัวได้แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังต่ำกว่าระดับก่อนโควิดถึง 50% เนื่องจากชาวจีนหันไปท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ปัญหาหนี้และกำลังซื้อภายในประเทศที่มีแนวโน้มอ่อนแอจะเป็นปัจจัยกดดันการบริโภคของครัวเรือนต่อไป

อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐมีแนวโน้มปรับดีขึ้นในไตรมาสที่ 2 จากปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ปรับเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 2 ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการประคองเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง และจะหนุนการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระยะข้างหน้า ดังนั้น คาดว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ในกรอบ 2.8-3.3% ตามที่ประเมินไว้เดิม

ทั้งนี้ กกร. ให้ความสำคัญกับกลไกการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ผ่าน ร่าง พ.ร.บ. บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ... ที่ ครม. ได้มีมติรับหลักการ และมอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ. อยู่นั้น  ดังนั้น เพื่อให้การกลไกการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศมีความยั่งยืน และครอบคลุมปัญหาในทุกมิติทั้งจากปัญหา PM2.5 การเผาในที่โล่ง มลพิษจากภาคขนส่ง และมลพิษข้ามแดน กกร. จึงมีข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาดฯ ดังนี้ 

1. เสนอให้มีผู้แทนภาคเอกชนจำนวน 4 ท่านเท่ากับภาคประชาชนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการขับเคลื่อน 3 คณะ ภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการนโยบายอากาศสะอาด 2) คณะกรรมการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด 3) คณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน

2. บูรณาการการกำกับดูแล ด้านมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาด ดัชนีคุณภาพอากาศ และมาตรฐานการควบคุมต่างๆ  เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 

3. ทบทวนการวางหลักประกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในการขออนุญาตประกอบกิจการ โดยควรนำเอาระบบการซื้อประกันภัยมาใช้ทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหาย รวมทั้งปรับบทลงโทษผู้กระทำความผิดให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

4. ทบทวนการปรับปรุงเงื่อนไขและข้อจำกัดการใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถนำงบประมาณมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

5. ศึกษาความเหมาะสมและรายละเอียดในร่าง พ.ร.บ. โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ที่ประชุม กกร. มีความกังวลถึงเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของผักและผลไม้ที่นำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศไทย โดยในเดือนมกราคมการนำเข้าสินค้าได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ 13,275.20 ล้านบาท ขยายตัว 8.45% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน  

ซึ่งการที่ผักและผลไม้มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้ภาครัฐต้องเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบคุณภาพเพิ่มขึ้น จึงเสนอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ช่วยรัดกุมในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าผักและผลไม้ รวมทั้ง เพิ่มกำลังคนและเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบสินค้าผักและผลไม้ที่เข้ามาเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคภายในประเทศ

ที่มาของข่าว: กรุงเทพธุรกิจ
EXIM BANK จับมือ สกพอ. สนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ Supply Chain การส่งออก
    EXIM BANK จับมือ สกพอ. สนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ ...
  20/05/2024

วิจัยกสิกรฯมองสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าจากจีนจุดไฟสงครามการค้ารอบใหม่ ระยะสั้นกระทบไม่มาก
    วิจัยกสิกรฯมองสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าจากจีนจุดไฟสงครามการค้ารอบใหม่ ระยะสั้นกระทบไม่มาก
  20/05/2024

เกาหลีใต้เตรียมออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปมูลค่า 7 พันล้านดอลล์
    เกาหลีใต้เตรียมออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปมูลค่า 7 พันล้านดอลล์
  15/05/2024

เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด
    เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด
  13/05/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ลาวเร่งแก้ปัญหาขาดแรงงาน หลังคนแห่หางานนอกประเทศ - 13/05/2024
ลาวเร่งแก้ปัญหาขาดแรงงาน หลังคนแห่หางานนอกประเทศ
รัฐบาลเร่งเพิ่มอัตราการลงทุน ชูแคมเปญ"NOWThailand"ยกไทยเป็นจุดหมายลงทุนระดับโลก - 13/05/2024
รัฐบาลเร่งเพิ่มอัตราการลงทุน ชูแคมเปญ"NOWThailand"ยกไทยเป็นจุดหมายลงทุนระดับโลก
กกร. ปรับลดจีดีพีที่ 2.2 – 2.7% เตรียมหารือแนวทางปรับค่าแรงที่เหมาะสม - 08/05/2024
กกร. ปรับลดจีดีพีที่ 2.2 – 2.7% เตรียมหารือแนวทางปรับค่าแรงที่เหมาะสม
ผวา ‘ภาคอุตสาหกรรม’ ทรุด ฉุด GDP ไตรมาส 1 ต่ำกว่า 0.8% - 08/05/2024
MPI ติดลบ 18 เดือน ส.อ.ท. ชี้แรงกดดันจากภูมิรัฐศาสตร์ สู้คู่แข่งไม่ได้ อุปสรรคใหญ่ต่อการลงทุนเพิ่ม “นักเศรษฐศาตร์” ชี้สะท้อนเศรษฐกิจไทยอ่อนแอ “เคเคพี” หวั่นฉุดเศรษฐกิจครึ่งแรกโตต่ำกว่าเป้าหมาย “ซีไอเอ็มบีไทย” คาดภาคผลิตไม่ฟื้นกดจีดีพีไตรมาสแรกต่ำกว่า 0.8%
“พิชัย” รับเศรษฐกิจไทยมีปัญหา เร่งปรับตัว เพิ่มรายได้ - 08/05/2024
รมว.คลัง เข้ากระทรวงวันแรก รับเศรษฐกิจไทยมีปัญหา จีดีพีทุก 5 ปี โตลดลง 1% เร่งปรับตัว เพิ่มรายได้ แก้หนี้ประชาชน
สิงคโปร์เผยยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. ขยายตัว 2.7% แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน - 07/05/2024
สิงคโปร์เผยยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. ขยายตัว 2.7% แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน
บี.กริม เพาเวอร์ ทุ่ม 3.39 ล้านเหรียญ รุกตลาดพลังงานสะอาดตะวันออกกลาง - 02/05/2024
บี.กริม เพาเวอร์ รุกตลาดพลังงานสะอาดในตะวันออกกลางลงทุน 3.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อหุ้นพลังงานหมุนเวียนจาก ThreeEightSix Holdings Ltd.
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรมลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน แต่ค้าปลีกฟื้นตัว - 01/05/2024
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรมลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน แต่ค้าปลีกฟื้นตัว
ผถห. BWG ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม-SRF มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท - 01/05/2024
ผถห. BWG ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม-SRF มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท
การผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีกว่าคาดในเดือนมี.ค. ขณะยอดค้าปลีกน่าผิดหวัง - 01/05/2024
การผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีกว่าคาดในเดือนมี.ค. ขณะยอดค้าปลีกน่าผิดหวัง
เวิลด์แบงก์ชี้ “จุดอ่อน” ประเทศไทย ทำให้ล้าหลังกว่าใครในอาเซียน - 18/04/2024
แม้เศรษฐกิจไทยในปี 2567 นี้ จะมีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าปีที่ผ่านมา ที่ขยายตัวเพียง 1.9% แต่ก็ถือว่ายังคงอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ "ธนาคารโลก"เผยรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวที่อัตราเพียง 2.8% นับว่าโตช้ากว่าทุกประเทศในอาเซียน ยกเว้นเมียนมา
จีนเผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.ต่ำกว่าคาด,อัตราว่างงานลดลงแตะ 5.2% - 17/04/2024
จีนเผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.ต่ำกว่าคาด,อัตราว่างงานลดลงแตะ 5.2%
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมี.ค. 67 เทียบรายเดือน - 17/04/2024
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมี.ค. 67 เทียบรายเดือน
"ส.อ.ท." จี้รัฐปรับโครงสร้างต้นทุนผลิต รักษาขีดความสามารถแข่งขันภาคอุตฯ - 10/04/2024
"ส.อ.ท." จี้รัฐปรับโครงสร้างต้นทุนผลิต รักษาขีดความสามารถแข่งขันภาคอุตฯ ชี้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบาง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ทำให้ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวรับมือ
"เยลเลน" เริ่มประชุมกับจนท.จีน เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาการผลิตมากเกินไป - 09/04/2024
"เยลเลน" เริ่มประชุมกับจนท.จีน เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาการผลิตมากเกินไป
"เยลเลน" แนะสหรัฐทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันจีนคุกคามภาคอุตสาหกรรม - 05/04/2024
"เยลเลน" แนะสหรัฐทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันจีนคุกคามภาคอุตสาหกรรม
"เยลเลน" เตรียมเยือนจีนสัปดาห์นี้ เล็งถกปัญหาจีนผลิตมากเกินไปจนกระทบศก.โลก - 04/04/2024
"เยลเลน" เตรียมเยือนจีนสัปดาห์นี้ เล็งถกปัญหาจีนผลิตมากเกินไปจนกระทบศก.โลก
นายกฯ เผย เตรียมหารือปรับค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง - 03/04/2024
นายกฯ เผย เตรียมหารือปรับค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
เปิดปัจจัยกระทบส่งออกไทย ปี 2567 โตแค่ 1-2% - 02/04/2024
สรท. จัดงานครบรอบ 30 ปี พร้อมเปิดปัจจัยท้าทายการส่งออกไทยในปี 2567 พร้อม ชูนโยบายสู่ชาติการค้า (Trading Nation) ปรับฉากทัศน์ส่งออกเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน เป้าหมายส่งออกยังมอง 1-2%
เกาหลีใต้ส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 6 อานิสงส์การส่งออกชิปแข็งแกร่ง - 02/04/2024
เกาหลีใต้ส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 6 อานิสงส์การส่งออกชิปแข็งแกร่ง
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 127 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2538 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.