ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมจับมือ 13 พันธมิตรร่วมลงทุนหนุน InnoSpace (Thailand) สร้าง National Platform ยกระดับ Startup
  10/09/2019
 
อุตสาหกรรมลงนามความร่วมมือด้านการลงทุน โดยพันธมิตร 13 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อน InnoSpace (Thailand)อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับ Startup ไทยให้ถึงระดับ Unicorn แจ้งเกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของนวัตกรรมในอนาคตนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการส่งเสริมและพัฒนา Startup ไทย มีอุปสรรคในหลายด้านและขาดการเติมเต็มระบบนิเวศของการสร้างและพัฒนา Startup แต่ในต่างประเทศ มีองค์กรอย่าง HK Cyberport ที่ดูแลการส่งเสริมและพัฒนา Startup อย่างจริงจัง ประเทศไทยต้องมีหน่วยงานขับเคลื่อนในรูปแบบเอกชนที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการทุกภาคส่วน

ทั้งนี้การผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น InnoSpace (Thailand) จึงเป็นคำตอบของกลไกในการส่งเสริมและสร้าง Startup ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นทั้งในภาคการผลิต(Real Sector)เช่น การเชื่อมโยงภาคการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ด้านการบิน ด้านโทรคมนาคม และภาคบริการ (Service Sector)โดยให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายนอกจากนี้ InnoSpace (Thailand) จะตั้งอยู่ที่ VISTEC ใน EECi ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องด้าน Smart City เพื่อสร้าง Innovation Platform จึงจะช่วยให้เกิดแหล่งรวมของเทคโนโลยี งานวิจัย นักลงทุน และ Startup ที่มีศักยภาพ อีกทั้งโครงการ EEC ยังเป็นโครงการที่สำคัญ เป็นประตูสู่ CLMV และภูมิภาคอาเซียน เป็นข้อต่อสู่ Greater Bay Area ของประเทศจีน ซึ่งจะทำให้ Startup ไทย มีโอกาสก้าวไกลสู่นานาชาติได้

โดยเพื่อให้การดำเนินงาน InnoSpace (Thailand) เดินหน้าไปได้ จะต้องมีเสาหลักที่แข็งแรง ทั้งสถาบันการศึกษา จะเป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญและผลงานวิจัย สถาบันการเงิน เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและการเร่งเข้าสู่ธุรกิจ ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงิน ความเชี่ยวชาญ และการลงทุนใน Startup ที่มีศักยภาพ และหน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ

“การลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น ระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินวันนี้ จะก่อให้เกิดการดำเนินงานที่คล่องตัว และเกิดความร่วมมือในการลงทุน เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ Startup ไทยสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงไปสู่เวทีระหว่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของไทยมีการเติบโตที่ดีขึ้น และนำพาประเทศไทยก้าวสู่ Innovation-driven Economy ตามที่มุ่งหวังไว้”นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันโครงการ InnoSpace (Thailand) เพื่อเป็นแพลทฟอร์มในการเสริมสร้าง และเติมเต็มระบบนิเวศของการพัฒนา Startup ให้ครบถ้วนตลอดวงจรชีวิต และผลักดันให้ Startup ไทย แข่งขันในเวทีโลกได้ InnoSpace (Thailand) จึงมีจุดเด่นในการเชื่อมโยง บูรณาการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นเครือข่ายร่วมดำเนินงาน ทั้งในลักษณะพันธมิตรด้านการลงทุน พันธมิตรด้านการบ่มเพาะธุรกิจ และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทั้งในด้านการวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสร้าง Startup ที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด มีการดำเนินงานที่คล่องตัว และสามารถเร่งขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้โดยเร็ว การลงนามความร่วมมือในวันนี้ พันธมิตรด้านการลงทุนทั้ง 13 หน่วยงาน จึงพร้อมใจกันแสดงพลังอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะผลักดันให้บริษัท อินโนสเปซ(ประเทศไทย) จำกัด เป็น National Startup Platform เพื่อเป็นกลไกที่จะบูรณาการความเข้มแข็งและบูรณาการกิจกรรมของทุกฝ่าย ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ช่วยสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็ง ยกระดับ Startup ไทย ให้ถึงระดับ Unicorn และให้เกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า อินโนสเปซ (ประเทศไทย) เป็นการร่วมมือกันของพันธมิตร ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และสถาบันการศึกษา จากแนวนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯเพื่อเป็น National Platform ขับเคลื่อนการสร้าง Innovative Ecosystem ที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและพัฒนา Startup ไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ เป็นรากฐานของพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ โดยมีเป้าหมายจะสนับสนุนตลอดวงจรชีวิต (Life cycle) ของ Startup ตั้งแต่ในช่วง Pre-Seed หรือ Seed ทั้งในกลุ่ม Deep Tech และในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

สำหรับการลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนในวันนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้านประสบการณ์ เครือข่าย และเงินลงทุนเบื้องต้นกว่า 500 ล้านบาท นำโดย 1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 3.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 6.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 8.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 10บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 11.บริษัทในเครือสหพัฒน์ 12.บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 13.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

“การทำงานของบริษัทเน้นการเชื่อมโยงกิจกรรมของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษาที่สนับสนุน Startup ให้เกิดการบูรณาการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเติมในส่วนที่ขาดโดยไม่ทับซ้อนกับกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนพื้นฐานของนวัตกรรม ยกระดับ Startup ไทยให้ถึงระดับ Unicorn และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0”

ที่มาของข่าว: สยามรัฐออนไลน์
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี ผนึกกำลัง ฟื้น ศก.ภูมิภาค ชี้ RCEP ตัวแปรสำคัญสู้พิษโควิด-19
    รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคู่เจรจาบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) สมัยพิเศษ ผ่านระบบทางไกล ...
  05/06/2020

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ค. ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือน แต่โดยรวมยังต่ำ
    ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค. 63 อยู่ที่ 48.2 จาก 47.2 ในเดือนเม.ย.63 ...
  04/06/2020

อัดฉีดเอสเอ็มอี4หมื่นล. ช่วยต่อสายป่าน24,000กิจการ
    อุตฯ เผยว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ...
  02/06/2020

ปท. เผยเศรษฐกิจไทยเม.ย. หดตัว แต่การใช้จ่ายภาครัฐช่วยพยุง
    เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2563 หดตัวสูงขึ้น จากผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ...
  29/05/2020


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
สศอ. เผยโควิด-19 กระทบ MPI เดือนเม.ย. หดตัวร้อยละ 17.21 การผ่อนคลายมาตรการแก้ปัญหาการขนส่งในขณะที่ความต้องการยังมีมาก - 28/05/2020
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.21
“เครดิต สวิส”คาดตลาดหุ้นเอเชียซึมต่อ ปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอ-แนวโน้มผลประกอบการแย่ - 20/05/2020
นักวิเคราะห์จากธนาคารเครดิต สวิส ได้คาดการณ์ว่า ตลาดหุ้นเอเชียน่าจะยังคงมีการซื้อขายในกรอบแคบ ๆ ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของหุ้นในตลาดยังคงอ่อนแอเมื่อประเมินจากแนวโน้มผลประกอบการ
สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 1/63 หดตัว -1.8% คาดทั้งปี -6% ถึง -5% - 19/05/2020
สภาพัฒน์ แถลง GDP ไตรมาส 1/63 หดตัว -1.8% คาดการณ์ GDP ปี 63 หดตัว -6% ถึง -5% จากเดิมคาดการณ์ 1.5-2.5% คาดการณ์ปี 63 การส่งออกหดตัว -8% จากเดิมคาดขยายตัว 1.4% ส่วนนำเข้าหดตัว -13.2% จากเดิมคาดขยายตัว 2.7% โดยเกินดุลการค้า 35.7 พันล้านดอลล์ คาดการณ์ปี 63 เงินเฟ้ออยู่ที่ -1.5 ถึง -0.5% จากเดิม 0.4-1.4%
แบงก์ชาติจีนส่งสัญญาณดำเนินนโยบายการเงินแบบยืดหยุ่นมากขึ้น หวังหนุนศก.ฟื้นตัว - 18/05/2020
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับปัจจัยที่ตรงข้ามกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (counter-cyclical) และดำเนินนโยบายการเงินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน และสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงให้ฟื้นตัว
แรงงาน 7.5 แสนคนระส่ำ อุตสาหกรรมยานยนต์ซมพิษโควิด-19 ปลดคนระนาว - 15/05/2020
อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งค่ายรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ระส่ำพิษโควิด-19 ต้องทยอยปลดแรงงานในระบบที่มีกว่า 7.5 แสนคน
สศก. ยันความพร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผ่านธ.ก.ส.ล็อตแรก 1 ล้านราย 15 พ.ค.นี้ - 14/05/2020
ความคืบหน้าการ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ญี่ปุ่นเผยความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนเม.ย.ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ - 13/05/2020
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจในเดือนเม.ย. ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดอีกครั้ง เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
TDRI ประเมินล็อกดาวน์ทำเศรษฐกิจไทยเสียหาย 6.5 หมื่นลบ./เดือน - 12/05/2020
ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชากรในประเทศมีรายได้ลดลง ส่งผลให้การบริโภคต่ำลงไปด้วย โดยการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจราวเดือนละ 65,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.4% ต่อเดือน
ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าไทย เม.ย.ลดต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี จากพิษโควิด - 11/05/2020
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือนเม.ย.อยู่ที่ระดับ 32.1 ลดลงต่อเนื่องจากเดือนมี.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 37.5 และลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 14 โดยเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 28 เดือน หรือกว่า 2 ปี
โควิด-19 กดอุตสาหกรรมยานยนต์ทรุดหนักสุดในรอบ 9 ปี - 09/05/2020
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไทยผลักดันสู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า 9 ปี ด้วยปริมาณการผลิตที่อาจหดตัวสูงถึงกว่า 25% ลดลงไปแตะตัวเลข 1.52 ล้านคัน
กกร.ชี้เศรษฐกิจถึงจุดต่ำสุด ห่วงส่งออกติดลบหนัก10% - 08/05/2020
กกร.ลดเป้าเศรษฐกิจปี 2563 คาดจีดีพี ลบ 3% ถึงลบ 5% ด้านส่งออกทรุดหนัก ลบ 10% เผยเศรษฐกิจไทยถึงจุดต่ำสุดแล้ว แต่ต้องใช้เวลาอีกในการฟื้นตัว
กกร.หั่นเป้าหมาย GDP ปีนี้ ติดลบ 5% - 07/05/2020
กกร.ประเมินผลกระทบโควิด-19 ลดประมาณการณ์จีดีพีปีนี้เป็น ติดลบ 5% มั่นใจเศรษฐกิจครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก
เฟดเตือนโควิด-19 จ่อฉุดเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวรุนแรงในไตรมาส 2 - 06/05/2020
“สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนี้บ่งชี้ว่า นี่ไม่ใช่การถดถอย แต่เป็นการหดตัวที่รุนแรงมาก ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 2 ปีนี้ และการที่ตลาดแรงงานของสหรัฐจะฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากภาวะหดตัวรุนแรงเช่นนี้ จะต้องใช้สักระยะหนึ่ง”
สรท. คงคาดการณ์ส่งออกปีนี้หดตัว -8% ลุ้นฟื้นตัวไตรมาสสุดท้ายหากโควิดคลี่คลาย - 05/05/2020
สถานการณ์การส่งออกของประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้จะออกมาดีกว่าคาดการณ์ไว้ แต่ สรท.ยังต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยังคงคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2563 ว่าอาจหดตัว -8% บนสมมติฐานค่าเงิน 30.50 บาท/ดอลลาร์ (บวก/ลบ 0.50 บาท/ดอลลาร์)
นักวิเคราะห์ชี้สงครามการค้ายิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจสหรัฐ-โลกหลังบอบช้ำจากโควิด-19 - 04/05/2020
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า การที่สหรัฐจ่อเรียกเก็บภาษีจากจีนรอบใหม่นั้นจะส่งผลกระทบย้อนกลับมาที่สหรัฐและประชาคมโลก ซึ่งกำลังบอบซ้ำจากการต่อสู้กับโควิด-19
เฟดคงดอกเบี้ยที่ 0.00-0.25% ตามคาด ยันตรึงดอกเบี้ยจนกว่าเศรษฐกิจฟื้น - 30/04/2020
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.00-0.25% และยืนยันว่า เฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าว จนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวขึ้น และเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2%
พิษโควิด-19 “สศอ.”รับกระทบ MPI มี.ค.63 หดตัว11.25% ผู้ประกอบการปรับตัวรับมือผลิตสินค้า - 30/04/2020
“สศอ.”ระบุโควิด-19 กระทบ MPI มี.ค.63 หดตัวร้อยละ11.25 ระบุผู้ประกอบการเริ่มปรับตัวเตรียมเพิ่มการผลิตสินค้าเข้าสถานการณ์เพิ่มรายได้
พาณิชย์ เผยเม.ย.63 อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย ภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ 26 ราย เม็ดเงินลงทุน 1,318 ลบ. - 29/04/2020
ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีมติอนุญาตให้คนต่างชาติ 26 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น จีน และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,318 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 841 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
ผู้ว่า ธปท. ห่วงวิกฤตโควิดทำว่างงานพุ่ง เตือนปรับพฤติกรรม ‘พอเพียง-ออมเงิน-ลดหนี้’ - 28/04/2020
มุมมองของผู้ว่าการ ธปท.ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิดและมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งเผยแพร่ใน BOT พระสยาม MAGAZINE
โควิด-19 กระทบส่งออกไทยไปสหรัฐฯ คาดปีนี้หดตัว 9.2% ครั้งแรกรอบ 10 ปี - 27/04/2020
ภาพรวมการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ตลอดปี 63 หดตัวที่ 9.2% นับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี มีมูลค่าการส่งออกแตะระดับต่ำที่ 28,467 ล้านดอลลาร์ฯ จากกรอบประมาณการที่หดตัว 12.8% ถึงหดตัว 7.3% มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 27,325 – 29,000 ล้านดอลลาร์ฯ
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 97 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1931 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.