ผู้ประกอบการ
ข่าวเศรษฐกิจ
ค้นหาข่าว:
 
วันที่นำเสนอ: จาก ถึง  

โควิด-19 ฉุดจีดีพีไตรมาส 2 ดิ่งลึก ทั้งปีติดลบ 5.3% “แบงก์ชาติ”ระบุแจกเงิน 5 พันไม่พอครองชีพ
  01/04/2020
    
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.พ.63 หดตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อน โดยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวสูง

นอกจากนี้การส่งออกและการนำเข้าสินค้าได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากมาตรการปิดเมืองของจีน ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง มีเพียงการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้จากการเร่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น ทั้งนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัวทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคอกชนหดตัวสอดคล้องกัน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อน จากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับสูงขึ้น ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ลดลงมา แม้รายรับจากภาคการท่องเที่ยวจะลดลง ส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธินายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศหดตัวสูงที่ 42.8% จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวในเกือบทุกสัญชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่หดตัวรุนแรง เนื่องจากทางการจีนประกาศใช้มาตรการปิดเมืองในหลายพื้นที่ และห้ามธุรกิจท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์เดินทางออกนอกประเทศ เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ที่ขยายวงกว้างขึ้นในประเทศจีน อย่างไรก็ดี จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียยังขยายตัวดี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดในประเทศยังไม่รุนแรงในเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวจึงเดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงมากส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร และธุรกิจขนส่ง

มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัว 3.6% จากระยะเดียวกันปีก่อน หากไม่รวมการส่งออกทองคำ มูลค่าการส่งออกหดตัวต่อเนื่องที่ 1.3% เนื่องจากอุปสงค์ต่างประเทศยังคงชะลอตัว นอกจากนี้ การระบาดของโควิด-19 และมาตรการปิดเมืองของจีน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีนลดลงมาก ทั้งการบริโภคในประเทศ การผลิต และการขนส่งสินค้า ทำให้การส่งออกสินค้าของไทยไปจีนหดตัวสูงโดยเฉพาะสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ และปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปฮ่องกงที่คำสั่งซื้อลดลงมาก อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขยายตัวได้ เนื่องจากได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตมาไทยในช่วงก่อนหน้า

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน จากความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 สำหรับรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจหดตัวตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านพลังงานเป็นหลัก

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนที่มีการเร่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ หดตัว โดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดบริการ ทั้งหมวดโรงแรมและภัตตาคาร และหมวดขนส่ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน นอกจากนี้ การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนหดตัวสูงขึ้นตามยอดขายรถยนต์ทุกประเภท สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่อ่อนแอลง ทั้งในมิติด้านรายได้ การจ้างงาน และความเชื่อมั่น ขณะที่ภาระหนี้ยังอยู่ในระดับสูง

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการนำเข้าสินค้าทุนจากจีนเป็นสำคัญ สำหรับเครื่องชี้การลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์และหมวดก่อสร้างตัวอื่นๆ หดตัวในทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอ รวมทั้งความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่แย่ลงจากการระบาดของโควิด-19

มูลค่าการนำเข้าสินค้าหดตัว 7.8% จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า ทั้งการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง สินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะการนำเข้าจากจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองของจีนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับอุปสงค์ที่อ่อนแอ อย่างไรก็ดี ยังไม่เห็นผลกระทบชัดเจนจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตของจีนต่อการผลิตของไทย ส่วนหนึ่งเนื่องจากธุรกิจยังมีสินค้าคงคลังที่เป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนเพียงพอสำหรับการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.74% ลดลงจากเดือนก่อน จากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับสูงขึ้น ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ลดลงมาก แม้รายรับภาคการท่องเที่ยวลดลง ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิ ทั้งจากด้านสินทรัพย์ตามการออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และสถาบันรับฝากเงิน (ODCs) เป็นสำคัญ และด้านหนี้สินตามการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นของสถาบันรับฝากเงินเพื่อปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งการขายสุทธิหลักทรัพย์ไทยของนักลงทุนต่างประเทศ สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนในภูมิภาค

นายดอน ยังกล่าวด้วยว่า จากที่ ธปท.ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 ว่าจะหดตัว -5.3% นั้น คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะติดลบทุกไตรมาส และจะหดตัวมากสุดในไตรมาส 2 จากนั้นการหดตัวจะเริ่มน้อยลงในไตรมาส 3 และ 4 ตามลำดับ โดยปัจจัยหลักมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่คาดว่าจะหายไปมากที่สุดในช่วงไตรมาส 2 จากผลของมาตรการที่เข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นกลับมาได้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้

“สมมติฐานของเราคือสถานการณ์สามารถควบคุมได้ในไตรมาส 2 ดังนั้นไตรมาส 3-4 จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว แต่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะแม้สถานการณ์ในประเทศจะคุมได้แล้ว แต่ภายนอกยังน่าเป็นห่วง อาจกระทบการเดินทางระหว่างประเทศในปีนี้ แต่ปีหน้าเชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเป็นบวกจากปีนี้ ปีหน้าเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ”

นายดอนระบุ

สำหรับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่จะให้แรงงานนอกระบบเดือนละ 5,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รวมถึงมาตรการของ ธปท.ในการขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์พักชำระหนี้จะช่วยชดเชยกับต่อการย่อตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้หรือไม่นั้น นายดอน ระบุว่า การประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ติดลบ 5.3% ได้รวมปัจจัยเรื่องมาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาทไว้แล้ว แต่ยังไม่รวมมาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ประชาชน ซึ่งทั้ง 2 มาตรการนี้อาจจะชดเชยการย่อตัวของ GDP ปีนี้ได้ไม่มากนัก แต่ต้องรอดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 3 ที่รัฐบาลกำลังเตรียมจะนำออกมาก่อน ซึ่งเชื่อว่ามาตรการชุดใหม่นี้จะมีผลต่อเศรษฐกิจได้ค่อนข้างมาก

“แม้จะรวม 2 มาตรการนี้ ก็คิดว่าช่วยชดเชยการย่อตัวของ GDP ได้ไม่มากนัก จึงเป็นเหตุให้รองนายกฯ สมคิด หารือกับหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมออกมาตรการเฟส 3 ที่คาดว่าจะใหญ่กว่า 2 เฟสแรก ซึ่งมาตรการ 2 เฟสแรกรวมกันอยู่ที่ 4 แสนล้านบาท ถ้าออกมาแล้วใหญ่กว่าหรือเท่ากัน ก็จะคิดเป็น 2-3% ของ GDP แต่คงต้องตามดูว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้าง ถ้าออกมาจริง ก็จะช่วยในเรื่องการย่อตัวของ GDP ได้เยอะทีเดียว” นายดอนกล่าว

 
พร้อมระบุว่า แม้เศรษฐกิจไทยปีนี้จะมีแนวโน้มย่อตัวลงค่อนข้างมาก แต่ไม่กังวลว่าจะมีเงินทุนต่างชาติไหลออก เพราะสถานะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยยังมีความแข็งแกร่ง เงินบาทที่อ่อนค่า ก็จะมีผลต่อดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรที่เมื่อแปลงเป็นเงินบาทแล้วจะทำให้มีรายได้เข้ามามากขึ้น

ส่วนเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน และความสามารถในการรองรับหนี้เสียที่อาจจะเพิ่มขึ้นนั้น มองว่า สถานการณ์ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังโชคดีกว่าวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 เพราะในภาพรวมขณะนี้สถาบันการเงินไทยมีเงินทุนสำรอง และเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง จึงเชื่อว่ามีศักยภาพเพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียได้ ซึ่งจะแตกต่างจากสถานการณ์ในปี 2540

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 มี.ค. 63)

ที่มาของข่าว: Infoquest
กกร.อุ้มคนตกงาน ยื่น8ข้อให้รัฐช่วย/‘ซีพี’ยันสินค้าไม่ขาดแน่
    คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ...
  27/03/2020

ดัชนีผลผลิตอุตฯเดือน ก.พ.หดตัว -5.19% พิษศก.ชะลอ-ภัยแล้ง ขณะที่โควิด-19 หนุนอุตฯอาหารโต
    “สศอ.”เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.พ.หดตัวร้อยละ 5.19 จากเศรษฐกิจโลกและภัยแล้ง แต่โควิด-19 ...
  26/03/2020

พาณิชย์ประเมิน กนง.ลดดอกเบี้ย 0.25% ดันส่งออกเพิ่ม 385 ล้านเหรียญฯ
    การลดดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพื่อรองรับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ...
  25/03/2020


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
เฟดจับมือธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มสภาพคล่องดอลลาร์ผ่านข้อตกลงสว็อป - 24/03/2020
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า เฟดได้ร่วมมือกับธนาคารกลางหลายแห่งในการเพิ่มสภาพคล่องของดอลลาร์ทั่วโลกผ่านทางการทำข้อตกลงสว็อประหว่างธนาคารกลางดังกล่าว
พาณิชย์ เผยส่งออก ก.พ.หดตัว -4.47% นำเข้าหด -4.30% เกินดุลการค้า 3,897 ล้านเหรียญฯ - 23/03/2020
กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.พ.63 โดยการส่งออกมีมูลค่า 20,641.8 ล้านเหรียญสหรัฐ กลับมาหดตัว -4.47% จากตลาดคาดว่าจะหดตัว -11 ถึง -10.9%
คลังเสนอมาตรการดูแลปชช.-กระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2 เข้า ครม.อังคารนี้ - 23/03/2020
กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการระยะ 2 ที่จะดูแลประชาชนที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 24 มี.ค.นี้
กำลังซื้อเงียบสนิท ดัชนีเชื่อมั่นฯต่ำสุดรอบ 21 ด. แนะรัฐใช้ยาแรงคุมโควิด-19 กระตุ้นคนกล้าใช้เงิน - 20/03/2020
“สอท.”รับโควิด-19 ฉุดเศรษฐกิจกระทบกำลังซื้อ-ส่งออกทั่วโลก กระทบนาน 3 เดือน หั่นเป้าผลิตรถยนต์ปี63 ลงอีก 1 แสนคันเหลือทั้งปี 1.9 ล้านคันลดทั้งเป้าผลิตเพื่อส่งออกและในประเทศทำตลาดซบเซาฉุดแรงซื้อทั้งในและนอกลดลง ชงรัฐบาลออกมาตรการสร้างความเชื่อมั่น หวังคนไทยหายกลัว กล้าใช้จ่าย เพิ่มสภาพคล่องในระบบ
ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ฉลุย คำพิพากษาชี้ขาด 'ตัดสิทธิ์' เอ็นซีพี - 19/03/2020
ยุติศึกข้ามปีคดีพิพาทโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายกคำร้องกลุ่มเอ็นซีพี ที่ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ กรณีไม่รับซองเอกสารที่ 2 เพื่อร่วมลงทุนโครงการนี้ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F
‘โกลด์แมน แซคส์’ หั่นคาดการณ์ GDP จีนหดตัว 9% ใน Q1/63 - 17/03/2020
โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนในไตรมาสแรกปีนี้ โดยระบุว่า GDP จีนมีแนวโน้มหดตัวลง 9% สวนทางกับที่เคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะขยายตัว 2.5% อันเนื่องมาจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีนในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.
เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลงเกือบถึง 0% พร้อมทั้งออกนโยบายอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ - 16/03/2020
เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลงเกือบถึง 0% พร้อมทั้งออกนโยบายอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ เดินหน้าเจรจาการค้าต่อ หลังประชุมยาวแต่ไร้ข้อสรุป - 11/03/2020
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เห็นพ้องที่จะเดินหน้าการหารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงเรื่องมาตรการควบคุมการส่งออก หลังจากที่เจ้าหน้าที่ด้านการค้าได้สรุปการประชุมที่กินเวลานานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นักเศรษฐศาสตร์ เห็นพ้อง "คลัง-แบงก์ชาติ" เหลือกระสุนเพียงพอปลุกเศรษฐกิจไทย หวังพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 - 06/03/2020
โยบายการเงินและนโยบายการคลังของประเทศยังมีพื้นที่เพียงพอกระตุ้นเศรษฐกิจ น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างน้อย 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 1% เพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับต่ำ
ถึงเวลา 'ธุรกิจ-รัฐบาล' ร่วมประคองเศรษฐกิจ - 04/03/2020
ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยพิษ COVID-19 เช่นนี้ ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน "ประคับประคอง" ให้ผ่านพ้นโดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด นอกจาก "ภาคธุรกิจ" จะต้องหาหนทางประคองการจ้างงานไว้ให้ยาวนานที่สุด ฝั่ง "ภาครัฐบาล" ก็ต้องร่วมด้วย
เตรียมพร้อมรับมือ 'มหาพายุ' กระหน่ำเศรษฐกิจ - 03/03/2020
แม้ไม่มีเรื่องการแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็มีความ “เปราะบาง” เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่เมื่อไวรัสโคโรน่าแพร่กระจายเป็นวงกว้างออกไป ยิ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้น
ญี่ปุ่นเผยการลงทุนภาคเอกชนร่วงลง 3.5% ในไตรมาส 4/62 - 02/03/2020
ยอดการลงทุนนอกภาคการเงินของญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการลงทุนด้านการก่อสร้างโรงงานและซื้ออุปกรณ์ ร่วงลง 3.5% ในไตรมาส 4/2562 เมื่อเทียบรายปี แตะที่ระดับ 11.63 ล้านล้านเยน (1.08 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 13 ไตรมาส
ดัชนีเชื่อมั่นอนาคต ศก.ภูมิภาค ก.พ.ทรงตัว จับตาท่องเที่ยวภาคใต้-ตะวันออกรับผลกระทบโควิด-19 - 29/02/2020
สศค.เผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนก.พ.63 ว่า พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) ชี้ผลสำรวจแนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจไทยทึ่ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า
ธปท.ระบุเศรษฐกิจไทย ม.ค.63 ชะลอตัวต่อเนื่องตามส่งออก-ภาคอุตฯ-บริโภคลงทุนเอกชน-ใช้จ่ายภาครัฐ - 28/02/2020
ธปท. แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ม.ค.63 อยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำ การผลิตภาคอุตสาหกรรม เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวต่อเนื่อง
ดัชนีผลผลิตอุตฯร่วง ไวรัสโควิด-19พ่นพิษยอดขายตก - 27/02/2020
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(เอ็มพีไอ) เดือนมกราคม 2563 หดตัว 4.59% อยู่ที่ระดับ 103.32 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ระดับ 108.30 เนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคำเดือนมกราคม 2563 หดตัว 0.85%
กำลังผลิตภาคอุตสาหกรรมมกรา'63ลดลงร้อยละ4.6 ร่วงต่อเนื่องเป็นเดือนที่9 - 26/02/2020
"Thai January factory output falls 4.6% year-on-year, down for ninth month" ระบุว่า ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ของไทยในเดือน ม.ค.2563 ลดลงร้อยละ 4.59 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
ส่งออกม.ค.ฟื้นตัวโต3.35% พลิกบวกครั้งแรกรอบ6เดือน - 25/02/2020
“พาณิชย์”เผยส่งออกม.ค.ฟื้นตัว เพิ่ม 3.35% เป็นบวกครั้งแรกรอบ 6 เดือน ได้แรงหนุนจากส่งออกทองคำ น้ำมัน และผลกระทบสงครามการค้าลดลง ส่งออกเป็นขาขึ้น แถมมีสินค้าดาวรุ่งพุ่งแรงหลายกลุ่ม
ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯม.ค.เพิ่มรับยอดขายสินค้าป้องกันโควิด-19 จี้รัฐยกเว้นจ่ายเงินสมทบประกันสังคม - 21/02/2020
ดัชนีความเชื่อมั่นฯเดือน ม.ค. 63 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากยอดขายสินค้าป้องกันไวรัสโควิด-19 เอกชนวอนภาครัฐยกเว้นจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของ SMEs 6 เดือน
จีนเผยยอดปล่อยกู้เงินหยวนเดือนม.ค.เพิ่มขึ้นแตะ 4.76 แสนล้านดอลลาร์ - 20/02/2020
ยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนล็อตใหม่ในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 1.10 แสนล้านหยวน เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับ 3.34 ล้านล้านหยวน หรือ 4.76 แสนล้านดอลลาร์
จีนเผยภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จากไวรัสโควิด-19 ในเดือนก.พ.นี้ - 19/02/2020
นายเหริน ฮงบิน รองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจจีน (SASAC) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 จะส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของจีนในเดือนก.พ.นี้
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 95 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1888 ข้อมูล


ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.