สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

BOI ฟื้นกิจการทำเหมืองแร่ ทองคำ-โปแตช รับส้มหล่น สิทธิประโยชน์
  22/08/2022
การต่ออายุประทานบัตรและใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ โดยอ้างเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยประชาชนในพื้นที่เกิดการตกค้างของโลหะหนักก่อมะเร็ง ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัด
ส่งผลให้ เหมืองแร่ทองคำชาตรีและเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศต้องหยุดการดำเนินการทำเหมืองลงตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน แต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อรัฐบาลออก พ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560) ประกอบกับในทางคดีข้อพิพาทกับบริษัท Kingsgate ในอนุญาโตตุลาการ มีแนวโน้มที่รัฐบาลไทยจะ “แพ้คดี” จนนำไปสู่การหารือคู่ขนานนอกอนุญาโตตุลาการเพื่อยุติข้อพิพาท

ขณะที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้พิจารณาอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำ ประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ และคำขอต่ออายุประทานบัตรของ บริษัทอัครา รีซอร์สเซส อีกครั้งตั้งแต่ปลายปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2565 ซึ่งคาดหมายกันว่า การดำเนินการของรัฐบาลไทยดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจรจาคู่ขนานนอกอนุญาโตตุลาการเพื่อที่จะ “ปูทาง” นำไปสู่การถอนเรื่องออกจากอนุญาโตตุลาการของบริษัท Kingsgate ในที่สุด

ฟื้นกิจการทำเหมืองแร่
ล่าสุด คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมาให้ความเห็นชอบเรื่อง นโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องระยะแรก สั่งให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้วยการกำหนดสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศอีกครั้ง

จากเดิมที่ BOI ให้การส่งเสริมการลงทุนในหมวด 2 แร่เซรามิกและโลหะขั้นมูลฐาน ใน 2 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการสำรวจแร่ กับ กิจการทำเหมืองและ/หรือแต่งแร่โพแทช ได้สิทธิประโยชน์ Activity-based Incentives อยู่ใน กลุ่ม B1 “ยกเว้น” อากรขาเข้าเครื่องจักร โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องได้รับอาชญาบัตร หรือ ประทานบัตร หรือ ใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมือง มาก่อน แต่มาครั้งนี้ BOI จะให้การส่งเสริมการลงทุนถึง 3 ประเภทกิจการคือ กลุ่มกิจการสำรวจแร่, กลุ่มกิจการทำเหมืองแร่และ/หรือแต่งแร่ กับ กลุ่มกิจการถลุงแร่หรือประกอบโลหกรรม

แน่นอนว่า สิทธิประโยชน์ใหม่ที่ BOI กำลังพิจารณาจะต้องได้ “มากกว่า” สิทธิประโยชน์ในกลุ่ม B1 ที่ได้เฉพาะการ “ยกเว้น” ภาษีขาเข้าเครื่องจักร มีความเป็นไปได้ว่า สิทธิประโยชน์ใหม่จะต้องอยู่ใน กลุ่ม A (มีตั้งแต่ A1-A4) ในสาระสำคัญที่เหนือกว่า กลุ่ม B กล่าวคือ จะได้รับการ “ยกเว้น” ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเงื่อนไขและจำนวนปีที่ลดหลั่นกันลงมา

โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่าง BOI กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น กิจการสำรวจแร่ อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม B1 เหมือนเดิม ในขณะที่ กิจการการทำเหมืองแร่และ/หรือแต่งแร่ ในประเภทแรร์เอิร์ท โลหะมีค่า ควอตซ์ โพแทช อื่น ๆ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม A2 “ยกเว้น” ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรของนำเข้าเพื่อวิจัย ยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษี ส่วนกิจการถลุงแร่หรือประกอบโลหกรรมเฉพาะแร่ที่มีศักยภาพก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ใน กลุ่ม A2 เช่นกัน

อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากการขอรับสิทธิประโยชน์ใหม่แล้ว ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องยังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การได้รับ ISO หรือได้รับ Mining 4.0 หรือ Green mining เป็นต้น

ให้บีโอไอ อุตสาหกรรมต้นน้ำ
ด้าน นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กล่าวว่า ปัจจุบันการทำเหมืองแร่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนน้อยมาก จากเดิมที่ BOI ให้สิทธิประโยชน์ไว้ 2 ประเภทกิจการคือ กิจการสำรวจแร่ทุกประเภท ในกลุ่ม B1 เงื่อนไขคือ ต้องมีอาชญาบัตรสำรวจแร่ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมและไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมูลค่าโครงการได้ กับ กิจการทำเหมืองและ/หรือแต่งแร่โพแทช เงื่อนไขคือ ต้องมีประทานบัตรหรือใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองก่อนยื่นคำขอรับการส่งเสริม ซึ่งสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม B1 “ถือว่าน้อยมาก”

ดังนั้นทาง กพร.จึงเห็นว่า ประเทศไทยควรส่งเสริมการทำเหมืองแร่ หากต้องการให้ไทยเป็นฐานการผลิตและไม่ขาดแคลนวัตถุดิบ มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ จึงควรสนับสนุนและนำแร่ที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของหลาย ๆ อุตสาหกรรมออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ไม่ใช่เพียงการขุดแล้วส่งแร่ไปถลุงขายที่จีน แล้วให้จีนส่งเป็นสินค้ากลางน้ำกลับมาขายไทย เพื่อให้ไทยผลิตเป็นสินค้าปลายน้ำ จึงจำเป็นต้องให้ BOI ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ใหม่ทั้งหมด โดยได้มีการเสนอในหลักการและหารือกันมาต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติการยื่นขอประทานบัตร (ขอใหม่) 6 เดือนแรก (ต.ค. 2564-มี.ค. 2565) ปรากฏได้รับการอนุญาตไปแล้ว 22 แปลง เทียบช่วงเดียวกัน (ต.ค. 2563-มี.ค. 2564) ซึ่งอนุญาตไป 10 แปลง ส่วนประทานบัตร (ต่ออายุ) อนุญาตไป 13 แปลง เทียบช่วงเดียวกันที่อนุญาตไป 6 แปลง ขณะที่อาชญาบัตรพิเศษยังไม่มีการอนุญาตหรือ 0 แปลง เทียบช่วงเดียวกันที่อนุญาตไป 1 แปลง อาชญาบัตรผูกขาด 16 แปลง เทียบช่วงเดียวกันที่อนุญาตไป 17 แปลง โดยคำขอประทานบัตรที่ยื่นเข้ามาพบว่า อันดับ 1 คือ หินอุตสาหกรรม (ตารางประกอบ)

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมไปถึง “อุตสาหกรรมต้นน้ำ” ของการทำเหมืองแร่ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการทำเหมืองแร่รายใหญ่ 2 ราย คือ การกลับมาทำเหมืองแร่ทองคำของ บริษัทอัครา รีซอร์สเซส ซึ่งได้รับการต่ออายุประทานบัตรและอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ไปแล้ว โดยในขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการยื่นคำขอใหม่ตามกระบวนการและเงื่อนไขของ พ.ร.บ.แร่ 2560 (ฉบับใหม่) ครบถ้วน รวมถึง เตรียมยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ใน 3 ประเภทกิจการที่จะออกมาใหม่ด้วย

นอกจากนี้ยังมีกรณีของ โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการทำเหมืองใต้ดินจำนวน 4 แปลง ของบริษัทเอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปแล้วและกำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรของคณะกรรมการแร่ กลายเป็น 2 บริษัททำเหมืองขนาดใหญ่ที่พร้อมจะขอรับสิทธิประโยชน์ใหม่ของ BOI เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมทำเหมืองแร่ครั้งใหม่ของประเทศ

ที่มาของข่าว: ประชาชาติธุรกิจ
บอร์ด BOI เร่งปลดล็อกอุปสรรคลงทุน-เพิ่มความสามารถแข่งขัน มุ่งสู่รัฐสนับสนุน
    บอร์ด BOI เร่งปลดล็อกอุปสรรคลงทุน-เพิ่มความสามารถแข่งขัน มุ่งสู่รัฐสนับสนุน
  07/02/2024

บีโอไอ จับมือ ยูโอบี ลงนามความร่วมมือ ดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้าไทย และส่งเสริมการลงทุนทั่วอาเซียน
    นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และนายตัน ชุน ฮิน ...
  15/01/2024

บีโอไอเคาะมาตรการส่งเสริมลงทุนแก้ปัญหา PM 2.5 ผลักดันการลงทุนสีเขียว
    บีโอไอเคาะมาตรการส่งเสริมลงทุนแก้ปัญหา PM 2.5 ผลักดันการลงทุนสีเขียว
  05/01/2024

บีโอไอหนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนเชื่อมซัพพลายเชนระดับโลก จัดงาน “BYD Sourcing Day” จับคู่ธุรกิจกว่า 160 บริษัท
    บีโอไอ มุ่งดึงศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับเชื่อมต่อซัพพลายเชนระดับโลก ...
  20/07/2023


ข่าว BOIอื่นๆ
บีโอไอแจงพานาโซนิคมีแผนลงทุนในไทยต่อเนื่อง เผยยอดลงทุนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 5 เดือนกว่า 1.4 แสนล้าน - 04/07/2023
บีโอไอชี้พานาโซนิคปรับฐานผลิต เป็นการปรับกลยุทธ์ระดับโลกของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ล่าสุดลงทุนในไทยเพิ่ม โดยย้ายฐานผลิตอุปกรณ์อัตโนมัติจากจีนและญี่ปุ่นมาไทย บีโอไอย้ำอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทยอยมาลงทุนไทยต่อเนื่อง หลังเดินสายเจาะกลุ่มเป้าหมายดึงลงทุน เผย 5 เดือน มียอดส่งเสริมลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้วกว่า 143,000 ล้านบาท
บีโอไอปลื้มทุนเยอรมนี - ฝรั่งเศส สนใจลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ อีวี ในไทย - 03/07/2023
บีโอไอเผยความสำเร็จกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศเยอรมนี – ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 18 - 23 มิ.ย. 66 เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ (อีวี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ หลายรายสนใจขยายลงทุนในไทยป้อนตลาดกลุ่มลูกค้าเอเชีย ล่าสุดบีโอไอ เตรียมจัดทัพโรดโชว์เมืองฉงชิ่งและเฉิงตู เมืองสำคัญ ทางตะวันตกของประเทศจีน ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 66 เพื่อดึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำมาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง
บีโอไอผนึก NIA พร้อมเป็นหุ้นส่วนนวัตกรรม ชูไทย Tech & Talent Hub หนุนผู้ประกอบการไทยสู่สากล - 24/06/2023
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) จัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกจาก 132 ประเทศทั่วโลก ในปี 2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 ขยับขึ้น 1 อันดับจากปี 2564 และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน ขณะที่ดัชนี Global Startup Ecosystem Index 2023 ไทยอยู่ในอันดับที่ 74 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 99 ในปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมของไทยที่ดีขึ้น
บีโอไอเผยยอดส่งเสริมลงทุนไตรมาสแรก 1.8 แสนล้าน ผู้ประกอบการแห่ยื่นใช้สิทธิตามมาตรการใหม่ - 22/05/2023
บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรก ปี 2566 มูลค่ารวมกว่า 1.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 นำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร แปรรูป เคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน หลังผู้ประกอบการยื่นขอใช้สิทธิตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ พร้อมมุ่งยกระดับผู้ประกอบการสู่ Smart and Sustainable Industry รองรับไทยเป็นฐานการผลิตระดับโลก
ฉางอันทุ่มลงทุน 9,800 ล้านบาท ตั้งฐานผลิต EV 1 แสนคัน ป้อนตลาดโลก - 23/04/2023
ฉางอัน ออโตโมบิล ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีน ประกาศลงทุนในไทย 9,800 ล้านบาท เตรียมยื่นขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอ เพื่อสร้างฐานการผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีน 1 แสนคัน เพื่อส่งออกทั่วโลก บีโอไอย้ำเดินหน้าดึงบริษัทชั้นนำลงทุน EV ดันไทยเป็นฐานการผลิตหลักของโลก
บีโอไอเคาะส่งเสริมลงทุนกว่า 5 หมื่นล้าน เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน – ดิจิทัล - 24/03/2023
บอร์ดบีโอไอ อนุมัติโครงการลงทุนกว่า 5 หมื่นล้านบาท เสริมความแข็งแกร่งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งในด้านพลังงานและดิจิทัล เผยบริษัทต่างชาติเลือกใช้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศจากมาตรการใหม่ พร้อมตั้งคณะทำงานบูรณาการ 4 หน่วยงานอำนวยความสะดวกนักลงทุน ขยายขอบเขต LTR Visa ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายและความเชี่ยวชาญพิเศษ
บอร์ดบีโอไอเล็งอนุมัติลงทุนอุตฯเป้าหมายล็อตใหญ่ มี.ค.นี้ - 07/03/2023
บอร์ดบีโอไอเล็งอนุมัติลงทุนอุตฯเป้าหมายล็อตใหญ่ มี.ค.นี้
บิ๊กคอร์ปปักหมุดไทยฐานเศรษฐกิจใหม่ ทีมปฏิบัติการเชิงรุก – บีโอไอ เร่งเครื่อง ดึงลงทุนจากต่างประเทศ - 07/03/2023
ทีมปฏิบัติการเชิงรุกและบีโอไอ เร่งเครื่องดึงการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนและวางรากฐานเศรษฐกิจไทย พร้อมโชว์ผลงานดึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เลือกไทยเป็นฐานขยายการลงทุน โดยเฉพาะใน 5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้า ยานยนต์ไฟฟ้า ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ BCG และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมยอดยื่นขอบีโอไอกว่า 6 แสนล้านบาท ในช่วง 3 ปี พร้อมต่อยอดยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน
บีโอไอหนุนนักลงทุนไทยบุกตลาดต่างประเทศ เปิดหลักสูตรอบรม TOISC รุ่นที่ 21 สร้างเครือข่าย - 22/02/2023
บีโอไอสนับสนุนผู้ประกอบการไทยหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ เปิดหลักสูตร“สร้าง นักลงทุนไทยในต่างประเทศ” TOISC รุ่นที่ 21 เพื่อมุ่งยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเชิญวิทยากร-นักธุรกิจชั้นนำมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างความพร้อมการขยายธุรกิจและสร้างเครือข่ายในตลาดโลก
บีโอไอเคาะส่งเสริมลงทุนกว่า 1.5 หมื่นล้าน เร่งปลดล็อกอุปสรรค ดึงต่างชาติตั้งสำนักงานภูมิภาคในไทย - 16/01/2023
ประเดิมปี 2566 บอร์ดบีโอไอ อนุมัติโครงการลงทุนกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ขานรับนโยบายสร้าง “เศรษฐกิจใหม่” พร้อมบูรณาการหน่วยงานพันธมิตร เร่งปลดล็อกอุปสรรคการลงทุน เพื่อดึงต่างชาติจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค และสร้างกลไกสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน
บีโอไอปลื้ม! ยอดลงทุนปี 65 พุ่งกว่า 6.6 แสนล้าน ยานยนต์ไฟฟ้า - ดิจิทัลปักหมุด ย้ำไทยฐานลงทุนในภูมิภาค - 16/01/2023
บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน ปี 2565 มูลค่ากว่า 6.6 แสนล้านบาท สูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมดิจิทัล เลือกไทยเป็นฐาน การผลิตสำคัญในภูมิภาค ขณะที่ยอดขอส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ขยายตัวร้อยละ 36 โดยจีนสูงสุด ตามด้วยญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่นย้ำไทยหุ้นส่วนเศรษฐกิจสำคัญ เชื่อมั่นยุทธศาสตร์ใหม่บีโอไอตอบโจทย์นักลงทุน - 05/01/2023
บีไอไอเผยความสำเร็จกิจกรรมชักจูงการลงทุนประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับอีอีซี - กนอ. เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565 นักลงทุนญี่ปุ่นย้ำประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญ ยืนยันใช้เป็นฐานการผลิตหลักในภูมิภาคอาเซียน พร้อมมีแผนขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่มีเป้าหมายร่วมกัน เน้นยกระดับอุตสาหกรรม ลดอุปสรรคการลงทุน และเพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องกับกลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นในไทย บีโอไอร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และหอการค้าญี่ปุ่น (JCC) เตรียมจัดสัมมนายุทธศาสตร์ใหม่ วันที่ 19 ธันวาคม นี้
บีโอไอ - บสย. หารือแนวทางส่งเสริม Startup - 06/12/2022
บีโอไอ - บสย. หารือแนวทางส่งเสริม Startup
บีโอไอนำทีมผู้บริหารหารือ ส.อ.ท. ยกระดับอุตสาหกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจใหม่ - 29/11/2022
บีโอไอนำทีมผู้บริหารหารือ ส.อ.ท. ยกระดับอุตสาหกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจใหม่
บีโอไอผนึกอีอีซี – การนิคมฯ บุกญี่ปุ่น จัดสัมมนายุทธศาสตร์ใหม่ เร่งดึงการลงทุนมาไทย - 25/11/2022
บีไอไอเตรียมจัดทัพชักจูงการลงทุนญี่ปุ่น ร่วมกับสำนักงานอีอีซี และ กนอ. โดยจะเดินสายพบปะองค์กรพันธมิตรและสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมจัดสัมมนาใหญ่ “Thailand Investment Promotion Policy: NEW Economy, NEW Opportunities” นำเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล หวังดึงให้ญี่ปุ่นขยายการลงทุนในไทยมากขึ้น
BOI เผย H1/65 ยอดขอส่งเสริมลงทุน 784 โครงการ มูลค่ากว่า 2.2 แสนลบ. - 19/08/2022
น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) มีโครงการขอรับส่งเสริมการลงทุน รวม 784 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4% และมูลค่ารวม 219,710 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 42% เนื่องจากในปี 2564 มีการขอรับการส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมาก มีเงินลงทุนรวมสูงถึง 75,780 ล้านบาท
BOI ไฟเขียวส่งเสริมลงทุน 4 โครงการใหญ่ รวม 4.45 หมื่นลบ.-เพิ่มประเภทกิจการใหม่ - 19/08/2022
น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวว่า บอร์ดบีโอไอ ได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ รวม 4 โครงการ ได้แก่ 1.กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก มูลค่า 17,891 ล้านบาท จากประเทศจีน 2.กิจการผลิตก๊าซธรรมชาติ ของ บมจ. ปตท. (PTT) มูลค่า 18,000 ล้านบาท 3.กิจการขนส่งทางเรือ ของบริษัท ฐิตติ ภูมิ จำกัด มูลค่า 4,310 ล้านบาท และ 4.บริษัท ศานติ ภูมิ จำกัด มูลค่า 4,310 ล้านบาท
บีโอไอ เตรียมจัดงานซับคอนอีอีซี 2022 ในจ.ชลบุรี 24-26 ส.ค.หวังกระตุ้นอุตฯ ผลิตชิ้นส่วน - 19/08/2022
บีโอไอ เตรียมจัดงานซับคอนอีอีซี 2022 ในจ.ชลบุรี 24-26 ส.ค.หวังกระตุ้นอุตฯ ผลิตชิ้นส่วน
กนอ. เผย BOI อนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์เว้นภาษี 8 ปี ในนิคมฯ อัจฉริยะ - 20/06/2022
สุพัฒนพงษ์ โรดโชว์ญี่ปุ่นครั้งแรกดึงลงทุนยานยนต์-เทคโนโลยีขั้นสูง - 21/04/2022
“บีโอไอ” เผยรองนายกรัฐมนตรี นำคณะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเดินทางไปชักจูงการลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมพบหารือกับบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สานความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ย้ำไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาค
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 10 หน้า: จำนวนทั้งหมด 198 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.