สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

"ซานี่" ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับมือความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ
  06/12/2023
ซานี่ กรุ๊ป (SANY Group) หรือ ("ซานี่") บริษัทชั้นนำระดับโลกแห่งอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ ตอกย้ำการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนัก ก่อนการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (COP28 UAE) ซึ่งจะมีขึ้น ณ นครดูไบเป็นเวลา 13 วัน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม ภายใต้แนวคิด "การลงมือทำ" (Actionism) เพื่อเรียกร้องให้คนทั่วไปลุกขึ้นมาเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำหรับการประชุม COP28 จะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์สำคัญ 4 ด้านด้วยกันคือ เร่งการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทำความตกลงเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) ให้ความสำคัญกับบทบาทของมนุษย์และธรรมชาติในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และสร้างความมั่นใจว่า ในการประชุมครั้งนี้จะมอบโอกาสที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง คนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น เยาวชน รวมถึงประเทศต่าง ๆ เป็นต้น

ซานี่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการนำโซลูชันที่ยั่งยืนเข้ามาสู่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การก่อสร้าง พลังงานลม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อวาระการประชุมทั้งในเชิงรุกและเชิงบวก

มาตรการสีเขียวเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

ซานี่กำลังดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสีเขียว (พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม) ในกระบวนการผลิต เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานเดิม ๆ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ ริเริ่มโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งการวิจัยและพัฒนาและการใช้โซลูชั่นพลังงานลม ไฮโดรเจน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า จนประสบผลสำเร็จที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ซานี่ รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี (SANY Renewable Energy) ในเครือซานี่ ได้ลงทุนก่อสร้างทุ่งกังหันลมเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานลมในโครงสร้างพลังงาน ผ่านการปรับปรุงอัจฉริยะในด้านการผลิตและการสร้างสรรค์กิจกรรมการฝึกอบรมอัจฉริยะ ส่งผลให้ในภาพรวมนั้น ซานี่ รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี สามารถลดการใช้พลังงานต่อหน่วยและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้ 15% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการปรับปรุง

ในปี 2565 ซานี่ได้เพิ่มการเชื่อมต่อมาตรวัดพลังงานอีกกว่า 3,000 จุด นอกจากนี้ยังได้สร้างนิคมสถานีผสมผสานอัจฉริยะแห่งแรกของจีน (mixing station park) และลงทุนอีก 3.22 ล้านหยวนในการก่อสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 900,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งนิคมสถานีผสมผสานอัจฉริยะแห่งนี้จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ 887 ต้น ลดฝุ่นได้ 242 ตัน ลดซัลไฟด์ได้ 26.7 ตัน และลดไนตริกออกไซด์ได้ 13.4 ตัน เพื่อความสำเร็จในการพัฒนาร่วมกันระหว่างการผลิตอัจฉริยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทในเครือซานี่ได้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้วทั้งสิ้น 11 แห่ง โดยมีการใช้พลังงานสะอาด 16.013 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

นอกจากนี้ ซานี่ยังมีส่วนร่วมในเชิงรุกในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการจัดเก็บ พร้อมกับเพิ่มการใช้พลังงานไฮโดรเจนไปในเวลาเดียวกัน

มาตรการรับมือสภาพอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ช่วยแก้ปัญหาคอขวดในอุตสาหกรรม

ซานี่จะจัดตั้งซัพพลายเชนสีเขียว โดยจะใช้วัสดุหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และพัฒนาความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน

ซานี่ยังคงปรับปรุงกลไกระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและควบคุมมลพิษ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการควบคุมการปล่อยของเสีย ไม่ว่าจะเป็นน้ำ ก๊าซ และสารอันตรายอื่น ๆ เป็นต้น รวมถึงดำเนินการทางธุรกิจและการดำเนินงานที่อาจสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาอย่างระมัดระวัง ในปี 2565 ซานี่ กรุ๊ป ควบคุมการปล่อยน้ำเสียและก๊าซได้ตามอัตรามาตรฐาน 100% และมีอัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการกำจัดของเสียอันตรายได้ 100% เช่นกัน

นอกจากนี้ ซานี่ กรุ๊ป ยังผลักดันการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับต่ำสุด เพื่อให้การลดคาร์บอนตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นั้นครอบคลุมถึงการเลือกใช้วัสดุด้วย ในปี 2565 ซานี่ กรุ๊ปมีความหนาแน่นของการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOC) ในระดับ 0.0011 ตันต่อรายได้ 1 ล้าน ลดลงจากปีฐาน 39.71%

ขณะเดียวกัน การปรับปรุงเทคนิคและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการส่งเสริมเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ไม่เพียงแต่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint) โดยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย "คาร์บอนคู่ขนาน" (Dual Carbon)

เรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ซานี่จัดโครงการฝึกอบรมและดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้กับพนักงานโดยให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมคาร์บอนต่ำ นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับชุมชน และนวัตกรรมการศึกษา โดยในปี 2565 พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาครบ 687.4 ชั่วโมง ขณะที่ซานี่ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อสวัสดิภาพสาธารณะ 15 โครงการ คิดเป็นจำนวนเงินปีละ 9.75 ล้านหยวน

ขณะเดียวกัน ซานี่ คอนสตรักชัน อินดัสทรี (SANY Construction Industry) คือผู้นำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสีเขียวในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมือง เพื่อเร่งการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและการสร้างเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนระบบการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสถาปัตยกรรมที่มีการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเมือง และความเป็นอยู่ของผู้คน

ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ซานี่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ดิน มหาสมุทร พืชผล และสัตว์ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร

ส่วนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนั้น ซานี่ ในฐานะผู้นำแห่งอุตสาหกรรมสีเขียว มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในเชิงรุกในความพยายามทั่วโลกที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผ่านการริเริ่มโครงการครอบคลุมด้านต่าง ๆ ในวงกว้าง เช่น ซัพพลายเชนสีเขียว พลังงานสีเขียว และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซานี่ กรุ๊ป สามารถติดตามได้ทาง www.sanyglobal.com หรือติดตามซานี่ กรุ๊ป ทางเฟซบุ๊กหรือยูทูบ


ที่มาของข่าว: RYT9
ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม
    ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม
  18/04/2024

รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก
    รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก
  17/04/2024

"พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน
    "พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน
  09/04/2024

นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV
    นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV
  03/04/2024


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B - 02/04/2024
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 06/03/2024
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมโรงงานฯ รับลูกปลดล็อก Solar Rooftop เร่งแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ช่วย SME กว่า 2 แสนลบ. - 04/03/2024
กรมโรงงานฯ รับลูกปลดล็อก Solar Rooftop เร่งแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ช่วย SME กว่า 2 แสนลบ.
ทาบ “TATA-Mahindra” 2 บิ๊กค่ายรถอินเดีย ใช้ไทยเป็นฐานผลิตเจาะตลาดอาเซียน - 07/02/2024
"นลินี ทวีสิน" ผู้แทนการค้าไทย ลุยเจรจาบิ๊กเอกชนอินเดียชวนเข้ามาลงทุนใน EEC ทาบทามผู้บริหาร TATA เข้ามาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ EV และแบตเตอรี่ในไทย เพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ส่วน Mahindra เจ้าตลาดแทรกเตอร์สนใจทำตลาดก่อน ค่อยพิจารณาตั้งโรงงานผลิต
'รัดเกล้า' เผย กระทรวงอุตฯ วาง 3 อุตสาหกรรมแชมป์เปี้ยนในไทย - 07/02/2024
‘รัดเกล้า’ เผย กระทรวงอุตฯ วาง 3 อุตสาหกรรมแชมป์เปี้ยนในไทย อีวี, ป้องกันประเทศ และฮาลาล รองรับเทรนด์ใหม่ผู้บริโภค
งานมหกรรม SITE2024 สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกแห่งภาคใต้ ดึง 4 แบรนด์ชั้นนำร่วมงาน โชว์นวัตกรรม เทคโนโลยีสุดล้ำ - 29/01/2024
งานมหกรรม SITE2024 สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกแห่งภาคใต้ ดึง 4 แบรนด์ชั้นนำร่วมงาน โชว์นวัตกรรม เทคโนโลยีสุดล้ำ
ไขข้อสงสัยแหล่ง"แร่ลิเทียม"ต่อการเติบโตอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไทย - 25/01/2024
ไขข้อสงสัยแหล่ง"แร่ลิเทียม"ต่อการเติบโตอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไทย สวทช.เผยการค้นพบเป็นองค์ประกอบเป็นเรื่องที่ดี ชี้แบตเตอรี่มีห่วงโซ่คุณค่าที่ยาว ทำให้ไทยมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ได้หลายจุด
"พิมพ์ภัทรา" เร่งปลุกภาคอุตสาหกรรมไทย ชี้ EV ออร่าจับ รับเทรนด์ใหม่โลก - 25/01/2024
"พิมพ์ภัทรา" เร่งปลุกภาคอุตสาหกรรมไทย ชี้ EV ออร่าจับ รับเทรนด์ใหม่โลก
จีนนำเข้าเครื่องจักรผลิตชิปเกือบ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ปี 66 - 23/01/2024
จีนนำเข้าเครื่องจักรผลิตชิปเกือบ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ปี 66
รัฐบาลดึงดูดลงทุนอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ ดันไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในภูมิภาค - 22/01/2024
รัฐบาลดึงดูดลงทุนอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ ดันไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในภูมิภาค
"รัดเกล้า"แจงไทยพบแร่ลิเธียมมีเท่าไหร่ก็ถือเป็นข่าวดี ย้ำรัฐบาลหนุนนโยบาย EV 3.5 - 22/01/2024
"รัดเกล้า"แจงไทยพบแร่ลิเธียมมีเท่าไหร่ก็ถือเป็นข่าวดี ย้ำรัฐบาลหนุนนโยบาย EV 3.5
เปิดเวทีระดมสมอง พัฒนาเด็กอาชีวะสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเข้มข้น ปั้นวิทยาลัยต้นแบบ พร้อมสู่ Industrial IoT และ AI ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC - 19/01/2024
เปิดเวทีระดมสมอง พัฒนาเด็กอาชีวะสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเข้มข้น ปั้นวิทยาลัยต้นแบบ พร้อมสู่ Industrial IoT และ AI ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC
วว. ต้อนรับคณะผู้ประกอบการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - 19/01/2024
วว. ต้อนรับคณะผู้ประกอบการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้าก๊าซฟอสซิล โรงงานอุตสาหกรรม : ต้นตอฝุ่นพิษที่ถูกลืม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล - 19/01/2024
โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้าก๊าซฟอสซิล โรงงานอุตสาหกรรม : ต้นตอฝุ่นพิษที่ถูกลืม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข่าวดี! ไทยพบแร่ลิเธียม-โซเดียม หนุนก้าวเป็น Hub ผลิตแบตเตอรี่ EV ในภูมิภาค - 19/01/2024
ข่าวดี! ไทยพบแร่ลิเธียม-โซเดียม หนุนก้าวเป็น Hub ผลิตแบตเตอรี่ EV ในภูมิภาค
นายกฯ เผย รัฐบาลมุ่งพัฒนาแหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยคาร์บอน หวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เน้นขยายตลาดต่างประเทศ - 16/01/2024
นายกฯ เผย รัฐบาลมุ่งพัฒนาแหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยคาร์บอน หวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เน้นขยายตลาดต่างประเทศ
เอบีม คอนซัลติ้ง ชี้แนวทางปรับตัวสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า สำหรับซัพพลายเออร์ญี่ปุ่น - 16/01/2024
เอบีม คอนซัลติ้ง ชี้แนวทางปรับตัวสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า สำหรับซัพพลายเออร์ญี่ปุ่น
เอกชนเฮ! รัฐบาลหนุน โซลาร์รูฟท๊อป ปลดล็อคไม่ต้องขอใบอนุญาตโรงงาน คาดมีผลภายในปีนี้ - 15/01/2024
เอกชนเฮ! รัฐบาลหนุน โซลาร์รูฟท๊อป ปลดล็อคไม่ต้องขอใบอนุญาตโรงงาน คาดมีผลภายในปีนี้
จีนส่งออกเครื่องจักรขั้นสูงไปรัสเซียเพิ่มขึ้น 10 เท่า นับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครน - 04/01/2024
จีนส่งออกเครื่องจักรขั้นสูงไปรัสเซียเพิ่มขึ้น 10 เท่า นับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครน
J-Tec Material Handling ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม มุ่งมั่น พัฒนา อุตสาหกรรมเคมีและอาหารในประเทศไทย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - 08/12/2023
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 102 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2023 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.