ผู้ประกอบการ

BOI ฟื้นกิจการทำเหมืองแร่ ทองคำ-โปแตช รับส้มหล่น สิทธิประโยชน์
  22/08/2022
การต่ออายุประทานบัตรและใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ โดยอ้างเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยประชาชนในพื้นที่เกิดการตกค้างของโลหะหนักก่อมะเร็ง ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัด
ส่งผลให้ เหมืองแร่ทองคำชาตรีและเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศต้องหยุดการดำเนินการทำเหมืองลงตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน แต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อรัฐบาลออก พ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560) ประกอบกับในทางคดีข้อพิพาทกับบริษัท Kingsgate ในอนุญาโตตุลาการ มีแนวโน้มที่รัฐบาลไทยจะ “แพ้คดี” จนนำไปสู่การหารือคู่ขนานนอกอนุญาโตตุลาการเพื่อยุติข้อพิพาท

ขณะที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้พิจารณาอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำ ประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ และคำขอต่ออายุประทานบัตรของ บริษัทอัครา รีซอร์สเซส อีกครั้งตั้งแต่ปลายปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2565 ซึ่งคาดหมายกันว่า การดำเนินการของรัฐบาลไทยดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจรจาคู่ขนานนอกอนุญาโตตุลาการเพื่อที่จะ “ปูทาง” นำไปสู่การถอนเรื่องออกจากอนุญาโตตุลาการของบริษัท Kingsgate ในที่สุด

ฟื้นกิจการทำเหมืองแร่
ล่าสุด คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมาให้ความเห็นชอบเรื่อง นโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องระยะแรก สั่งให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้วยการกำหนดสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศอีกครั้ง

จากเดิมที่ BOI ให้การส่งเสริมการลงทุนในหมวด 2 แร่เซรามิกและโลหะขั้นมูลฐาน ใน 2 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการสำรวจแร่ กับ กิจการทำเหมืองและ/หรือแต่งแร่โพแทช ได้สิทธิประโยชน์ Activity-based Incentives อยู่ใน กลุ่ม B1 “ยกเว้น” อากรขาเข้าเครื่องจักร โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องได้รับอาชญาบัตร หรือ ประทานบัตร หรือ ใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมือง มาก่อน แต่มาครั้งนี้ BOI จะให้การส่งเสริมการลงทุนถึง 3 ประเภทกิจการคือ กลุ่มกิจการสำรวจแร่, กลุ่มกิจการทำเหมืองแร่และ/หรือแต่งแร่ กับ กลุ่มกิจการถลุงแร่หรือประกอบโลหกรรม

แน่นอนว่า สิทธิประโยชน์ใหม่ที่ BOI กำลังพิจารณาจะต้องได้ “มากกว่า” สิทธิประโยชน์ในกลุ่ม B1 ที่ได้เฉพาะการ “ยกเว้น” ภาษีขาเข้าเครื่องจักร มีความเป็นไปได้ว่า สิทธิประโยชน์ใหม่จะต้องอยู่ใน กลุ่ม A (มีตั้งแต่ A1-A4) ในสาระสำคัญที่เหนือกว่า กลุ่ม B กล่าวคือ จะได้รับการ “ยกเว้น” ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเงื่อนไขและจำนวนปีที่ลดหลั่นกันลงมา

โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่าง BOI กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น กิจการสำรวจแร่ อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม B1 เหมือนเดิม ในขณะที่ กิจการการทำเหมืองแร่และ/หรือแต่งแร่ ในประเภทแรร์เอิร์ท โลหะมีค่า ควอตซ์ โพแทช อื่น ๆ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม A2 “ยกเว้น” ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรของนำเข้าเพื่อวิจัย ยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษี ส่วนกิจการถลุงแร่หรือประกอบโลหกรรมเฉพาะแร่ที่มีศักยภาพก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ใน กลุ่ม A2 เช่นกัน

อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากการขอรับสิทธิประโยชน์ใหม่แล้ว ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องยังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การได้รับ ISO หรือได้รับ Mining 4.0 หรือ Green mining เป็นต้น

ให้บีโอไอ อุตสาหกรรมต้นน้ำ
ด้าน นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กล่าวว่า ปัจจุบันการทำเหมืองแร่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนน้อยมาก จากเดิมที่ BOI ให้สิทธิประโยชน์ไว้ 2 ประเภทกิจการคือ กิจการสำรวจแร่ทุกประเภท ในกลุ่ม B1 เงื่อนไขคือ ต้องมีอาชญาบัตรสำรวจแร่ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมและไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมูลค่าโครงการได้ กับ กิจการทำเหมืองและ/หรือแต่งแร่โพแทช เงื่อนไขคือ ต้องมีประทานบัตรหรือใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองก่อนยื่นคำขอรับการส่งเสริม ซึ่งสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม B1 “ถือว่าน้อยมาก”

ดังนั้นทาง กพร.จึงเห็นว่า ประเทศไทยควรส่งเสริมการทำเหมืองแร่ หากต้องการให้ไทยเป็นฐานการผลิตและไม่ขาดแคลนวัตถุดิบ มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ จึงควรสนับสนุนและนำแร่ที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของหลาย ๆ อุตสาหกรรมออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ไม่ใช่เพียงการขุดแล้วส่งแร่ไปถลุงขายที่จีน แล้วให้จีนส่งเป็นสินค้ากลางน้ำกลับมาขายไทย เพื่อให้ไทยผลิตเป็นสินค้าปลายน้ำ จึงจำเป็นต้องให้ BOI ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ใหม่ทั้งหมด โดยได้มีการเสนอในหลักการและหารือกันมาต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติการยื่นขอประทานบัตร (ขอใหม่) 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564-มี.ค. 2565) ปรากฏได้รับการอนุญาตไปแล้ว 22 แปลง เทียบช่วงเดียวกัน (ต.ค. 2563-มี.ค. 2564) ซึ่งอนุญาตไป 10 แปลง ส่วนประทานบัตร (ต่ออายุ) อนุญาตไป 13 แปลง เทียบช่วงเดียวกันที่อนุญาตไป 6 แปลง ขณะที่อาชญาบัตรพิเศษยังไม่มีการอนุญาตหรือ 0 แปลง เทียบช่วงเดียวกันที่อนุญาตไป 1 แปลง อาชญาบัตรผูกขาด 16 แปลง เทียบช่วงเดียวกันที่อนุญาตไป 17 แปลง โดยคำขอประทานบัตรที่ยื่นเข้ามาพบว่า อันดับ 1 คือ หินอุตสาหกรรม (ตารางประกอบ)

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมไปถึง “อุตสาหกรรมต้นน้ำ” ของการทำเหมืองแร่ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการทำเหมืองแร่รายใหญ่ 2 ราย คือ การกลับมาทำเหมืองแร่ทองคำของ บริษัทอัครา รีซอร์สเซส ซึ่งได้รับการต่ออายุประทานบัตรและอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ไปแล้ว โดยในขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการยื่นคำขอใหม่ตามกระบวนการและเงื่อนไขของ พ.ร.บ.แร่ 2560 (ฉบับใหม่) ครบถ้วน รวมถึง เตรียมยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ใน 3 ประเภทกิจการที่จะออกมาใหม่ด้วย

นอกจากนี้ยังมีกรณีของ โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการทำเหมืองใต้ดินจำนวน 4 แปลง ของบริษัทเอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปแล้วและกำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรของคณะกรรมการแร่ กลายเป็น 2 บริษัททำเหมืองขนาดใหญ่ที่พร้อมจะขอรับสิทธิประโยชน์ใหม่ของ BOI เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมทำเหมืองแร่ครั้งใหม่ของประเทศ

ที่มาของข่าว: ประชาชาติธุรกิจ
บีโอไอผนึกอีอีซี – การนิคมฯ บุกญี่ปุ่น จัดสัมมนายุทธศาสตร์ใหม่ เร่งดึงการลงทุนมาไทย
    บีไอไอเตรียมจัดทัพชักจูงการลงทุนญี่ปุ่น ร่วมกับสำนักงานอีอีซี และ กนอ. ...
  25/11/2022

BOI เผย H1/65 ยอดขอส่งเสริมลงทุน 784 โครงการ มูลค่ากว่า 2.2 แสนลบ.
    น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ...
  19/08/2022

BOI ไฟเขียวส่งเสริมลงทุน 4 โครงการใหญ่ รวม 4.45 หมื่นลบ.-เพิ่มประเภทกิจการใหม่
    น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวว่า บอร์ดบีโอไอ ...
  19/08/2022


ข่าว BOIอื่นๆ
บีโอไอ เตรียมจัดงานซับคอนอีอีซี 2022 ในจ.ชลบุรี 24-26 ส.ค.หวังกระตุ้นอุตฯ ผลิตชิ้นส่วน - 19/08/2022
บีโอไอ เตรียมจัดงานซับคอนอีอีซี 2022 ในจ.ชลบุรี 24-26 ส.ค.หวังกระตุ้นอุตฯ ผลิตชิ้นส่วน
กนอ. เผย BOI อนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์เว้นภาษี 8 ปี ในนิคมฯ อัจฉริยะ - 20/06/2022
สุพัฒนพงษ์ โรดโชว์ญี่ปุ่นครั้งแรกดึงลงทุนยานยนต์-เทคโนโลยีขั้นสูง - 21/04/2022
“บีโอไอ” เผยรองนายกรัฐมนตรี นำคณะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเดินทางไปชักจูงการลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมพบหารือกับบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สานความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ย้ำไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาค
พัฒนาเทคโนโลยีดูแลโลก พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ - 05/04/2022
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ มุ่งส่งเสริมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยในการลดสภาวะโลกร้อน ให้สอดคล้องกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) ซึ่งเป็นทิศทางการลงทุนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อช่วยกันดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บีโอไอประกาศความสำเร็จมหกรรม “BCG Startup Investment Day” เตรียมมาตรการสนับสนุน เสริมแกร่งสตาร์ทอัพไทย - 28/03/2022
บีโอไอ เผยผลความสำเร็จ การจัดงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ครั้งแรก ในประเทศไทย มีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน ทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ สนใจลงทุนสตาร์ทอัพไทย โดยบีโอไอและหน่วยงานพันธมิตรผนึกกำลังสนับสนุนสตาร์ทอัพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่
บีโอไอ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย เปิดหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) รุ่น 20 - 28/03/2022
บีโอไอหนุนผู้ประกอบการไทยหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ พร้อมเดินหน้าเปิดหลักสูตร “สร้าง นักลงทุนไทยในต่างประเทศ” TOISC รุ่นที่ 20 สร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการไทย และเตรียมความพร้อม สู่การทำธุรกิจในตลาดโลก
บีโอไอหนุนผู้ประกอบการ ลงทุนเพิ่ม พร้อมรับ “สิทธิประโยชน์ท็อปอัพ” - 21/02/2022
บีโอไอ แนะ “นักลงทุนกลุ่มลูกค้าเดิม” ขอรับสิทธิเพิ่ม ได้ประโยชน์สองเด้ง ทั้งยกระดับกิจการ พร้อมท็อปอัพสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ ผ่านมาตรการ Merit-based Incentives และปรับปรุงประสิทธิภาพ
บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูง 6.4 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมเป้าหมาย – BCG หนุนขยายตัวเพิ่ม - 03/02/2022 09:30
บีโอไอปรับมาตรการส่งเสริมลงทุนภาคเกษตร ผลักดันไทยก้าวสู่ Bio Hub ในภูมิภาค - 03/02/2022 09:00
บอร์ดบีโอไอไฟเขียวมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตร ผลักดันไทยก้าวสู่ Bio Hub ในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมศูนย์การค้าผลผลิตทางการเกษตรระบบดิจิทัล ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร ทบทวนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
บีโอไอลงนามความร่วมมือเจโทร ขยายโอกาสการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น - 13/01/2022 09:00
บีโอไอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) เป็นภาคีกับเจโทร ส่งเสริมและขยายโอกาสการลงทุนระหว่างไทย – ญี่ปุ่น สนับสนุนการเชื่อมโยง จับคู่ธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดเทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา เพื่อมุ่งยกระดับประเทศไทยตามแนวทาง BCG
บอร์ดบีไอไอไฟเขียวโครงการใหญ่ มูลค่าลงทุนกว่า 26,000 ล้านบาท - 20/12/2021 09:00
บีโอไอเคาะมาตรการกระตุ้นลงทุนปี 65 หนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ – ดึงดูดการลงทุนกลุ่ม Deep Tech - 20/12/2021
บีโอไอหนุนผู้ประกอบการไทยลงทุนต่างประเทศ วางหลักสูตรอบรมต่อเนื่องเสริมแกร่งนักลงทุนไทย - 05/11/2021 09:00
บีโอไอ ขอเชิญร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทย - ญี่ปุ่น กระตุ้นการรับช่วงการผลิต – จัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศให้เติบโต - 03/11/2021
"กนอ." เล็งดึงเอกชนร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด - 02/11/2021 09:00
บีโอไอ หนุนผู้ประกอบการไทยใช้เทคโนโลยีลดปัญหาสินค้าถูกปลอมแปลง จัดสัมมนา Thailand Anti-Counterfeiting Forum 2021 - 29/10/2021
บีโอไอ หนุนผู้ผลิตชิ้นส่วน SMEs ไทยเชื่อมธุรกิจต่างประเทศ ดึงร่วมงาน M-TECH Osaka ที่ญี่ปุ่น - 28/10/2021 08:30
บีโอไอ หนุนผู้ประกอบการร่วมมาตรการเศรษฐกิจฐานราก ช่วยองค์กรท้องถิ่นกู้วิกฤตน้ำท่วม - 26/10/2021 09:00
บีโอไอ ประสบความสำเร็จจับคู่ธุรกิจผ่านออนไลน์ 248 คู่ เชื่อมโยงมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนเกือบ 1,000 ล้านบาท - 14/10/2021 09:00
บีโอไอเร่งยกระดับผู้ประกอบการสู่ Industry 4.0 พร้อมขยายเวลามาตรการสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับ SMEs - 11/10/2021 09:00
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 10 หน้า: จำนวนทั้งหมด 181 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.