สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

BOI ฟื้นกิจการทำเหมืองแร่ ทองคำ-โปแตช รับส้มหล่น สิทธิประโยชน์
  22/08/2022
การต่ออายุประทานบัตรและใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ โดยอ้างเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยประชาชนในพื้นที่เกิดการตกค้างของโลหะหนักก่อมะเร็ง ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัด
ส่งผลให้ เหมืองแร่ทองคำชาตรีและเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศต้องหยุดการดำเนินการทำเหมืองลงตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน แต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อรัฐบาลออก พ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560) ประกอบกับในทางคดีข้อพิพาทกับบริษัท Kingsgate ในอนุญาโตตุลาการ มีแนวโน้มที่รัฐบาลไทยจะ “แพ้คดี” จนนำไปสู่การหารือคู่ขนานนอกอนุญาโตตุลาการเพื่อยุติข้อพิพาท

ขณะที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้พิจารณาอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำ ประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ และคำขอต่ออายุประทานบัตรของ บริษัทอัครา รีซอร์สเซส อีกครั้งตั้งแต่ปลายปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2565 ซึ่งคาดหมายกันว่า การดำเนินการของรัฐบาลไทยดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจรจาคู่ขนานนอกอนุญาโตตุลาการเพื่อที่จะ “ปูทาง” นำไปสู่การถอนเรื่องออกจากอนุญาโตตุลาการของบริษัท Kingsgate ในที่สุด

ฟื้นกิจการทำเหมืองแร่
ล่าสุด คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมาให้ความเห็นชอบเรื่อง นโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องระยะแรก สั่งให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้วยการกำหนดสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศอีกครั้ง

จากเดิมที่ BOI ให้การส่งเสริมการลงทุนในหมวด 2 แร่เซรามิกและโลหะขั้นมูลฐาน ใน 2 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการสำรวจแร่ กับ กิจการทำเหมืองและ/หรือแต่งแร่โพแทช ได้สิทธิประโยชน์ Activity-based Incentives อยู่ใน กลุ่ม B1 “ยกเว้น” อากรขาเข้าเครื่องจักร โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องได้รับอาชญาบัตร หรือ ประทานบัตร หรือ ใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมือง มาก่อน แต่มาครั้งนี้ BOI จะให้การส่งเสริมการลงทุนถึง 3 ประเภทกิจการคือ กลุ่มกิจการสำรวจแร่, กลุ่มกิจการทำเหมืองแร่และ/หรือแต่งแร่ กับ กลุ่มกิจการถลุงแร่หรือประกอบโลหกรรม

แน่นอนว่า สิทธิประโยชน์ใหม่ที่ BOI กำลังพิจารณาจะต้องได้ “มากกว่า” สิทธิประโยชน์ในกลุ่ม B1 ที่ได้เฉพาะการ “ยกเว้น” ภาษีขาเข้าเครื่องจักร มีความเป็นไปได้ว่า สิทธิประโยชน์ใหม่จะต้องอยู่ใน กลุ่ม A (มีตั้งแต่ A1-A4) ในสาระสำคัญที่เหนือกว่า กลุ่ม B กล่าวคือ จะได้รับการ “ยกเว้น” ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเงื่อนไขและจำนวนปีที่ลดหลั่นกันลงมา

โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่าง BOI กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น กิจการสำรวจแร่ อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม B1 เหมือนเดิม ในขณะที่ กิจการการทำเหมืองแร่และ/หรือแต่งแร่ ในประเภทแรร์เอิร์ท โลหะมีค่า ควอตซ์ โพแทช อื่น ๆ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม A2 “ยกเว้น” ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรของนำเข้าเพื่อวิจัย ยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษี ส่วนกิจการถลุงแร่หรือประกอบโลหกรรมเฉพาะแร่ที่มีศักยภาพก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ใน กลุ่ม A2 เช่นกัน

อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากการขอรับสิทธิประโยชน์ใหม่แล้ว ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องยังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การได้รับ ISO หรือได้รับ Mining 4.0 หรือ Green mining เป็นต้น

ให้บีโอไอ อุตสาหกรรมต้นน้ำ
ด้าน นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กล่าวว่า ปัจจุบันการทำเหมืองแร่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนน้อยมาก จากเดิมที่ BOI ให้สิทธิประโยชน์ไว้ 2 ประเภทกิจการคือ กิจการสำรวจแร่ทุกประเภท ในกลุ่ม B1 เงื่อนไขคือ ต้องมีอาชญาบัตรสำรวจแร่ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมและไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมูลค่าโครงการได้ กับ กิจการทำเหมืองและ/หรือแต่งแร่โพแทช เงื่อนไขคือ ต้องมีประทานบัตรหรือใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองก่อนยื่นคำขอรับการส่งเสริม ซึ่งสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม B1 “ถือว่าน้อยมาก”

ดังนั้นทาง กพร.จึงเห็นว่า ประเทศไทยควรส่งเสริมการทำเหมืองแร่ หากต้องการให้ไทยเป็นฐานการผลิตและไม่ขาดแคลนวัตถุดิบ มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ จึงควรสนับสนุนและนำแร่ที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของหลาย ๆ อุตสาหกรรมออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ไม่ใช่เพียงการขุดแล้วส่งแร่ไปถลุงขายที่จีน แล้วให้จีนส่งเป็นสินค้ากลางน้ำกลับมาขายไทย เพื่อให้ไทยผลิตเป็นสินค้าปลายน้ำ จึงจำเป็นต้องให้ BOI ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ใหม่ทั้งหมด โดยได้มีการเสนอในหลักการและหารือกันมาต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติการยื่นขอประทานบัตร (ขอใหม่) 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564-มี.ค. 2565) ปรากฏได้รับการอนุญาตไปแล้ว 22 แปลง เทียบช่วงเดียวกัน (ต.ค. 2563-มี.ค. 2564) ซึ่งอนุญาตไป 10 แปลง ส่วนประทานบัตร (ต่ออายุ) อนุญาตไป 13 แปลง เทียบช่วงเดียวกันที่อนุญาตไป 6 แปลง ขณะที่อาชญาบัตรพิเศษยังไม่มีการอนุญาตหรือ 0 แปลง เทียบช่วงเดียวกันที่อนุญาตไป 1 แปลง อาชญาบัตรผูกขาด 16 แปลง เทียบช่วงเดียวกันที่อนุญาตไป 17 แปลง โดยคำขอประทานบัตรที่ยื่นเข้ามาพบว่า อันดับ 1 คือ หินอุตสาหกรรม (ตารางประกอบ)

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมไปถึง “อุตสาหกรรมต้นน้ำ” ของการทำเหมืองแร่ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการทำเหมืองแร่รายใหญ่ 2 ราย คือ การกลับมาทำเหมืองแร่ทองคำของ บริษัทอัครา รีซอร์สเซส ซึ่งได้รับการต่ออายุประทานบัตรและอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ไปแล้ว โดยในขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการยื่นคำขอใหม่ตามกระบวนการและเงื่อนไขของ พ.ร.บ.แร่ 2560 (ฉบับใหม่) ครบถ้วน รวมถึง เตรียมยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ใน 3 ประเภทกิจการที่จะออกมาใหม่ด้วย

นอกจากนี้ยังมีกรณีของ โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการทำเหมืองใต้ดินจำนวน 4 แปลง ของบริษัทเอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปแล้วและกำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรของคณะกรรมการแร่ กลายเป็น 2 บริษัททำเหมืองขนาดใหญ่ที่พร้อมจะขอรับสิทธิประโยชน์ใหม่ของ BOI เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมทำเหมืองแร่ครั้งใหม่ของประเทศ

ที่มาของข่าว: ประชาชาติธุรกิจ
ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนขานรับผลิตเซลล์ในไทย คาดลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท
    บีโอไอ เผยผลการจัดโรดโชว์การลงทุนที่จีน ผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำตอบรับมาตรการส่งเสริม ...
  17/04/2024

บีโอไอจับมือค่ายรถยนต์ MG ดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าซัพพลายเชน EV
    บีโอไอ ผนึกกำลังค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ “MG” และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมจัดงานใหญ่ “MG Sourcing Day” ...
  10/04/2024

บีโอไอ บุกแดนมังกร ดึงผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับโลกลงทุนไทย
    บีโอไอ จัดคณะโรดโชว์ประเทศจีน ...
  10/04/2024

BOI เตรียมโรดโชว์จีน 7-10 เม.ย. จีบผู้ผลิตแบตรถ EV ตั้งฐานผลิตในไทย
    BOI เตรียมโรดโชว์จีน 7-10 เม.ย. จีบผู้ผลิตแบตรถ EV ตั้งฐานผลิตในไทย
  05/04/2024


ข่าว BOIอื่นๆ
บีโอไอ ดันไทยศูนย์กลางจัดงานมหกรรมระดับโลก พร้อมเสริมแกร่งฐานอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร - 04/04/2024
บีโอไอดันไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว - อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดส่งเสริมการจัดมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ เพื่อกระตุ้นศักยภาพไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานระดับโลก พร้อมปรับปรุงประเภทกิจการอิเล็กทรอนิกส์ รองรับกระแสย้ายฐานผลิต และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) ในประเทศไทย
บอร์ดอีวี เคาะมาตรการหนุนใช้รถบัส-รถบรรทุกอีวี พร้อมสร้างฐานแบตเตอรี่ ดันไทยศูนย์กลางอีวี - 06/03/2024
บอร์ดอีวีเคาะ 2 มาตรการสำคัญ สนับสนุนการใช้อีวีเชิงพาณิชย์ ทั้งรถโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) และรถบรรทุกไฟฟ้า (E-Truck) พร้อมออกแพ็กเกจสนับสนุนผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน เสริมแกร่งอุตสาหกรรมอีวีไทย เดินหน้าสู่ศูนย์กลางอีวีอาเซียน
บอร์ด BOI เร่งปลดล็อกอุปสรรคลงทุน-เพิ่มความสามารถแข่งขัน มุ่งสู่รัฐสนับสนุน - 07/02/2024
บอร์ด BOI เร่งปลดล็อกอุปสรรคลงทุน-เพิ่มความสามารถแข่งขัน มุ่งสู่รัฐสนับสนุน
บีโอไอ จับมือ ยูโอบี ลงนามความร่วมมือ ดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้าไทย และส่งเสริมการลงทุนทั่วอาเซียน - 15/01/2024
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และนายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคอาเซียน
บีโอไอเคาะมาตรการส่งเสริมลงทุนแก้ปัญหา PM 2.5 ผลักดันการลงทุนสีเขียว - 05/01/2024
บีโอไอเคาะมาตรการส่งเสริมลงทุนแก้ปัญหา PM 2.5 ผลักดันการลงทุนสีเขียว
บีโอไอหนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนเชื่อมซัพพลายเชนระดับโลก จัดงาน “BYD Sourcing Day” จับคู่ธุรกิจกว่า 160 บริษัท - 20/07/2023
บีโอไอ มุ่งดึงศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับเชื่อมต่อซัพพลายเชนระดับโลก ล่าสุดผนึกเครือข่ายพันธมิตรจัดงานใหญ่ “BYD Sourcing Day” จับคู่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศกับผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า รายใหญ่ “บีวายดี” ใน 7 กลุ่มชิ้นส่วนสำคัญและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสในการใช้ชิ้นส่วนในประเทศให้มากขึ้น โดยเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 160 บริษัท
บีโอไอแจงพานาโซนิคมีแผนลงทุนในไทยต่อเนื่อง เผยยอดลงทุนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 5 เดือนกว่า 1.4 แสนล้าน - 04/07/2023
บีโอไอชี้พานาโซนิคปรับฐานผลิต เป็นการปรับกลยุทธ์ระดับโลกของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ล่าสุดลงทุนในไทยเพิ่ม โดยย้ายฐานผลิตอุปกรณ์อัตโนมัติจากจีนและญี่ปุ่นมาไทย บีโอไอย้ำอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทยอยมาลงทุนไทยต่อเนื่อง หลังเดินสายเจาะกลุ่มเป้าหมายดึงลงทุน เผย 5 เดือน มียอดส่งเสริมลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้วกว่า 143,000 ล้านบาท
บีโอไอปลื้มทุนเยอรมนี - ฝรั่งเศส สนใจลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ อีวี ในไทย - 03/07/2023
บีโอไอเผยความสำเร็จกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศเยอรมนี – ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 18 - 23 มิ.ย. 66 เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ (อีวี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ หลายรายสนใจขยายลงทุนในไทยป้อนตลาดกลุ่มลูกค้าเอเชีย ล่าสุดบีโอไอ เตรียมจัดทัพโรดโชว์เมืองฉงชิ่งและเฉิงตู เมืองสำคัญ ทางตะวันตกของประเทศจีน ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 66 เพื่อดึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำมาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง
บีโอไอผนึก NIA พร้อมเป็นหุ้นส่วนนวัตกรรม ชูไทย Tech & Talent Hub หนุนผู้ประกอบการไทยสู่สากล - 24/06/2023
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) จัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกจาก 132 ประเทศทั่วโลก ในปี 2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 ขยับขึ้น 1 อันดับจากปี 2564 และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน ขณะที่ดัชนี Global Startup Ecosystem Index 2023 ไทยอยู่ในอันดับที่ 74 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 99 ในปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมของไทยที่ดีขึ้น
บีโอไอเผยยอดส่งเสริมลงทุนไตรมาสแรก 1.8 แสนล้าน ผู้ประกอบการแห่ยื่นใช้สิทธิตามมาตรการใหม่ - 22/05/2023
บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรก ปี 2566 มูลค่ารวมกว่า 1.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 นำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร แปรรูป เคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน หลังผู้ประกอบการยื่นขอใช้สิทธิตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ พร้อมมุ่งยกระดับผู้ประกอบการสู่ Smart and Sustainable Industry รองรับไทยเป็นฐานการผลิตระดับโลก
ฉางอันทุ่มลงทุน 9,800 ล้านบาท ตั้งฐานผลิต EV 1 แสนคัน ป้อนตลาดโลก - 23/04/2023
ฉางอัน ออโตโมบิล ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีน ประกาศลงทุนในไทย 9,800 ล้านบาท เตรียมยื่นขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอ เพื่อสร้างฐานการผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีน 1 แสนคัน เพื่อส่งออกทั่วโลก บีโอไอย้ำเดินหน้าดึงบริษัทชั้นนำลงทุน EV ดันไทยเป็นฐานการผลิตหลักของโลก
บีโอไอเคาะส่งเสริมลงทุนกว่า 5 หมื่นล้าน เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน – ดิจิทัล - 24/03/2023
บอร์ดบีโอไอ อนุมัติโครงการลงทุนกว่า 5 หมื่นล้านบาท เสริมความแข็งแกร่งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งในด้านพลังงานและดิจิทัล เผยบริษัทต่างชาติเลือกใช้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศจากมาตรการใหม่ พร้อมตั้งคณะทำงานบูรณาการ 4 หน่วยงานอำนวยความสะดวกนักลงทุน ขยายขอบเขต LTR Visa ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายและความเชี่ยวชาญพิเศษ
บอร์ดบีโอไอเล็งอนุมัติลงทุนอุตฯเป้าหมายล็อตใหญ่ มี.ค.นี้ - 07/03/2023
บอร์ดบีโอไอเล็งอนุมัติลงทุนอุตฯเป้าหมายล็อตใหญ่ มี.ค.นี้
บิ๊กคอร์ปปักหมุดไทยฐานเศรษฐกิจใหม่ ทีมปฏิบัติการเชิงรุก – บีโอไอ เร่งเครื่อง ดึงลงทุนจากต่างประเทศ - 07/03/2023
ทีมปฏิบัติการเชิงรุกและบีโอไอ เร่งเครื่องดึงการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนและวางรากฐานเศรษฐกิจไทย พร้อมโชว์ผลงานดึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เลือกไทยเป็นฐานขยายการลงทุน โดยเฉพาะใน 5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้า ยานยนต์ไฟฟ้า ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ BCG และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมยอดยื่นขอบีโอไอกว่า 6 แสนล้านบาท ในช่วง 3 ปี พร้อมต่อยอดยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน
บีโอไอหนุนนักลงทุนไทยบุกตลาดต่างประเทศ เปิดหลักสูตรอบรม TOISC รุ่นที่ 21 สร้างเครือข่าย - 22/02/2023
บีโอไอสนับสนุนผู้ประกอบการไทยหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ เปิดหลักสูตร“สร้าง นักลงทุนไทยในต่างประเทศ” TOISC รุ่นที่ 21 เพื่อมุ่งยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเชิญวิทยากร-นักธุรกิจชั้นนำมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างความพร้อมการขยายธุรกิจและสร้างเครือข่ายในตลาดโลก
บีโอไอเคาะส่งเสริมลงทุนกว่า 1.5 หมื่นล้าน เร่งปลดล็อกอุปสรรค ดึงต่างชาติตั้งสำนักงานภูมิภาคในไทย - 16/01/2023
ประเดิมปี 2566 บอร์ดบีโอไอ อนุมัติโครงการลงทุนกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ขานรับนโยบายสร้าง “เศรษฐกิจใหม่” พร้อมบูรณาการหน่วยงานพันธมิตร เร่งปลดล็อกอุปสรรคการลงทุน เพื่อดึงต่างชาติจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค และสร้างกลไกสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน
บีโอไอปลื้ม! ยอดลงทุนปี 65 พุ่งกว่า 6.6 แสนล้าน ยานยนต์ไฟฟ้า - ดิจิทัลปักหมุด ย้ำไทยฐานลงทุนในภูมิภาค - 16/01/2023
บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน ปี 2565 มูลค่ากว่า 6.6 แสนล้านบาท สูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมดิจิทัล เลือกไทยเป็นฐาน การผลิตสำคัญในภูมิภาค ขณะที่ยอดขอส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ขยายตัวร้อยละ 36 โดยจีนสูงสุด ตามด้วยญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่นย้ำไทยหุ้นส่วนเศรษฐกิจสำคัญ เชื่อมั่นยุทธศาสตร์ใหม่บีโอไอตอบโจทย์นักลงทุน - 05/01/2023
บีไอไอเผยความสำเร็จกิจกรรมชักจูงการลงทุนประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับอีอีซี - กนอ. เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565 นักลงทุนญี่ปุ่นย้ำประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญ ยืนยันใช้เป็นฐานการผลิตหลักในภูมิภาคอาเซียน พร้อมมีแผนขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่มีเป้าหมายร่วมกัน เน้นยกระดับอุตสาหกรรม ลดอุปสรรคการลงทุน และเพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องกับกลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นในไทย บีโอไอร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และหอการค้าญี่ปุ่น (JCC) เตรียมจัดสัมมนายุทธศาสตร์ใหม่ วันที่ 19 ธันวาคม นี้
บีโอไอ - บสย. หารือแนวทางส่งเสริม Startup - 06/12/2022
บีโอไอ - บสย. หารือแนวทางส่งเสริม Startup
บีโอไอนำทีมผู้บริหารหารือ ส.อ.ท. ยกระดับอุตสาหกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจใหม่ - 29/11/2022
บีโอไอนำทีมผู้บริหารหารือ ส.อ.ท. ยกระดับอุตสาหกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจใหม่
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 11 หน้า: จำนวนทั้งหมด 204 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.