ผู้ประกอบการ
อาเซียนร่วมผลักดันเจรจา RCEP มั่นใจได้ข้อสรุปในปีนี้ขยายตลาด-ส่วนแบ่งการค้าโตเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
  08/09/2019
 
ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 เริ่มแล้ว “จุรินทร์”มั่นใจจะสร้างความเข้มแข็งสู่เสถียรภาพและความมั่นคงทุกด้านของสมาชิก เจรจาอาร์เซปจบ ปีนี้ เพิ่มขนาดตลาดการค้าใหญ่ขึ้นทะลุ 3,500 ล้านคน หรือ 50% ของจำนวนประชากรโลก ขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายอาเซียนที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดว่า ตลอดระยะเวลา 52 ปีที่ผ่านมานับจากอาเซียนก่อตั้งขึ้นได้ ดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาค ซึ่งนำมาสู่เสถียรภาพและความมั่นคงของอาเซียน และยังส่งเสริมบทบาทและความสำคัญของอาเซียนให้เด่นชัดขึ้นในสายตาประชาคมโลก

โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของการค้าการลงทุนของอาเซียนในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนถึงความสำเร็จที่มาจากการร่วมลงมือระหว่างสมาชิกอาเซียนในการดำเนินมาตรการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และปัจจุบันแม้อาเซียนจะบรรลุเป้าหมายของการเป็นประชาคมไปแล้วตั้งแต่ปี 2558 แต่อาเซียนยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการรับมือต่อความท้าทายใหม่ๆเช่น การเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจ

ขณะเดียวกันยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานต่อเนื่องในสิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน และการลดผลกระทบจากมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี โดยเฉพาะกรอบการลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ของทั้ง 10 ประเทศที่ได้ตกลงไว้ให้มีผลตั้งแต่ปี 2560 แต่ติดปัญหาบางประการ ดังนั้น ทั้ง 10 ประเทศจะพยายามใช้มาตรการลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ให้ได้โดยเร็วและให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังกันต่อไป

ทั้งนี้ปีนี้ไทยรับตำแหน่งประธานอาเซียน นับว่าการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจฉบับปัจจุบันได้ดำเนินมาเกือบครึ่งทางแล้ว ประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยผลักดันจึงมุ่งเน้นภายใต้แผนงานที่เห็นว่าจะต้องดำเนินงานต่อเนื่องหรือเร่งรัดให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว รวมทั้งเรื่องใหม่ที่อาเซียนยังไม่เคยมีการดำเนินงานมาก่อน โดยคำนึงถึงแนวทางที่นายกฯได้ให้ไว้ ในด้านการเตรียมการสู่อนาคต การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรมและแผนการดำเนินงานตามกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นการสานต่อจากสิ่งที่สิงคโปร์ได้ผลักดันไว้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โดยการจัดทำแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 (4IR) รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ล้วนเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์ประกอบสำคัญ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอาเซียนให้มีการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ด้านการสร้างความเชื่อมโยง คาดว่าสมาชิกอาเซียนจะสามารถเข้าร่วมการเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนครบทั้ง 10 ประเทศภายในสิ้นปีนี้ ส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของการค้าการลงทุนในภูมิภาค อีกทั้งการจัดทำแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จะเป็นการนำศักยภาพของแต่ละประเทศสมาชิกมาช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอาเซียนผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้นส่วนผลการเจรจาอาร์เซ็ป (RCEP) หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 16 ประเทศ จะช่วยเสริมสร้างความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจามากขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกอาร์เซ็ปทั้ง 16 ประเทศในการหาทางออกร่วมกันและแสดงความยืดหยุ่นต่อกันให้มากที่สุดในช่วงเวลา 3 เดือนที่เหลือนี้เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาตามที่ผู้นำได้ตั้งเป้าหมายไว้ และมีเวลาจะเจรจาครั้งนี้และอีกครั้งเดือนพ.ย.62 และหวังว่าจะจบตามเป้าหมายที่นายกฯตั้งเป้าไว้ และคาดว่าผู้นำแต่ละประเทศจะมีการลงนามตามกรอบได้ในช่วงปีหน้า

ทั้งนี้เชื่อว่า การเจรจา RCEP มีแนวโน้มสูงที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากแก่ประเทศสมาชิกทั้ง 16 ประเทศในการเพิ่มตลาดการค้าการส่งออกในระดับใหญ่ขึ้นถึง 3,500 ล้านคน หรือคิดเป็น 50% ของจำนวนประชากรโลก

“RCEP ถ้าเจรจาเสร็จในปีนี้จะเร่งให้มีการลงนามของผู้นำทั้ง 16 ประเทศโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะช่วยทำให้ทั้ง 16 ประเทศมีตลาดการค้าเพิ่มขึ้นถึง 3,500 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งโลก และทั้ง 16 ประเทศนี้มี GDP มูลค่ารวมกันถึง 30% ของโลก ดังนั้นจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 16 ประเทศรวมทั้งไทยด้วย นี่จึงเป็นที่มา ที่เราพยายามเร่งรัดให้การเจรจาจบภายในปีนี้ให้ได้”

สำหรับความยั่งยืนเป็นประเด็นที่ไทยต้องการสร้างความตระหนักในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ปีนี้อาเซียนจะเริ่มความร่วมมือเพื่อต่อต้านการทำประมงไอยูยู จัดทำแนวทางการพัฒนาตลาดทุนเพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความร่วมมือเพื่อเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนในอาเซียน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเติบโตของอาเซียนที่มีความสมดุลและยังคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตและความต้องการของคนรุ่นหลังได้ในช่วงเวลานี้

“อาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก อาเซียนจึงจำเป็นต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN unity and centrality) เพื่อให้ประชาคมของเรามีความเข้มแข็งและสามารถก้าวพ้นจากความท้าทายดังกล่าว ซึ่งไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนต่างๆของอาเซียน ในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่อาเซียนตั้งไว้ โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ทั้งนี้อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนครึ่งแรกของปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่าการค้ารวม 53,557.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 31,316.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 22,240.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไทยเกินดุล 9,076.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบันการส่งออกของไทยไปอาเซียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.47 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย

ที่มาของข่าว: สยามรัฐออนไลน์
กำลังซื้อวูบหนัก-บาทแข็งโป๊ก-ศก.โลกถดถอยฉุดดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯเดือนส.ค.รูดสุดในรอบ 10 เดือน
    ...
  17/09/2019

พายุเศรษฐกิจโลกซัดธุรกิจไทยกระอัก! ลุ้นแนวทางรัฐบาลแก้ปัญหาก่อนสาย!
    มรสุมเศรษฐกิจที่โหมกระหน่ำซัดแทบจะตั้งตัวไม่ติด ทั้งที่มาจากปัจจัยภายนอกประเทศ ...
  16/09/2019

กระตุ้นเศรษฐกิจอีกล็อต จ่ายเงินชาวนา 2 ล้านคนไร่ละ 500 บาทแต่ไม่เกิน 20 ไร่สูงสุดหมื่นบาท
    รัฐพร้อมจ่ายเงินช่วยเกษตรกรปลูกข้าวนาปีล็อตแรก 2 ล้านคนวงเงิน 2 หมื่นล้าน เผยให้ไร่ละ 500 บาท ...
  15/09/2019

สศอ.สานพลังแบงค์! หนุนSMEsเข้าถึงเงินทุน ปล่อยกู้ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
    สศอ.สานพลังแบงค์ ลงนาม MOU ร่วม EXIM, SMEs Bank เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลและบิ๊กดาต้า หนุน ...
  14/09/2019


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
อาเซียน-จีนอัพเกรดเอฟทีเอเร่งเปิดตลาดสินค้า-การลงทุน - 13/09/2019
อาเซียนกับจีนทำความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กันมาตั้งแต่ปี 2548 รวม 15 ปีแล้ว ซึ่งอาเซียนกับจีนได้ตกลงที่จะดำเนินร่วมกันต่อไป คือ การยกระดับความร่วมมือใน 3 เรื่องสำคัญ
สหรัฐเผยดัชนี PPI เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือน ส.ค. - 12/09/2019
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ส.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ก.ค.
‘บีโอไอ’จ่อ ปรับสิทธิประโยชน์ใหม่ ส่งเสริมทุน SMEs ต้อนรับปี63 - 11/09/2019
บีโอไอเตรียมปรับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมเอสเอ็มอี หลังมาตรการปัจจุบันหมดอายุลงในสิ้นปีนี้ ล่าสุดเดินสายหารือหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนและผู้ประกอบการ หลังโด๊ปยาแรงหนุน SMEs 7 เรื่องสำคัญ ชี้ที่ผ่านมาทุน SMEs กระจุกตัวภาคกลางมากสุด
อุตสาหกรรมจับมือ 13 พันธมิตรร่วมลงทุนหนุน InnoSpace (Thailand) สร้าง National Platform ยกระดับ Startup - 10/09/2019
อุตสาหกรรมลงนามความร่วมมือด้านการลงทุน โดยพันธมิตร 13 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อน InnoSpace (Thailand)อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับ Startup ไทยให้ถึงระดับ Unicorn แจ้งเกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของนวัตกรรมในอนาคต
ประธานเฟดชี้การทำสงครามการค้ากระทบการลงทุนของภาคธุรกิจ - 09/09/2019
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า การทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกำลังส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ
จี้ผู้นำอาเซียนแสดงจุดยืนต้านสงครามการค้า - 07/09/2019
เอกชนเสนอผู้นำอาเซียนรวมพลังแสดงแสดงจุดยืนต่อต้านสงครามการค้าหลังทำเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนทั่วโลดถดถอย หวังภูมิภาคอื่นส่งเสียงตาม
เอกชนห่วงเศรษฐกิจแย่ วอนรัฐบาล-ธปท.แก้ปัญหาบาทแข็ง - 06/09/2019
กกร.มองช่วงที่เหลือของปีนี้เศรษฐกิจไทยยังอยู่ท่ามกลางความกดดันต่างๆ ทั้งจากภาคต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และปัญหาการค้าระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลี
ส่งออกปี’62อ่วม ‘มค.- กค.’ติดลบ1.9%เอกชนชี้ช่องแก้วิกฤติ - 05/09/2019
ภาพรวมการส่งออกช่วงเดือนมกราคม- กรกฎาคมปี 2562 ไทยส่งออกรวมมูลค่า 144,176 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว -1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทที่ 4,536,245 ล้านบาทหดตัว -2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
“สมคิด”การันตีเศรษฐกิจไทยไม่ถดถอยแค่โตต่ำกว่าคาดการณ์ - 04/09/2019
เศรษฐกิจไทยยังไม่ได้ถดถอย โดยเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ยังสามารถขยายตัว แม้จะเป็นการเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง หรือต่ำกว่าคาดการณ์ก็ตาม
ข้าวเหนียว-เนื้อหมูราคาสูงดึงเงินเฟ้อเดือนส.ค.สูงร้อยละ 0.52 ลุ้นครึ่งปีหลังรัฐอัดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอีก - 03/09/2019
ราคาสินค้ากลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะข้าวเจ้าและข้าวเหนียว-เนื้อหมูสูงขึ้น ส่งผลให้เงินเฟ้อเดือนส.ค.ยังสูงขึ้นร้อยละ 0.52 แต่ชะลอลงจากเดือนที่ผ่านมาตามราคาพลังงานที่ยังหดตัวต่อเนื่อง ลุ้นครึ่งปีหลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีก
'บิ๊กตู่'โชว์พลังดูด100บริษัทโสมขาวปักหมุดไทย ตั้งเป้าปีหน้าอัพยอดค้าแตะ2หมื่นล.เหรียญ - 02/09/2019
นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน "ไทยแลนด์-เกาหลี บิสสิเนส ฟอรัม:Thai-Korea Business Forum"
สงครามการค้าพ่นพิษ “สศอ.”หั่นเป้าMPI-จีดีพีอุตฯปี62เหลือ0-1%จากเดิม 1.5-2.5% ลุ้นมาตรการกระตุนศก.ฟื้น - 27/08/2019
สงครามการค้าฉุดส่งออกลด "สศอ."ปรับลดคาดการณ์ MPI และ GDP อุตฯ ปี 62 เหลือ 0-1% จากเดิม 1.5-2.5% ส่วน MPI เดือน ก.ค.ลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ระดับ 100.07 หดตัว 3.23% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มองสัญญาณบวกเริ่มมีทั้งการนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบที่เริ่มกระเตื้องและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ
ประเมินผลกระทบสงครามการค้าตั้งกำแพงภาษีนำเข้าจีนสหรัฐฯรอบสี่ - 26/08/2019
ส่งออกเป็นบวกเล็กน้อยพร้อมการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มในเดือน ก.ค. ส่งสัญญาณเศรษฐกิจกระเตื้องปลายปีแต่ถูกหักล้างโดยการสงครามตั้งกำแพงภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐฯล่าสุดหวั่นส่งออกทั้งปีติดลบกว่า 3%
ดัชนีเชื่อมั่น‘กค.’ ร่วงทำสถิติใหม่ สอท.ชี้ได้รับพิษ ศึกการค้าสหรัฐ - 23/08/2019
สอท.เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน กรกฎาคม 2562 ว่า อยู่ที่ระดับ 93.5 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 94.5 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนของปีนี้
กสอ.ดึงโค้ชปั้นเอสเอ็มอีเพิ่มลูกค้า1ล้ายราย - 22/08/2019
กสอ.โชว์ผลโครงการไฮแวลูเอสเอ็มอี ดึงโค้ชดันเพิ่มลูกค้า 1 ล้านราย พร้อมหนุนใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มยอดขาย 90 ราย ประยุกต์ธุรกิจตอบโจทย์ตลาดหนีกับดักรายได้ปานกลาง
สศช.เผยGDPไตรมาส2/62โต2.3% ต่ำสุดรอบ 19 ไตรมาส - 21/08/2019
สศช. เผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/62 อยู่ที่ 2.3% จากตลาดคาด 2.1-2.5% ส่งผลให้ครึ่งแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.6%เติบโตต่ำสุดในรอบ 19 ไตรมาส นับจากไตรมาสที่1/58
เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นพิษสงครามการค้าฉุดส่งออกดิ่ง “กนง.” ทบทวนจีดีพีใหม่ในเดือนก.ย.นี้ - 20/08/2019
แบงก์ชาติรับเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ชะลอมากกว่าที่คาดไว้ สงครามการค้าไม่งบง่ายๆกระทบส่งออกไทยรุนแรง พร้อมทบทวนจีดีพีใหม่ในการประชุม กนง.เดือนก.ย.นี้
เอกชนเชื่อรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าตา แนะอัดเงินใส่เอสเอ็มอีหมุนเวียนเงินในระบบเพิ่มกำลังซื้อ - 19/08/2019
เอกชนเชื่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะช่วยพยุงเศรษฐกิจ หลังเม็ดเงินถูกใช้จ่ายไปแล้ว 2-3 เดือน ยำ้เม็ดเงินควรใช้จ่ายกับเอสเอ็มอีเพื่อเงินกลับมาหมุนในเศรษฐกิจหลายๆรอบ
ครม.เศรษฐกิจไฟเขียวแผนบริหารศก.7ด้าน ตั้งเป้าดันจีดีพีปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 3% - 16/08/2019
ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจตั้งเป้าหมายว่าจะดูแลเศรษฐกิจให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% ในปีนี้ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้อยู่ระหว่าง 2.7 - 3.2% และมีค่ากลาง 3%
‘สมคิด’สั่งการบ้านอุตฯ ดึงจีนลงทุน-ช่วยเอสเอ็มอี - 15/08/2019
ดร.สมคิด รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดรับมอบนโยบาย
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 90 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1790 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.