ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมจับมือ 13 พันธมิตรร่วมลงทุนหนุน InnoSpace (Thailand) สร้าง National Platform ยกระดับ Startup
  10/09/2019
 
อุตสาหกรรมลงนามความร่วมมือด้านการลงทุน โดยพันธมิตร 13 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อน InnoSpace (Thailand)อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับ Startup ไทยให้ถึงระดับ Unicorn แจ้งเกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของนวัตกรรมในอนาคตนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการส่งเสริมและพัฒนา Startup ไทย มีอุปสรรคในหลายด้านและขาดการเติมเต็มระบบนิเวศของการสร้างและพัฒนา Startup แต่ในต่างประเทศ มีองค์กรอย่าง HK Cyberport ที่ดูแลการส่งเสริมและพัฒนา Startup อย่างจริงจัง ประเทศไทยต้องมีหน่วยงานขับเคลื่อนในรูปแบบเอกชนที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการทุกภาคส่วน

ทั้งนี้การผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น InnoSpace (Thailand) จึงเป็นคำตอบของกลไกในการส่งเสริมและสร้าง Startup ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นทั้งในภาคการผลิต(Real Sector)เช่น การเชื่อมโยงภาคการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ด้านการบิน ด้านโทรคมนาคม และภาคบริการ (Service Sector)โดยให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายนอกจากนี้ InnoSpace (Thailand) จะตั้งอยู่ที่ VISTEC ใน EECi ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องด้าน Smart City เพื่อสร้าง Innovation Platform จึงจะช่วยให้เกิดแหล่งรวมของเทคโนโลยี งานวิจัย นักลงทุน และ Startup ที่มีศักยภาพ อีกทั้งโครงการ EEC ยังเป็นโครงการที่สำคัญ เป็นประตูสู่ CLMV และภูมิภาคอาเซียน เป็นข้อต่อสู่ Greater Bay Area ของประเทศจีน ซึ่งจะทำให้ Startup ไทย มีโอกาสก้าวไกลสู่นานาชาติได้

โดยเพื่อให้การดำเนินงาน InnoSpace (Thailand) เดินหน้าไปได้ จะต้องมีเสาหลักที่แข็งแรง ทั้งสถาบันการศึกษา จะเป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญและผลงานวิจัย สถาบันการเงิน เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและการเร่งเข้าสู่ธุรกิจ ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงิน ความเชี่ยวชาญ และการลงทุนใน Startup ที่มีศักยภาพ และหน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ

“การลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น ระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินวันนี้ จะก่อให้เกิดการดำเนินงานที่คล่องตัว และเกิดความร่วมมือในการลงทุน เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ Startup ไทยสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงไปสู่เวทีระหว่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของไทยมีการเติบโตที่ดีขึ้น และนำพาประเทศไทยก้าวสู่ Innovation-driven Economy ตามที่มุ่งหวังไว้”นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันโครงการ InnoSpace (Thailand) เพื่อเป็นแพลทฟอร์มในการเสริมสร้าง และเติมเต็มระบบนิเวศของการพัฒนา Startup ให้ครบถ้วนตลอดวงจรชีวิต และผลักดันให้ Startup ไทย แข่งขันในเวทีโลกได้ InnoSpace (Thailand) จึงมีจุดเด่นในการเชื่อมโยง บูรณาการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นเครือข่ายร่วมดำเนินงาน ทั้งในลักษณะพันธมิตรด้านการลงทุน พันธมิตรด้านการบ่มเพาะธุรกิจ และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทั้งในด้านการวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสร้าง Startup ที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด มีการดำเนินงานที่คล่องตัว และสามารถเร่งขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้โดยเร็ว การลงนามความร่วมมือในวันนี้ พันธมิตรด้านการลงทุนทั้ง 13 หน่วยงาน จึงพร้อมใจกันแสดงพลังอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะผลักดันให้บริษัท อินโนสเปซ(ประเทศไทย) จำกัด เป็น National Startup Platform เพื่อเป็นกลไกที่จะบูรณาการความเข้มแข็งและบูรณาการกิจกรรมของทุกฝ่าย ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ช่วยสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็ง ยกระดับ Startup ไทย ให้ถึงระดับ Unicorn และให้เกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า อินโนสเปซ (ประเทศไทย) เป็นการร่วมมือกันของพันธมิตร ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และสถาบันการศึกษา จากแนวนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯเพื่อเป็น National Platform ขับเคลื่อนการสร้าง Innovative Ecosystem ที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและพัฒนา Startup ไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ เป็นรากฐานของพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ โดยมีเป้าหมายจะสนับสนุนตลอดวงจรชีวิต (Life cycle) ของ Startup ตั้งแต่ในช่วง Pre-Seed หรือ Seed ทั้งในกลุ่ม Deep Tech และในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

สำหรับการลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนในวันนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้านประสบการณ์ เครือข่าย และเงินลงทุนเบื้องต้นกว่า 500 ล้านบาท นำโดย 1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 3.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 6.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 8.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 10บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 11.บริษัทในเครือสหพัฒน์ 12.บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 13.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

“การทำงานของบริษัทเน้นการเชื่อมโยงกิจกรรมของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษาที่สนับสนุน Startup ให้เกิดการบูรณาการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเติมในส่วนที่ขาดโดยไม่ทับซ้อนกับกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนพื้นฐานของนวัตกรรม ยกระดับ Startup ไทยให้ถึงระดับ Unicorn และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0”

ที่มาของข่าว: สยามรัฐออนไลน์
สมคิด เผย GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 2.4% หากเศรษฐกิจปลายปีดีไม่ต้องกระตุ้น
    “สมคิด” ชี้ ตัวเลขจีดีพีไตรมาสสาม ของปี 2562 อยู่ที่ 2.4 สูงขึ้นกว่าไตรมาสสอง ขอ ...
  19/11/2019

โชว์ฝีมือกู้วิกฤตเศรษฐกิจขาลง
    เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยที่ยังไร้วี่แววข่าวดี ทำให้บรรยากาศโค้งสุดท้ายปลายปี 2562 ...
  18/11/2019

นโยบาย “จีน” ยุคโลก 2 ขั้ว รุกเอเชีย-มองเพื่อนบ้าน
    โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากสงครามการค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อระเบียบโลกในปัจจุบัน ...
  16/11/2019

ญี่ปุ่นเผย GDP ไตรมาส 3 ขยายตัวเพียง 0.2% ชะลอลงจากไตรมาส 2
    ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ของญี่ปุ่น ขยายตัว 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ...
  14/11/2019


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
สศอ. เดินหน้าระบบ Big Data ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค4.0 - 11/11/2019
สศอ. เตรียมเปิดใช้งานระบบ Big Data และแบบฟอร์มดิจิทัลเดียว (Single Form) ยกระดับการบริการให้กับประชาชนและผู้ประกอบการตามนโยบายของรมว.อุตสาหกรรม และนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
บอร์ด กนง. ลดดอกเบี้ย 0.25% ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโค้งสุดท้าย - 07/11/2019
กนง.ลดดอกเบี้ยจาก 1.50% เป็น 1.25% ต่อปี ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ใกล้เคียงกับวิกฤติการเงินโลกหรือวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ
“ไอเอ็มเอฟ”ชมเปาะเศรษฐกิจไทยเสถียรภาพแกร่ง - 06/11/2019
ไทยโชคดีที่เสถียรภาพด้านต่างประเทศยังมีความเข้มแข็ง เงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ถือเป็นกันชนที่ดี อีกทั้งยังมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อรับมือกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกได้
รมว.คลัง เผย IMF แนะไทยใช้ทุกเครื่องมือทั้งการเงิน-การคลังดูแลเศรษฐกิจช่วงนี้ - 05/11/2019
ผู้บริหาร IMF มองว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความท้าทายจากหลายปัจจัยทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน, กรณีอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (BREXIT) ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วส่งผลให้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจแย่ ผู้ประกอบการมึน แข่งขันสูง-ต้นทุนเพิ่ม กำลังซื้อชะลอตัว - 04/11/2019
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ(REPORT ON BUSINESS SENTIMENT INDEX) ในเดือนตุลาคม 2562 ดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 48.1 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน แต่องค์ประกอบเกือบทุกด้านยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 50สะท้อนถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่แย่ลง
เปิดกลยุทธ์ 'ไทย' สมดุลอำนาจ 'สหรัฐ-จีน' - 31/10/2019
การประชุมอาเซียนซัมมิตที่กำลังจะเกิดขึ้นสุดสัปดาห์นี้มีอะไรมากกว่าแค่การกล่าวสุนทรพจน์ แต่เป็นเวทีนี้นอกจากไทยแสดงบทบาทผู้นำภูมิภาคแล้ว ยังมีประเด็นแทรกที่ว่าด้วย "สมดุลอำนาจ" ระหว่างสหรัฐและจีนโดยมีไทยเป็นผู้เล่น ผู้เลือก
เศรษฐกิจโลกผันผวน-พิษสงครามการค้า ฉุดดัชนี MPI เดือนก.ย.อยู่ที่ 97.5 หดตัว -4.7% - 30/10/2019
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI เดือน ก.ย.อยู่ที่ 97.5 หดตัวลงร้อยละ 4.7พิษสงครามการค้า บาทแข็ง ขณะที่ “สศอ.”ระบุมะกันตัดจีเอสพีไทยผลกระทบไม่มาก พร้อมประเมินผลกระทบและแถลงเดือน พ.ย.นี้
สื่อเผย"ทรัมป์-สี จิ้นผิง"อาจไม่มีการลงนามข้อตกลงการค้าในเวทีเอเปค - 29/10/2019
โดนัลด์ ทรัมป์ และ สีจิ้นผิง อาจไม่มีการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกในการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) พราะยังคงต้องใช้เวลาในการเจรจากันมากขึ้น
"จุรินทร์"ถกกรอ.พาณิชย์ ลุย 10 ตลาดใหญ่หวังเพิ่มตัวเลขการส่งออก ฝ่าวิกฤติสงครามการค้า Brexit-บาทแข็ง - 26/10/2019
กรอ.พาณิชย์งัดแผนรับมือสงครามการค้า-Brexit-บาทแข็ง เน้นเจาะตลาดเชิงลึกสู้ ปรับแผนเจาะตลาดใหม่เชิงลึก จี้ทูตพาณิชย์ทำงานหนักเจาะตลาดใหญ่ มั่นใจปีนี้ตัวเลขส่งออกไม่ติดลบถึงร้อยละ 2-3 ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันใช้วิกฤติเป็นโอกาส
IMF คาด ศก.ไทยปีนี้โต 2.9% จากครั้งก่อนคาด 3.5% ส่วนปี 63 คาดโต 3% แนะใช้นโยบายการเงิน-การคลังดูแล - 25/10/2019
IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 2.9% เนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์
ฟันธงเศรษฐกิจไทยเติบโต 2.9% - 24/10/2019
ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย:ประเทศไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ 2.9% จากระยะเดียวกันปีก่อน และในปี 2563 ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 3% ใกล้เคียงกับที่ ธปท.ประมาณการไว้ที่ 2.8%
เชื่อมั่นอุตฯ-ส่งออกรถร่วง สอท.โอดเทรดวอร์-บาทฉุด.ต่ำสุดรอบ12เดือน - 21/10/2019
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2562 ว่าอยู่ระดับ 92.1 ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงชะลอตัว
พิษสงครามการค้าปะทุเดือด-บาทแข็งโป๊ก-น้ำมันพุ่งฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตฯเดือนก.ย.ต่ำสุดรอบ 12 ด. - 18/10/2019
ส.อ.ท.เผยสงครามการค้า-เงินบาทแข็งค่า-น้ำมันพุ่ง ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.ย.ต่ำสุดในรอบ 12 เดือน แนะรัฐหนุนใช้สินค้าเมดอินไทยแลนด์ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง-รณรงค์ให้คนไทยใช้สินค้าไทย
ความเชื่อมั่นธุรกิจวูบ ร่วงแตะระดับ47.9 ผู้ประกอบการกังวล คำสั่งซื้อชะลอตัว - 17/10/2019
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (REPORT ON BUSINESS SENTIMENT INDEX)ในเดือนกันยายน 2562 ดัชนีฯ ปรับลดลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันมาอยู่ที่ระดับ 47.9 โดยความเชื่อมั่นลดลงในเกือบทุกองค์ประกอบ จากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคการผลิตที่ปรับลดลง
สอท.-หอการค้ารับมือยุค5G ‘ศุภชัย’พร้อมหนุนไทยเป็นฮับดิจิทัล - 16/10/2019
สอท.หารือกับผู้บริหาร สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อการยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย สู่ความเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล สังคมและความเป็นอยู่
สศอ.ชี้เทรนด์อาหารวีแกนมาแรง แนะผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าส่งออก - 10/10/2019
ระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมผลักดันอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (Food for Future) หนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย(S-Curve) เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐและสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตพร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตของอาเซียน
แบงก์ชาติการันตีสถาบันการเงินพร้อมรับมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 เริ่มวันที่ 1 ม.ค.63 ลดเสี่ยงหนี้สูญ - 04/10/2019
แบงก์ชาติยืนยันสถาบันการเงินพร้อมใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS 9 วันที่ 1 ม.ค.63 มั่นใจไม่มีผลกระทบ
ศก.โลกถดถอยฉุดส่งออก “กกร.”หั่นจีดีพีปีนี้โตร้อยละ 2.7-3 ชี้ชิมช้อปใช้ส่งผลดีเงินสะพัดรากหญ้า - 03/10/2019
เศรษฐกิจโลกถดถอย-บาทแข็งโป๊ก “กกร.”ปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจปีนี้เหลือร้อยละ 2.7-3 ส่งออกติดลบร้อยละ 2-0 ชี้มาตรการ“ชิมช้อปใช้”ส่งผลดีเงินสะพัด ระบุถ้าขยายเวลาเลยปีใหม่ ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า พาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือน ก.ย.62 ขยายตัวร้อยละ 0.32 กังวลเศรษฐกิจรอแรงหนุน - 02/10/2019
พาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือน ก.ย.62 ขยายตัวร้อยละ 0.32 ส่งผล 9 เดือนขยายตัวร้อยละ 0.81 กังวลเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน น้ำมันลงตามเศรษฐกิจ คาดสิ้นปีอยู่ในกรอบ 0.7-1.0%
เศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤติแบงก์ชาติเอาอยู่ "วีรไท"รับสงครามการค้าโลกฉุดส่งออก-หั่นจีดีพีปีนี้ - 01/10/2019
ผู้ว่าธปท.ยอมรับเศรษฐกิจไทยชะลอตัว แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤติ ระบุปรับลดจีดีพีปีนี้เหลือ 2.8% จากผลกระทบการค้าโลก-สงครามการค้าไร้วี่แววจบได้ง่ายๆฉุดส่งออกวูบ
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 92 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1821 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.