สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

สอวช.ตั้งเป้าผลิตนักสร้างสรรค์ดิจิทัล 5 พันราย สร้างโอกาสขับเคลื่อนศก.สร้างสรรค์
  23/04/2023
นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในปี 2564 อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสร้างรายได้กว่า 322,261.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51% จากปี 2563 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มาจากทุนทางวัฒนธรรมมีมูลค่ารวม 815,320 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการสินค้าและบริการแบบใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของสินค้าจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย มาพัฒนาร่วมกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ ประกอบด้วย Games Animation Films และ Digital Arts ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีแนวโน้ม การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากในปัจจุบัน ในปี 2564 มีมูลค่าประมาณ 42,000 ล้านบาท และมีอัตราขยายตัวมากกว่า 7% ต่อปีและคาดการณ์ว่าปี 2567 จะมีมูลค่าถึง 62,000 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มในการเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้

สอวช.เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ ผ่านกลไกสำคัญต่างๆ อาทิ การพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ การส่งเสริมให้เกิดศูนย์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ Studio หรือ Multimedia Park ระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการทำงานอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของประเทศ การพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสืบสานองค์ความรู้รากฐาน ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

สำหรับแนวคิดและเป้าหมายเขตนวัตกรรมวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์นั้น ต้องเร่งพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยเชื่อมโยงกับภาคการศึกษา และการพัฒนาสตาร์ทอัพ Incubation & Accelerator ส่วนเป้าหมายใน 5 ปีนั้น ตั้งเป้าให้ไทยจะเป็นฐานการผลิต และบริการที่สำคัญของอุตสาหกรรม Digital & Creative Content ในภูมิภาคเอเชีย สร้างมูลค่าเพิ่ม 500,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 และไทยจะอยู่ใน 20 อันดับแรกของ Global Soft Power index สามารถสร้างนักสร้างสรรค์ดิจิทัลได้ 5,000 ราย

ความท้าทายที่สำคัญของธุรกิจ Cultural & Creative Content คือ การพัฒนากำลังคน เนื่องจากปัจจุบันหลักสูตรที่เปิดสอนส่วนมากยังเป็นหลักสูตรเก่า ขาดการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ทำให้ผู้จบการศึกษามีทักษะความสามารถไม่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ อีกทั้งผู้ประกอบการเองก็ยังขาดความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนและความสามารถทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และที่สำคัญ ขาดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้แสดงผลงานสร้างสรรค์ และต่อยอดทางธุรกิจ

ทั้งนี้ จากการศึกษาของ สอวช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยยังมีปัญหาสำคัญ คือ

1.นิเวศทางศิลปกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่ไม่ชัดเจน ระบบกลไกไม่เกิดการไหลเวียนเป็นวงจรเดียวกันทั้งหมด

2.ขาดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บางประเภท ได้แก่ ดิจิทัลอาร์ตและเทคโนโลยีที่ถือเป็นองค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สำคัญกับโลกอนาคต

3.แผนงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบันยังคงติดกับดักการให้มิติทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยึดอยู่กับประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยว นำมาสู่การมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ในรูปแบบเชิงท่องเที่ยวทั้งหมด ทำให้ไม่พบแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.ขาดกลไกการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทำให้แนวทางการออกแบบและส่งเสริมงานวิจัยมีลักษณะที่คล้ายคลึง ตลอดจนบางแผนงานเกิดความซ้ำซ้อน

5.รูปแบบการเก็บข้อมูลภาคอุตสาหกรรมและการวิจัยมีลักษณะเป็นการเก็บเชิงปริมาณทั้งหมด ทั้งนี้ ยังขาดมิติของข้อมูลเชิงลึกและเชิงกว้างในการนำมาต่อยอดและพัฒนากรอบการออกแบบงานวิจัยในอนาคต

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องวางแผนว่าจะทำอะไรให้ชัดเจน และต้องจำแนกว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ และอะไรสามารถต่อยอดมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งอาจนอกเหนือจากความคาดหมาย เช่น ที่เชียงใหม่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเหมาะกับการทำเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มากที่สุด หรือในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดกระบี่ จังหวัดเชียงรายที่เป็นเมืองศิลปิน จะพัฒนาส่งเสริมอย่างไร ในส่วนกลางกรุงเทพมหานครอาจจะทำได้เช่นกันแต่อาจจะช้ากว่า เป็นเรื่องที่ต้องชั่งน้ำหนักตามความเหมาะสม

ที่มาของข่าว: RYT9
เปิด 22 กลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงวิกฤติ หลังสินค้าจีนราคาถูกทุ่มตลาด
    เปิด 22 กลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงวิกฤติ หลังสินค้าจีนราคาถูกทุ่มตลาด ...
  12/07/2024

'พิมพ์ภัทรา - ส.อ.ท.' ตั้ง 4 คณะทำงาน ดัน 22 อุตสาหกรรมพ้นวิกฤติเศรษฐกิจโลก
    “พิมพ์ภัทรา” หารือ “ส.อ.ท.” หลังเผชิญกติกาใหม่โลก ทำ 22 ...
  11/07/2024

จีนเผยอุตสาหกรรมโดรนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก
    จีนเผยอุตสาหกรรมโดรนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก
  11/07/2024

‘พาณิชย์’ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจา FTA ไทย-เกาหลีใต้ รอบแรก 9-11 ก.ค.นี้
    ‘พาณิชย์’ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจา FTA ไทย-เกาหลีใต้ รอบแรก 9-11 ก.ค.นี้ ที่กรุงเทพฯ ...
  10/07/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ภาคผลิตอุตสาหกรรมกลับมา -2.1% ทำการฟื้นตัวรายได้ไม่เท่าเทียม - 09/07/2024
วิจัยกรุงศรี เผย เศรษฐกิจเดือน พ.ค.ฟื้นตัว แต่ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ แม้ปัจจัยเชิงวัฏจักรหนุนการฟื้นตัวของอุปสงค์ แต่ปัจจัยเชิงโครงสร้างสร้างแรงกดดันต่อภาคการผลิตและการจ้างงานในหลายอุตสาหกรรม ชี้ ภาคผลิตอุตสาหกรรมกลับมา -2.1% กระทบต่อการฟื้นตัวของรายได้ของแรงงานในแต่ละกลุ่มต่างกัน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พฤษภาคม 2567 หดตัว 1.54% ระบบเตือนภัยส่งสัญญาณชะลอตัว - 09/07/2024
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) พ.ค. 2567 อยู่ที่ระดับ 98.34 หดตัว 1.54% สะท้อนภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ฟื้นตัว หลังปัญหาหนี้ครัวเรือน ดอกเบี้ย พลังงานยังสูง ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “ส่งสัญญาณชะลอตัว” จากความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลง ภัยแล้ง
สินค้าจ่อปรับขึ้นราคา 4-5% ตามค่าขนส่ง "ส.อ.ท." ขีดเส้นตายใน 3 เดือน - 09/07/2024
สินค้าจ่อปรับขึ้นราคา 4-5% ตามค่าขนส่ง "ส.อ.ท." ขีดเส้นตายใน 3 เดือน หลังสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยปรับขึ้นราคา 9% ตามราคาน้ำมันดีเซลที่ทะลุ 30 บาทต่อลิตร แนะรัฐบาลปรับโครงสร้างราคาน้ำมันแก้ปัญหาระยะยาว
"บีวายดี" เปิดโรงงานผลิตในไทย มุ่งสู่ Hub ยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนเต็มรูปแบบ - 08/07/2024
"บีวายดี" เปิดโรงงานผลิตในไทย มุ่งสู่ Hub ยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนเต็มรูปแบบ
ไต้หวันเปิดตัวแคมเปญ "Go Green with Taiwan" ชวนคนไทยส่งไอเดียพัฒนาโซลูชันสีเขียว พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรนานาชาติสร้างอนาคตที่ยั่งยืน - 08/07/2024
ไต้หวันเปิดตัวแคมเปญ "Go Green with Taiwan" ชวนคนไทยส่งไอเดียพัฒนาโซลูชันสีเขียว พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรนานาชาติสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
เยอรมนีเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากกว่าที่คาดในเดือนพ.ค. - 08/07/2024
เกาหลีใต้เผยยอด FDI ร่วง 10.3% ในครึ่งแรกปี 67
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนพ.ค.เพิ่มเพียง 0.7% ตลาดกังวลปัญหาการผลิตส่วนเกิน - 01/07/2024
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนพ.ค.เพิ่มเพียง 0.7% ตลาดกังวลปัญหาการผลิตส่วนเกิน
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกลดลงในเดือนพ.ค. - 01/07/2024
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกลดลงในเดือนพ.ค.
จีนเผย PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ทรงตัว, PMI ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่อง - 01/07/2024
จีนเผย PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ทรงตัว, PMI ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่อง
กรมโรงงานฯ โชว์ตัวเลข 5 เดือนปีนี้ ยอดเปิดโรงงานใหม่สูงกว่าปิด 74% - 27/06/2024
กรมโรงงานฯ โชว์ตัวเลข 5 เดือนปีนี้ ยอดเปิดโรงงานใหม่สูงกว่าปิด 74%
ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจีนตามสหรัฐ - 24/06/2024
ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจีนตามสหรัฐ
ส.อ.ท. ร่วมหารือเตรียมการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนประเทศจีน ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี - 19/06/2024
ส.อ.ท. ร่วมหารือเตรียมการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนประเทศจีน ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี
เอกชนหวั่นดัชนีร่วงต่อเนื่อง แนะรัฐส่งเสริม SMEs และสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย - 19/06/2024
เอกชนหวั่นดัชนีร่วงต่อเนื่อง แนะรัฐส่งเสริม SMEs และสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพ.ค. - 19/06/2024
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพ.ค.
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เยอรมนีระส่ำ ถูกบริษัทจีนรุกตีตลาด - 18/06/2024
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เยอรมนีระส่ำ ถูกบริษัทจีนรุกตีตลาด
ชี้ช่องอุตสาหกรรมไทยคว้าโอกาส ในวันที่โลกแบ่งขั้วรุนแรงขึ้น - 17/06/2024
ชี้ช่องอุตสาหกรรมไทยคว้าโอกาส ในวันที่โลกแบ่งขั้วรุนแรงขึ้น
"สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ - 14/06/2024
"สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เผยแผนระยะยาว 5 ปี ต้องทำให้ธุรกิจ SMEs รู้ถึงเทรนด์โลก วิธีการใช้เทคโนโลยี ไม่หลงอยู่ในยุคอนาล็อก ต้องไปข้างหน้า มีความองค์ความรู้
"สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67 - 14/06/2024
"สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67 เผยเน้นให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์โลก การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
"SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน - 13/06/2024
"SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน ชี้การเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าถึงแหล่งทุนเป็นเรื่องสำคัญมาก เร่งสร้าง SMEs ที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ
'อินโน พรีคาสท์' ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก 'ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์' รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์ - 13/06/2024
'อินโน พรีคาสท์' ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก 'ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์' รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 129 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2564 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.