สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

AGRITECHNICA ASIA 2017
  30/08/2016 00:00
 
       ด้วย บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ร่วมกับองค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG – German Agricultural Society) กำหนดจัดงาน AGRITECHNICA ASIA 2017 งานแสดงสินค้าและงานประชุมปัจจัยผลิตทางการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมกับงาน VIV ASIA 2017 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านฟาร์มปศุสัตว์แห่งเอเชีย ณ ฮอลล์ EH98-106 เต็มพื้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบชั้นนำด้านเทคโนโลยีปัจจัยการผลิตหรือบริการให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เมล็ดพันธ์พืช ปุ๋ย เคมีเกษตร สารป้องกันและกำจัดโรคพืช และเครื่องจักรกลการเกษตร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน เพาะปลูก ระบบน้ำ เก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนการเก็บรักษา ขนส่ง และการผลิตพลังงานหมุนเวียน ร่วมแสดงงานกว่า 350 คูหา เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น พร้อมงานประชุมสัมมนาวิชาการของนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร นักวิชาการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารจากหน่วยงานราชการและเอกชนจากประเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นไปที่การปลูกพืชเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

    งาน AGRITECHNICA ASIA 2017 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตร สร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมต้นน้ำ อีกทั้ง ยังเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรมปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร ในการหาตัวแทนจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย โดยทางผู้จัดงาน จะเชิญผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรในอาเซียน จีน และอินเดีย เกษตรกร สหกรณ์เกษตร ฝ่ายไร่ ฝ่ายสวน ฝ่ายวิจัย จากโรงสีข้าว โรงงานน้ำตาล โรงสีข้าวโพด โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่ มาร่วมชมงาน

    งาน AGRITECHNICA ASIA 2017 เป็นงานที่นำต้นแบบการจัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรในยุโรปมาต่อยอดและปรับให้เหมาะสมการทำการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งจะขยายขอบข่ายงานครอบคลุมไปถึงการแก้ไขปัญหาของการทำการเกษตรในท้องถิ่นสำหรับการเพาะปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

    "นอกจากเศรษฐกิจที่เติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้นในแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ปัจจุบันมีการพัฒนาโดยรวมกลุ่มสมาชิกในอาเซียนเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจการพัฒนาธุรกิจอาหาร และเทคโนโลยีการผลิตผลทางการเกษตรสำหรับการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน" ดร. อาชิมป์ สชอร์เนอร์ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์ด้านการเกษตร องค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG – German Agricultural Society) กล่าว ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่สำคัญยิ่งในภูมิภาคนี้ ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานคร จึงถูกเลือกให้เป็นสถานที่สำหรับจัดงาน AGRITICHNICA ASIA 2017 ในครั้งนี้

    ทั้งใน ผู้จัดงานฯ กำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน AGRITICHNICA ASIA 2017 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 ห้องเบญจสิริ ชั้น 5 พร้อมทั้ง การเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางและภาพรวมตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในเอเชีย” และสัมมนาพัฒนาความชำนาญการ เรื่อง “การเลือกเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต การปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และพืชอาหารสัตว์” ดำเนินรายการโดย ดร.เคาวด์ เออเดิร์ท จากองค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG)


สัมมนา เรื่อง : อนาคตเครื่องจักรกลไทยก้าวไปด้วยนวัตกรรม
    โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลได้ดำเนินการจัดสัมมนา ...
  14/08/2023

สัมมนาและเสวนา เรื่อง : ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมในอนาคต
    โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลได้ดำเนินการจัดสัมมนา เมื่อวันพุธที่ ...
  24/08/2022

“2021 Virtual Seminar on Machinery Solution for Smart Agricultural”
    ...
  26/10/2021 09:00

“คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยในยุค COVID-19” และ กิจกรรม Business Relation ภายในคลสัสเตอรฯ์
    กิจกรรม การเสวนาก้าวต่อไป “คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยในยุค COVID-19” และ กิจกรรม Business ...
  23/06/2021


อบรม/สัมมนาอื่นๆ
“ความท้าทายในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยและแนวโน้มการนำระบบ Automation และ Robotics เข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม” - 23/09/2019
“การพัฒนาเครื่องจักรกลไทยเพื่อสนับสนุนการผลิตด้าน การเกษตร” กรณีศึกษา : การผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ - 28/08/2019
Smart Farming กับ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศไทย - 28/06/2019
Internet of Things (IoT) ในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ - 25/04/2018
Industry 4.0 : digital factory and new generation of smart robots - 24/05/2017
การประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2559 "New Revolution of Thai Industry" - 21/07/2016
การประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2559 "New Revolution of Thai Industry" ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ : ประเทศไทย 4.0
สัมมนาเรื่อง แม่พิมพ์ที่ดีทำกันอย่างไง - 04/07/2016
สัมมนาเรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ - 22/02/2016
สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ปี 2558 เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร - 02/07/2015
สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2558 เรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน - 25/06/2015
สัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) - 25/05/2015
Promoting the Usage of Steel in Machinery Industry - 24/02/2015
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล - 21/01/2015
การจัดประชุมกับผู้ประกอบการ - 16/10/2014
METALEX 2014 - 30/09/2014
งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ - 26/08/2014
เสวนาภายใต้หัวข้อ “ แนวโน้มการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีก่อสร้างในช่วง 10 ปีข้างหน้า” - 04/08/2014
การเลือกเทคโนโลยีการอบแห้งในอุตสาหกรรมและเพื่อลดต้นทุนการผลิต - 01/08/2014
วิศวกรรม'57 (Engineering'14) - 24/07/2014
มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SITEX 2014) - 21/07/2014
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 3 หน้า: จำนวนทั้งหมด 60 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
อบรม/สัมมนา
เยี่ยมชมโรงงาน

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.