สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

รมต.พิมพ์ภัทราเร่งเครื่อง ‘ก.อุตสาหกรรม’ เดินหน้าเต็มสูบ มอบนโยบาย ‘รื้อ ลด ปลด สร้าง’หนุนอุตฯ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยตอบโจทย์ตลาดโลก คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบประชาชนเป็นสำคัญ
  05/06/2024
รมต.พิมพ์ภัทราเร่งเครื่อง ?ก.อุตสาหกรรม? เดินหน้าเต็มสูบ มอบนโยบาย ?รื้อ ลด ปลด สร้าง? หนุนอุตฯ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยตอบโจทย์ตลาดโลก คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบประชาชนเป็นสำคัญ
?พิมพ์ภัทรา? เปิดนโยบายผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ตั้งธงกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง เดินหน้ามอบนโยบาย ?รื้อ ลด ปลด สร้าง? แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงาน อก. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ มุ่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันให้ภาคอุตฯ ไทย หวังพัฒนาอยู่คู่กับประชาชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน การประชุมสัมมนามอบนโยบายเพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ว่า ช่วงเวลากว่า 8 เดือน จากวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งจนถึงวันนี้ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเข้ามาขับเคลื่อนงานของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมมอบนโยบาย ?รื้อ ลด ปลด สร้าง? เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมทั่วประเทศได้นำไปปรับใช้ในการเร่งรัดสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ พร้อมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออำนวย โดยมีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และอยู่คู่กับประชาชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินภารกิจให้สำเร็จต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับพื้นที่ต้องมีบทบาทที่เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนเกิดผลอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย รื้อ ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ลด ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบการ ซึ่งต้องพิจารณาทั้งระบบตั้งแต่ก่อนการอนุญาตไปจนถึงการกำกับดูแลและการปราบปรามผู้กระทำความผิด ปลด ภาระให้ผู้ประกอบการโดยปรับลดกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบการ และ สร้าง อุตสาหกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดโลก พร้อมสร้างเครือข่ายการทำงานอย่างบูรณาการ

ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานส่งผลให้หลายเรื่องเริ่มเกิดผลเป็นรูปธรรม สะท้อนได้จากผลงานสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งในระดับภาพรวมและในเชิงพื้นที่ อาทิ การยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน ยกเลิกการยื่นเอกสารที่ไม่จำเป็น การแก้ไขกฎหมายโรงงาน เพื่อปลดล็อคเรื่องการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) การกวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมกำหนดมาตรฐานเพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย

นอกจากนี้ ยังได้เข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอนาคต สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล เร่งผลักดันให้สินค้าและบริการฮาลาลไทยเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดโลกได้มากขึ้น ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ทั้งซัพพลายเชนครบวงจร พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหม เพื่อให้มีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนองค์ความรู้และแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่าน SME D Bank และกองทุนฯ ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันโครงการเหมืองแร่โพแทชพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยภายในประเทศ การช่วยเหลือชาวไร่อ้อย สนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แก้ปัญหา PM 2.5 จากการเผาอ้อย การสนับสนุนพลังงานสะอาด และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เน้นการพัฒนานิคมฯ Smart Park เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงนิเวศและนวัตกรรม เป็นต้น

นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าวต่อไปว่า เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เดินหน้าสู่อนาคตที่ดีขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผลักดันโครงการใหม่ ๆ เช่น การขับเคลื่อน Green Productivity เพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัย มาใช้พัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งนิคม Circular แห่งแรกของประเทศไทยในพื้นที่ EEC มุ่งหวังให้เป็นพื้นที่เป้าหมายของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน การเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรภายในประเทศ เพื่อต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยจากแร่โพแทช ส่งเสริมการใช้แร่ลิเทียมผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมโกโก้ ยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรมเกษตรไทย อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ รองรับการเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ

?ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงต้องปรับสู่การเป็นหน่วยงานที่ ?สู้ให้ทุกปัญหา พึ่งพาได้ทุกเรื่อง? โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เจ้าหน้าที่ อก. ต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ในทุกเรื่องอย่างทันท่วงที ตลอดจนขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เช่น การปรับปรุง พ.ร.บ.โรงงาน การเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิด การผลักดันการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมถึงการผลักดันการแก้ปัญหาเรื่องผังเมือง โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง? นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าว

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ความท้าทายในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เราต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ครอบคลุมมิติของสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาเชิงพื้นที่จึงเป็นนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญสูง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดรับกับศักยภาพของพื้นที่และนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มาของข่าว: RYT9
เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY & AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ GFT 2024
    เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY & AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ ...
  24/06/2024

วช. เปิดบ้านวันที่หก NRCT Open House 2024 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยไปสู่ตลาดโลก
    วช. เปิดบ้านวันที่หก NRCT Open House 2024 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ...
  19/06/2024

เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตั้งศูนย์บ่มเพาะ ชูหุ่นยนต์, รถไฟฟ้า รองรับการเติบโตตลาดแรงงานใน EEC
    เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตั้งศูนย์บ่มเพาะ ชูหุ่นยนต์, รถไฟฟ้า รองรับการเติบโตตลาดแรงงานใน EEC
  12/06/2024

เอ็มไออาร์ (MiR) ผู้ผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติชั้นนำของโลกจับมือ โซนิค ออโตเมชั่น รุกระบบโลจิสติกส์ภายในอัตโนมัติ เจาะอุตสาหกรรมการผลิตในไทย
    เอ็มไออาร์ (MiR) ผู้ผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติชั้นนำของโลกจับมือ โซนิค ออโตเมชั่น ...
  11/06/2024


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
จับสัญญาณ! โรงงานผลิตทยอยปิดตัว ภาคอุตสาหกรรมไทยไปทางไหนต่อ - 11/06/2024
จับสัญญาณ! โรงงานผลิตทยอยปิดตัว ภาคอุตสาหกรรมไทยไปทางไหนต่อ
จีนออกแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน-ลดคาร์บอน ปี 2567-2568 - 07/06/2024
จีนออกแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน-ลดคาร์บอน ปี 2567-2568
บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรยักษ์ใหญ่จากไต้หวันโชว์สุดยอดเทคโนโลยี EV & PCB ในงาน INTERMACH & MTA Asia 2024 - 20/05/2024
บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรยักษ์ใหญ่จากไต้หวันโชว์สุดยอดเทคโนโลยี EV & PCB ในงาน INTERMACH & MTA Asia 2024
บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื้นที่ - 15/05/2024
บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื้นที่
กรมโรงงานฯ เร่งออกใบ ร.ง.4 แต่ยังเข้มงวดการอนุญาตโรงงานกำจัดกากของเสีย - 15/05/2024
กรมโรงงานฯ เร่งออกใบ ร.ง.4 แต่ยังเข้มงวดการอนุญาตโรงงานกำจัดกากของเสีย
ระเบิดศักยภาพงานพิมพ์ยุคดิจิทัล! แคนนอน จัดทัพพรินเตอร์เกรดอุตสาหกรรม โชว์เทคโนโลยีและโซลูชันสุดไฮเทคใน "Drupa 2024" - 14/05/2024
ระเบิดศักยภาพงานพิมพ์ยุคดิจิทัล! แคนนอน จัดทัพพรินเตอร์เกรดอุตสาหกรรม โชว์เทคโนโลยีและโซลูชันสุดไฮเทคใน "Drupa 2024"
เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด - 13/05/2024
เหตุเพลิงไหม้ที่มาบตาพุดดับสนิท!! เร่งหาสาเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เข้มงวด
"พิมพ์ภัทรา" ห่วงหน้าฝนทำสารพิษจาก "กากแคดเมียม" ปนเปื้อนลงน้ำ - 08/05/2024
"พิมพ์ภัทรา" ห่วงหน้าฝนทำสารพิษจาก "กากแคดเมียม" ปนเปื้อนลงน้ำ ระบุขณะนี้พยายามขนกากแคดเมียมที่อยู่นอกอาคารเข้าไปเก็บในอาคาร และทำให้เป็นไปตามแผนเพื่อคลายความกังวลของประชาชน
สกสว. ผนึก 4 หน่วยงานพันธมิตร ถกความพร้อม AI ไทย พร้อมหนุนแผนใช้สมรรถนะปัญญาประดิษฐ์ยกเครื่องอุตฯ เป้าหมายและระบบ ววน. ของประเทศ - 08/05/2024
สกสว. ผนึก 4 หน่วยงานพันธมิตร ถกความพร้อม AI ไทย พร้อมหนุนแผนใช้สมรรถนะปัญญาประดิษฐ์ยกเครื่องอุตฯ เป้าหมายและระบบ ววน. ของประเทศ
ฟังฟรี! งานสัมมนาสัญจร "ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดยกรมโรงงาน - 07/05/2024
ฟังฟรี! งานสัมมนาสัญจร "ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดยกรมโรงงาน
กมธ.อุตสาหกรรม ยกบทเรียนไฟไหม้กากเคมีระยอง จี้รัฐเร่งสำรวจทั่วไทยสกัดซ้ำรอย - 02/05/2024
กมธ.อุตสาหกรรม ยกเหตุไฟไหม้กากเคมีที่ระยองเป็นบทเรียน จี้รัฐเร่งสำรวจทั่วประเทศป้องกันเกิดเหตุซ้ำ จัดการความหย่อนยานการบังคับใช้กฎหมายพร้อมให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
BWG ยกระดับธุรกิจขยะอุตสาหกรรม ลุยปั้นรายได้ "SRF" ขานรับนโยบายลดการปล่อย CO2 - 24/04/2024
BWG ยกระดับธุรกิจขยะอุตสาหกรรม ลุยปั้นรายได้ "SRF" ขานรับนโยบายลดการปล่อย CO2
ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม - 18/04/2024
ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม
รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก - 17/04/2024
รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก
"พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน - 09/04/2024
"พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน
นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV - 03/04/2024
นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B - 02/04/2024
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 06/03/2024
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมโรงงานฯ รับลูกปลดล็อก Solar Rooftop เร่งแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ช่วย SME กว่า 2 แสนลบ. - 04/03/2024
กรมโรงงานฯ รับลูกปลดล็อก Solar Rooftop เร่งแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ช่วย SME กว่า 2 แสนลบ.
ทาบ “TATA-Mahindra” 2 บิ๊กค่ายรถอินเดีย ใช้ไทยเป็นฐานผลิตเจาะตลาดอาเซียน - 07/02/2024
"นลินี ทวีสิน" ผู้แทนการค้าไทย ลุยเจรจาบิ๊กเอกชนอินเดียชวนเข้ามาลงทุนใน EEC ทาบทามผู้บริหาร TATA เข้ามาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ EV และแบตเตอรี่ในไทย เพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ส่วน Mahindra เจ้าตลาดแทรกเตอร์สนใจทำตลาดก่อน ค่อยพิจารณาตั้งโรงงานผลิต
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 102 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2040 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.