ผู้ประกอบการ

นายกฯ เปิดงาน FTI EXPO 2022 ขอบคุณภาคเอกชนร่วมรีสตาร์ทขับเคลื่อนศก.ประเทศ
  30/06/2022
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES FOR STRONGER THAILAND ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยเพื่อความยั่งยืน" ว่า ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก กำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังถูกหยิบยกเป็นวาระสำคัญของหลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายดังกล่าว เพื่อปรับตัวให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ภายใต้บริบทของโลกใหม่ใบเดิมนี้
นายกรัฐมนตรี เปรียบเทียบประเทศไทยเหมือนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนเดินต่อไปข้างหน้าบนเวทีโลก โดยกำหนดแนวทางในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้สามารถพลิกโฉมตัวเองไปสู่การเปลี่ยนแปลง ช่วงแรก คือ รีสตาร์ทเครื่องยนต์ เพื่อรีสตาร์ทประเทศไทยให้ฟื้นตัวได้โดยเร็วที่สุด (Restart) เป็นที่ทราบกันดีว่า ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 63 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยต้องหยุดชะงัก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ประกอบกับภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของอุปสงค์ทั่วโลก และยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดของปัญหาห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลก ทำให้ผู้ประกอบการภาคการส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบ และผลกระทบซ้ำเติมภายใต้ "วิกฤติซ้อนวิกฤต" จากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างมาก และส่งผลต่อเนื่องให้อัตราเงินเฟ้อ หรือค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน การ Restart Thailand ให้กลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลพยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะประสบผลสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึง แนวทางการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุด ซึ่งรัฐบาลได้พยายามดำเนินมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ และเร่งฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวโดยเร็ว ดังจะเห็นได้จากความพยายามในการเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงในปัจจุบัน รัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทาง และเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าทั้งปี 65 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวนประมาณ 7-10 ล้านคน รัฐบาลได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการในระยะต่อไป เพื่อวางรากฐานให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพและให้มีความยั่งยืนมากขึ้น

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงช่วงของการเร่งเครื่องยนต์ Speed up ว่า จะต้องรีบดำเนินการภายใต้แนวทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวนำในการยกระดับประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทั้งด้านเกษตร อาหาร การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และยานยนต์ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการสร้างอุตสาหกรรม S-Curve ใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยา และเศรษฐกิจฐานดิจิทัล โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถปรับตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งการยกระดับศักยภาพของธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs และ Startup ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างเพื่อยกระดับศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีการเตรียมความพร้อมทางด้านปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ นั่นคือการพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของประเทศให้พร้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐ การบริหารจัดการข้อมูลด้านองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศและยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

นอกจากนี้ รัฐบาลพร้อมผลักดัน Soft Power ของไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมั่นใจว่าคนไทยมีฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ระดับโลก โดยรัฐบาลได้เร่งเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยใน 15 สาขาที่สาคัญ ขณะเดียวกันก็ผลักดันวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ที่มีอยู่เดิม ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญ ที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังยุคโควิด-19

นอกเหนือจากการจะทำให้สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้แล้ว ยังมีสิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเดินหน้าประเทศไทยไปสู่เวทีโลกในอนาคต คือการกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ ซึ่งการพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ยังคงมีข้อจำกัดภายในจำนวนมากที่ต้องก้าวข้าม อีกทั้งยังต้องเตรียมพร้อมประเทศให้สามารถรับมือและแสวงหาโอกาส จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อผลักดันให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

สำหรับงาน FTI EXPO2022 นี้จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการทำงานร่วมกัน สร้างการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นการระดมองค์กรชั้นนำของประเทศ ภาครัฐและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ครอบคุลม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคเหนือ รวมกว่า 400 ราย ร่วมจัดแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน ให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างเข้มแข็ง ตั้งเป้ามียอดใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

"การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการจับมือพันธมิตรระหว่างองค์กรชั้นนำ และได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย หวังให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเต็มกำลัง จากความสามัคคีของคนไทยด้วยกัน ความมุ่งหมายของผมมีสิ่งเดียว ซึ่งเหมือนกับพี่น้องประชาชนทุกคน นั่นคือการได้เห็นบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดี ประเทศชาติมั่นคง แข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า เราทำได้อย่างแน่นอน หากเราทุกคนจับมือแล้วก้าวไปพร้อมกัน" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ที่มาของข่าว: RYT9
EXIM BANK ปลดล็อกให้บุคคลธรรมดากู้ทำธุรกิจส่งออก วงเงินสูงสุด 2 ลบ.
    EXIM BANK ปลดล็อกให้บุคคลธรรมดากู้ทำธุรกิจส่งออก วงเงินสูงสุด 2 ลบ.
  02/09/2022

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเดือนก.ค.เพิ่ม 1% รับอานิสงส์จีนคลายล็อกดาวน์
    ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเดือนก.ค.เพิ่ม 1% รับอานิสงส์จีนคลายล็อกดาวน์
  01/09/2022

สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ค. ขยายตัว 6.37%YoY, 7 เดือนโต 1.23%
    สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ค. ขยายตัว 6.37%YoY, 7 เดือนโต 1.23%
  01/09/2022

จีนเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้
    จีนเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้
  29/08/2022


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
คลังเผยก.ค. เศรษฐกิจภูมิภาคขยายตัวดีเกือบทุกภาค รับอุปสงค์-อุปทานในปท.ฟื้น - 29/08/2022
คลังเผยก.ค. เศรษฐกิจภูมิภาคขยายตัวดีเกือบทุกภาค รับอุปสงค์-อุปทานในปท.ฟื้น
KBANK ให้กรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า 35.20-36.00 จับตาถ้อยแถลงเฟด Jackson Hole - 22/08/2022
KBANK ให้กรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า 35.20-36.00 จับตาถ้อยแถลงเฟด Jackson Hole
มาเลเซียเผยยอดเกินดุลการค้าเดือนก.ค. 65 ลดลง เหตุส่งออกลด - 22/08/2022
มาเลเซียเผยยอดเกินดุลการค้าเดือนก.ค. 65 ลดลง เหตุส่งออกลด
นายกฯ สั่งทุกหน่วยเร่งเบิกจ่ายงบให้ตามเป้า หวังเม็ดเงินภาครัฐขับเคลื่อนศก.ท้ายปี - 19/08/2022
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้รับทราบจากรายงานของสำนักงบประมาณ ถึงผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ (1 ต.ค.64 – 30 มิ.ย.65) มีการเบิกจ่ายแล้ว 2.269 ล้านล้านบาท คิดเป็น 73.20% ของวงเงินงบประมาณรวม 3.10 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.20% และมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว 2.445 ล้านล้านบาท คิดเป็น 78.88% ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.86%
เงินเฟ้ออังกฤษเดือนก.ค.พุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี เหตุค่าอาหาร-พลังงานพุ่งต่อเนื่อง - 19/08/2022
สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า เงินเฟ้ออังกฤษแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีอีกครั้งในเดือนก.ค. โดยค่าอาหารและค่าพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลให้วิกฤตค่าครองชีพทวีความรุนแรงเป็นประวัติการณ์
รมว.คลัง หวังศก.ไทยปี 66 โต 4-5% แม้ห่วงหนี้ครัวเรือนในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น - 19/08/2022
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการลงทุนไทย วัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้น” ในงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น” โดยคาดว่า ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3-3.5% ซึ่งอยู่ในระดับที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ขณะที่เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ยังขยายตัวได้ 2.5% แม้จะเป็นระดับที่ไม่สูงนัก แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปลดล็อกมาตรการควบคุมโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับมา โดยคาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 8-10 ล้านคน ขณะที่ภาคการส่งออกก็ทำได้ดี แม้จะไม่ร้อนแรงเหมือนปีก่อน
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ค. - 19/08/2022
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ค.
ครม.ไฟเขียว แผนพัฒนาเกษตรในอีอีซี 5 ปี 101 โครงการ 2,845 ล้าน - 19/08/2022
ครม.ไฟเขียว ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรในเขต EEC ระยะ 5 ปี 101 โครงการ 2,845 ล้านบาท ปั้น 5 คลัสเตอร์ 3 ยุทธศาสตร์ กระจายรายได้เกษตรกร
ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมก.ค.อยู่ที่ 89.0 จาก 86.3 ในมิ.ย. - 19/08/2022
ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมก.ค.อยู่ที่ 89.0 จาก 86.3 ในมิ.ย.
เวียดนามต้องการเงินทุนกว่า 8 พันล้านดอลล์ต่อปี เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า - 19/08/2022
เวียดนามต้องการเงินทุนกว่า 8 พันล้านดอลล์ต่อปี เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า
ส.อ.ท.แนะรัฐบาล-ธปท.จัดมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย - 19/08/2022
ส.อ.ท.แนะรัฐบาล-ธปท.จัดมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย
จีนเผยยอดค้าปลีก-การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.ต่ำกว่าคาด ขณะจับตาเงินเฟ้อทั่วโลก - 19/08/2022
จีนเผยยอดค้าปลีก-การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.ต่ำกว่าคาด ขณะจับตาเงินเฟ้อทั่วโลก
กกร. มองเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว โอกาสส่งออกไทยโต - 04/08/2022
กกร. มองเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ชี้ความขัดแย้งจีน-ไต้หวัน ส่งผลดีต่อการส่งออกไทย เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ท่องเที่ยวไทยครึ่งปีหลังคึกคัก
เงินบาทเปิด 36.26 อ่อนค่าจากวานนี้หลังดอลลาร์แข็งค่าจากกังวลความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ - 03/08/2022
นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 36.26 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.13 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามภูมิภาคและทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่า
ยอดการค้าครึ่งปีแรกใน RCEP โต 13% หนุนไทยใช้ประโยชน์เพิ่มช่องทางนำเข้าสินค้าทุน - 03/08/2022
นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ติดตามสถิติการค้าของไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP ในช่วงครึ่งปีแรก โดยได้รับรายงานว่า นับจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 65 การค้าระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก RCEP ในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย. 65) มีมูลค่ารวม 169,041 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP มูลค่า 78,172 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9% ตลาดส่งออกสำคัญที่ขยายตัวได้ดี อาทิ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
ทิศทางตลาดแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำ - 02/08/2022
ทิศทางตลาดแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำ
กระทรวงอุตฯ อัดฉีดเงินเพิ่ม 3 พันล้านหนุนสินเชื่อประชารัฐช่วยเอสเอ็มอี เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง - 02/08/2022
กระทรวงอุตฯ อัดฉีดเงินเพิ่ม 3 พันล้านหนุนสินเชื่อประชารัฐช่วยเอสเอ็มอี เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง
เยอรมนีวอนทุกภาคส่วนลดใช้ก๊าซ หลังรัสเซียลดส่งออก - 01/08/2022
เยอรมนีวอนทุกภาคส่วนลดใช้ก๊าซ หลังรัสเซียลดส่งออก
ผลผลิตอุตสาหกรรมญี่ปุ่นพุ่ง 8.9% เดือนมิ.ย. รับอานิสงส์จีนผ่อนคลายล็อกดาวน์ - 01/08/2022
ผลผลิตอุตสาหกรรมญี่ปุ่นพุ่ง 8.9% เดือนมิ.ย. รับอานิสงส์จีนผ่อนคลายล็อกดาวน์
ธปท.ชี้ปรับดอกเบี้ยต้อง ‘ค่อยเป็นค่อยไป’ - 26/07/2022
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ระบุ ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชัดเจนขึ้น คาดว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะหากดูทิศทางเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี2565 คาดว่ามีทิศทางฟื้นตัวดีต่อเนื่อง โดยคาดขยายตัวที่เกินระดับ 3%
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 116 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2308 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.