สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

สกสว. ผนึก 4 หน่วยงานพันธมิตร ถกความพร้อม AI ไทย พร้อมหนุนแผนใช้สมรรถนะปัญญาประดิษฐ์ยกเครื่องอุตฯ เป้าหมายและระบบ ววน. ของประเทศ
  08/05/2024
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) ร่วมระดม ความเห็นและวางแนวทางการนำ Generative AI มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ ผ่านเวทีเสวนา "การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ" ครั้งที่ 3 โอกาสของ Generative AI ในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงโจทย์วิจัย ในการปิดช่องว่างสำคัญ และวางแผนการพัฒนาระบบนิเวศให้เหมาะสมกับการผลักดันอุตสาหกรรม AI ของประเทศ
รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า สกสว. มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566 - 2570 ของประเทศ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยประเด็นของ Generative AI เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การจัดงานเสวนาครั้งนี้จะทำให้ได้จุดโฟกัส เพื่อนำไปสู่การวางแผนและกำหนดโจทย์วิจัยให้มีความชัดเจน สร้างโอกาสและตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ดร.อธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สศช. ระบุว่า การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามหมุดหมายที่ 6: ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหารือแนวทางขับเคลื่อนร่วมกัน เพราะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต ซึ่งสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลศูนย์กลางเทคโนโลยีของอาเซียนนั้น ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ Semiconductor, Cloud Data Center, Big Data & AI ที่มีความเชื่อมโยงกับการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในมุมของการส่งออกของไทยที่ยังมีสัดส่วนการส่งออกเทคโนโลยีน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องดึงดูดการลงทุน ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีต้นน้ำ เพื่อให้ได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีเหล่านี้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยี ทั้งนี้เรื่อง Digital Economy Hub ก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายที่รัฐบาลได้ประกาศเป้าหมายไว้ใน Ignite Thailand กับการมุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกอีกด้วย

ขณะที่ ผศ. ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานคณะทำงานบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา ววน. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ อธิบายว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย มีรายได้ส่วนใหญ่จาก Digital Service ซึ่งมีมูลค่าไม่สูงถ้าเทียบกับมูลค่าของตลาดโลก ดังนั้น ไทยจะต้องใช้การวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R&D) ช่วยยกระดับมูลค่าให้เป็นงานที่มีมูลค่าสูง โดยต้องทำความเข้าใจ Digital Technology และสร้างงานวิจัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีของคนไทย เพื่อลดการนำเข้า พร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้าน Generative AI เช่น Large language Model (LLM) -Thai Improvement, Generative AI in Service Sector, Generative AI for R&D และ Empowering Users by Prompt Engineer

ด้าน คุณศาศวัต นธการกิจกุล Senior Solution Architect, Amazon Web Service (AWS) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า Generative AI คือเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การสร้างผลผลิตด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการข้อมูลเชิงลึกและความคิดสร้างสรรค์ของเนื้อหาแนวคิดใหม่ ๆ ทั้งรูปภาพ วิดีโอและเพลง โดย Generative AI เหมือนยอดภูเขาที่ต้องสร้างรากฐานจากหลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะกรอบความคิดของผู้ใช้ ทักษะและประสบการณ์ของคน รวมไปถึงกฎระเบียบและการสนับสนุนจากรัฐบาล

การเสวนาในช่วงสุดท้าย "โอกาสและความท้าทายของ Generative AI ในประเทศไทย" ได้รับเกียรติจากดร.วีระ วีระกุล รองประธาน สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) และ CEO บริษัท iAPP Technology จำกัด ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล Managing Director บริษัท กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป และ ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมให้ข้อคิดเห็นโดยสรุปว่า Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง มีการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น การให้บริการตอบคำถามและให้คำแนะนำต่างๆ (Chatbot), การใช้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ, การใช้ออกแบบการเรียนที่จำเพาะตามความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคล (Individual Person Suggestion) รวมไปถึงอนาคตสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาบริการของทางภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สิ่งที่ยังเป็นความท้าทายสำหรับประเทศไทย คือ ประเทศไทยยังขาดการเชื่อมโยงของข้อมูล (Data Sharing) ทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นหัวใจของการสอน Generative AI ให้เก่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนา Generative AI ที่มีลักษณะจำเพาะในบริบทของคนไทยเอง

นอกจากนี้ ในเรื่องของกฎระเบียบและกฎหมาย ประเทศไทยควรมีแผนรองรับและกลไกการจัดการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำ Generative AI มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้สูงสุด และลดความเสี่ยงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ สกสว. จะนำข้อมูลที่ได้จากการเสวนามาวิเคราะห์ วางแผนและออกแบบการจัดสรรงบประมาณวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป

ที่มาของข่าว: RYT9
เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY & AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ GFT 2024
    เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY & AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ ...
  24/06/2024

วช. เปิดบ้านวันที่หก NRCT Open House 2024 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยไปสู่ตลาดโลก
    วช. เปิดบ้านวันที่หก NRCT Open House 2024 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ...
  19/06/2024

เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตั้งศูนย์บ่มเพาะ ชูหุ่นยนต์, รถไฟฟ้า รองรับการเติบโตตลาดแรงงานใน EEC
    เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตั้งศูนย์บ่มเพาะ ชูหุ่นยนต์, รถไฟฟ้า รองรับการเติบโตตลาดแรงงานใน EEC
  12/06/2024

เอ็มไออาร์ (MiR) ผู้ผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติชั้นนำของโลกจับมือ โซนิค ออโตเมชั่น รุกระบบโลจิสติกส์ภายในอัตโนมัติ เจาะอุตสาหกรรมการผลิตในไทย
    เอ็มไออาร์ (MiR) ผู้ผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติชั้นนำของโลกจับมือ โซนิค ออโตเมชั่น ...
  11/06/2024


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
จับสัญญาณ! โรงงานผลิตทยอยปิดตัว ภาคอุตสาหกรรมไทยไปทางไหนต่อ - 11/06/2024
จับสัญญาณ! โรงงานผลิตทยอยปิดตัว ภาคอุตสาหกรรมไทยไปทางไหนต่อ
จีนออกแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน-ลดคาร์บอน ปี 2567-2568 - 07/06/2024
จีนออกแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน-ลดคาร์บอน ปี 2567-2568
รมต.พิมพ์ภัทราเร่งเครื่อง ‘ก.อุตสาหกรรม’ เดินหน้าเต็มสูบ มอบนโยบาย ‘รื้อ ลด ปลด สร้าง’หนุนอุตฯ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยตอบโจทย์ตลาดโลก คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบประชาชนเป็นสำคัญ - 05/06/2024
รมต.พิมพ์ภัทราเร่งเครื่อง ‘ก.อุตสาหกรรม’ เดินหน้าเต็มสูบ มอบนโยบาย ‘รื้อ ลด ปลด สร้าง’หนุนอุตฯ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยตอบโจทย์ตลาดโลก คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบประชาชนเป็นสำคัญ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรยักษ์ใหญ่จากไต้หวันโชว์สุดยอดเทคโนโลยี EV & PCB ในงาน INTERMACH & MTA Asia 2024 - 20/05/2024
บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรยักษ์ใหญ่จากไต้หวันโชว์สุดยอดเทคโนโลยี EV & PCB ในงาน INTERMACH & MTA Asia 2024
บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื้นที่ - 15/05/2024
บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื้นที่
กรมโรงงานฯ เร่งออกใบ ร.ง.4 แต่ยังเข้มงวดการอนุญาตโรงงานกำจัดกากของเสีย - 15/05/2024
กรมโรงงานฯ เร่งออกใบ ร.ง.4 แต่ยังเข้มงวดการอนุญาตโรงงานกำจัดกากของเสีย
ระเบิดศักยภาพงานพิมพ์ยุคดิจิทัล! แคนนอน จัดทัพพรินเตอร์เกรดอุตสาหกรรม โชว์เทคโนโลยีและโซลูชันสุดไฮเทคใน "Drupa 2024" - 14/05/2024
ระเบิดศักยภาพงานพิมพ์ยุคดิจิทัล! แคนนอน จัดทัพพรินเตอร์เกรดอุตสาหกรรม โชว์เทคโนโลยีและโซลูชันสุดไฮเทคใน "Drupa 2024"
เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด - 13/05/2024
เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด
"พิมพ์ภัทรา" ห่วงหน้าฝนทำสารพิษจาก "กากแคดเมียม" ปนเปื้อนลงน้ำ - 08/05/2024
"พิมพ์ภัทรา" ห่วงหน้าฝนทำสารพิษจาก "กากแคดเมียม" ปนเปื้อนลงน้ำ ระบุขณะนี้พยายามขนกากแคดเมียมที่อยู่นอกอาคารเข้าไปเก็บในอาคาร และทำให้เป็นไปตามแผนเพื่อคลายความกังวลของประชาชน
ฟังฟรี! งานสัมมนาสัญจร "ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดยกรมโรงงาน - 07/05/2024
ฟังฟรี! งานสัมมนาสัญจร "ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดยกรมโรงงาน
กมธ.อุตสาหกรรม ยกบทเรียนไฟไหม้กากเคมีระยอง จี้รัฐเร่งสำรวจทั่วไทยสกัดซ้ำรอย - 02/05/2024
กมธ.อุตสาหกรรม ยกเหตุไฟไหม้กากเคมีที่ระยองเป็นบทเรียน จี้รัฐเร่งสำรวจทั่วประเทศป้องกันเกิดเหตุซ้ำ จัดการความหย่อนยานการบังคับใช้กฎหมายพร้อมให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
BWG ยกระดับธุรกิจขยะอุตสาหกรรม ลุยปั้นรายได้ "SRF" ขานรับนโยบายลดการปล่อย CO2 - 24/04/2024
BWG ยกระดับธุรกิจขยะอุตสาหกรรม ลุยปั้นรายได้ "SRF" ขานรับนโยบายลดการปล่อย CO2
ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม - 18/04/2024
ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม
รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก - 17/04/2024
รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก
"พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน - 09/04/2024
"พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน
นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV - 03/04/2024
นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B - 02/04/2024
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 06/03/2024
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมโรงงานฯ รับลูกปลดล็อก Solar Rooftop เร่งแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ช่วย SME กว่า 2 แสนลบ. - 04/03/2024
กรมโรงงานฯ รับลูกปลดล็อก Solar Rooftop เร่งแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ช่วย SME กว่า 2 แสนลบ.
ทาบ “TATA-Mahindra” 2 บิ๊กค่ายรถอินเดีย ใช้ไทยเป็นฐานผลิตเจาะตลาดอาเซียน - 07/02/2024
"นลินี ทวีสิน" ผู้แทนการค้าไทย ลุยเจรจาบิ๊กเอกชนอินเดียชวนเข้ามาลงทุนใน EEC ทาบทามผู้บริหาร TATA เข้ามาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ EV และแบตเตอรี่ในไทย เพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ส่วน Mahindra เจ้าตลาดแทรกเตอร์สนใจทำตลาดก่อน ค่อยพิจารณาตั้งโรงงานผลิต
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 102 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2040 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.