ผู้ประกอบการ
ฟื้น FTA ไทย-อียู กู้เศรษฐกิจหลังโควิด
  01/10/2020
 

ผลศึกษาไทยได้มากกว่าเสีย

นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา เปิดเผยว่า การเจรจาความตกลงฉบับนี้ครอบคลุมเรื่องการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน รวม 16 ประเด็น งานวิจัยพบว่าหากมีการลดภาษีนำเข้าสินค้าทุกรายการระยะยาวจะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวได้ถึง 1.28% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.05 แสนล้านบาท การส่งออกจากไทยไปอียูจะสูงขึ้น 2.83% หรือ 2.16 แสนล้านบาท และการนำเข้าจากอียูสูงขึ้น 2.81% หรือ 2.09 แสนล้านบาท สินค้าส่งออกของไทยมีโอกาสขยายตัว เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าและสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์อาหาร เคมีภัณฑ์ ยาง และพลาสติก

ขณะที่การค้าบริการและการลงทุน จะครอบคลุมทั้ง 4 โหมดของภาคบริการ ซึ่งอียูจะเจรจาเปิดเสรีในสาขาสื่อสาร โทรคมนาคม การเงิน คมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะทางทะเลและการจัดส่งพัสดุและไปรษณีย์ ซึ่งเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคในการเข้ามาทำธุรกิจในสาขาบริการการเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม และบริการวิชาชีพ ตลอดจนขอให้การแข่งขันให้เสมอภาค

ภาคการลงทุนมีแนวโน้มเจรจาปกป้องข้อมูลผู้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย และการรับรองความถูกต้องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เก็บภาษีศุลกากรจากการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาจะเจรจาโดยยึดหลักการข้อตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) คุ้มครองลิขสิทธิ์หลังเสียชีวิต 50-70 ปี คุ้มครองการออกแบบ 10-15 ปี คุ้มครองพันธุ์พืชตามอนุสัญญา UPOV 1991 ปกป้องข้อมูลทดสอบทางยา 5 ปี ปกป้องข้อมูลทดสอบเคมีเกษตร 5-10 ปี ขยายอายุสิทธิบัตร 2-5 ปี คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ขอให้ประเทศสมาชิกอียูสามารถเข้าร่วมการประมูลจัดซื้อจัดจ้างได้โดยมีเงื่อนไขเดียวกับบริษัทในประเทศ และปรับค่าthreshold ลง 15 ปี เท่ากับระดับสากล เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการประมูล เป็นต้น การคุ้มครองการลงทุน สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยต้องมีความยุติธรรมและเท่าเทียม ห้ามเวนคืนการลงทุน และต้องปฏิรูปการระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและรัฐให้เป็นแบบ “ศาลการลงทุน” เป็นต้น การแข่งขันทางการค้าต้องส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดการอุดหนุน หรือผูกขาดให้สิทธิพิเศษหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

ประเด็นการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีแนวโน้มที่จะเจรจา โดยยึดหลักปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ ILO ข้อตกลงภายใต้ความตกลงสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (MEAs) การต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU การส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินการตาม CSR ตามแนวทางทางของกลุ่ม OECD และองค์กรสหประชาชาติ เป็นต้น

ส่วนประเด็นการเจรจาเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จัดให้มีกระบวนการทำงานระหว่างภาครัฐทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี ให้ได้รับประโยชน์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างระบบการค้าและสภาพแวดล้อมในการกำกับดูแลที่ง่าย โปร่งใส คาดการณ์ได้พร้อมทั้งจัดให้มีฐานข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกของเอสเอ็มอีไทยกับอียูปี 2561 เท่ากับ170,342.5 ล้านบาท จากภาพรวมการส่งออก 802,377.4 ล้านบาท และนำเข้า มูลค่า 301,188.3 ล้านบาท จากภาพรวม 723,160 ล้านบาท

หอการค้าไทยหนุนฟื้นเจรจา

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมองว่า หอการค้าสนับสนุนการเจรจา แต่บทเรียนปัญหา “ความพร้อมการเจรจา” ซึ่งต้องผ่านหลายกระบวนการข้อมูล ความคิดเห็นและระยะเวลา แน่นอนว่าภาคอุตสาหกรรมมหภาคได้มากกว่าเสีย ซึ่งผลกระทบทุกครั้งมักตกอยู่ที่ภาคเกษตร และ SMEs ที่ผ่านมาอียูเป็นเสมือนผู้กำหนดมาตรฐานการค้าอาหารทั้งโลก ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพสูงมาก ไทยจะทำอย่างไรให้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน หอการค้าทำงานหนักมาก เพื่อจะยกระดับมาตรฐานสินค้าซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญมากต่อทุกกรอบเจรจา

ขณะที่ นายชนินทร์ ชริศราพงศ์ นายกอุตสาหกรรมทูน่าไทย เปิดเผยว่าขอสนับสนุนให้ไทยเจรจาทั้งไทย-อียู และไทย-ยูเค เพราะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (economic values) โดยมั่นใจว่า Brexit ไม่กระทบ เพราะยังมีความตกลงบรัสเซลส์อยู่แล้วในส่วนของทูน่าคาดว่าผลการเจรจาจะทำให้ยอดส่งออกขยายตัวขึ้นอีก 1 แสนล้านบาท สินค้าที่ได้รับอานิสงส์ไม่ใช่เพียงทูน่า แต่มีทั้งกุ้ง ไก่ ซึ่งมีภาษีเป็นศูนย์ ส่วนการเยียวยาผลกระทบ ควรมีตัวแทนภาคเกษตร ควรมุ่ง “ปฏิรูปภาคเกษตร” ซึ่งเป็นจุดอ่อนมาก ราชการตามเทคโนโลยีไม่ทัน

ช่องโหว่กลไกรัฐ-SMEs

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เห็นด้วยว่า “กลไกรัฐ” คือจุดอ่อน เกษตรกรหากจะฟื้นการเจรจาต้องเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนที่ผ่านมาเข้าไม่ถึงกองทุน FTA อย่างแท้จริง ส่วนประเด็น UPOV ยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวในการเจรจาเชื่อว่ากลไกรัฐยังฝังปัญหาการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ ขณะที่สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทยหวั่นวิตกถึงปัญหาการนำเข้าปลาซาบะ ควรดึงรายการสินค้านี้ออกจากการลดภาษีในการเจรจา

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช เลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทย มองว่า งานวิจัยให้รายละเอียดข้อดีของการเจรจาค่อนข้างมาก แต่ยังไม่เห็นข้อมูลรายคลัสเตอร์ที่ชัดเจนว่าใครคือผู้ครอบครองสินค้านั้น ๆ รวมทั้งการสร้างเศรษฐกิจใหม่ในตลาดโลกในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงจากโควิด-19 ยังไม่อัพเดตครอบคลุม และยังห่วงเรื่องกลไกรัฐยังไม่แข็งแรงมากพอ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ขณะเดียวกันยังต้องเตรียมพร้อมเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร และการสร้างแบรนด์

นายปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทิ้งท้ายว่า แม้ว่ายุทธศาสตร์การค้า การลงทุนเป็นปัจจัยหลักพัฒนาประเทศ แต่ความพิเศษของการเจรจาการค้าของเพื่อนบ้าน คือ กฎหมายที่เข้มแข็งโดยเฉพาะเวียดนาม ระยะหลังรัฐบาลกล้าปฏิรูปกฎหมายอย่างชัดเจน รวดเร็ว และมีเสถียรภาพดึงดูดนักลงทุน นั่นคือสิ่งที่ไทยต้องเร่งสปีด

 


ที่มาของข่าว: MReport
ไทยพร้อมใช้ความตกลงการค้าบริการฉบับใหม่ของอาเซียนแล้ว
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผย ไทยเป็น 1 ใน 2 ...
  11/04/2021

‘กรมเจรจาฯ’ เผยส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไปตลาด FTA 2 เดือนแรกโต 10%
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย FTA ช่วยดันส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 2 เดือนแรกของปี 2564 ...
  11/04/2021

‘พาณิชย์’เผยประชุมFTAไทย–ตุรกีคืบหน้าตามเป้าย้ำ!เดินหน้าปิดดีลปีหน้า
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยผลการประชุมเจรจา FTA ไทย – ตุรกี รอบที่ 7 ...
  07/04/2021 12:00

‘พาณิชย์’ ประชุมคณะอนุกรรมการ CPTPP ด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอ เตรียมดันตั้งกองทุนเอฟทีเอ ต่อ กนศ.
    กระทรวงพาณิชย์ หารือคณะอนุกรรมการฯ ด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอ ...
  04/04/2021


ข่าว FTAอื่นๆ
‘พาณิชย์’ เผย ภาคอุตสาหกรรมตื่นตัวสะท้อนมุมมองการผลิตไทย หนุน จัดทำรูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อใช้ประโยชน์เอฟทีเอ - 18/03/2021
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผย ภาคเอกชนร่วมถก จัดทำ “รูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า” สะท้อนกระบวนการผลิตของไทยเพื่อใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ พร้อมนำความเห็นไปประกอบการศึกษาประโยชน์และผลกระทบ ก่อนกำหนดท่าทีไทยในการเจรจาปรับปรุงเอฟทีเอที่มีอยู่และที่มีแผนจัดทำในอนาคต
‘กรมเจรจาฯ’ เปิดเวทีระดมความเห็นรูปแบบการสะสมกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อใช้กำหนดท่าทีเจรจาเอฟทีเอ - 03/03/2021
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวที กางข้อมูลประโยชน์และผลกระทบของการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้ารูปแบบต่างๆ พร้อมเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดมความเห็น ระหว่างวันที่ 2-11 มีนาคมนี้ ก่อนใช้พิจารณากำหนดท่าทีไทยในการเจรจาปรับปรุงเอฟทีเอที่ไทยมีอยู่แล้ว และที่มีแผนจะจัดทำในอนาคต
ไทย ร่วม ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ลงนาม RCEP ความตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก - 19/11/2020
15 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกรวมไทย ได้ลงนามความตกลง RCEP สู่เอฟทีเอขนาดใหญ่ที่สุด ครอบคลุมตลาด 30% ของ GDP โลก?
‘พาณิชย์’ หารืออินโดนีเซีย ดัน “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพิ่มช่องทางขาย ‘สินค้าเกษตร’ ออนไลน์ - 01/07/2020
รัฐมนตรี RCEP กระชับความร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 ย้ำ! ลงนามปีนี้ - 29/06/2020
จุรินทร์ นั่งประธานประชุมกรรมการร่วมการค้าไทย-บังกลาเทศ รุก FTA ร่วมกัน วางเป้าผลักดันมูลค่าการค้า 2 ฝ่ายให้ทะลุ 60,000 ล้านบาท ในปี2564 ซึ่งไทยได้ดุลการค้า - 09/01/2020
“พาณิชย์” ประเดิมเจรจาการค้า ปี 63 เป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-บังกลาเทศ ปูทางสู่เป้าหมายการค้า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564 - 04/01/2020
‘พาณิชย์’ เผยผลการเจรจาเอฟทีเอไทย-ตุรกี รอบ 6 คืบหน้า ตั้งเป้าสรุปผลเจรจาภายในปี 2563 - 14/12/2019
‘กรมเจรจาฯ’ เผยหลังนั่งโต๊ะคุยอาเซียน ชี้สมาชิกพร้อมรุกคืบจัดทำแผนเศรษฐกิจปี 2563 สานต่อประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยเริ่ม - 07/12/2019
‘พาณิชย์’ เปิดผลการศึกษาเตรียมฟื้นเจรจา FTA ไทย-อียู - 23/11/2019
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ปที่กรุงเทพฯ ยืนยันเดินหน้าทำงานเพื่อให้ผู้นำอาร์เซ็ปร่วมประกาศสรุปผลการเจรจาสิ้นปีนี้ - 13/10/2019
‘กรมเจรจาฯ’ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ลุยตลาดอาเซียน - 01/09/2019
‘วีรศักดิ์’ สั่งกรมเจรจาฯ ลุยใช้ FTA เปิดทางสินค้าเกษตรและสินค้าท้องถิ่นบุกตลาดโลก หลังโมเดลสินค้านมและผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จอย่างดี - 22/08/2019
“รองนายกฯ จุรินทร์” ประเดิมประธานรัฐมนตรีอาร์เซ็ปครั้งแรกประสบผลสำเร็จ สมาชิกย้ำการเจรจาจบปีนี้แน่ - 04/08/2019
‘พาณิชย์’ ปลื้ม ปลัดเศรษฐกิจอาเซียนไฟเขียวประเด็นเศรษฐกิจสำคัญ พร้อมส่งไม้ต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกันยายนนี้ - 22/07/2019
อาเซียน สานสัมพันธ์ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ฉลองการค้าระหว่างกันขยายตัวสูงขึ้น 40% เข้าสู่ 70 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังจัดทำเอฟทีเอร่วมกันครบ 10 ปี - 20/07/2019
“พาณิชย์” เผยผลการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – แคนาดา เน้นหารือทิศทางความเป็นไปได้ในการจัดทำเอฟทีเออาเซียน-แคนาดา ในอนาคต และความร่วมมือด้านนวัตกรรม - 19/07/2019
ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมั่นใจการเจรจาอาร์เซ็ปจบปีนี้ - 26/06/2019
‘พาณิชย์’ จับมือ ‘สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย’ จัดสัมมนา ‘AHEAD’ คุณภาพสากล มุ่งยกระดับแรงงานไทย สู่การสร้างแนวทางพัฒนาแรงงานอาเซียนยุค 4IR - 22/06/2019
ไทยร่วมถกเวที อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เน้นยกระดับความตกลง AANZFTA รับมือความตึงเครียดทางการค้าโลก - 17/05/2019
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 7 หน้า: จำนวนทั้งหมด 129 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.