ผู้ประกอบการ
ไทยผนึกญี่ปุ่นเปิดฉาก MRA 2019 ดึงบิ๊กอุตฯ บิ๊กก่อสร้างโชว์ 200 เทคโนโลยีสุดล้ำ หวังกระตุ้นผลิตภาพไทยสู่ยุคไอโอที
  03/10/2019
 
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงคมนาคม สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด จัดงาน Maintenance & Resilience 2019 หรือ MRA 2019 นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แนวคิด Smart Manufacturing & Smart Infrastructure โดยตั้งเป้ายกระดับภาคอุตสาหกรรม และภาคโครงสร้างพื้นฐานไทยให้มีการปรับตัวไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เช่น IoT หุ่นยนต์ บิ๊กดาต้า เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดว่าการจัดงานดังกล่าวยังจะเป็นตัวกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเครื่องจักรและชิ้นส่วนมีการเติบโตและพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในด้านการยืดอายุการใช้งาน การลดขั้นตอนการสูญเสีย การเชื่อมต่อกับระบบ IoT เป็นต้น
Image result for Maintenance & Resilience 2019
นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัญหาหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงต้องเผชิญคือเรื่องของการบริหารความต่อเนื่อง การจัดการความเสี่ยง และการยกระดับระบบการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของสถานประกอบการและระบบการผลิต พร้อมยกให้เป็นหัวข้อสำคัญสำหรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในปีถัดไป ที่จะต้องเร่งให้มีการปรับตัวและทำความเข้าใจ เพื่อป้องกันและลดวิกฤติต่างๆ โดยเฉพาะในด้านความสูญเสียและลดต้นทุนของแต่ละองค์กรให้ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันยังคงมีความสูญเสียต่างด้านต่าง ๆ อยูในระดับที่สูง เป็นเหตุให้ประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล่าวต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งพบว่ามีทั้งใช้เวลานานและหลากหลายขั้นตอนในการผลิต ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตที่มากเกินไป (Overproduction) ใช้ต้นทุนในการผลิตและสูญเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วยมูลค่าที่สูง ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นจะต้องมีแนวคิดหรือแนวทางเพื่อลดการเสียโอกาสเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อทำให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคที่เกี่ยวข้องก้าวสู่ยุค 4.0 และสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมโลกอย่างเต็มรูปแบบ
ไทยผนึกญี่ปุ่นจัดงาน MRA 2019 โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ กระตุ้นไทยสู่ยุคไอโอที
นายภานุวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญของการบริหารความต่อเนื่อง การจัดการความเสี่ยง และการยกระดับระบบการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จับมือร่วมกับ กระทรวงคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น และบริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด จัดงาน Maintenance & Resilience 2019 หรือ MRA 2019 ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้การยอมรับ และถูกจัดมาอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเกือบ 60 ปี โดยเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นตัวกลางที่ทำให้สถานประกอบการในประเทศไทยมีการปรับตัวได้ดีเช่นเดียวกับสถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่นที่มีศักยภาพทั้งการบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานในเวลาที่ยาวนาน การนำระบบอัตโนมัติ เช่น เซ็นเซอร์ IoT หุ่นยนต์ บิ๊กดาต้า มาใช้ในการผลิตและการดำเนินงาน การมีระบบประเมิน และคาดการณ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนการฟื้นฟูสถานประกอบการในกรณีเกิดพิบัติภัยให้สามารถกลับมาดำเนินการได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว
ไทยผนึกญี่ปุ่นจัดงาน MRA 2019 โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ กระตุ้นไทยสู่ยุคไอโอที
ทั้งนี้ เชื่อว่าการจัดงาน MRA 2019 ยังจะเป็นตัวกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเครื่องจักรและชิ้นส่วนมีการเติบโตและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิต และมีบทบาทสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ โดยเชื่อว่าทั้งผู้ผลิตและผู้พัฒนาจะเห็นตัวอย่างความล้ำสมัย และนำไปปรับใช้ทั้งระบบเครื่องจักรหรือการสั่งงานที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสอดรับกับการเข้ามาของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องจักรที่สามารถลดขั้นตอนในการผลิตและลดความเสียหาย การลดใช้พลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ IoT สามารถทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความผิดปกติภายในโรงงาน เป็นต้น

ด้านนายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งคุณวุฒิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมาก ทั้งการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและระดับหัวเมือง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ การจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมถึงการก่อสร้างทางหลวง อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งภาครัฐและเอกชนที่กำลังพัฒนาเรื่องดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีแผนการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ดีและสมบูรณ์แบบ สามารถรองรับกับความเสี่ยงและพิบัติภัยประเภทต่างๆให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ไทยผนึกญี่ปุ่นจัดงาน MRA 2019 โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ กระตุ้นไทยสู่ยุคไอโอที
ทั้งนี้ ภาคโครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมไทยควรศึกษาและมองต้นแบบความสำเร็จจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในเรื่องความสมบูรณ์แบบของระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค โดยงาน MRA 2019 จะช่วยให้รู้ว่าญี่ปุ่นมีวิธีการจัดการอย่างไรกับระบบขนส่ง ถนน อุโมงค์ สะพาน รถไฟ ฯลฯ ที่มีการใช้งานมากว่า 50 ปี แต่ยังมีความคงทน ฟื้นฟูได้รวดเร็ว และสามารถรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ญี่ปุ่นต้องประสบมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการให้ความรู้จากหน่วยงานที่หลากหลาย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีที่จะได้ศึกษาและเรียนรู้เทคนิคที่ดีจากประเทศชั้นนำของโลก

ขณะที่ นายมาซามิ นากามูระ ประธานบริษัท Japan Management Association กล่าวว่า สำหรับนิทรรศการ Maintenance & Resilience 2019 หรือ MRA 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Smart Manufacturing & Smart Infrastructure กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา โดยตลอด 3 วันของการจัดงานผู้ประกอบการ และประชาชนที่เข้าร่วมงานจะได้พบกับการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม และภาคโครงสร้างพื้นฐานกว่า 200 ชิ้นงาน เช่น หุ่นยนต์เพื่อการผลิตในโรงงาน ระบบ IoT ที่ใช้ในสถานประกอบการ ระบบเตือนภัย และปัญญาประดิษฐ์หลากหลายรูปแบบ โดยยังมีการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะมาร่วมส่งมอบประสบการณ์และเทคนิคที่สำคัญ อาทิ ยุทธศาสตร์การผลิตอัจฉริยะของภาครัฐ การยกระดับการจัดการโรงงานเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอัจฉริยะผ่านความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น บทบาท ของมหาวิทยาลัยในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย รวมถึงกรณีศึกษาจากเมืองเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาธุรกิจ โดยคาดว่าตลอด 3 วัน ของการจัดกิจกรรมจะมีผู้เข้าร่วมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไม่ต่ำกว่า 6,000 ราย

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด โทรศัพท์ 02 – 5590856 อีเมล์ Info@exposis.co.th

ที่มาของข่าว: ThaiPR
เครื่องจักรกลอัจฉริยะ ลดแรงงานมนุษย์ เพิ่มความปลอดภัยในสายการผลิต
    การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ ...
  04/06/2020

ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ พ.ค.กระเตื้องขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มยังกังวลความไม่แน่นอ
    ธปท. เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เดือนพ.ค.63 พบว่า ดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 34.4 ...
  01/06/2020

ส่งออกชิ้นส่วนรถ 7 แสนล.วูบ คาดปีนี้ติดลบไม่ต่ำกว่า10%
    ส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ลุ้นโตหรือฟุบต่อ หลัง 3 ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่มะกัน ...
  30/05/2020

ก.เกษตรฯยุค 4.0 ลุยเต็มสูบ เตรียมคิกออฟศูนย์ AIC จัดตั้งบิ๊กเดต้า
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดศูนย์ AIC วันที่ 1 มิ.ย.นี้ พร้อมจับมืออาลีบาบา -แกร็บ ...
  27/05/2020


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
SANY เปิดตัวรถขุดขนาดใหญ่พิเศษรุ่นใหม่ล่าสุด - 26/05/2020
SANY ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรงานเหมืองแร่ชั้นนำระดับโลก เปิดตัวรถขุดขนาดใหญ่พิเศษรุ่นใหม่สามรุ่น ได้แก่ รุ่น SY870H ขนาด 78.6 ตัน, รุ่น SY980H ขนาด 95.8 ตัน และรุ่น SY1250H ขนาด 125 ตัน ณ นิคมอุตสาหกรรม Sany Kunshan Industrial Park ประเทศจีน
Zoomlion ผลิตรถเครนบรรทุกพลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของโลก ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเครื่องจักร - 25/05/2020
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ประสบความสำเร็จในการผลิตรถเครนบรรทุก (Truck Crane) พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของโลกในชื่อ "ZTC250N-EV" ที่นิคมอุตสาหกรรมกวนถังในเมืองฉางซา ประเทศจีน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา
บีโอไอผนึกแบงก์รัฐแจงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ บรรเทาผลกระทบโควิด-19 - 20/05/2020
“บีโอไอ” ผนึก 2 ธนาคารรัฐจัดสัมมนาออนไลน์ “ทางออก SMEs ไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19” เพิ่มโอกาสการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
'ดานิลี่ ประเทศไทย'ยืนยันไม่หยุดกิจการ วอนภาครัฐอนุญาตให้ผู้ชำนาญการพิเศษ-ผู้บริหาร กลับเข้าไทย - 19/05/2020
"ดานิลี่ ประเทศไทย" ยืนยันไม่หยุดกิจการ / แต่วิงวอนภาครัฐอนุญาตให้ผู้ชำนาญการพิเศษและผู้บริหาร กลับเข้าไทย เพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจ
เครื่องจักรของ XCMG มีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างระดับโลกหลายโครงการ - 18/05/2020
บริษัท XCMG (SHE: 000425) เปิดเผยว่า XGC88000 ซึ่งเป็นรถเครนตีนตะขาบขนาด 4,000 ตันของบริษัท สร้างสถิติใหม่ระดับโลกหลังประสบความสำเร็จในการทำภารกิจยก EO/EG Washing Tower หนัก 2,000 ตัน ให้กับโครงการ Gulei Refining and Chemical Integration Project ในเมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน
บริษัทผลิตเครื่องจักรยักษ์ใหญ่ในเอเชีย ระส่ำจากพิษโควิด-19 แม้ว่ายอดการผลิตยังมีต่อเนื่อง แต่ผู้บริหารติดค้างอยู่อิตาลีบินกลับไทยเพื่อดำเนินธุรกิจไม่ได้ พนักงานกว่าหนึ่งพันคนอาจตกงาน - 16/05/2020
ผู้บริหารของบริษัทดานิลี่ ติดค้างอยู่ในประเทศอิตาลี ตั้งแต่เดือนมีนาคม ไม่สามารถเดินทางกลับมาพร้อมเที่ยวบินพิเศษที่จัดรับเฉพาะคนไทยได้ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจเกิดปัญหา และพนักงานกว่า 1,000คนกำลังได้รับผลกระทบ
ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อเครื่องจักรการเกษตร รวม 1.5 หมื่นล้าน กำหนดเงื่อนไขคิดดอกเบี้ย MRR-1 เริ่มกู้ได้วันนี้ถึง มี.ค.66 - 15/05/2020
ธ.ก.ส จับมือ จอห์น เดียร์ สร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเครื่องจักรสำหรับการทำการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สะดวก เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต
กรุงไทยแนะเกษตรกรใช้เทคโนโลยี IoT ทดแทนแรงงาน สร้างโอกาสธุรกิจสู่ยุคเกษตร 4.0 - 14/05/2020
เทคโนโลยีเกษตร หรือ Agritech ก้าวหน้าไปมาก สามารถปลดล็อกอุปสรรคต่างๆและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจเกษตรไทย โดยเฉพาะเทคโนโลยี IoT ซึ่งหัวใจหลัก
วว.โชว์โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ - 07/05/2020
วว.โชว์ศักยภาพโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร FISP หนุนพลิกวิกฤตโควิด-19 สร้างโอกาสเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่
ผู้ถือหุ้น UREKA ไฟเขียวเพิ่มทุน 550 ล้านหุ้น รองรับโปรเจคยักษ์ขายน้ำประปาให้ กปภ. - 05/05/2020
ผู้ถือหุ้น UREKA โหวตหนุนแผนเพิ่มทุน 550 ล้านหุ้น ขาย RO ในอัตรา 5:2 ในราคาหุ้นละ 0.80 บาท/หุ้น พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรี 3 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ รองรับแผนลุยโปรเจคยักษ์ขายน้ำประปาให้ กปภ.กินยาว 10 ปี แย้มเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/63 หนุนผลงานเทิร์นอะราวด์ตามแผน
กรอ.เตรียมเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน 56,598 แห่ง 1 ปี เริ่ม มิ.ย.นี้ - 04/05/2020
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
กำไรเหล่ายักษ์ใหญ่อุตสาหกรรม ดิ่งเหวในไตรมาสแรก - 27/04/2020
ผลกำไรบริษัทอุตสาหกรรมดิ่งเหว นำโดยบ.น้ำมันร่วง 187.9% รถยนต์หด 80.2 %
ส.อ.ท.ตั้ง 7 แม่ทัพลุยศึก “โควิด” ฟื้นธุรกิจ ดัน Local Economy - 26/04/2020
ส.อ.ท.จึงตั้งรับสถานการณ์นี้ โดยตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19ภาคอุตสาหกรรรมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 7 ชุด
เทรดวอร์ทุบ-โควิดซ้ำ ฉุดนำเข้าเครื่องจักรวูบ - 25/04/2020
ธุรกิจ Wait and See โควิด ผลพวงลดนำเข้าเครื่องจักรต่อเนื่อง การใช้กำลังผลิตภาพรวม ณ ปัจจุบันยังแค่ 50-60% ยังขยายได้อีกเพียบ สภาอุตฯชี้ดันกำลังผลิตได้ 80% เมื่อไรแห่นำเข้าเอง สั่งจับตาซัพพลายเชนโลกโยกย้ายอีกระลอกใหญ่ กระทบไทย
วว.โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย - 24/04/2020
วว.โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย ภายใต้การดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน
มจธ.ผลิตอุปกรณ์ช่วยโรงงานเพิ่มกำลังผลิตหน้ากากอนามัย - 22/04/2020
มจธ. ผลิตอุปกรณ์และปรับปรุงกระบวนการ เพิ่มกำลังผลิตหน้ากากอนามัยช่วยโรงงาน ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิต 30%
สยามคูโบต้า ประกาศเดินเคียงข้างคนไทย พร้อมช่วยเหลือ 3 แนวทาง รวมทั้งพักชำระค่างวด - 21/04/2020
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศเดินเคียงข้างคนไทย เผยแผนช่วยเหลือเยียวยาภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ในโครงการ KUBOTA On Your Side แก่ผู้ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ประชาชนและลูกค้าของคูโบต้า
อุตฯชงครม.หั่นค่าธรรมเนียมเครื่องจักร เม.ย.นี้ - 20/04/2020
กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)โดยเป็นการงดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
ม.เกษตรฯ คิดค้นพัฒนาหุ่นยนต์อารักขาพืช 24 ชม. ลดใช้สารเคมีได้สำเร็จ - 17/04/2020
หุ่นยนต์สำหรับงานอารักขาพืชขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อมาทำหน้าที่แทนคนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และประสบผลสำเร็จในการนำไปใช้จริงจากเกษตรกร
หุ่นยนต์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค COVID-19 เร็วกว่าคน 2 เท่า ผลงาน ม.เกษตรศาสตร์ - 15/04/2020
คณะวิศวฯ มก. ออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค COVID-19 เร็วกว่าคน 2 เท่า ใช้รีโมทควบคุมระยะไกลดูภาพจากมือถือ หมุนกลับตัวรัศมี 50-60 ซม. เหมาะพื้นที่สาธารณะใน-นอกอาคาร
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 79 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1565 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.