สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พฤษภาคม 2567 หดตัว 1.54% ระบบเตือนภัยส่งสัญญาณชะลอตัว
  09/07/2024
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 98.34 หดตัว 1.54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 59.77% ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 5 เดือนแรกปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 98.16 หดตัว 2.08% และอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 59.30%

จากการที่ MPI หดตัว สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงไม่ฟื้นตัว เนื่องจากปัญหาขาดกำลังซื้อภายในประเทศ หนี้ครัวเรือน และอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต

อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม 2567 ด้านการส่งออกรวมกลับมีมูลค่าขยายตัว 7.2% ขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัว ส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 4.6% การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัว 2.9% ขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 และการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อาวุธ รถถัง และอากาศยานรบ) ขยายตัว 4.4% ขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 เช่นกัน

โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกขยายตัว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Printer) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ อัญมณีและเครื่องประดับแท้ทำด้วยเงิน เป็นต้น
สำหรับระบบการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาพรวมของไทยเดือนมิถุนายน 2567 “ส่งสัญญาณชะลอตัว” จากปัจจัยภายในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัว หลังความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงจากปัจจัยเสี่ยงของปัญหาภัยแล้งที่จะกระทบต่อสินค้าเกษตร

อย่างไรก็ตาม มาตรการยกเว้นวีซ่าในหลายประเทศ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้ ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจยังคงปรับเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยต่างประเทศ ส่งสัญญาณฟื้นตัวระยะสั้น โดยภาคการผลิตของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ในอนาคต

“จากสถานการณ์การเปิด-ปิดโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ จากการวิเคราะห์ของ สศอ. พบว่า ภาพรวมในปี 2567 ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 แม้จะมีการแจ้งปิดกิจการโรงงาน แต่สัดส่วนของโรงงานเปิดกิจการใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลต่อการลงทุน และเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการนำเข้าสินค้าทุน เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ขยายตัวต่อเนื่องมาจากช่วงครึ่งหลังของปี 2566

ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่มีจำนวนการเปิดโรงงานมากกว่าปิด เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี สิ่งทอ แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์อโลหะ เป็นต้น

สะท้อนให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเหล่านี้ยังคงเป็นที่ต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ โดยจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่และกลางเป็นหลัก และเป็นสินค้าที่มีความสามารถในการเติบโตได้ในอนาคต

ดังนั้นภาครัฐควรเร่งส่งเสริมการลงทุน หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป”

สำหรับอุตสาหกรรมหลัก ที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตเดือนพฤษภาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ น้ำมันปาล์ม ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 19.88% จากผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เป็นหลัก เนื่องจากเกิดภาวะฝนแล้งและร้อนมากในช่วงก่อนหน้า ทำให้ผลปาล์มสุกแดด จึงมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดจำนวนมาก สำหรับการจำหน่ายปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการอุปโภคบริโภคมากขึ้น โดยขยายตัวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

อาหารสัตว์สำเร็จรูป ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 10.55% จากภาวะการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปเป็นหลัก ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าตะวันออกกลาง บาห์เรน และญี่ปุ่น รวมถึงการรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าต่างประเทศ

เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.18% จากเหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กเส้นข้ออ้อย และท่อเหล็กกล้า เนื่องจากคำสั่งซื้อที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการเร่งเบิกจ่ายในโครงการของภาครัฐ และฐานต่ำในปีก่อน

สำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัชนีผลผลิตเดือนพฤษภาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ยานยนต์ หดตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14.22% จากรถบรรทุกปิกอัพ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก และเครื่องยนต์ดีเซล ตามการหดตัวของตลาดภายในประเทศ ที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้ออ่อนแอ สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ แต่ตลาดส่งออกขยายตัว

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หดตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 17.16% จากภาวะการผลิตและการจำหน่ายลดลงของ Integrated circuits (IC) และ PCBA เป็นหลัก เป็นไปตามทิศทางของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ยังชะลอตัว ประกอบกับบางบริษัทมีการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูงขึ้น จึงมีปริมาณการผลิตลดลง

คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ หดตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.97% จากเสาเข็มคอนกรีต พื้นสำเร็จรูปคอนกรีต และคอนกรีตผสมเสร็จ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มโมเดิร์นเทรดและตัวแทนจำหน่ายยังมีสต๊อกอยู่ในระดับสูง จึงชะลอคำสั่งซื้อ

ที่มาของข่าว: ประชาชาติธุรกิจ
เปิด 22 กลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงวิกฤติ หลังสินค้าจีนราคาถูกทุ่มตลาด
    เปิด 22 กลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงวิกฤติ หลังสินค้าจีนราคาถูกทุ่มตลาด ...
  12/07/2024

'พิมพ์ภัทรา - ส.อ.ท.' ตั้ง 4 คณะทำงาน ดัน 22 อุตสาหกรรมพ้นวิกฤติเศรษฐกิจโลก
    “พิมพ์ภัทรา” หารือ “ส.อ.ท.” หลังเผชิญกติกาใหม่โลก ทำ 22 ...
  11/07/2024

จีนเผยอุตสาหกรรมโดรนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก
    จีนเผยอุตสาหกรรมโดรนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก
  11/07/2024

‘พาณิชย์’ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจา FTA ไทย-เกาหลีใต้ รอบแรก 9-11 ก.ค.นี้
    ‘พาณิชย์’ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจา FTA ไทย-เกาหลีใต้ รอบแรก 9-11 ก.ค.นี้ ที่กรุงเทพฯ ...
  10/07/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ภาคผลิตอุตสาหกรรมกลับมา -2.1% ทำการฟื้นตัวรายได้ไม่เท่าเทียม - 09/07/2024
วิจัยกรุงศรี เผย เศรษฐกิจเดือน พ.ค.ฟื้นตัว แต่ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ แม้ปัจจัยเชิงวัฏจักรหนุนการฟื้นตัวของอุปสงค์ แต่ปัจจัยเชิงโครงสร้างสร้างแรงกดดันต่อภาคการผลิตและการจ้างงานในหลายอุตสาหกรรม ชี้ ภาคผลิตอุตสาหกรรมกลับมา -2.1% กระทบต่อการฟื้นตัวของรายได้ของแรงงานในแต่ละกลุ่มต่างกัน
สินค้าจ่อปรับขึ้นราคา 4-5% ตามค่าขนส่ง "ส.อ.ท." ขีดเส้นตายใน 3 เดือน - 09/07/2024
สินค้าจ่อปรับขึ้นราคา 4-5% ตามค่าขนส่ง "ส.อ.ท." ขีดเส้นตายใน 3 เดือน หลังสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยปรับขึ้นราคา 9% ตามราคาน้ำมันดีเซลที่ทะลุ 30 บาทต่อลิตร แนะรัฐบาลปรับโครงสร้างราคาน้ำมันแก้ปัญหาระยะยาว
"บีวายดี" เปิดโรงงานผลิตในไทย มุ่งสู่ Hub ยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนเต็มรูปแบบ - 08/07/2024
"บีวายดี" เปิดโรงงานผลิตในไทย มุ่งสู่ Hub ยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียนเต็มรูปแบบ
ไต้หวันเปิดตัวแคมเปญ "Go Green with Taiwan" ชวนคนไทยส่งไอเดียพัฒนาโซลูชันสีเขียว พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรนานาชาติสร้างอนาคตที่ยั่งยืน - 08/07/2024
ไต้หวันเปิดตัวแคมเปญ "Go Green with Taiwan" ชวนคนไทยส่งไอเดียพัฒนาโซลูชันสีเขียว พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรนานาชาติสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
เยอรมนีเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากกว่าที่คาดในเดือนพ.ค. - 08/07/2024
เกาหลีใต้เผยยอด FDI ร่วง 10.3% ในครึ่งแรกปี 67
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนพ.ค.เพิ่มเพียง 0.7% ตลาดกังวลปัญหาการผลิตส่วนเกิน - 01/07/2024
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนพ.ค.เพิ่มเพียง 0.7% ตลาดกังวลปัญหาการผลิตส่วนเกิน
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกลดลงในเดือนพ.ค. - 01/07/2024
เกาหลีใต้เผยการผลิตอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกลดลงในเดือนพ.ค.
จีนเผย PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ทรงตัว, PMI ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่อง - 01/07/2024
จีนเผย PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ทรงตัว, PMI ภาคบริการขยายตัวต่อเนื่อง
กรมโรงงานฯ โชว์ตัวเลข 5 เดือนปีนี้ ยอดเปิดโรงงานใหม่สูงกว่าปิด 74% - 27/06/2024
กรมโรงงานฯ โชว์ตัวเลข 5 เดือนปีนี้ ยอดเปิดโรงงานใหม่สูงกว่าปิด 74%
ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจีนตามสหรัฐ - 24/06/2024
ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจีนตามสหรัฐ
ส.อ.ท. ร่วมหารือเตรียมการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนประเทศจีน ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี - 19/06/2024
ส.อ.ท. ร่วมหารือเตรียมการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนประเทศจีน ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี
เอกชนหวั่นดัชนีร่วงต่อเนื่อง แนะรัฐส่งเสริม SMEs และสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย - 19/06/2024
เอกชนหวั่นดัชนีร่วงต่อเนื่อง แนะรัฐส่งเสริม SMEs และสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพ.ค. - 19/06/2024
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพ.ค.
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เยอรมนีระส่ำ ถูกบริษัทจีนรุกตีตลาด - 18/06/2024
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เยอรมนีระส่ำ ถูกบริษัทจีนรุกตีตลาด
ชี้ช่องอุตสาหกรรมไทยคว้าโอกาส ในวันที่โลกแบ่งขั้วรุนแรงขึ้น - 17/06/2024
ชี้ช่องอุตสาหกรรมไทยคว้าโอกาส ในวันที่โลกแบ่งขั้วรุนแรงขึ้น
"สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ - 14/06/2024
"สสว." จ่อดึงออมสินปล่อยสินเชื่อ "SMEs" สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เผยแผนระยะยาว 5 ปี ต้องทำให้ธุรกิจ SMEs รู้ถึงเทรนด์โลก วิธีการใช้เทคโนโลยี ไม่หลงอยู่ในยุคอนาล็อก ต้องไปข้างหน้า มีความองค์ความรู้
"สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67 - 14/06/2024
"สสว." วางเป้าดัน "จีดีพี" เอสเอ็มอีเพิ่มเป็น 37% ในปี 67 เผยเน้นให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์โลก การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
"SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน - 13/06/2024
"SME D Bank" แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับกติกาโลก มุ่ง Green SME สร้างความยั่งยืน ชี้การเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าถึงแหล่งทุนเป็นเรื่องสำคัญมาก เร่งสร้าง SMEs ที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ
'อินโน พรีคาสท์' ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก 'ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์' รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์ - 13/06/2024
'อินโน พรีคาสท์' ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก 'ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์' รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์
EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง ปักหมุดพัฒนาระบบนิเวศสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ ชูความสำเร็จโครงการบัตรเงินฝากสีเขียวภายใต้ Sustainable Finance Framework ครั้งแรกในไทย - 07/06/2024
EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง ปักหมุดพัฒนาระบบนิเวศสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ ชูความสำเร็จโครงการบัตรเงินฝากสีเขียวภายใต้ Sustainable Finance Framework ครั้งแรกในไทย
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 129 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2564 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.