ผู้ประกอบการ

สอวช.ตั้งเป้าผลิตนักสร้างสรรค์ดิจิทัล 5 พันราย สร้างโอกาสขับเคลื่อนศก.สร้างสรรค์
  23/04/2023
นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในปี 2564 อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสร้างรายได้กว่า 322,261.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51% จากปี 2563 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มาจากทุนทางวัฒนธรรมมีมูลค่ารวม 815,320 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการสินค้าและบริการแบบใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของสินค้าจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย มาพัฒนาร่วมกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ ประกอบด้วย Games Animation Films และ Digital Arts ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีแนวโน้ม การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากในปัจจุบัน ในปี 2564 มีมูลค่าประมาณ 42,000 ล้านบาท และมีอัตราขยายตัวมากกว่า 7% ต่อปีและคาดการณ์ว่าปี 2567 จะมีมูลค่าถึง 62,000 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มในการเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้

สอวช.เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ ผ่านกลไกสำคัญต่างๆ อาทิ การพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ การส่งเสริมให้เกิดศูนย์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ Studio หรือ Multimedia Park ระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการทำงานอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของประเทศ การพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสืบสานองค์ความรู้รากฐาน ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

สำหรับแนวคิดและเป้าหมายเขตนวัตกรรมวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์นั้น ต้องเร่งพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยเชื่อมโยงกับภาคการศึกษา และการพัฒนาสตาร์ทอัพ Incubation & Accelerator ส่วนเป้าหมายใน 5 ปีนั้น ตั้งเป้าให้ไทยจะเป็นฐานการผลิต และบริการที่สำคัญของอุตสาหกรรม Digital & Creative Content ในภูมิภาคเอเชีย สร้างมูลค่าเพิ่ม 500,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 และไทยจะอยู่ใน 20 อันดับแรกของ Global Soft Power index สามารถสร้างนักสร้างสรรค์ดิจิทัลได้ 5,000 ราย

ความท้าทายที่สำคัญของธุรกิจ Cultural & Creative Content คือ การพัฒนากำลังคน เนื่องจากปัจจุบันหลักสูตรที่เปิดสอนส่วนมากยังเป็นหลักสูตรเก่า ขาดการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ทำให้ผู้จบการศึกษามีทักษะความสามารถไม่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ อีกทั้งผู้ประกอบการเองก็ยังขาดความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนและความสามารถทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และที่สำคัญ ขาดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้แสดงผลงานสร้างสรรค์ และต่อยอดทางธุรกิจ

ทั้งนี้ จากการศึกษาของ สอวช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยยังมีปัญหาสำคัญ คือ

1.นิเวศทางศิลปกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่ไม่ชัดเจน ระบบกลไกไม่เกิดการไหลเวียนเป็นวงจรเดียวกันทั้งหมด

2.ขาดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บางประเภท ได้แก่ ดิจิทัลอาร์ตและเทคโนโลยีที่ถือเป็นองค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สำคัญกับโลกอนาคต

3.แผนงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบันยังคงติดกับดักการให้มิติทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยึดอยู่กับประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยว นำมาสู่การมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ในรูปแบบเชิงท่องเที่ยวทั้งหมด ทำให้ไม่พบแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.ขาดกลไกการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทำให้แนวทางการออกแบบและส่งเสริมงานวิจัยมีลักษณะที่คล้ายคลึง ตลอดจนบางแผนงานเกิดความซ้ำซ้อน

5.รูปแบบการเก็บข้อมูลภาคอุตสาหกรรมและการวิจัยมีลักษณะเป็นการเก็บเชิงปริมาณทั้งหมด ทั้งนี้ ยังขาดมิติของข้อมูลเชิงลึกและเชิงกว้างในการนำมาต่อยอดและพัฒนากรอบการออกแบบงานวิจัยในอนาคต

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องวางแผนว่าจะทำอะไรให้ชัดเจน และต้องจำแนกว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ และอะไรสามารถต่อยอดมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งอาจนอกเหนือจากความคาดหมาย เช่น ที่เชียงใหม่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเหมาะกับการทำเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มากที่สุด หรือในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดกระบี่ จังหวัดเชียงรายที่เป็นเมืองศิลปิน จะพัฒนาส่งเสริมอย่างไร ในส่วนกลางกรุงเทพมหานครอาจจะทำได้เช่นกันแต่อาจจะช้ากว่า เป็นเรื่องที่ต้องชั่งน้ำหนักตามความเหมาะสม

ที่มาของข่าว: RYT9
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนมิ.ย.ลดลง 8.3%,ครึ่งปีแรกลด 16.8%
    กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนมิ.ย.ลดลง 8.3%,ครึ่งปีแรกลด 16.8%
  30/07/2023

สงครามรัสเซีย–ยูเครนลุกลามกระทบอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทย
    สงครามรัสเซีย–ยูเครนลุกลามกระทบอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทย
  30/07/2023

จีนส่งสัญญาณฟื้นฟูภาคอสังหาฯ สร้างเสถียรภาพจ้างงาน แก้ปัญหาหนี้รบ.ท้องถิ่น
    ที่ประชุมคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (โปลิตบูโร) ซึ่งนำโดยประธานาธิบดีสี ...
  30/07/2023

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม มิ.ย. เพิ่มครั้งแรกรอบ 3 เดือน
    ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม มิ.ย. เพิ่มครั้งแรกรอบ 3 เดือน
  30/07/2023


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
รองนายกฯจีนเจรจารมว.เศรษฐกิจฝรั่งเศส ลั่นส่งเสริมความร่วมมือ - 30/07/2023
รองนายกฯจีนเจรจารมว.เศรษฐกิจฝรั่งเศส ลั่นส่งเสริมความร่วมมือ
COP28 : 4 เรื่องที่น่าจับตา ก่อนการประชุมปลายปี 2023 - 26/07/2023
การประชุม COP28 ล่าสุด ประธาน COP28 เปิดเผยแผนสำหรับการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ เเละจนถึงตอนนี้มี 4 เรื่องที่น่าจับตา ก่อนการประชุมปลายปี 2023
“อาเซียน”เร่งตามงานด้านเศรษฐกิจก่อนชงรัฐมนตรีฯเคาะ ส.ค.นี้ - 26/07/2023
"อาเซียน"เร่งติดตามผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจเห็นชอบยุทธศาสตร์ความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจเคาะส.ค.นี้ พร้อมเตรียมประชุมกับคู่เจรจา ทั้ง ออสเตรเลีย จีน สหรัฐฯ
กนง.-กนส.จับตาปัญหาผิดนัดชำระหนี้ครัวเรือน-ตราสารหนี้ - 25/07/2023
กนง.-กนส.จับตาปัญหาผิดนัดชำระหนี้ครัวเรือน-ตราสารหนี้
ครั้งแรก! เปิดเมืองไทเป ให้รู้จักในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุด ในงานไต้หวัน เอ็กซ์โป 2023 - 25/07/2023
ครั้งแรก! เปิดเมืองไทเป ให้รู้จักในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุด ในงานไต้หวัน เอ็กซ์โป 2023
ส.อ.ท.แนะภาครัฐคุมต้นทุนแก้ค่าครองชีพสูง แทนหนุนขึ้นค่าแรง - 25/07/2023
ส.อ.ท.แนะภาครัฐคุมต้นทุนแก้ค่าครองชีพสูง แทนหนุนขึ้นค่าแรง
ส.อ.ท. แนะรัฐเร่งวางมาตรการเตรียมพร้อมรับมือ "เอลนีโญ" - 25/07/2023
ส.อ.ท. แนะรัฐเร่งวางมาตรการเตรียมพร้อมรับมือ "เอลนีโญ"
ส่งออกหด 23 อุตฯลดผลิต จับตา "ถุงมือยาง" ถึงขั้นปิดโรงงาน - 24/07/2023
ส่งออกทรุด ออร์เดอร์หาย 23 กลุ่มอุตฯ ลดผลิต เลิกโอที รอลุ้นคำสั่งซื้อส่งมอบไตรมาสสุดท้ายขายไฮซีซั่น ช่วยกู้สถานการณ์ “ถุงมือยาง” ลดกำลังผลิตเหลือ 35-40% ส่อปิดหลายโรง อาหารสัตว์เลี้ยงตกสวรรค์ ติดลบรอบ 3 ปี ทูน่าสะเทือน 2 เด้ง วัตถุดิบขาด-กำลังซื้อหด อัญมณีขอแค่เสมอตัว
จีนขนทัพนักธุรกิจเยือนไทย เปิดประตูโอกาสการค้าการลงทุนไทย-จีน - 24/07/2023
จีนนำทัพนักธุรกิจเยือนไทย เปิดประตูโอกาสการค้าการลงทุนไทย-จีน บี้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และแปรรูปอาหารหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ยังเป็นอุตสาหกรรมสำคัญ ซึ่งเมืองหลิ่วโจวมีความได้เปรียบและโดดเด่น
ส่งออกไทยปี 66 เสี่ยงเหลือ 0% เศรษฐกิจโลกผันผวน กดดันยอดคำสั่งซื้อ - 24/07/2023
เอกชนคาดภาพรวมการส่งออกของไทยในปีนี้อาจเหลือ 0% หลังภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนเสี่ยงถดถอย กดดันกำลังซื้อประเทศคู่ค้า ทำยอดคำสั่งซื้อลด จากนโยบายการเงินที่เข้มข้น
นายกฯ หนุนจัดงาน TRIUP FAIR 2023 ผลักดันนำงานวิจัย-นวัตกรรม พัฒนาศก.ไทย - 17/07/2023
นายกฯ หนุนจัดงาน TRIUP FAIR 2023 ผลักดันนำงานวิจัย-นวัตกรรม พัฒนาศก.ไทย
‘พาณิชย์’ เผยผลเจรจาอัปเกรด FTA อาเซียน – จีน คืบหน้าอย่างมาก มั่นใจปิดดีลภายในปี 67 - 07/07/2023
‘พาณิชย์’ ร่วมประชุมเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน (ACFTA) รอบ 3 คืบหน้าหลายประเด็น ทั้งแนวทางการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม การเปิดเสรีด้านการลงทุน พร้อมขยายความร่วมมือสาขาใหม่ๆ อาทิ เศรษฐกิจสีเขียว ดิจิทัล MSMEs และการคุ้มครองผู้บริโภค เร่งดันสรุปผลภายในปี 67 มั่นใจ! ช่วยขยายโอกาสและอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ผู้ประกอบการมากขึ้น
"ส.อ.ท." ห่วงภาคการผลิตแย่หลัง"ส่งออก"ร่วงยาว 8 เดือน - 07/07/2023
ส.อ.ท. ห่วงภาคการผลิตแย่หลังส่งออกร่วงยาว 8 เดือน เผยภาพรวมการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าในช่วง ม.ค.-พ.ค. 66 ส่วนใหญ่มีทิศทางหดตัว แม้มีบางอุตสาหกรรมที่ยังสามารถรักษาระดับการส่งออกได้
กกร.ห่วงเศรษฐกิจโลกยังชะลอฉุดส่งออกไทย - 07/07/2023
เศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลังยังชะลอ ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น กกร.ห่วงฉุดส่งออกไทย คาด GDPไทยในปี 2566 โต 3.% ถึง 3.5% ตามกรอบเดิม ส่งออกขยายตัว0ถึง-2% ชี้ท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หลักตัวเดียวในการขับเคลื่อนประเทศ
รัฐ-เอกชน ชูศักยภาพไทยพร้อมรับจีนขยายฐานการลงทุน - 04/07/2023
รัฐ-เอกชน ชูศักยภาพไทยพร้อมรับจีนขยายฐานการลงทุน
ส.อ.ท.ชี้ปัญหาโลกรุม ไทยต้องเร่งเครื่องขีดความสามารถแข่งขัน ดัน BCG จุดแข็งในอนาคต - 04/07/2023
ส.อ.ท.ชี้ปัญหาโลกรุมเร้า ไทยต้องเร่งเครื่องเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน-ดันบีซีจีเป็นจุดแข็งในอนาคต
ส่งออกเดือนพ.ค. ยังติดลบ4.6% ส่งผล 5 เดือนไทยยังติดลบ5.1% - 04/07/2023
ส่งออกเดือนพ.ค. ติดลบ4.6% ส่งผล5เดือนติดลบ5.1% แต่”พาณิชย์”ยังมั่นใจว่าครึ่งปีหลังจะกลับมาเป็นบวก เหตุจากเศรษฐกิจโลกเริ่มกลับมาฟื้นตัวทั้งปีส่งออกไทยโตตามเป้า1.2%
“ไทย”มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่ม 3 อันดับ - 04/07/2023
สนค. แนะเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกมิติ ทั้งต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ดึงลงทุน กระจายตลาดส่งออก หลัง IMD จัดอันดับไทยขยับเพิ่ม 3 อันดับ
Manufacturing Expo 2023 ตั้งเป้าดูดผู้เข้าชม 7 หมื่นคน กวาดรายได้ 6 พันล้าน - 03/07/2023
อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่ “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป Manufacturing Expo 2023” ตั้งเป้าคนชมงานปีนี้ไม่ต่ำกว่า 70,000 คน กวาดรายได้ 6,000 ล้านบาท
เวียดนามเนื้อหอม กลุ่มผู้ผลิตต่างชาติแห่ซบหลังลดพึ่งพาจีน - 03/07/2023
เวียดนามเนื้อหอม กลุ่มผู้ผลิตต่างชาติแห่ซบหลังลดพึ่งพาจีน
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 122 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2425 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.