ผู้ประกอบการ
เกษตรฯ-สภาอุตสาหกรรม เร่งเครื่องกระจายลงทุน 18 กลุ่ม
  19/04/2021 10:30

วันที่ 19 เม.ย. 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เปิดเผยว่า หลังจาก กรกอ. มีมติเห็นชอบ โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารให้เป็นกลไกบริหารโครงการ

ล่าสุดที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครั้งที่ 1/2564 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารภายใต้ ”5 ยุทธศาสตร์ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 เมษายน 2563 ว่าด้วย “มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี พ.ศ. 2562-2570” ตั้งเป้าขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารท็อปเทนของโลกควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวบนฐานเกษตร 4.0 เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารใน 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อกระจายการลงทุนเพิ่มการจ้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรทั่วทุกภูมิภาคตามศักยภาพของแต่ละกลุ่มจังหวัด ซึ่งขณะนี้มีถึง 9 กลุ่มจังหวัดที่สนใจโครงการนี้และเสนอพื้นที่ดำเนินการ บางกลุ่มจังหวัดเริ่มดำเนินการแล้วเช่นกลุ่มจังหวัดอีสานเหนือที่อุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่อ่างทอง

“การกระจายการลงทุนใน 18 กลุ่มจังหวัดจะเกิดฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรทั่วประเทศเป็นการสร้างสมดุลใหม่ในการพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เราจะเร่งเดินหน้าอย่างรวดเร็วไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ โดยคณะที่ปรึกษาให้พิจารณาจากนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่มีอยู่แล้ว

  โดยเพิ่มโซนอุตสาหกรรมเกษตรอาหารในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเดิม หรือถ้าลงทุนใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้น แต่สามารถเริ่มจากเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือเขตชุมชนอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเอสเอ็มอีเกษตร สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน” นายอลงกรณ์ กล่าว

ทางด้าน นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนด 4 มาตรการการขับเคลื่อน ได้แก่

1. มาตรการสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrios) เป็นมาตรการสร้างผู้ประกอบอาหารรุ่นใหม่ ให้มีนวัตกรรมอาหาร โดยให้ความสําคัญกับการผลิตอาหารอนาคต (Future Food) เช่น อาหารสุขภาพ (Healthy Foods) ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ (Food Biotechnology Products) และอาหารใหม่ (Novel Food)

2. มาตรการสร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต (Future Food Innovation) เป็นการยกระดับนวัตกรรมอาหารอนาคตสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยนําเอานวัตกรรมมาใช้ในการผลิต และแปรรูปอาหาร และสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์ฉลาด (Intelligence Packaging)

3. มาตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจเกษตรและอาหาร (New Marketing Platform) ทั้งในและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ออนไลน์

4. มาตรการสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม (Enabling) ที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดึงผู้ผลิตรายใหญ่ (Global Player) เข้ามาเป็น Big Brother มีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบ Smart Farming รวมถึงการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหาร

โดยมีการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. กําหนดพื้นที่ใน 18 กลุ่มจังหวัด และสินค้าเป้าหมายในการส่งเสริมเขตอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

2. จังหวัดจัดทําข้อมูลรายละเอียดศักยภาพของพื้นที่ และสินค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดทําแนวทางการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในแต่ละกลุ่มจังหวัดดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

3. จัดทํามาตรการส่งเสริมการลงทุน ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4. นํามาตรการจูงใจและข้อเสนอของจังหวัดมาจัดทําแนวทางการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรและอาหาร

5. นําเสนอผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาต่อไป

“ในการกําหนดพื้นที่ และสินค้าเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร แบ่งออกเป็นอย่างน้อย 3 กลุ่ม สินค้า ได้แก่ 1) กลุ่มสินค้าเป้าหมายภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2) กลุ่มสินค้าที่มีมีมูลค่าสูงสุด 4 อันดับแรก ของจังหวัด และ 3) กลุ่มสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ของจังหวัด

โดยได้กําหนดสินค้าเป้าหมาย ได้แก่ 1) สินค้า Commodity เช่น กลุ่มข้าวและธัญพืช กลุ่มปศุสัตว์ ประมง กลุ่มผัก ผลไม้ กลุ่มเครื่องปรุงรส อาหารพร้อมรับประทาน เกษตรอินทรีย์ เครื่องดื่มสุขภาพ (Healthy drinks) รวมถึงสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ทันสมัย บรรจุภัณฑ์ฉลาด รวมถึงอาหารที่ยกระดับด้วยการคัดแยกเกรด

2) สินค้าอนาคต Future Food เช่น อาหารสุขภาพและอาหารฟังก์ชัน (Healthy and Functional Food) ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารใหม่ (Novel Food) อาหารและวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร” นายอลงกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กรกอ.มีมติเห็นชอบ ”โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรม” และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

1. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายกนก อภิรดี อดีตผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยและประธานธนาคารเอสเอ็มอี นายโฆษิต สุวินิจจิต นักบริหารชั้นแนวหน้า และ นายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นที่ปรึกษา

2. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ อดีตผู้ว่าวว. และอดีตผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน

3. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอําพันธุ์ เวฬุตันติ) และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นรองประธาน

4. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิรวม 22 คน เป็นอนุกรรมการ

5. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

6. ผู้อํานวยการสถาบันอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร รวมถึงขับเคลื่อนการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือรูปแบบอื่นๆ ตามศักยภาพใน 18 กลุ่มจังหวัด


ที่มาของข่าว: ประชาชาติธุรกิจ
“สุริยะ สั่งการ ดีพร้อม นำเอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤตคลัสเตอร์โรงงานโควิด-19”
              กรุงเทพฯ 9 มิถุนายน 2564 -กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ...
  10/06/2021 08:00

ครม.ไฟเขียวงบกว่า 2,900 ล้าน เร่งโครงการน้ำช่วยเกษตรกร
    ครม.ไฟเขียว งบกว่า 2,900 ล้าน สนับสนุนโครงการของ "กรมทรัพยากรน้ำ-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล" ...
  09/06/2021 16:00

"ดีพร้อม" เร่งดันหลักสูตรออนไลน์ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตคลัสเตอร์โรงงานติดโควิด-19
    "ดีพร้อม" เร่งดันหลักสูตรออนไลน์ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตคลัสเตอร์โรงงานติดโควิด-19 ...
  09/06/2021 14:30

"ชายแดนใต้+4อำเภอสงขลา"เฮ เว้นค่าธรรมเนียมโรงงานอีก5ปี
    ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรมยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ใน 4 ...
  09/06/2021 14:00


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ทำไม? “ราคาเหล็กพุ่ง” - 09/06/2021 14:00
"เหล็ก” เป็นวัตถุดิบสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งไทยยังไม่มีการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้า ทำให้ต้องนำเข้าเหล็กต้นนํ้า 100%
“สินค้าอาหาร-ทำงานที่บ้าน-ป้องกันโรค” ดาวรุ่งส่งออกพุ่งยาวถึงปี 65 - 07/06/2021 12:00
สนค. รายงานเทรนด์การส่งออก เผยสินค้าอาหาร สินค้าที่ใช้อำนวยความสะดวกในการทำงานที่บ้าน และสินค้าป้องกันโรค ยังเป็นดาวเด่นปีนี้ยาวถึงปีหน้า แต่สินค้าเกี่ยวเนื่องท่องเที่ยวและสินค้าฟุ่มเฟือย มีลุ้นเติบโตช่วงครึ่งปีหลัง มั่นใจปีนี้ส่งออกโตเกิน 4%
"สกพอ." เดินหน้าพัฒนา ATZ หนุนจ้างงานอุตสาหกรรมการบิน 3 พันตำแหน่ง - 04/06/2021 17:00
กบอ.รับทราบความก้าวหน้าโครงการอีอีซี ด้าน สกพอ. เดินหน้าพัฒนา ATZ หนุนจ้างงานอุตสาหกรรมการบินเพิ่ม 3,000 ตำแหน่ง
สมอ. ทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐานล็อตใหญ่กว่า 30 ล้านบาท หลังบอร์ดไฟเขียว - 03/06/2021 12:00
บอร์ด สมอ. ไฟเขียวให้ทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กระจกนิรภัยรถยนต์ หมวกกันน็อค และของเล่น มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท พร้อมกำชับให้ สมอ. ดำเนินการทำลายตามกฎหมายโรงงานอย่างเคร่งครัด
“มาบตาพุด เฟส 3” ตอกเสาเข็ม 1 ก.ค. ตามกรอบสัญญาร่วมทุนเอกชน - 02/06/2021 11:00
กนอ. เผย “มาบตาพุด เฟส 3” ตอกเสาเข็ม 1 กรกฏาคม 64 ตามกรอบสัญญาร่วมทุนเอกชน ตามเงื่อนไขการออก NTP1
"BCT EXPO 2021" ปฏิรูปอุตสาหกรรมก่อสร้าง-อาคารสู่ยุคดิจิทัล - 01/06/2021 17:00
อิมแพ็ค ผุดงาน "BCT EXPO 2021" ปฏิรูปอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารสู่ยุคดิจิทัล ชูงานรูปแบบ Hybrid ที่ผสมผสานการจัดงานแบบในสถานที่จริงและบนแพลตฟอร์มออนไลน์
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์รับมือโควิดระบาด - 01/06/2021 17:00
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์รับมือโควิดระบาด ตั้งเป้ายกระดับกว่า 100 ราย ภายในปี 2564
SME มีเฮ! ก.อุต ฯ ขยายเวลาพักชำระหนี้ต่อถึงสิ้นปี’64 - 01/06/2021 12:00
กระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ฝ่าวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ ผ่านกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยการพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เกินสิ้นปี 2564 ผ่าน SME D BANK เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564
กรมเจรจาฯ เตรียมจัดประชุมระดับสูงไทย-ฝรั่งเศส ดันร่วมมือการค้า ลงทุน เศรษฐกิจ - 28/05/2021 13:30
“โคมัตสุ” ประเทศไทย ร่วมฉลองครบ 100 ปี แบรนด์โคมัตสุประเทศญี่ปุ่น - 28/05/2021 12:00
ร่วมฉลองครบ 100 ปี แบรนด์โคมัตสุประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าธุรกิจเครื่องจักรกลหนักในไทย ไม่หวั่นโควิด-19 มั่นใจยอดขายโตตามเป้า
กดยอดส่งออกไทยปีนี้หาย 6-9 หมื่นล้านบาท ชี้ “ปฏิวัติเมียนมา” กระทบหนัก - 28/05/2021
เพิ่มการค้าไทย-อินเดีย จร.ปั้น10 ผู้ผลิตจับคู่ธุรกิจออนไลน์ - 27/05/2021 17:30
นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจลงทุนตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนิคมฯสมาร์ทปาร์ค - 27/05/2021 11:30
ส่อง 13 ตลาดส่งออกไทย ที่ไหนโตแรงสุด - 26/05/2021 16:00
ส่งออกไทยครึ่งปีหลังฟื้น13ตลาดส่งออกหลักของไทยโตต่อเนื่อง
สศอ.โชว์ผลงานขับเคลื่อนกลุ่มเอส-เคิร์ฟคืบลุยสร้างไทยเป็นฮับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - 26/05/2021 15:30
"สศอ." เดินหน้าอุตสาหกรรม S-Curve ยานยนต์สมัยใหม่เข้า ครม. ปีนี้ - 26/05/2021 12:00
"สศอ." เเดินหน้าอุตสาหกรรม S-Curve ยานยนต์สมัยใหม่เข้า ครม. ปีนี้ ร่วมเสนอแนวทางพัฒนาตามกรอบ BCG Model ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน นำร่องสู่กลุ่มจังหวัดหวังเป็นต้นแบบธุรกิจใหม่
ผลวิจัยออกซ์ฟอร์ดฯ แนะ 3 แนวทางรัฐ หนุนอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารโต - 25/05/2021 15:30
ส่งออก เม.ย.พุ่งแรง 13.09% สูงสุดรอบ 36 เดือน - 25/05/2021
ขอความร่วมมือตรึงราคาสอดคล้องต้นทุน - 23/05/2021 17:00
กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกพาณิชย์แก้ปัญหาเหล็กแพง เล็งขอความร่วมมือตรึงราคาสอดคล้องต้นทุน หวั่นกระทบต้นทุนผู้ประกอบการ
กรมบัญชีกลาง รื้อราคากลางใหม่ อุ้มผู้รับเหมา - 22/05/2021 14:00
กรมบัญชีกลาง ลั่น พร้อมรื้อราคากลางคู่สัญญาโครงการก่อสร้างภาครัฐใหม่ ประกาศได้ทันที หลังราคาเหล็กพุ่งไม่หยุด ด้านกรมการค้าภายในเตรียมประกาศราคากลางเหล็กช่วยลดผลกระทบ
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 108 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2141 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.