สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

การจัดประชุมกับผู้ประกอบการ
  16/10/2014 00:00
 

การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้และระดมความเห็นเพื่อให้ผู้ประกอบได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของอุตสาหกรรม และได้ดำเนินการทั้งสิ้น 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 จัดการประชุมในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา เวลา 9:00 – 12:00เรื่อง “แนวโน้มเครื่องจักรกลก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียนภายหลัง AEC” มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 31 คน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลและโลหการ ธนาคารพานิชย์ ผู้ค้าเครื่องจักรกล นอกจากนี้ได้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาตอบแบบสอบถามจำนวน 12 ท่าน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้หลังการสัมมนาเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 27.5 เมื่อเทียบกับความรู้ก่อนการสัมมนา

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อหัวข้อการสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มเครื่องจักรกลก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียนภายหลัง AEC” ซึ่งมีทั้งหมด 8 ด้าน โดยมีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 68.69 อยู่ในระดับ ดี

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อวิทยากร ซึ่งมีทั้งหมด 4 ท่าน แบ่งเป็น 8 ด้าน ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณปวริศ หาญณรงค์ และคุณอเนน อึ้งอภินันท์ และระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณศิโรรัตน์ สุภาษา และคุณทศพล เฉตรไธสง

ครั้งที่ 2 จัดการประชุมในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ห้องจูปิเตอร์ 16 อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี เวลา 9:00 – 12:00 เรื่อง “แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลปี 2557” ในงาน “มหกรรมสินค?า 72 ป? กระทรวงอุตสาหกรรม (Thailand Industry Expo 2014)” โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมในงานสัมมนาทั้งสิ้น 33 คน โดยผู้เข้าร่วมในงานสัมมนาเป็นกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลและโลหการ ธนาคารพานิชย์ ผู้ค้าเครื่องจักรกล

                

นอกจากนี้ได้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาตอบแบบสอบถามจำนวน 13 ท่าน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

5. หัวข้ออบรม/สัมมนา ที่ท่านสนใจและต้องการได้รับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป โปรดระบุ        

5.1 เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวง

5.2 แนวโน้มของพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำไปสู่การขยายตลาดการส่งออก เพิ่มผลผลิตสู่ตลาด AEC

6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่ท่านเห็นว่าจะช่วยให้การฝึกอบรม/สัมมนาครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

6.1 หัวข้อสัมมนาไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวกับเครื่องจักรกลชนิดใด

6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

6.1 หัวข้อควรมีความกระชับและเรียงลำดับความสำคัญตามสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือเป็นหัวข้อที่กำลังมีความสนใจในช่วงเวลานั้นๆ

ครั้งที่ 3 จัดการประชุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่ห้องบุณฑริก โรงแรมสวิสโซเทล เวลา 9:30 – 12:00 เป็นการระดมความเห็นในเรื่อง “การแก้ไขปัญหาวัตถุดิบ” โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมในงานสัมมนาทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลและโลหการ สมาคมอู่ต่อเรือ กลุ่มผู้ใช้เหล็กในงานก่อสร้างและธนาคารพานิชย์

นอกจากนี้ได้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาตอบแบบสอบถามจำนวน 27 ท่าน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

5. หัวข้ออบรม/สัมมนา ที่ท่านสนใจและต้องการได้รับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป โปรดระบุ  

5.1 การที่มีระบบ Anti-dumping และ Safeguard มีผลดีและผลเสียต่อประเทศโดยรวมอย่างไร

5.2 แนวทางการแก้ปัญหาวิธีใหม่ เชิงการฟ้องศาล

6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่ท่านเห็นว่าจะช่วยให้การฝึกอบรม/สัมมนาครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

6.1 อยากให้มีการแจ้งผลการรวบรวมข้อมูลที่ประชุมและแนวทางการดำเนินการต่อ เพื่อไม่ให้เป็นแค่การประชุมแล้วจบไป อยากให้เกิดผลและการแก้ไขต่อไป

6.2 เชิญชวนผู้เข้าร่วมให้มาก และทุกวงการที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก

6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

6.1 ควรจัดเวทีเช่นนี้อีก


สัมมนา เรื่อง : อนาคตเครื่องจักรกลไทยก้าวไปด้วยนวัตกรรม
    โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลได้ดำเนินการจัดสัมมนา ...
  14/08/2023

สัมมนาและเสวนา เรื่อง : ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมในอนาคต
    โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลได้ดำเนินการจัดสัมมนา เมื่อวันพุธที่ ...
  24/08/2022

“2021 Virtual Seminar on Machinery Solution for Smart Agricultural”
    ...
  26/10/2021 09:00

“คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยในยุค COVID-19” และ กิจกรรม Business Relation ภายในคลสัสเตอรฯ์
    กิจกรรม การเสวนาก้าวต่อไป “คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยในยุค COVID-19” และ กิจกรรม Business ...
  23/06/2021


อบรม/สัมมนาอื่นๆ
“ความท้าทายในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยและแนวโน้มการนำระบบ Automation และ Robotics เข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม” - 23/09/2019
“การพัฒนาเครื่องจักรกลไทยเพื่อสนับสนุนการผลิตด้าน การเกษตร” กรณีศึกษา : การผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ - 28/08/2019
Smart Farming กับ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศไทย - 28/06/2019
Internet of Things (IoT) ในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ - 25/04/2018
Industry 4.0 : digital factory and new generation of smart robots - 24/05/2017
AGRITECHNICA ASIA 2017 - 30/08/2016
AGRITECHNICA ASIA 2017
การประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2559 "New Revolution of Thai Industry" - 21/07/2016
การประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2559 "New Revolution of Thai Industry" ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ : ประเทศไทย 4.0
สัมมนาเรื่อง แม่พิมพ์ที่ดีทำกันอย่างไง - 04/07/2016
สัมมนาเรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ - 22/02/2016
สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ปี 2558 เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร - 02/07/2015
สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2558 เรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน - 25/06/2015
สัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) - 25/05/2015
Promoting the Usage of Steel in Machinery Industry - 24/02/2015
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล - 21/01/2015
METALEX 2014 - 30/09/2014
งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ - 26/08/2014
เสวนาภายใต้หัวข้อ “ แนวโน้มการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีก่อสร้างในช่วง 10 ปีข้างหน้า” - 04/08/2014
การเลือกเทคโนโลยีการอบแห้งในอุตสาหกรรมและเพื่อลดต้นทุนการผลิต - 01/08/2014
วิศวกรรม'57 (Engineering'14) - 24/07/2014
มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SITEX 2014) - 21/07/2014
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 3 หน้า: จำนวนทั้งหมด 60 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
อบรม/สัมมนา
เยี่ยมชมโรงงาน

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.