สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ผู้ประกอบการ

“ไทย”มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่ม 3 อันดับ
  04/07/2023
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า IMD World Competitiveness Center ได้ทำการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ประจำปี 2566 พบว่า ผลในการจัดอันดับในปีนี้ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันที่เรียกว่า “Polycrisis” ประกอบด้วย ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอัตราเงินเฟ้อ
ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งวิกฤตเหล่านี้มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศในระดับที่แตกต่างกันไป โดยทำให้บางประเทศเลื่อนอันดับดีขึ้น

ขณะที่อันดับของบางประเทศเลื่อนลง นอกจากนี้ยังระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่า เขตเศรษฐกิจที่มีการเปิดประเทศเร็วหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันมีเศรษฐกิจเติบโตชะลอลง ขณะที่เขตเศรษฐกิจที่เพิ่งเปิดประเทศภายหลัง จะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างชัดเจน 

ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสิ้น 64 เขตเศรษฐกิจ พบว่า เขตเศรษฐกิจที่ถูกจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันใน 3 อันดับแรก ได้แก่ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ โดย IMD ให้ข้อมูลว่าเขตเศรษฐกิจที่อยู่อันดับต้นของโลกส่วนใหญ่เป็นเขตเศรษฐกิจขนาดเล็ก

ที่ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดและคู่ค้า มีความสามารถในการปรับตัว และสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ทันท่วงที ขณะที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจสำคัญในเอเชีย อาทิ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย เลื่อนลง 7 1 1 และ 3 อันดับจากปีก่อนหน้า มาอยู่อันดับที่ 21 28 35 และ 40 ตามลำดับ

ไทยอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 64 เขตเศรษฐกิจ เลื่อนขึ้น 3 อันดับจากปีก่อนหน้า และเมื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันภายในภูมิภาคอาเซียน (จำนวน 5 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 3 โดยอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนดังกล่าวของไทยไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2565 โดยขีดความสามารถในการแข่งขันประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอันดับของไทยดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจที่เลื่อนขึ้นถึง 18 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 16 ขณะที่ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ เลื่อนขึ้น 7 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 24 ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ เลื่อนขึ้น 7 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 23 และโครงสร้างพื้นฐาน เลื่อนขึ้น 1 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 43

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยย่อยของแต่ละด้าน มีรายละเอียด ดังนี้  ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ดีขึ้นในทุกปัจจัยย่อย โดยการลงทุนระหว่างประเทศ เลื่อนขึ้น 11 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 22 และการค้าระหว่างประเทศ เลื่อนขึ้น 8 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 29 เศรษฐกิจภายในประเทศ เลื่อนขึ้น 7 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 44 ระดับราคาและค่าครองชีพ เลื่อนขึ้น 4 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 27 และการจ้างงาน เลื่อนขึ้น 1 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 3

 ประสิทธิภาพของภาครัฐ ดีขึ้นจากปัจจัยย่อยด้านกรอบการบริหารภาครัฐ และกฎหมายธุรกิจ โดยทั้งสองปัจจัยย่อยเลื่อนขึ้น 7 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 34 และ 31 ตามลำดับ   ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ ดีขึ้นจากปัจจัยย่อยด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพ เลื่อนขึ้น 9 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 38 และโครงสร้างพื้นฐาน ดีขึ้นจากปัจจัยย่อยด้านโครงสร้างเทคโนโลยี เลื่อนขึ้น 9 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 25

IMD ระบุเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 ไทยจะเผชิญกับความท้าทาย อาทิ การเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพและการเติบโตที่ไม่สมดุล ความไม่แน่นอนทางการเมืองจากการเลือกตั้งทั่วไป ความเสี่ยงจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และการขาดแคลนแรงงานในภาคบริการที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ในฐานะองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ

ได้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ ทั้งการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ การร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมการส่งออก โดยในปี 2565 การส่งออกไทยขยายตัวที่ร้อยละ 5.5 แม้ว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 จะหดตัวที่5.1% จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศคู่ค้า แต่ไทยยังทำได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคที่การส่งออกหดตัวรุนแรงมากกว่า รวมถึงการเร่งลดภาระด้านค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคชาวไทยผ่านมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่ระดับ 2.96% ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 จากที่เพิ่มสูงในปี 2565 จนแตะระดับ 6.08% เนื่องจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้นจากวิกฤตความขัดแย้งในยูเครน

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัจจัยกดดันภายนอกประเทศดังที่ IMD ระบุไว้ รวมถึงปัญหาภาคการธนาคารของชาติตะวันตกที่เพิ่มแรงกดดันต่อความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอยในหลายประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของไทย ประกอบกับเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด โดยไทยมีการส่งออกเป็นเครื่องจักรสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ไทยจึงควรเร่งเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในทุกมิติ อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การพัฒนามาตรการส่งเสริมการลงทุนให้สอดรับกับความต้องการของนักลงทุนในสาขาที่เป็นเป้าหมายของไทย การส่งเสริมการส่งออกเชิงรุกรวมถึงการกระจายตลาดมากขึ้น และการอัพสกิล/รีสกิลเพื่อเพิ่มทักษะและคุณภาพของแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศให้สามารถรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และช่วงชิงประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

โดยเฉพาะการที่โลกเข้าสู่ภาวะการกระจายตัวทางภูมิเศรษฐกิจ (Geo-economic Fragmentation) จากการที่สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรต่างต้องการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีนมากเกินไป (De-risk) ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนภูมิทัศน์ของห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งมิติด้านการผลิต การค้า และการลงทุน ซึ่งจะเป็นโอกาสในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงไทย ที่จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มการย้ายการลงทุนเข้ามาต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีความแข็งแกร่ง และขยายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต

ที่มาของข่าว: ฐานเศรษฐกิจ
เปิดสาเหตุ สินค้าจีนมาไทย ‘ค่าส่งถูกมาก’ ผลจาก ‘ข้อตกลง’ เมื่อกว่า 50 ปีก่อน
    เจาะสาเหตุสินค้าทางไกลจากจีนมีค่าส่งถูกมาก หลายครั้งถูกยิ่งกว่าสั่งซื้อจากผู้ค้าไทยจนน่าประหลาดใจ ...
  07/02/2024

KKP ชี้เศรษฐกิจไทยถึงจุดพลิกผัน แนะเร่งหาทางออก
    KKP ชี้เศรษฐกิจไทยถึงจุดพลิกผัน เผยปี 67 จะยังฟื้นตัวช้าและจบรอบดอกเบี้ยขาขึ้น ...
  07/02/2024

ธปท.เผยเศรษฐกิจไทย ธ.ค.66 ขยายตัวชะลอลงรับผลกระทบอุปสงค์โลกฟื้นช้า-ปัจจัยเชิงโครงสร้างฉุด
    ธปท.เผยเศรษฐกิจไทย ธ.ค.66 ขยายตัวชะลอลงรับผลกระทบอุปสงค์โลกฟื้นช้า-ปัจจัยเชิงโครงสร้างฉุด
  01/02/2024

จีนเบียดญี่ปุ่นขึ้นแท่นผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2566
    จีนเบียดญี่ปุ่นขึ้นแท่นผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2566
  01/02/2024


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ดัชนี MPI ธ.ค.66 หดวูบ 6.27% ผลจากดีมานด์รถยนต์-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอ - 01/02/2024
ดัชนี MPI ธ.ค.66 หดวูบ 6.27% ผลจากดีมานด์รถยนต์-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอ
PIMO-ไพโม่ ปี 67 ไปได้สวย - 31/01/2024
PIMO-ไพโม่ ปี 67 ไปได้สวย
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีดตัวในเดือนธ.ค. บ่งชี้เศรษฐกิจกลับมาโตใน Q4 - 31/01/2024
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นดีดตัวในเดือนธ.ค. บ่งชี้เศรษฐกิจกลับมาโตใน Q4
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น KTIS อนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท - 31/01/2024
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น KTIS อนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท
‘ไทย’ ขาดดุลการค้า ‘จีน’ ประวัติการณ์พุ่งต่อเนื่องแตะ 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ - 30/01/2024
ไทยขาดดุลการค้าปี 66 แตะ 3.66 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงเป็นประวัตการณ์ ชี้นำเข้ากลุ่มสินค้าสำเร็จรูปมากขึ้น สรท.ชี้ผู้ประกอบการไทยต้องบริหารต้นทุนแข่ง สู้ด้วยคุณภาพ แนะรัฐคุมมาตรฐาน มอก. ด้าน ‘กูรูอีคอมเมิร์ซ’ เปิดเส้นทางสินค้าจีนเข้าไทย ทำไม ‘ค่าส่งสินค้าราคาถูก”
TMI ตั้งเป้ารายได้ปี 67 โต 20% ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน - 30/01/2024
TMI ตั้งเป้ารายได้ปี 67 โต 20% ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ส.อ.ท. ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ปีนี้ 1.9 ล้านคัน จับตาภูมิรัฐศาสตร์กระทบส่งออก-ยอดขาย - 30/01/2024
ส.อ.ท. ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ปีนี้ 1.9 ล้านคัน จับตาภูมิรัฐศาสตร์กระทบส่งออก-ยอดขาย
"พิมพ์ภัทรา"สั่งอุ้มผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์สันดาปสู้กระแส"EV" - 29/01/2024
"พิมพ์ภัทรา"สั่งอุ้มผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์สันดาปสู้กระแส"EV" เร่งให้หน่วยงานในสังกัดเข้าไปดูแล รับฟังปัญหา และสรุปแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ
ส่งออกไทย ปี 2566 ลบ 1% พาณิชย์ตั้งเป้าปี 2567 พลิกบวก 1.99% - 29/01/2024
พาณิชย์ เปิดตัวเลขการส่งออกของไทย ธันวาคม 2566 ขยายตัว 4.7% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ส่งผลให้ทั้งปีติดลบ 1% ส่วนแนวโน้มการส่งออกปี 2567 ตั้งเป้าหมายการทำงานไว้ที่ขยายตัว 1.99%
ชำแหละไส้ใน GDP ปี 66 โต1.8% เหตุการใช้จ่ายภาครัฐ ส่งออกติดลบ - 26/01/2024
เปิดไส้ในเอกสารหลุด กระทรวงการคลัง ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2566 โตแค่ 1.8% พบ 2 เครื่องยนต์เศรษฐกิจ การใช้จ่ายภาครัฐ การส่งออกติดลบ ขณะที่การบริโภค การลงทุนเอกชนขยายตัว
IMF ปรับขึ้นจีดีพีไทยปีนี้โต 4.4% ผลการเร่งเครื่องมาตรการระยะสั้น - 25/01/2024
'ไอเอ็มเอฟ' เปิดเผยผลการประชุมหารือกับประเทศไทย ปรับขึ้นคาดการณ์จีดีพีปีนี้โต 4.4% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ 3.2% ผลมาตรการกระตุ้นทางการคลังระยะสั้นก่อนเครื่องดับปี 68
กนอ. ติดดาว 193 โรงงาน ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 5 มิติ - 25/01/2024
กนอ. ติดดาว 193 โรงงาน ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 5 มิติ
ดับบลิวทีโอ กังวล ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ฉุดการค้าโลกปี 67 - 24/01/2024
ทูตไทยในดับบลิวทีโอ เผย รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศโลก ชี้ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ สร้างความตึงเครียดทางการค้า ด้านสมาชิกดับบลิวทีโอ ยกข้อกังวลทางการค้าหารือกันมากถึง 45 ข้อ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนใหญ่กังวลปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และบังคับใช้มาตรการสิ่งแวดล้อม
นักเศรษฐศาสตร์ ชี้ปัญหาเชิงโครงสร้าง กดดันศก.ไทยโตต่ำกว่าศักยภาพ - 24/01/2024
นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) กล่าวในเวทีเสวนา หัวข้อ “เศรษฐกิจไทย..เปลี่ยนอย่างไรให้ไปไกลกว่าเดิม” ในงาน สัมมนาแฟล็กชิป ประจำปี 2024 ว่า เศรษฐกิจไทย ในช่วงโควิด-19 เติบโตเฉลี่ยแค่ 3% และหลังโควิด ก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่กลับพบว่าเศรษฐกิจไทยไม่สามารถกลับไปเติบโตได้เหมือนเดิม
ศก.ไทยฟื้นตัวบนความท้าทาย คนไทยเป็นหนี้นาน นโยบายช่วยเฉพาะกลุ่มระยะสั้น-สร้างรายได้ระยะยาวคือทางออก - 24/01/2024
เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวบนความท้าทาย เมื่อคนไทยเป็นหนี้นาน-พึ่งงานนอกระบบ นโยบายช่วยเฉพาะกลุ่มระยะสั้นและสร้างรายได้ระยะยาวคือทางออก
IMF ชี้เศรษฐกิจจีนปี 66 โตทะลุเป้าเป็นข่าวดีสำหรับทั่วโลก - 23/01/2024
นางคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุเมื่อวานนี้ (17 ม.ค.) ว่า การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปี 2566 ถือเป็นข่าวดีสำหรับจีนและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
ส.อ.ท.จับตาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ห่วงต้นทุนอุตฯ ปี 67 ขึ้นทั้งแผง - 23/01/2024
ส.อ.ท. จับตาความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยเสี่ยงกังวลหลักปี 67 ชี้วิกฤติทะเลแดงเร่งอัตราค่าระวางเรือและประกันภัยพุ่ง ผู้นำเข้าวัตถุดิบจากยุโรปเริ่มรับผลกระทบซัพพลายเชนสะดุดช่วงไตรมาส 2 หวั่นภาคอุตฯ แบกรับต้นทุนหลายด้านทั้งค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ดอกเบี้ย
เปิดแนวโน้ม 22 กลุ่มอุตสาหกรรมปี 67 ยังโตต่อเนื่อง เอกชนกังวลปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ยืดเยื้อ - 22/01/2024
นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 67 พบว่า อุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา
"กระทรวงอุตสาหกรรม"สั่งเข้มมาตรการป้องกันอัคคีภัย-อุบัติเหตุในโรงงาน - 22/01/2024
"กระทรวงอุตสาหกรรม"สั่งเข้มมาตรการป้องกันอัคคีภัย-อุบัติเหตุในโรงงาน เดินหน้ารวบรวมและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน สอดรับเหตุการณ์พลุระเบิดสุพรรณบุรี
บอร์ดใหม่กนอ. ตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 3 ล้านลบ. ภายในปี 69 - 22/01/2024
บอร์ดใหม่กนอ. ตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 3 ล้านลบ. ภายในปี 69
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 124 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2470 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.