สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

ชี้ช่องอุตสาหกรรมไทยคว้าโอกาส ในวันที่โลกแบ่งขั้วรุนแรงขึ้น
  17/06/2024
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ระบุว่า นับวัน ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศ จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น จากความไว้วางใจกันระหว่างประเทศที่ลดลง โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐฯ และจีน ที่มีแนวโน้มรับมือกับความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ผ่านการพึ่งพาตนเอง หรือประเทศพันธมิตรมากขึ้น และกีดกันไม่ให้ประเทศที่มองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง เอาเปรียบและแข่งขันทัดเทียมกันได้
* ยิ่งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รุนแรง ยิ่งเร่งการแบ่งขั้วเศรษฐกิจ (Decoupling)
SCB EIC ชี้ว่า นโยบายระหว่างประเทศในระยะข้างหน้า จึงหันมาเน้นการกีดกันการค้าการลงทุน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ และเครือข่ายชาติพันธมิตร เพื่อรักษาระเบียบระหว่างประเทศ นำไปสู่การชะลอกระแสโลกาภิวัตน์และทำให้โลกแบ่งขั้วมากขึ้น

จากการศึกษาผลกระทบจากแนวโน้มการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจที่จะรุนแรงขึ้น โดยแบ่งกลุ่มประเทศในโลก ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความใกล้ชิดกับสหรัฐฯ และจีน ผ่านเกณฑ์การจัดกลุ่มประเทศจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ พบว่า หลังการแบ่งขั้วเศรษฐกิจ รูปแบบการค้าระหว่างประเทศจะเปลี่ยนไป กลุ่มประเทศที่มีขั้วเศรษฐกิจต่างกัน จะพึ่งพาการค้าระหว่างกันลดลง และหันมาพึ่งพาประเทศที่มีบทบาทเป็นกลาง (Neutral stance) มากขึ้น

ขณะที่ประเทศไทย ซึ่งรักษาบทบาทเป็นกลางในเกมภูมิรัฐศาสตร์โลก จะได้รับประโยชน์จากการเบี่ยงเบนทางการค้าและการลงทุน (Trade and investment diversion) จากกลุ่มประเทศที่แบ่งขั้วกันมากขึ้น

*ธุรกิจไทยแต่ละประเภท ได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน
แม้ในภาพรวมการส่งออกไทย มีโอกาสได้รับประโยชน์จากรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไป แต่ภาคการผลิตของไทย จะได้รับผลกระทบแตกต่างกัน SCB EIC ประเมินผลกระทบภาคอุตสาหกรรมไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

(1) กลุ่มที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากโลกแบ่งขั้วรุนแรงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่เคยมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาไทยตั้งแต่เริ่มสงครามการค้าในปี 2561 ก่อนหน้านี้แล้ว ส่งผลให้ไทยมีจุดแข็งด้านห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ เช่น คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์และส่วนประกอบ หรือเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยจะได้อุปสงค์สินค้าทดแทนเพิ่มขึ้นจากกลุ่มประเทศที่แบ่งขั้วกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากข้อพิพาททางการค้า เช่น เครื่องดื่มและยาสูบ เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์แปรรูป ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอยู่แล้ว และโลกยังมีความต้องการสินค้าเหล่านี้สูงขึ้น โดยผลการศึกษาพบว่า

คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ อาจขยายตัวได้ถึง 6% จากกรณีฐาน โดยจะมีความต้องการนำเข้าที่เบี่ยงเบนมาจากกลุ่มที่แบ่งขั้วกันเป็นหลัก เช่น สหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น
รถยนต์และส่วนประกอบ มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 8% และ 1.6% ตามลำดับ โดยมีความต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากประเทศเป็นกลางด้วยกัน เช่น ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ รวมถึงประเทศขั้วสีแดง

เครื่องดื่มและยาสูบ มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% โดยจะมีความต้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นหลัก ๆ จากประเทศเป็นกลางในภูมิภาคเดียวกัน เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย
(2) กลุ่มที่มีโอกาสเสียประโยชน์จากโลกแบ่งขั้วรุนแรงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมไทยที่ผูกโยงกับห่วงโซ่การผลิตของจีนหรือพึ่งพาอุปสงค์จากตลาดจีนเยอะ เช่น ปิโตรเคมีและพลาสติก ยางพาราและไม้ยางพารา ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผงวงจรพิมพ์ อาหารทะเลแปรรูปและแช่แข็ง หรือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันรุนแรงภายในภูมิภาคเพื่อแย่งชิงอุปสงค์ทดแทนจีนจากสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ เซมิคอนดักเตอร์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการทุ่มตลาดของสินค้าจีน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เหล็กและเหล็กกล้า ผักและผลไม้ เสื้อผ้า สิ่งทอ รวมไปถึงอาจมีผู้ผลิตจากขั้วประเทศสีแดง ย้ายฐานการผลิตออกมาผลิตแข่งกับอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อลดการกีดกันการส่งออกสินค้าจากประเทศของตน โดยพบว่า

เสื้อผ้าและสิ่งทอ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของไทยที่ยังผูกโยงกับห่วงโซ่การผลิตโลกเก่า และมีความสามารถในการแข่งขันลดลง โดยมูลค่าการส่งออกสิ่งทอไทย จะลดลงมากถึง 24% จากกรณีฐาน
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งสาขาการผลิตขนาดใหญ่ที่จะเสียประโยชน์ มูลค่าการส่งออกอาจลดลงราว 6% อย่างไรก็ดี แม้จะมีการแข่งขันสูงในการส่งออกสินค้าเหล่านี้ แต่ไทยยังพอมีตลาดส่งออกไปยังประเทศแบ่งขั้วที่ต้องการสินค้านำเข้าทดแทนได้อยู่บ้าง
"ผลการศึกษาข้างต้นชี้ว่า หากการแบ่งขั้วในโลกรุนแรงขึ้นจะเป็นโอกาสของไทยได้ ถ้าไทยมีกลยุทธ์ในการปรับตัวเชิงรุก เพราะส่วนหนึ่งไทยต้องเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของภาคการผลิตที่เป็นปัญหาสะสมมานาน ในช่วงที่ผ่านมา ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกไทยยังมีจำกัด และมีศักยภาพการส่งออกต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง เพราะสินค้าส่งออกไทยส่วนใหญ่ ยังผูกโยงกับห่วงโซ่การผลิตของโลกเก่า และปรับตัวได้ค่อนข้างช้าต่อความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป" บทวิเคราะห์ระบุ
* ไทยจะคว้าโอกาสได้ ต้องปรับตัวสู่ธุรกิจเชิงรุก
SCB EIC ระบุว่า บางอุตสาหกรรม อาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่การผลิตโลก แต่อาจเผชิญความเสี่ยงและการแข่งขันสูง ทั้งนี้ ไทยจะสามารถคว้าโอกาสจากโครงสร้างการค้าโลกที่เปลี่ยนไปได้ นโยบายส่งเสริมการส่งออก และการปรับตัวของภาคธุรกิจเชิงรุกจะต้องสอดคล้องกับบริบทเฉพาะของสินค้าแต่ละประเภท ที่อาจได้หรือเสียประโยชน์แตกต่างกัน แบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มสินค้าที่ไทยผลิตเก่ง แต่แข่งขันสูง : นโยบายภาครัฐควรเน้นพัฒนาความสามารถในการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และความได้เปรียบในการแข่งขัน ขณะที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวชูจุดแข็งของสินค้า และเจาะตลาดเป้าหมาย รวมถึงวางกลยุทธ์เพิ่มส่วนแบ่งตลาด และปรับสินค้าให้ทันเทรนด์โลก

2) กลุ่มสินค้าที่ไทยผลิตเก่ง และการแข่งขันไม่สูง : นโยบายภาครัฐควรสนับสนุนให้ผู้ส่งออกเปิดตลาดใหม่กระจายความเสี่ยง และยกระดับกระบวนการผลิตตามมาตรฐานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ขณะที่ภาคธุรกิจ ต้องปรับตัวลดความเสี่ยงจาก Climate change และลงทุนพลังงานหมุนเวียน

3) กลุ่มสินค้าที่ไทยผลิตไม่เก่ง แต่การแข่งขันไม่สูง : นโยบายภาครัฐควรให้สิทธิประโยชน์จูงใจให้ดำเนินธุรกิจเดิม แต่ลงทุนเพิ่มศักยภาพการผลิต มุ่งตลาดส่งออกที่มีอยู่ ขณะที่ภาคธุรกิจควรปรับตัวเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีการผลิต และสร้างความเข้าใจในตลาดขั้วสหรัฐฯ และขั้วจีนเพื่อเข้าถึงความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น

4) กลุ่มสินค้าที่ไทยผลิตไม่เก่ง และแข่งขันสูง : นโยบายภาครัฐควรช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนผ่านไปยังภาคการผลิตที่มีศักยภาพในการเติบโตบนห่วงโซ่การผลิตใหม่ได้ ขณะที่ภาคธุรกิจควรเร่งปรับตัวสู่ห่วงโซ่การผลิตใหม่ และหาพันธมิตรด้านเทคโนโลยีสนับสนุน

SCB EIC มองว่า โลกที่แบ่งขั้วไปแล้วคง ยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่ไทยสามารถคว้าโอกาสจากความขัดแย้งนี้ และเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์กับประเทศได้ โดยอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ผ่านการออกแบบนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม พอดีตัว กับประเภทธุรกิจที่มีปัญหาแตกต่างกัน และผลักดันเชิงรุก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการส่งออก

รวมถึงภาคธุรกิจเอง ที่ต้องตระหนักถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยต้องเร่งทำความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นจากภายนอกสู่ภายในธุรกิจของตนเอง เพื่อให้การส่งออกไทยอยู่รอดได้ทั้งในสถานการณ์ "โลกรวมกัน เราก็อยู่" หรือแม้ "โลกแยกหมู่ ไทยก็ยังรอด"


ที่มาของข่าว: RYT9
เปิด 22 กลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงวิกฤติ หลังสินค้าจีนราคาถูกทุ่มตลาด
    เปิด 22 กลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงวิกฤติ หลังสินค้าจีนราคาถูกทุ่มตลาด ...
  12/07/2024

'พิมพ์ภัทรา - ส.อ.ท.' ตั้ง 4 คณะทำงาน ดัน 22 อุตสาหกรรมพ้นวิกฤติเศรษฐกิจโลก
    “พิมพ์ภัทรา” หารือ “ส.อ.ท.” หลังเผชิญกติกาใหม่โลก ทำ 22 ...
  11/07/2024

จีนเผยอุตสาหกรรมโดรนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก
    จีนเผยอุตสาหกรรมโดรนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก
  11/07/2024

‘พาณิชย์’ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจา FTA ไทย-เกาหลีใต้ รอบแรก 9-11 ก.ค.นี้
    ‘พาณิชย์’ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจา FTA ไทย-เกาหลีใต้ รอบแรก 9-11 ก.ค.นี้ ที่กรุงเทพฯ ...
  10/07/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ภาคผลิตอุตสาหกรรมกลับมา -2.1% ทำการฟื้นตัวรายได้ไม่เท่าเทียม - 09/07/2024
วิจัยกรุงศรี เผย เศรษฐกิจเดือน พ.ค.ฟื้นตัว แต่ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ แม้ปัจจัยเชิงวัฏจักรหนุนการฟื้นตัวของอุปสงค์ แต่ปัจจัยเชิงโครงสร้างสร้างแรงกดดันต่อภาคการผลิตและการจ้างงานในหลายอุตสาหกรรม ชี้ ภาคผลิตอุตสาหกรรมกลับมา -2.1% กระทบต่อการฟื้นตัวของรายได้ของแรงงานในแต่ละกลุ่มต่างกัน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พฤษภาคม 2567 หดตัว 1.54% ระบบเตือนภัยส่งสัญญาณชะลอตัว - 09/07/2024
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) พ.ค. 2567 อยู่ที่ระดับ 98.34 หดตัว 1.54% สะท้อนภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ฟื้นตัว หลังปัญหาหนี้ครัวเรือน ดอกเบี้ย พลังงานยังสูง ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “ส่งสัญญาณชะลอตัว” จากความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลง ภัยแล้ง
สินค้าจ่อปรับขึ้นราคา 4-5% ตามค่าขนส่ง "ส.อ.ท." ขีดเส้นตายใน 3 เดือน - 09/07/2024
สินค้าจ่อปรับขึ้นราคา 4-5% ตามค่าขนส่ง "ส.อ.ท." ขีดเส้นตายใน 3 เดือน หลังสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยปรับขึ้นราคา 9% ตามราคาน้ำมันดีเซลที่ทะลุ 30 บาทต่อลิตร แนะรัฐบาลปรับโครงสร้างราคาน้ำมันแก้ปัญหาระยะยาว
"บีวายดี" เปิดโรงงานผลิตในไทย มุ่งสู่ Hub ยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนเต็มรูปแบบ - 08/07/2024
"บีวายดี" เปิดโรงงานผลิตในไทย มุ่งสู่ Hub ยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนเต็มรูปแบบ
ไต้หวันเปิดตัวแคมเปญ "Go Green with Taiwan" ชวนคนไทยส่งไอเดียพัฒนาโซลูชันสีเขียว พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรนานาชาติสร้างอนาคตที่ยั่งยืน - 08/07/2024
ไต้หวันเปิดตัวแคมเปญ "Go Green with Taiwan" ชวนคนไทยส่งไอเดียพัฒนาโซลูชันสีเขียว พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรนานาชาติสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
เยอรมนีเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากกว่าที่คาดในเดือนพ.ค. - 08/07/2024
เกาหลีใต้เผยยอด FDI ร่วง 10.3% ในครึ่งแรกปี 67
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนพ.ค.เพิ่มเพียง 0.7% ตลาดกังวลปัญหาการผลิตส่วนเกิน - 01/07/2024
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนพ.ค.เพิ่มเพียง 0.7% ตลาดกังวลปัญหาการผลิตส่วนเกิน
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกลดลงในเดือนพ.ค. - 01/07/2024
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกลดลงในเดือนพ.ค.
จีนเผย PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ทรงตัว, PMI ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่อง - 01/07/2024
จีนเผย PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ทรงตัว, PMI ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่อง
กรมโรงงานฯ โชว์ตัวเลข 5 เดือนปีนี้ ยอดเปิดโรงงานใหม่สูงกว่าปิด 74% - 27/06/2024
กรมโรงงานฯ โชว์ตัวเลข 5 เดือนปีนี้ ยอดเปิดโรงงานใหม่สูงกว่าปิด 74%
ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจีนตามสหรัฐ - 24/06/2024
ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจีนตามสหรัฐ
ส.อ.ท. ร่วมหารือเตรียมการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนประเทศจีน ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี - 19/06/2024
ส.อ.ท. ร่วมหารือเตรียมการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนประเทศจีน ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี
เอกชนหวั่นดัชนีร่วงต่อเนื่อง แนะรัฐส่งเสริม SMEs และสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย - 19/06/2024
เอกชนหวั่นดัชนีร่วงต่อเนื่อง แนะรัฐส่งเสริม SMEs และสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพ.ค. - 19/06/2024
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพ.ค.
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เยอรมนีระส่ำ ถูกบริษัทจีนรุกตีตลาด - 18/06/2024
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เยอรมนีระส่ำ ถูกบริษัทจีนรุกตีตลาด
"สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ - 14/06/2024
"สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เผยแผนระยะยาว 5 ปี ต้องทำให้ธุรกิจ SMEs รู้ถึงเทรนด์โลก วิธีการใช้เทคโนโลยี ไม่หลงอยู่ในยุคอนาล็อก ต้องไปข้างหน้า มีความองค์ความรู้
"สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67 - 14/06/2024
"สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67 เผยเน้นให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์โลก การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
"SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน - 13/06/2024
"SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน ชี้การเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าถึงแหล่งทุนเป็นเรื่องสำคัญมาก เร่งสร้าง SMEs ที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ
'อินโน พรีคาสท์' ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก 'ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์' รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์ - 13/06/2024
'อินโน พรีคาสท์' ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก 'ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์' รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์
EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง ปักหมุดพัฒนาระบบนิเวศสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ ชูความสำเร็จโครงการบัตรเงินฝากสีเขียวภายใต้ Sustainable Finance Framework ครั้งแรกในไทย - 07/06/2024
EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง ปักหมุดพัฒนาระบบนิเวศสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ ชูความสำเร็จโครงการบัตรเงินฝากสีเขียวภายใต้ Sustainable Finance Framework ครั้งแรกในไทย
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 129 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2564 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.