ผู้ประกอบการ
ไทยผนึกญี่ปุ่นเปิดฉาก MRA 2019 ดึงบิ๊กอุตฯ บิ๊กก่อสร้างโชว์ 200 เทคโนโลยีสุดล้ำ หวังกระตุ้นผลิตภาพไทยสู่ยุคไอโอที
  03/10/2019
 
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงคมนาคม สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด จัดงาน Maintenance & Resilience 2019 หรือ MRA 2019 นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แนวคิด Smart Manufacturing & Smart Infrastructure โดยตั้งเป้ายกระดับภาคอุตสาหกรรม และภาคโครงสร้างพื้นฐานไทยให้มีการปรับตัวไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เช่น IoT หุ่นยนต์ บิ๊กดาต้า เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดว่าการจัดงานดังกล่าวยังจะเป็นตัวกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเครื่องจักรและชิ้นส่วนมีการเติบโตและพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในด้านการยืดอายุการใช้งาน การลดขั้นตอนการสูญเสีย การเชื่อมต่อกับระบบ IoT เป็นต้น
Image result for Maintenance & Resilience 2019
นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัญหาหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงต้องเผชิญคือเรื่องของการบริหารความต่อเนื่อง การจัดการความเสี่ยง และการยกระดับระบบการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของสถานประกอบการและระบบการผลิต พร้อมยกให้เป็นหัวข้อสำคัญสำหรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในปีถัดไป ที่จะต้องเร่งให้มีการปรับตัวและทำความเข้าใจ เพื่อป้องกันและลดวิกฤติต่างๆ โดยเฉพาะในด้านความสูญเสียและลดต้นทุนของแต่ละองค์กรให้ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันยังคงมีความสูญเสียต่างด้านต่าง ๆ อยูในระดับที่สูง เป็นเหตุให้ประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล่าวต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งพบว่ามีทั้งใช้เวลานานและหลากหลายขั้นตอนในการผลิต ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตที่มากเกินไป (Overproduction) ใช้ต้นทุนในการผลิตและสูญเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วยมูลค่าที่สูง ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นจะต้องมีแนวคิดหรือแนวทางเพื่อลดการเสียโอกาสเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อทำให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคที่เกี่ยวข้องก้าวสู่ยุค 4.0 และสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมโลกอย่างเต็มรูปแบบ
ไทยผนึกญี่ปุ่นจัดงาน MRA 2019 โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ กระตุ้นไทยสู่ยุคไอโอที
นายภานุวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญของการบริหารความต่อเนื่อง การจัดการความเสี่ยง และการยกระดับระบบการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จับมือร่วมกับ กระทรวงคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น และบริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด จัดงาน Maintenance & Resilience 2019 หรือ MRA 2019 ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้การยอมรับ และถูกจัดมาอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเกือบ 60 ปี โดยเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นตัวกลางที่ทำให้สถานประกอบการในประเทศไทยมีการปรับตัวได้ดีเช่นเดียวกับสถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่นที่มีศักยภาพทั้งการบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานในเวลาที่ยาวนาน การนำระบบอัตโนมัติ เช่น เซ็นเซอร์ IoT หุ่นยนต์ บิ๊กดาต้า มาใช้ในการผลิตและการดำเนินงาน การมีระบบประเมิน และคาดการณ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนการฟื้นฟูสถานประกอบการในกรณีเกิดพิบัติภัยให้สามารถกลับมาดำเนินการได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว
ไทยผนึกญี่ปุ่นจัดงาน MRA 2019 โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ กระตุ้นไทยสู่ยุคไอโอที
ทั้งนี้ เชื่อว่าการจัดงาน MRA 2019 ยังจะเป็นตัวกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเครื่องจักรและชิ้นส่วนมีการเติบโตและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิต และมีบทบาทสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ โดยเชื่อว่าทั้งผู้ผลิตและผู้พัฒนาจะเห็นตัวอย่างความล้ำสมัย และนำไปปรับใช้ทั้งระบบเครื่องจักรหรือการสั่งงานที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสอดรับกับการเข้ามาของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องจักรที่สามารถลดขั้นตอนในการผลิตและลดความเสียหาย การลดใช้พลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ IoT สามารถทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความผิดปกติภายในโรงงาน เป็นต้น

ด้านนายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งคุณวุฒิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมาก ทั้งการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและระดับหัวเมือง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ การจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมถึงการก่อสร้างทางหลวง อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งภาครัฐและเอกชนที่กำลังพัฒนาเรื่องดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีแผนการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ดีและสมบูรณ์แบบ สามารถรองรับกับความเสี่ยงและพิบัติภัยประเภทต่างๆให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ไทยผนึกญี่ปุ่นจัดงาน MRA 2019 โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำ กระตุ้นไทยสู่ยุคไอโอที
ทั้งนี้ ภาคโครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมไทยควรศึกษาและมองต้นแบบความสำเร็จจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในเรื่องความสมบูรณ์แบบของระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค โดยงาน MRA 2019 จะช่วยให้รู้ว่าญี่ปุ่นมีวิธีการจัดการอย่างไรกับระบบขนส่ง ถนน อุโมงค์ สะพาน รถไฟ ฯลฯ ที่มีการใช้งานมากว่า 50 ปี แต่ยังมีความคงทน ฟื้นฟูได้รวดเร็ว และสามารถรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ญี่ปุ่นต้องประสบมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการให้ความรู้จากหน่วยงานที่หลากหลาย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีที่จะได้ศึกษาและเรียนรู้เทคนิคที่ดีจากประเทศชั้นนำของโลก

ขณะที่ นายมาซามิ นากามูระ ประธานบริษัท Japan Management Association กล่าวว่า สำหรับนิทรรศการ Maintenance & Resilience 2019 หรือ MRA 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Smart Manufacturing & Smart Infrastructure กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา โดยตลอด 3 วันของการจัดงานผู้ประกอบการ และประชาชนที่เข้าร่วมงานจะได้พบกับการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม และภาคโครงสร้างพื้นฐานกว่า 200 ชิ้นงาน เช่น หุ่นยนต์เพื่อการผลิตในโรงงาน ระบบ IoT ที่ใช้ในสถานประกอบการ ระบบเตือนภัย และปัญญาประดิษฐ์หลากหลายรูปแบบ โดยยังมีการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะมาร่วมส่งมอบประสบการณ์และเทคนิคที่สำคัญ อาทิ ยุทธศาสตร์การผลิตอัจฉริยะของภาครัฐ การยกระดับการจัดการโรงงานเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอัจฉริยะผ่านความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น บทบาท ของมหาวิทยาลัยในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย รวมถึงกรณีศึกษาจากเมืองเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาธุรกิจ โดยคาดว่าตลอด 3 วัน ของการจัดกิจกรรมจะมีผู้เข้าร่วมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไม่ต่ำกว่า 6,000 ราย

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด โทรศัพท์ 02 – 5590856 อีเมล์ Info@exposis.co.th

ที่มาของข่าว: ThaiPR
TIF FOOD PACK ASIA2019 @ CHIANGMAI ครอบคลุมภาคเหนือทั้งหมด
    งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรอาหาร-เครื่องดื่ม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ ...
  17/10/2019

XCMG เดินหน้าสู่ความสำเร็จในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวเครื่องจักรงานเหมืองรุ่นใหม่ พร้อมจัดการแข่งขันควบคุมเครื่องจักรในอินโดนีเซีย
    XCMG นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องจักรงานเหมืองรุ่นใหม่ในงาน Mining Indonesia 2019 ...
  16/10/2019

ก.แรงงาน เปิดสถาบัน MARA พัฒนากำลังคนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ รับการลงทุนในพื้นที่ EEC
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ...
  11/10/2019

ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรลดลง 2.4% ในเดือน ส.ค.
    รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ...
  10/10/2019


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
สยามคูโบต้า หนนุนโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมการเกษตรระดับนานาชาติ - 08/10/2019
ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตร สยามคูโบต้าร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA บริษัท เนสท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยื..
โชว์นวัตกรรมสตรีทฟู้ดสู่อินเตอร์ "หมูปิ้งไร้ควัน-รถเข็นผลไม้ไฮโซ" - 04/10/2019
สจล. จี้รัฐหนุน “สตรีทฟู้ดไทย” อวดโฉม นวัตกรรม “รถผลไม้-หมูปิ้งสุดคลีน หุ่นยนต์ขายหมูปิ้ง” เชื่อดันสตรีทฟู้ดไทยโกอินเตอร์ พร้อมชูโมเดลต้นแบบ “สตรีทฟู้ดชุมพร” มาตรฐานใหม่อาหารริมทางอร่อย-ถูกสุขลักษณะ
งาน “China Machinery & Intelligent Manufacturing Brand Show (Thailand) และ Smart Manufacturing Exhibition (Thailand) and Metal + Metallurgy (Thailand)” - 02/10/2019
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของจีน ในงาน “China Machinery & Intelligent Manufacturing Brand Show (Thailand) และ Smart Manufacturing Exhibition (Thailand) and Metal +Metallurgy(Thailand)”
Zoomlion ฉลองครบรอบ 27 ปี ผลักดันการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงด้วยการผลิตอัจฉริยะ - 01/10/2019
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำของจีน ฉลองครบรอบ 27 ปีเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ด้วยการเติบโตเป็นประวัติการณ์และความสำเร็จระดับผู้นำในอุตสาหกรรม
SAT ส่งบ.ย่อย เข้าถือหุ้น 50.99% ใน"นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง"มูลค่าลงทุนราว 70 ลบ. - 30/09/2019
บางกอกสปริงอินดัสเตรียล(BSK) เข้าลงทุนในบริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง (NKE) ซึ่งประกอบกิจการออกแบบเชิงวิศวกรรม การทำงานร่วมกันของเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมการทำงาน รวมถึงติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ
สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ส.ค. - 27/09/2019
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนส.ค. หลังจากพุ่งขึ้น 2.0% ในเดือน ก.ค.
มหกรรมการเกษตรเถาหยวน 2019 เตรียมจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไต้หวันสู่สายตาทั่วโลก - 25/09/2019
มหกรรมการเกษตรเถาหยวน 2019 (Taoyuan Agriculture Expo 2019) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 27 ตุลาคม ในโอกาสนี้ เพื่อนำเสนอเครื่องจักรกลการเกษตรของไต้หวันสู่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศ
ออมสินอัดสินเชื่อเอสเอ็มอีสตาร์ทอัพ5หมื่นล้าน - 24/09/2019
ธนาคารออมสินจัดติวเข้มเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ พร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขผ่อนปรน รับมือเศรษฐกิจดิจิทัล
กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร - 23/09/2019
กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
สนพ.มุกดาหาร ร่วมงาน MIF2019 Mukdahan EWEC Industrial Fair 2019 - 20/09/2019
MIF2019 Mukdahan EWEC Industrial Fair 2019 งานแสดงสินค้าและบริการ ด้านอุตสาหกรรมครั้งแรกของจังหวัดมุกดาหาร การสาธิตเทคนิคเครื่องจักรกลเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำการเกษตร
จีน จัดงานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ ก้าวตามยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ สร้างโอกาสความร่วมมือเครื่องจักรไทย-จีน - 19/09/2019
"China Machinery & Intelligent Manufacturing Brand Show (Thailand) และ Smart Manufacturing Exhibition (Thailand) and Metal +Metallurgy(Thailand)"
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือน ส.ค. - 18/09/2019
เฟดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค.ปีที่แล้ว และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.2% หลังจากร่วงลง 0.4% ในเดือน ก.ค.
PYLON เข้าสู่วัฏจักรอุตสาหกรรมฐานรากขาขึ้น เมกะโปรเจ็กต์หนุน ดัน Backlog ต้นปีหน้าแตะ 2,000 ลบ. - 17/09/2019
PYLON ประเมินผลงานครึ่งปีหลังโตต่อ จัดทัพเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือก่อสร้าง ลุยประมูลงานใหม่ หลังตุนงานในมือแล้วกว่า 1,500 ลบ. และคาดการณ์ต้นปีหน้า Backlog จะขยับแตะ 2,000 ลบ.
ซีลิค (SELIC) ออกบูทงาน Pack Print International 2019 - 16/09/2019
บมจ.ซีลิค คอร์พ (SELIC) ร่วมออกบูทภายในงาน Pack Print International 2019 ครั้งที่ 7 โดยเป็นงานแสดงสินค้า เครื่องจักร และนวัตกรรมเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์และงานพิมพ์
วว. ส่งมอบเครื่องแบนกล้วยตาก ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านดง จังหวัดลำปาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป - 15/09/2019
เครื่องแบนกล้วยตากมีกำลังการผลิต 150 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จากการทดสอบการใช้งานโดยผู้ประกอบการพบว่ามีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้ 1-3 เท่า ช่วยลดแรงงานในกระบวนการผลิต สามารถเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมที่ใช้แรงงานคนได้ 10 เท่า
ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรร่วงลง 6.6% ในเดือน ก.ค. - 14/09/2019
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานซึ่งไม่รวมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภค ร่วงลง 6.6% ในเดือน ก.ค. สู่ระดับ 8.969 แสนล้านเยน (ประมาณ 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
พาณิชย์ เปิดรับฟังความเห็นภาคประชาชนหวั่นกระทบเกษตรกร - 13/09/2019
กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมออกประกาศควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว ฉบับที่ 2 เปิดทางให้สามารถนำเข้ารถแทรกเตอร์ใช้แล้วเพื่อการเกษตรได้ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ – 18 ก.ย. 62
ดึง32องค์กรปั้นคน 4.0 อัด120ล.เพิ่มทักษะเครื่องจักร - 12/09/2019
“สุมิพล” จับมือ 14 องค์กรภาครัฐ-เอกชน ร่วมจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล พร้อมดึง 18 บริษัทจากญี่ปุ่นเทงบ 120 ล้านบาท สนับสนุนเครื่องจักรกลที่ทันสมัย ร่วมสร้างบุคลากรใน 3 หลักสูตร หนุนพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ยันม่าร์ส่งมอบแทรกเตอร์ YM357A ให้กับลูกค้าในประเทศไทย - 11/09/2019
ยันม่าร์ เอส. พี. จำกัด ส่งมอบแทรกเตอร์ YM357A ใหม่ ให้แก่ เกษตรกรใน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ได้รับแทรกเตอร์ YM357A ล็อตแรกในประเทศไทย
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนา ‘ระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์’ เพื่อเกษตรกรรม - 10/09/2019
มทร.สุวรรณภูมิสร้างระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรรมขึ้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระหัดวิดน้ำให้มีความทันสมัยมากขึ้น ลดข้อด้อยของระหัดวิดน้ำแบบเดิม
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 73 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1456 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.