สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

เปิดปัจจัยกระทบส่งออกไทย ปี 2567 โตแค่ 1-2%
  02/04/2024
วันที่ 1 เมษายน 2567 นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ จัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 29 พร้อมกับงานครบรอบ 30 ปี พร้อมจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นการส่งออกของไทยยังเป็นเครื่องยนต์หลักของประเทศอยู่หรือไม่
ภายใต้หัวข้อ “Reshaping Export: How to Thrive in Economic Turmoil?” และหัวข้อ “Shaping Thailand’s Sustainable Future: Thai to Global Value Creation” โดยทิศทางการส่งออกยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบและไม่สามารถควบคุมได้จึงต้องเกิดการร่วมมือและผลักดันเพื่อให้การส่งออกของไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม จากการเสวนายังมองว่าการส่งออกของประเทศไทยยังคงเติบโตในอนาคตแต่ต้องมีการปรับตัวให้เร็ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและการแข่งขันมาก ดังนั้น สรท. คงคาดการณ์เป้าหมายการทำงานด้านการส่งออกรวมทั้งปี 2567 เติบโตที่ 1-2%

จับตาปัจจัยกระทบส่งออก
การส่งออกของไทยในระยะต่อไปมีข้อควรระวัง ตลอดจนปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบ อาทิ

1) ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) จากการแบ่งขั้วอำนาจและการรวมกลุ่มพันธมิตรซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลกรวมถึงผลกระทบต่อการส่งออกไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีโอกาสที่จะทวีความรุนแรงแผ่ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลก เป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมและคาดการณ์ได้


2) ปัญหาโลกเดือด (Global Boiling) จะส่งผลให้ต้นทุนของอุปทานการผลิตสินค้าสูงขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะทำให้หลายประเทศให้ความสำคัญมากขึ้นกับความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และกำหนดมาตรการที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นตามมา

3) มาตรการกีดกันทางการค้าและอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measure and Non-Tariff Barrier) โดยเฉพาะการอ้างเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต้องควบคุม จำกัด และร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas: GHG) ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ อาทิ นโยบาย European Green Deal ที่นำมาสู่มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) รวมถึงกฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) และ Packaging and Packaging Waste Directive ของสหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลให้ประเทศอื่นเริ่มดำเนินมาตรการรูปแบบเดียวกัน

4) บทบาทของประเทศผู้ผลิตเพื่อการส่งออกรายใหญ่ ที่มีข้อได้เปรียบเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ต่ำและกดดันราคาในตลาดโลกให้แข่งขันได้ยากมากขึ้น รวมถึงทิศทางการย้ายฐานการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามการค้า และการสร้างพันธมิตรในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงและแต้มต่อในห่วงโซ่การผลิต ทำให้แต่ละประเทศต้องเร่งปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในแต่ละประเทศเพื่อรักษาแรงดึงดูดการลงทุนใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศและเติมเต็มห่วงโซ่อุปทาน โดยเน้นตอบสนองความต้องการเป็นรายบริษัทหรือรายอุตสาหกรรมให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะดันส่งออก
ทั้งนี้ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการส่งออกของไทยในอนาคต เพื่อรับมือกับปัจจัยเสี่ยงข้างต้น ประกอบด้วย

1) ปรับรูปแบบการค้าให้เน้นย้ำถึงหลัก QCD+S (Quality, Cost, Delivery, Sustainability) ผู้ผลิตต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและบริการ การควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างแต้มต่อ การจัดส่งสินค้าที่ตรงตามเวลา และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลตอบแทนหรือกำไรทางธุรกิจ แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ

2) Green Industry and Human Rights กระบวนการผลิตต้องเน้นย้ำในเรื่องของ 2.1) การใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน 2.2) พัฒนาระบบ Lean and Green ที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเพื่อให้แข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ โดยต้องดำเนินการตลอดซัพพลายเชนของการส่งออก สามารถตรวจสอบได้ (Traceability) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและแรงงานอย่างยั่งยืน

3) มาตรการส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion) ได้แก่ 3.1) เร่งปรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ ระบบสาธารณูปโภค (ด้านน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย ไฟฟ้า กำจัดขยะ) ระบบขนส่ง (ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ทางท่อ) และระบบการสื่อสาร (เครือข่ายโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต) รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ที่ตรงจุด

เพื่อดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศและผลักดันการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น 3.2) ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิม อาทิ EEC พร้อมปรับปรุงสร้างสิทธิประโยชน์ด้าน Innovation และ Sustainability เพื่อตอบโจทย์ตามทิศทางการค้าโลกที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน

4) ผลักการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยมุ่งเน้นประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Market) ที่มีศักยภาพ และเจาะตลาดกลุ่มประเทศขนาดใหญ่ให้มากขึ้น

5) สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะสอดคล้องกับอุตสาหกรรมใหม่ และมีไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมการส่งออกที่มีคุณภาพ ดึงดูดการลงทุน และก่อเกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

6) ยกระดับสร้างขีดความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสำหรับส่งออก เนื่องจากดัชนี Global Value Chain Participation Rate ของประเทศไทยเท่ากับ 52% ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น เช่น มาเลเซีย 68% และเกาหลีใต้ 63% รวมถึงต้องเร่งยกระดับให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการระดับ SMEs ไปพร้อมกัน

7) ยกระดับการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนจากการแข่งขันด้วย Economy of Scale เป็น Economy of Speed ตามทิศทางในปัจจุบันที่ต้องเน้นการทำงานที่รวดเร็ว โดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เร่งพัฒนาบุคลากรภาครัฐรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และทำงานเชิงลึกร่วมกันมากขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการส่งออกมีจุดยืนที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน

ที่มาของข่าว: RYT9
"สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ
    "สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เผยแผนระยะยาว 5 ปี ...
  14/06/2024

"สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67
    "สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67 ...
  14/06/2024

"SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน
    "SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน ...
  13/06/2024

EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง ปักหมุดพัฒนาระบบนิเวศสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ ชูความสำเร็จโครงการบัตรเงินฝากสีเขียวภายใต้ Sustainable Finance Framework ครั้งแรกในไทย
    EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง ปักหมุดพัฒนาระบบนิเวศสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ ...
  07/06/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
สศอ. เผย MPI เม.ย. 2567 พลิกขยายตัวร้อยละ 3.43 หลังหดตัวต่อเนื่อง 18 เดือนติด - 05/06/2024
สศอ. เผย MPI เม.ย. 2567 พลิกขยายตัวร้อยละ 3.43 หลังหดตัวต่อเนื่อง 18 เดือนติด
จีนเผยยอดค้าปลีก-การลงทุนโตน้อยกว่าคาด แต่การผลิตอุตสาหกรรมแกร่งเกินคาด - 20/05/2024
จีนเผยยอดค้าปลีก-การลงทุนโตน้อยกว่าคาด แต่การผลิตอุตสาหกรรมแกร่งเกินคาด
EXIM BANK จับมือ สกพอ. สนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ Supply Chain การส่งออก - 20/05/2024
EXIM BANK จับมือ สกพอ. สนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ Supply Chain การส่งออก
วิจัยกสิกรฯมองสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าจากจีนจุดไฟสงครามการค้ารอบใหม่ ระยะสั้นกระทบไม่มาก - 20/05/2024
วิจัยกสิกรฯมองสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าจากจีนจุดไฟสงครามการค้ารอบใหม่ ระยะสั้นกระทบไม่มาก
เกาหลีใต้เตรียมออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปมูลค่า 7 พันล้านดอลล์ - 15/05/2024
เกาหลีใต้เตรียมออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปมูลค่า 7 พันล้านดอลล์
ลาวเร่งแก้ปัญหาขาดแรงงาน หลังคนแห่หางานนอกประเทศ - 13/05/2024
ลาวเร่งแก้ปัญหาขาดแรงงาน หลังคนแห่หางานนอกประเทศ
รัฐบาลเร่งเพิ่มอัตราการลงทุน ชูแคมเปญ"NOWThailand"ยกไทยเป็นจุดหมายลงทุนระดับโลก - 13/05/2024
รัฐบาลเร่งเพิ่มอัตราการลงทุน ชูแคมเปญ"NOWThailand"ยกไทยเป็นจุดหมายลงทุนระดับโลก
กกร. ปรับลดจีดีพีที่ 2.2 – 2.7% เตรียมหารือแนวทางปรับค่าแรงที่เหมาะสม - 08/05/2024
กกร. ปรับลดจีดีพีที่ 2.2 – 2.7% เตรียมหารือแนวทางปรับค่าแรงที่เหมาะสม
ผวา ‘ภาคอุตสาหกรรม’ ทรุด ฉุด GDP ไตรมาส 1 ต่ำกว่า 0.8% - 08/05/2024
MPI ติดลบ 18 เดือน ส.อ.ท. ชี้แรงกดดันจากภูมิรัฐศาสตร์ สู้คู่แข่งไม่ได้ อุปสรรคใหญ่ต่อการลงทุนเพิ่ม “นักเศรษฐศาตร์” ชี้สะท้อนเศรษฐกิจไทยอ่อนแอ “เคเคพี” หวั่นฉุดเศรษฐกิจครึ่งแรกโตต่ำกว่าเป้าหมาย “ซีไอเอ็มบีไทย” คาดภาคผลิตไม่ฟื้นกดจีดีพีไตรมาสแรกต่ำกว่า 0.8%
“พิชัย” รับเศรษฐกิจไทยมีปัญหา เร่งปรับตัว เพิ่มรายได้ - 08/05/2024
รมว.คลัง เข้ากระทรวงวันแรก รับเศรษฐกิจไทยมีปัญหา จีดีพีทุก 5 ปี โตลดลง 1% เร่งปรับตัว เพิ่มรายได้ แก้หนี้ประชาชน
สิงคโปร์เผยยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. ขยายตัว 2.7% แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน - 07/05/2024
สิงคโปร์เผยยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. ขยายตัว 2.7% แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน
บี.กริม เพาเวอร์ ทุ่ม 3.39 ล้านเหรียญ รุกตลาดพลังงานสะอาดตะวันออกกลาง - 02/05/2024
บี.กริม เพาเวอร์ รุกตลาดพลังงานสะอาดในตะวันออกกลางลงทุน 3.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อหุ้นพลังงานหมุนเวียนจาก ThreeEightSix Holdings Ltd.
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรมลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน แต่ค้าปลีกฟื้นตัว - 01/05/2024
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรมลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน แต่ค้าปลีกฟื้นตัว
ผถห. BWG ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม-SRF มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท - 01/05/2024
ผถห. BWG ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม-SRF มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท
การผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีกว่าคาดในเดือนมี.ค. ขณะยอดค้าปลีกน่าผิดหวัง - 01/05/2024
การผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีกว่าคาดในเดือนมี.ค. ขณะยอดค้าปลีกน่าผิดหวัง
เวิลด์แบงก์ชี้ “จุดอ่อน” ประเทศไทย ทำให้ล้าหลังกว่าใครในอาเซียน - 18/04/2024
แม้เศรษฐกิจไทยในปี 2567 นี้ จะมีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าปีที่ผ่านมา ที่ขยายตัวเพียง 1.9% แต่ก็ถือว่ายังคงอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ "ธนาคารโลก"เผยรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวที่อัตราเพียง 2.8% นับว่าโตช้ากว่าทุกประเทศในอาเซียน ยกเว้นเมียนมา
จีนเผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.ต่ำกว่าคาด,อัตราว่างงานลดลงแตะ 5.2% - 17/04/2024
จีนเผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.ต่ำกว่าคาด,อัตราว่างงานลดลงแตะ 5.2%
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมี.ค. 67 เทียบรายเดือน - 17/04/2024
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมี.ค. 67 เทียบรายเดือน
"ส.อ.ท." จี้รัฐปรับโครงสร้างต้นทุนผลิต รักษาขีดความสามารถแข่งขันภาคอุตฯ - 10/04/2024
"ส.อ.ท." จี้รัฐปรับโครงสร้างต้นทุนผลิต รักษาขีดความสามารถแข่งขันภาคอุตฯ ชี้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบาง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ทำให้ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวรับมือ
"เยลเลน" เริ่มประชุมกับจนท.จีน เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาการผลิตมากเกินไป - 09/04/2024
"เยลเลน" เริ่มประชุมกับจนท.จีน เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาการผลิตมากเกินไป
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 128 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2543 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.