สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

ส.อ.ท. ชง 4 ข้อเสนอถึงภาครัฐ หนุนไทยสู่ฮับผลิตเอทานอล
  14/03/2024
นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำเสนอแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ (BCG) เพื่อสนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ผ่านการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF) ไบโอเอทิลีน (Bio ethylene) สำหรับไบโอพลาสติก ตลอดจนอุตสาหกรรมสมุนไพรสกัด อุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ที่กำหนดในการประชุมรัฐภาคี กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตการณ์โลกเดือด โดยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ธุรกิจ BCG Economy Model และมีการนำแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) มาใช้เพื่อความยั่งยืน

ส.อ.ท. ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอล ไปยังภาครัฐแล้ว ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนและเพิ่มวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร

2. เปิดเสรีเอทานอลบริสุทธิ์ เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มของเอทานอล สินค้า และอุตสาหกรรมมูลค่าสูงในประเทศ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

3. ลดการส่งออกสินค้า Commodities ผลิตสินค้ามูลค่าสูง และช่วยลดการปล่อยคาร์บอน นำพาประเทศไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero

4. ส่งเสริมการใช้ E20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ในแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2567-2580)

ด้านนายเสกสรรค์ พรหมนิช ประธานคณะทำงานย่อยพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอล ด้านเชื้อเพลิงเอทานอล ได้นำเสนอแนวทางการส่งเสริมการเปิดเสรีเอทานอล เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตามห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเอทานอลไทย และยังเป็นการส่งเสริมวัตถุดิบจากเกษตรกรไทย ซึ่งเอทานอลสามารถนำไปต่อยอด และประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ เอทานอลสามารถนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น

1. เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) : โดย ส.อ.ท. อยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำมาตรฐานความยั่งยืนของวัตถุดิบของไทย โดยให้ผ่านการรับรองจาก ICAO สำหรับนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน

2. น้ำมัน E20 : ส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (AEDP) ฉบับใหม่ โดยจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศ ดังนี้

เพิ่มการใช้เชื้อเพลิงเอทานอล เป็น 6.2 ล้านลิตร/วัน หรือ 2,270 ล้านลิตร/ปี
ลดการใช้น้ำมันเบนซิน 1,475 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 33,940 ล้านบาท/ปี
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.58 mtCO2eq สนับสนุน Carbon Neutrality
ลดการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสีย ทั้ง PM2.5 CO VOCs HCs และ Benzene
สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูก้อย และมันสำปะหลัง กว่า 1 ล้านครัวเรือน
เพิ่มมูลค่าอ้อยและมันสำปะหลัง เศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศกว่า 174,000 ล้านบาท
นางเกศมณี เลิศกิจจา ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม และประธานคณะทำงานย่อยพัฒนาเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม ได้นำเสนอการใช้ประโยชน์จากเอทานอลในปัจจุบัน นอกเหนือจากการนำไปเป็นพลังงานแล้ว สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นได้หลายสาขา เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยา สมุนไพร น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอาง รวมทั้งงานวิจัยต่อยอดและนวัตกรรมในกลุ่มเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) เป็นต้น

ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของเอทานอลมากขึ้น ซึ่งความต้องการใช้เอทานอลของภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ 76.37 ล้านลิตร/ปี เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และใช้ชะล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น ซึ่งโรงงานเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงหลายแห่งในปัจจุบัน สามารถผลิตเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมดังกล่าวป้อนสู่ตลาด ทดแทนการนำเข้าได้ทันที

ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด เล็งเห็นว่าความต้องการใช้เอทานอลได้กลายเป็นความต้องการถาวร และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าเอทานอลเป็นหลัก ในขณะที่ไทยมีความสามารถและกำลังการผลิตมาสนองความต้องการเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ดังนั้น ภาครัฐจะต้องอำนวยความสะดวก (Ease of doing Business) โดยการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอของ ส.อ.ท. เพื่อให้สามารถสนับสนุนและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย

ที่มาของข่าว: RYT9
EXIM BANK จับมือ สกพอ. สนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ Supply Chain การส่งออก
    EXIM BANK จับมือ สกพอ. สนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ ...
  20/05/2024

วิจัยกสิกรฯมองสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าจากจีนจุดไฟสงครามการค้ารอบใหม่ ระยะสั้นกระทบไม่มาก
    วิจัยกสิกรฯมองสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าจากจีนจุดไฟสงครามการค้ารอบใหม่ ระยะสั้นกระทบไม่มาก
  20/05/2024

เกาหลีใต้เตรียมออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปมูลค่า 7 พันล้านดอลล์
    เกาหลีใต้เตรียมออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิปมูลค่า 7 พันล้านดอลล์
  15/05/2024

เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด
    เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด
  13/05/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ลาวเร่งแก้ปัญหาขาดแรงงาน หลังคนแห่หางานนอกประเทศ - 13/05/2024
ลาวเร่งแก้ปัญหาขาดแรงงาน หลังคนแห่หางานนอกประเทศ
รัฐบาลเร่งเพิ่มอัตราการลงทุน ชูแคมเปญ"NOWThailand"ยกไทยเป็นจุดหมายลงทุนระดับโลก - 13/05/2024
รัฐบาลเร่งเพิ่มอัตราการลงทุน ชูแคมเปญ"NOWThailand"ยกไทยเป็นจุดหมายลงทุนระดับโลก
กกร. ปรับลดจีดีพีที่ 2.2 – 2.7% เตรียมหารือแนวทางปรับค่าแรงที่เหมาะสม - 08/05/2024
กกร. ปรับลดจีดีพีที่ 2.2 – 2.7% เตรียมหารือแนวทางปรับค่าแรงที่เหมาะสม
ผวา ‘ภาคอุตสาหกรรม’ ทรุด ฉุด GDP ไตรมาส 1 ต่ำกว่า 0.8% - 08/05/2024
MPI ติดลบ 18 เดือน ส.อ.ท. ชี้แรงกดดันจากภูมิรัฐศาสตร์ สู้คู่แข่งไม่ได้ อุปสรรคใหญ่ต่อการลงทุนเพิ่ม “นักเศรษฐศาตร์” ชี้สะท้อนเศรษฐกิจไทยอ่อนแอ “เคเคพี” หวั่นฉุดเศรษฐกิจครึ่งแรกโตต่ำกว่าเป้าหมาย “ซีไอเอ็มบีไทย” คาดภาคผลิตไม่ฟื้นกดจีดีพีไตรมาสแรกต่ำกว่า 0.8%
“พิชัย” รับเศรษฐกิจไทยมีปัญหา เร่งปรับตัว เพิ่มรายได้ - 08/05/2024
รมว.คลัง เข้ากระทรวงวันแรก รับเศรษฐกิจไทยมีปัญหา จีดีพีทุก 5 ปี โตลดลง 1% เร่งปรับตัว เพิ่มรายได้ แก้หนี้ประชาชน
สิงคโปร์เผยยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. ขยายตัว 2.7% แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน - 07/05/2024
สิงคโปร์เผยยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. ขยายตัว 2.7% แต่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน
บี.กริม เพาเวอร์ ทุ่ม 3.39 ล้านเหรียญ รุกตลาดพลังงานสะอาดตะวันออกกลาง - 02/05/2024
บี.กริม เพาเวอร์ รุกตลาดพลังงานสะอาดในตะวันออกกลางลงทุน 3.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อหุ้นพลังงานหมุนเวียนจาก ThreeEightSix Holdings Ltd.
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรมลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน แต่ค้าปลีกฟื้นตัว - 01/05/2024
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรมลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน แต่ค้าปลีกฟื้นตัว
ผถห. BWG ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม-SRF มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท - 01/05/2024
ผถห. BWG ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม-SRF มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท
การผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีกว่าคาดในเดือนมี.ค. ขณะยอดค้าปลีกน่าผิดหวัง - 01/05/2024
การผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีกว่าคาดในเดือนมี.ค. ขณะยอดค้าปลีกน่าผิดหวัง
เวิลด์แบงก์ชี้ “จุดอ่อน” ประเทศไทย ทำให้ล้าหลังกว่าใครในอาเซียน - 18/04/2024
แม้เศรษฐกิจไทยในปี 2567 นี้ จะมีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าปีที่ผ่านมา ที่ขยายตัวเพียง 1.9% แต่ก็ถือว่ายังคงอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ "ธนาคารโลก"เผยรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวที่อัตราเพียง 2.8% นับว่าโตช้ากว่าทุกประเทศในอาเซียน ยกเว้นเมียนมา
จีนเผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.ต่ำกว่าคาด,อัตราว่างงานลดลงแตะ 5.2% - 17/04/2024
จีนเผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.ต่ำกว่าคาด,อัตราว่างงานลดลงแตะ 5.2%
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมี.ค. 67 เทียบรายเดือน - 17/04/2024
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมี.ค. 67 เทียบรายเดือน
"ส.อ.ท." จี้รัฐปรับโครงสร้างต้นทุนผลิต รักษาขีดความสามารถแข่งขันภาคอุตฯ - 10/04/2024
"ส.อ.ท." จี้รัฐปรับโครงสร้างต้นทุนผลิต รักษาขีดความสามารถแข่งขันภาคอุตฯ ชี้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบาง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ทำให้ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวรับมือ
"เยลเลน" เริ่มประชุมกับจนท.จีน เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาการผลิตมากเกินไป - 09/04/2024
"เยลเลน" เริ่มประชุมกับจนท.จีน เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาการผลิตมากเกินไป
"เยลเลน" แนะสหรัฐทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันจีนคุกคามภาคอุตสาหกรรม - 05/04/2024
"เยลเลน" แนะสหรัฐทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันจีนคุกคามภาคอุตสาหกรรม
"เยลเลน" เตรียมเยือนจีนสัปดาห์นี้ เล็งถกปัญหาจีนผลิตมากเกินไปจนกระทบศก.โลก - 04/04/2024
"เยลเลน" เตรียมเยือนจีนสัปดาห์นี้ เล็งถกปัญหาจีนผลิตมากเกินไปจนกระทบศก.โลก
นายกฯ เผย เตรียมหารือปรับค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง - 03/04/2024
นายกฯ เผย เตรียมหารือปรับค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
เปิดปัจจัยกระทบส่งออกไทย ปี 2567 โตแค่ 1-2% - 02/04/2024
สรท. จัดงานครบรอบ 30 ปี พร้อมเปิดปัจจัยท้าทายการส่งออกไทยในปี 2567 พร้อม ชูนโยบายสู่ชาติการค้า (Trading Nation) ปรับฉากทัศน์ส่งออกเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน เป้าหมายส่งออกยังมอง 1-2%
เกาหลีใต้ส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 6 อานิสงส์การส่งออกชิปแข็งแกร่ง - 02/04/2024
เกาหลีใต้ส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 6 อานิสงส์การส่งออกชิปแข็งแกร่ง
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 127 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2538 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.