สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

เปิดเวทีระดมสมอง พัฒนาเด็กอาชีวะสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเข้มข้น ปั้นวิทยาลัยต้นแบบ พร้อมสู่ Industrial IoT และ AI ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC
  19/01/2024
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เปิดเวทีระดมสมอง พัฒนากำลังคนสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0 และหลักสูตร Industrial IoT และ AI ในอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับสถาบันอาชีวศึกษา มุ่งพัฒนาวิทยาลัยต้นแบบ 6 วิทยาลัยและเครือข่าย ในพื้นที่ภาคตะวันออก(EEC) เพื่อพัฒนาเด็กอาชีวะให้ "ทำได้ ทำเป็น" ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรมอย่างตรงจุด
คุณอุดม ลิ่วลมไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม เนคเทค สวทช.  กล่าวว่าสำหรับการพัฒนากำลังคนของเนคเทค สวทช. โดยศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ในโครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial IoT แบบเข้มข้น สำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ เนคเทค สวทช., วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการฯ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนที่มีการจัดอบรมในแต่ละหลักสูตร โครงการฯ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและหลักสูตรในโครงการฯ ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ EEC และสถานประกอบการที่มีความสนใจนำเทคโนโลยีด้าน Internet of Things ไปใช้ โดยวิทยาลัยต่างๆ และสถานประกอบการมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น ทักษะเพิ่มเติมที่จำเป็น หรือ การประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม ซึ่งทางโครงการฯ ได้ออกแบบหลักสูตร และพัฒนาชุดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อส่งให้ผู้เรียนได้ใช้ ซึ่งหลักสูตรจะมี 4 หลักสูตร ในแต่ละหลักสูตรจะคู่มือการสอน มีเอกสารและสื่อวิดิโอ พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบการเรียน ได้แก่ 1) หลักสูตร IoT Fundamentals 2) หลักสูตร Advance IoT 3) หลักสูตร Basic Industrial IoT 4) หลักสูตร Industrial IoT

จากสถิติที่ผ่านมาโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2564-2566 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 459 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนในหลักสูตร IoT Fundamentals  โดยเมื่อจบในแต่ละหลักสูตรจะมีการคัดเลือกทุกครั้ง เมื่อผ่านการอบรมในหลักสูตรสุดท้าย Industrial IoT จะมีการจัดงาน IoT Hackathon เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้งานจริงในการแข่งขัน โดยในปี 2564 - 2566 มีจำนวนผู้ที่ผ่านการอบรมในทุกหลักสูตรทั้ง 3 ปี จำนวน 114 คน เข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งหมด 73 แห่ง โดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิต เช่น รถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร และหม้อแปลง  เมื่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจบตามหลักสูตรของแต่ละวิทยาลัย ทางโครงการฯ จะทำแบบประเมินเพื่อสอบถามไปยังสถานประกอบการถึงโอกาสการรับนักศึกษาเข้าทำงานต่อเมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปี 2564 - 2566 มีจำนวนการรับถึง 86 คน จากทั้งหมด 166 คน โดยมีอัตราการเพิ่มอยู่ที่ 20% - 30% ในทุกๆปี จากผลสำรวจการมีงานทำของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2564 - 2565 นั้น ผลสำเร็จผู้ที่เข้าร่วมจนจบโครงการฯ 67 คน ผู้ที่มีงานทำแล้ว 58 คน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร่วมกันแล้วอยู่ที่ 81.04% ซึ่งจะเป็นอุสาหกรรมเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับโครงการฯ ในปี 2567 ถือเป็นการต่อยอดจากโครงการฯ ปี 2564 - 2566 เพื่อที่จะมุ่งพัฒนาวิทยาลัยต้นแบบที่มีความพร้อมทางด้านกำลังคน (ครู) เทคโนโลยี (อุปกรณ์) องค์ความรู้ (เครื่องมือ สื่อการสอน) ความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี Internet of Things, Industrial IoT และ AI โดยนำผลผลิตที่ได้มาในปี 2564 - 2566 นั้นคือ หลักสูตรที่สามารถสร้างบุคลากรด้าน Industrial IoT ได้แก่ หลักสูตร Internet of Things และ Industrial IoT มาประยุกต์เป็นหลักสูตรในปัจจุบันที่มีสอนในวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเป็น 6 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรดังกล่าว อีกทั้งยังได้เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาหลักสูตรด้วยองค์ความรู้ทางด้าน AI ซึ่งได้ถูกผนวกการใช้งานร่วมกับ IoT จึงเกิดเป็นเทคโนโลยี AIoT (Artificial Intelligence : Internet of Things) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนา Factory 4.0

ในปี 2567 นี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 189 คน โดยทางโครงการฯ ได้มีการปรับเปลี่ยน และเพิ่มความเข้มข้นให้กับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างวิทยาลัยต้นแบบจากเครือข่ายทั้งหมด โดยมีวิทยาลัยต้นแบบ จำนวน 6 วิทยาลัย ได้แก่

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ.ชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จ.ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ.ระยอง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 - 11 และ 16 - 17 ธันวาคม 2566 ทางโครงการฯ ได้ทำการเตรียมความพร้อมให้แก่ครูของทั้ง 6 วิทยาลัยข้างต้น มีการอบรมหลักสูตร Internet of Things และ Industrial IoT ร่วมทั้งได้มีการร่วมกันวางแผนการจัดการเรีนการสอนให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2567 โดยการอบรมหลักสูตร Fundamentals IoT และ Advanced IoT สำหรับนักศึกษาในโครงการฯ จะเริ่มในช่วงเดือนมกราคม 2567

ที่มาของข่าว: RYT9
บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรยักษ์ใหญ่จากไต้หวันโชว์สุดยอดเทคโนโลยี EV & PCB ในงาน INTERMACH & MTA Asia 2024
    บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรยักษ์ใหญ่จากไต้หวันโชว์สุดยอดเทคโนโลยี EV & PCB ในงาน INTERMACH & MTA Asia ...
  20/05/2024

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื้นที่
    บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ...
  15/05/2024

กรมโรงงานฯ เร่งออกใบ ร.ง.4 แต่ยังเข้มงวดการอนุญาตโรงงานกำจัดกากของเสีย
    กรมโรงงานฯ เร่งออกใบ ร.ง.4 แต่ยังเข้มงวดการอนุญาตโรงงานกำจัดกากของเสีย
  15/05/2024

ระเบิดศักยภาพงานพิมพ์ยุคดิจิทัล! แคนนอน จัดทัพพรินเตอร์เกรดอุตสาหกรรม โชว์เทคโนโลยีและโซลูชันสุดไฮเทคใน "Drupa 2024"
    ระเบิดศักยภาพงานพิมพ์ยุคดิจิทัล! แคนนอน จัดทัพพรินเตอร์เกรดอุตสาหกรรม ...
  14/05/2024


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
"พิมพ์ภัทรา" ห่วงหน้าฝนทำสารพิษจาก "กากแคดเมียม" ปนเปื้อนลงน้ำ - 08/05/2024
"พิมพ์ภัทรา" ห่วงหน้าฝนทำสารพิษจาก "กากแคดเมียม" ปนเปื้อนลงน้ำ ระบุขณะนี้พยายามขนกากแคดเมียมที่อยู่นอกอาคารเข้าไปเก็บในอาคาร และทำให้เป็นไปตามแผนเพื่อคลายความกังวลของประชาชน
สกสว. ผนึก 4 หน่วยงานพันธมิตร ถกความพร้อม AI ไทย พร้อมหนุนแผนใช้สมรรถนะปัญญาประดิษฐ์ยกเครื่องอุตฯ เป้าหมายและระบบ ววน. ของประเทศ - 08/05/2024
สกสว. ผนึก 4 หน่วยงานพันธมิตร ถกความพร้อม AI ไทย พร้อมหนุนแผนใช้สมรรถนะปัญญาประดิษฐ์ยกเครื่องอุตฯ เป้าหมายและระบบ ววน. ของประเทศ
ฟังฟรี! งานสัมมนาสัญจร "ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดยกรมโรงงาน - 07/05/2024
ฟังฟรี! งานสัมมนาสัญจร "ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดยกรมโรงงาน
กมธ.อุตสาหกรรม ยกบทเรียนไฟไหม้กากเคมีระยอง จี้รัฐเร่งสำรวจทั่วไทยสกัดซ้ำรอย - 02/05/2024
กมธ.อุตสาหกรรม ยกเหตุไฟไหม้กากเคมีที่ระยองเป็นบทเรียน จี้รัฐเร่งสำรวจทั่วประเทศป้องกันเกิดเหตุซ้ำ จัดการความหย่อนยานการบังคับใช้กฎหมายพร้อมให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
BWG ยกระดับธุรกิจขยะอุตสาหกรรม ลุยปั้นรายได้ "SRF" ขานรับนโยบายลดการปล่อย CO2 - 24/04/2024
BWG ยกระดับธุรกิจขยะอุตสาหกรรม ลุยปั้นรายได้ "SRF" ขานรับนโยบายลดการปล่อย CO2
ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม - 18/04/2024
ส.อ.ท. แนะมาตรการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงาน ป้องกันซ้ำรอยกรณีกากแคดเมียม
รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก - 17/04/2024
รมว.อุตฯคุมเข้มมาตรการขนย้ายกากแคดเมียม-ความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เร่งทำความเข้าใจชุมชนรอบรง.ตาก
"พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน - 09/04/2024
"พิมพ์ภัทรา"สั่งปูพรมตรวจสอบกากแคดเมียมทั้งสมุทรสาคร-จว.ใกล้เคียงหลังพบเพิ่มกว่า 1 พันตัน
นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV - 03/04/2024
นับถอยหลังยานยนต์ไทย หลังจีนรุกตลาด-เสี่ยงปิดโรงงาน แนะทบทวนมาตรการ EV
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B - 02/04/2024
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 06/03/2024
จีนตั้งเป้าพึ่งพาตนเองได้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมโรงงานฯ รับลูกปลดล็อก Solar Rooftop เร่งแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ช่วย SME กว่า 2 แสนลบ. - 04/03/2024
กรมโรงงานฯ รับลูกปลดล็อก Solar Rooftop เร่งแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ช่วย SME กว่า 2 แสนลบ.
ทาบ “TATA-Mahindra” 2 บิ๊กค่ายรถอินเดีย ใช้ไทยเป็นฐานผลิตเจาะตลาดอาเซียน - 07/02/2024
"นลินี ทวีสิน" ผู้แทนการค้าไทย ลุยเจรจาบิ๊กเอกชนอินเดียชวนเข้ามาลงทุนใน EEC ทาบทามผู้บริหาร TATA เข้ามาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ EV และแบตเตอรี่ในไทย เพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ส่วน Mahindra เจ้าตลาดแทรกเตอร์สนใจทำตลาดก่อน ค่อยพิจารณาตั้งโรงงานผลิต
'รัดเกล้า' เผย กระทรวงอุตฯ วาง 3 อุตสาหกรรมแชมป์เปี้ยนในไทย - 07/02/2024
‘รัดเกล้า’ เผย กระทรวงอุตฯ วาง 3 อุตสาหกรรมแชมป์เปี้ยนในไทย อีวี, ป้องกันประเทศ และฮาลาล รองรับเทรนด์ใหม่ผู้บริโภค
งานมหกรรม SITE2024 สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกแห่งภาคใต้ ดึง 4 แบรนด์ชั้นนำร่วมงาน โชว์นวัตกรรม เทคโนโลยีสุดล้ำ - 29/01/2024
งานมหกรรม SITE2024 สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกแห่งภาคใต้ ดึง 4 แบรนด์ชั้นนำร่วมงาน โชว์นวัตกรรม เทคโนโลยีสุดล้ำ
ไขข้อสงสัยแหล่ง"แร่ลิเทียม"ต่อการเติบโตอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไทย - 25/01/2024
ไขข้อสงสัยแหล่ง"แร่ลิเทียม"ต่อการเติบโตอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไทย สวทช.เผยการค้นพบเป็นองค์ประกอบเป็นเรื่องที่ดี ชี้แบตเตอรี่มีห่วงโซ่คุณค่าที่ยาว ทำให้ไทยมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ได้หลายจุด
"พิมพ์ภัทรา" เร่งปลุกภาคอุตสาหกรรมไทย ชี้ EV ออร่าจับ รับเทรนด์ใหม่โลก - 25/01/2024
"พิมพ์ภัทรา" เร่งปลุกภาคอุตสาหกรรมไทย ชี้ EV ออร่าจับ รับเทรนด์ใหม่โลก
จีนนำเข้าเครื่องจักรผลิตชิปเกือบ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ปี 66 - 23/01/2024
จีนนำเข้าเครื่องจักรผลิตชิปเกือบ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ปี 66
รัฐบาลดึงดูดลงทุนอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ ดันไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในภูมิภาค - 22/01/2024
รัฐบาลดึงดูดลงทุนอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ ดันไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในภูมิภาค
"รัดเกล้า"แจงไทยพบแร่ลิเธียมมีเท่าไหร่ก็ถือเป็นข่าวดี ย้ำรัฐบาลหนุนนโยบาย EV 3.5 - 22/01/2024
"รัดเกล้า"แจงไทยพบแร่ลิเธียมมีเท่าไหร่ก็ถือเป็นข่าวดี ย้ำรัฐบาลหนุนนโยบาย EV 3.5
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 102 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2032 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.