ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมจับมือ 13 พันธมิตรร่วมลงทุนหนุน InnoSpace (Thailand) สร้าง National Platform ยกระดับ Startup
  10/09/2019
 
อุตสาหกรรมลงนามความร่วมมือด้านการลงทุน โดยพันธมิตร 13 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อน InnoSpace (Thailand)อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับ Startup ไทยให้ถึงระดับ Unicorn แจ้งเกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของนวัตกรรมในอนาคตนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการส่งเสริมและพัฒนา Startup ไทย มีอุปสรรคในหลายด้านและขาดการเติมเต็มระบบนิเวศของการสร้างและพัฒนา Startup แต่ในต่างประเทศ มีองค์กรอย่าง HK Cyberport ที่ดูแลการส่งเสริมและพัฒนา Startup อย่างจริงจัง ประเทศไทยต้องมีหน่วยงานขับเคลื่อนในรูปแบบเอกชนที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการทุกภาคส่วน

ทั้งนี้การผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น InnoSpace (Thailand) จึงเป็นคำตอบของกลไกในการส่งเสริมและสร้าง Startup ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นทั้งในภาคการผลิต(Real Sector)เช่น การเชื่อมโยงภาคการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ด้านการบิน ด้านโทรคมนาคม และภาคบริการ (Service Sector)โดยให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายนอกจากนี้ InnoSpace (Thailand) จะตั้งอยู่ที่ VISTEC ใน EECi ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องด้าน Smart City เพื่อสร้าง Innovation Platform จึงจะช่วยให้เกิดแหล่งรวมของเทคโนโลยี งานวิจัย นักลงทุน และ Startup ที่มีศักยภาพ อีกทั้งโครงการ EEC ยังเป็นโครงการที่สำคัญ เป็นประตูสู่ CLMV และภูมิภาคอาเซียน เป็นข้อต่อสู่ Greater Bay Area ของประเทศจีน ซึ่งจะทำให้ Startup ไทย มีโอกาสก้าวไกลสู่นานาชาติได้

โดยเพื่อให้การดำเนินงาน InnoSpace (Thailand) เดินหน้าไปได้ จะต้องมีเสาหลักที่แข็งแรง ทั้งสถาบันการศึกษา จะเป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญและผลงานวิจัย สถาบันการเงิน เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและการเร่งเข้าสู่ธุรกิจ ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงิน ความเชี่ยวชาญ และการลงทุนใน Startup ที่มีศักยภาพ และหน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ

“การลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น ระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินวันนี้ จะก่อให้เกิดการดำเนินงานที่คล่องตัว และเกิดความร่วมมือในการลงทุน เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ Startup ไทยสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงไปสู่เวทีระหว่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของไทยมีการเติบโตที่ดีขึ้น และนำพาประเทศไทยก้าวสู่ Innovation-driven Economy ตามที่มุ่งหวังไว้”นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันโครงการ InnoSpace (Thailand) เพื่อเป็นแพลทฟอร์มในการเสริมสร้าง และเติมเต็มระบบนิเวศของการพัฒนา Startup ให้ครบถ้วนตลอดวงจรชีวิต และผลักดันให้ Startup ไทย แข่งขันในเวทีโลกได้ InnoSpace (Thailand) จึงมีจุดเด่นในการเชื่อมโยง บูรณาการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นเครือข่ายร่วมดำเนินงาน ทั้งในลักษณะพันธมิตรด้านการลงทุน พันธมิตรด้านการบ่มเพาะธุรกิจ และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทั้งในด้านการวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสร้าง Startup ที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด มีการดำเนินงานที่คล่องตัว และสามารถเร่งขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้โดยเร็ว การลงนามความร่วมมือในวันนี้ พันธมิตรด้านการลงทุนทั้ง 13 หน่วยงาน จึงพร้อมใจกันแสดงพลังอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะผลักดันให้บริษัท อินโนสเปซ(ประเทศไทย) จำกัด เป็น National Startup Platform เพื่อเป็นกลไกที่จะบูรณาการความเข้มแข็งและบูรณาการกิจกรรมของทุกฝ่าย ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ช่วยสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็ง ยกระดับ Startup ไทย ให้ถึงระดับ Unicorn และให้เกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า อินโนสเปซ (ประเทศไทย) เป็นการร่วมมือกันของพันธมิตร ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และสถาบันการศึกษา จากแนวนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯเพื่อเป็น National Platform ขับเคลื่อนการสร้าง Innovative Ecosystem ที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและพัฒนา Startup ไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ เป็นรากฐานของพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ โดยมีเป้าหมายจะสนับสนุนตลอดวงจรชีวิต (Life cycle) ของ Startup ตั้งแต่ในช่วง Pre-Seed หรือ Seed ทั้งในกลุ่ม Deep Tech และในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

สำหรับการลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนในวันนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้านประสบการณ์ เครือข่าย และเงินลงทุนเบื้องต้นกว่า 500 ล้านบาท นำโดย 1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 3.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 6.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 8.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 10บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 11.บริษัทในเครือสหพัฒน์ 12.บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 13.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

“การทำงานของบริษัทเน้นการเชื่อมโยงกิจกรรมของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษาที่สนับสนุน Startup ให้เกิดการบูรณาการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเติมในส่วนที่ขาดโดยไม่ทับซ้อนกับกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนพื้นฐานของนวัตกรรม ยกระดับ Startup ไทยให้ถึงระดับ Unicorn และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0”

ที่มาของข่าว: สยามรัฐออนไลน์
กำลังซื้อวูบหนัก-บาทแข็งโป๊ก-ศก.โลกถดถอยฉุดดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯเดือนส.ค.รูดสุดในรอบ 10 เดือน
    ...
  17/09/2019

พายุเศรษฐกิจโลกซัดธุรกิจไทยกระอัก! ลุ้นแนวทางรัฐบาลแก้ปัญหาก่อนสาย!
    มรสุมเศรษฐกิจที่โหมกระหน่ำซัดแทบจะตั้งตัวไม่ติด ทั้งที่มาจากปัจจัยภายนอกประเทศ ...
  16/09/2019

กระตุ้นเศรษฐกิจอีกล็อต จ่ายเงินชาวนา 2 ล้านคนไร่ละ 500 บาทแต่ไม่เกิน 20 ไร่สูงสุดหมื่นบาท
    รัฐพร้อมจ่ายเงินช่วยเกษตรกรปลูกข้าวนาปีล็อตแรก 2 ล้านคนวงเงิน 2 หมื่นล้าน เผยให้ไร่ละ 500 บาท ...
  15/09/2019

สศอ.สานพลังแบงค์! หนุนSMEsเข้าถึงเงินทุน ปล่อยกู้ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
    สศอ.สานพลังแบงค์ ลงนาม MOU ร่วม EXIM, SMEs Bank เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลและบิ๊กดาต้า หนุน ...
  14/09/2019


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
อาเซียน-จีนอัพเกรดเอฟทีเอเร่งเปิดตลาดสินค้า-การลงทุน - 13/09/2019
อาเซียนกับจีนทำความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กันมาตั้งแต่ปี 2548 รวม 15 ปีแล้ว ซึ่งอาเซียนกับจีนได้ตกลงที่จะดำเนินร่วมกันต่อไป คือ การยกระดับความร่วมมือใน 3 เรื่องสำคัญ
สหรัฐเผยดัชนี PPI เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือน ส.ค. - 12/09/2019
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ส.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ก.ค.
‘บีโอไอ’จ่อ ปรับสิทธิประโยชน์ใหม่ ส่งเสริมทุน SMEs ต้อนรับปี63 - 11/09/2019
บีโอไอเตรียมปรับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมเอสเอ็มอี หลังมาตรการปัจจุบันหมดอายุลงในสิ้นปีนี้ ล่าสุดเดินสายหารือหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนและผู้ประกอบการ หลังโด๊ปยาแรงหนุน SMEs 7 เรื่องสำคัญ ชี้ที่ผ่านมาทุน SMEs กระจุกตัวภาคกลางมากสุด
ประธานเฟดชี้การทำสงครามการค้ากระทบการลงทุนของภาคธุรกิจ - 09/09/2019
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า การทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกำลังส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ
อาเซียนร่วมผลักดันเจรจา RCEP มั่นใจได้ข้อสรุปในปีนี้ขยายตลาด-ส่วนแบ่งการค้าโตเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ - 08/09/2019
“จุรินทร์”มั่นใจจะสร้างความเข้มแข็งสู่เสถียรภาพและความมั่นคงทุกด้านของสมาชิก เจรจาอาร์เซปจบ ปีนี้ เพิ่มขนาดตลาดการค้าใหญ่ขึ้นทะลุ 3,500 ล้านคน หรือ 50% ของจำนวนประชากรโลก
จี้ผู้นำอาเซียนแสดงจุดยืนต้านสงครามการค้า - 07/09/2019
เอกชนเสนอผู้นำอาเซียนรวมพลังแสดงแสดงจุดยืนต่อต้านสงครามการค้าหลังทำเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนทั่วโลดถดถอย หวังภูมิภาคอื่นส่งเสียงตาม
เอกชนห่วงเศรษฐกิจแย่ วอนรัฐบาล-ธปท.แก้ปัญหาบาทแข็ง - 06/09/2019
กกร.มองช่วงที่เหลือของปีนี้เศรษฐกิจไทยยังอยู่ท่ามกลางความกดดันต่างๆ ทั้งจากภาคต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และปัญหาการค้าระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลี
ส่งออกปี’62อ่วม ‘มค.- กค.’ติดลบ1.9%เอกชนชี้ช่องแก้วิกฤติ - 05/09/2019
ภาพรวมการส่งออกช่วงเดือนมกราคม- กรกฎาคมปี 2562 ไทยส่งออกรวมมูลค่า 144,176 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว -1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทที่ 4,536,245 ล้านบาทหดตัว -2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
“สมคิด”การันตีเศรษฐกิจไทยไม่ถดถอยแค่โตต่ำกว่าคาดการณ์ - 04/09/2019
เศรษฐกิจไทยยังไม่ได้ถดถอย โดยเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ยังสามารถขยายตัว แม้จะเป็นการเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง หรือต่ำกว่าคาดการณ์ก็ตาม
ข้าวเหนียว-เนื้อหมูราคาสูงดึงเงินเฟ้อเดือนส.ค.สูงร้อยละ 0.52 ลุ้นครึ่งปีหลังรัฐอัดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอีก - 03/09/2019
ราคาสินค้ากลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะข้าวเจ้าและข้าวเหนียว-เนื้อหมูสูงขึ้น ส่งผลให้เงินเฟ้อเดือนส.ค.ยังสูงขึ้นร้อยละ 0.52 แต่ชะลอลงจากเดือนที่ผ่านมาตามราคาพลังงานที่ยังหดตัวต่อเนื่อง ลุ้นครึ่งปีหลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีก
'บิ๊กตู่'โชว์พลังดูด100บริษัทโสมขาวปักหมุดไทย ตั้งเป้าปีหน้าอัพยอดค้าแตะ2หมื่นล.เหรียญ - 02/09/2019
นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน "ไทยแลนด์-เกาหลี บิสสิเนส ฟอรัม:Thai-Korea Business Forum"
สงครามการค้าพ่นพิษ “สศอ.”หั่นเป้าMPI-จีดีพีอุตฯปี62เหลือ0-1%จากเดิม 1.5-2.5% ลุ้นมาตรการกระตุนศก.ฟื้น - 27/08/2019
สงครามการค้าฉุดส่งออกลด "สศอ."ปรับลดคาดการณ์ MPI และ GDP อุตฯ ปี 62 เหลือ 0-1% จากเดิม 1.5-2.5% ส่วน MPI เดือน ก.ค.ลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ระดับ 100.07 หดตัว 3.23% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มองสัญญาณบวกเริ่มมีทั้งการนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบที่เริ่มกระเตื้องและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ
ประเมินผลกระทบสงครามการค้าตั้งกำแพงภาษีนำเข้าจีนสหรัฐฯรอบสี่ - 26/08/2019
ส่งออกเป็นบวกเล็กน้อยพร้อมการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มในเดือน ก.ค. ส่งสัญญาณเศรษฐกิจกระเตื้องปลายปีแต่ถูกหักล้างโดยการสงครามตั้งกำแพงภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐฯล่าสุดหวั่นส่งออกทั้งปีติดลบกว่า 3%
ดัชนีเชื่อมั่น‘กค.’ ร่วงทำสถิติใหม่ สอท.ชี้ได้รับพิษ ศึกการค้าสหรัฐ - 23/08/2019
สอท.เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน กรกฎาคม 2562 ว่า อยู่ที่ระดับ 93.5 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 94.5 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนของปีนี้
กสอ.ดึงโค้ชปั้นเอสเอ็มอีเพิ่มลูกค้า1ล้ายราย - 22/08/2019
กสอ.โชว์ผลโครงการไฮแวลูเอสเอ็มอี ดึงโค้ชดันเพิ่มลูกค้า 1 ล้านราย พร้อมหนุนใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มยอดขาย 90 ราย ประยุกต์ธุรกิจตอบโจทย์ตลาดหนีกับดักรายได้ปานกลาง
สศช.เผยGDPไตรมาส2/62โต2.3% ต่ำสุดรอบ 19 ไตรมาส - 21/08/2019
สศช. เผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/62 อยู่ที่ 2.3% จากตลาดคาด 2.1-2.5% ส่งผลให้ครึ่งแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.6%เติบโตต่ำสุดในรอบ 19 ไตรมาส นับจากไตรมาสที่1/58
เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นพิษสงครามการค้าฉุดส่งออกดิ่ง “กนง.” ทบทวนจีดีพีใหม่ในเดือนก.ย.นี้ - 20/08/2019
แบงก์ชาติรับเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ชะลอมากกว่าที่คาดไว้ สงครามการค้าไม่งบง่ายๆกระทบส่งออกไทยรุนแรง พร้อมทบทวนจีดีพีใหม่ในการประชุม กนง.เดือนก.ย.นี้
เอกชนเชื่อรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าตา แนะอัดเงินใส่เอสเอ็มอีหมุนเวียนเงินในระบบเพิ่มกำลังซื้อ - 19/08/2019
เอกชนเชื่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะช่วยพยุงเศรษฐกิจ หลังเม็ดเงินถูกใช้จ่ายไปแล้ว 2-3 เดือน ยำ้เม็ดเงินควรใช้จ่ายกับเอสเอ็มอีเพื่อเงินกลับมาหมุนในเศรษฐกิจหลายๆรอบ
ครม.เศรษฐกิจไฟเขียวแผนบริหารศก.7ด้าน ตั้งเป้าดันจีดีพีปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 3% - 16/08/2019
ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจตั้งเป้าหมายว่าจะดูแลเศรษฐกิจให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% ในปีนี้ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้อยู่ระหว่าง 2.7 - 3.2% และมีค่ากลาง 3%
‘สมคิด’สั่งการบ้านอุตฯ ดึงจีนลงทุน-ช่วยเอสเอ็มอี - 15/08/2019
ดร.สมคิด รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดรับมอบนโยบาย
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 90 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1790 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.