ผู้ประกอบการ

ส่งออกไปจีนโต 28% หลังวิกฤตพลังงาน
  22/10/2021 11:30

จีนประสบปัญหาขาดแคลนพลังงาน จนทำให้บางพื้นที่ต้องหยุดโรงงาน ซึ่งวิกฤตดังกล่าวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนในปีนี้อาจจะเติบโตลดลงเหลือเพียง 7.7-7.8% จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 8.2% แต่ยังกระทบต่อประเทศคู่ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตเดียวกับจีน ซึ่งรวมมาถึงไทยด้วย

ประชาชาติธุรกิจ” สัมภาษณ์พิเศษ “นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถึงวิกฤตพลังงานของจีน กับการนำเข้า-ส่งออกของไทย

มั่นใจไม่กระทบส่งออก

เป้าหมายส่งออกของไทยไปจีนในปี 2564 นี้ ทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) จีน ตั้งเป้าร่วมกันที่ 28% จีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของไทย รองจากสหรัฐ โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 ไทยส่งออกไปจีนมีมูลค่า 25,169.40 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 27.88%

โดยการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัวเกือบทุกสินค้า ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็งและแห้ง เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

สินค้าจีนต้นทุนพุ่ง

วิกฤตพลังงานในจีน ส่งผลกระทบต่อทั้งการส่งออกและนำเข้าของไทย ในด้านการส่งออก ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในจีน ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตของจีน ทำให้จีนต้องลดกำลังการผลิตลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ/อุปกรณ์และชิ้นส่วน ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีน ซึ่งประเทศไทยมีสินค้าส่งออกสำคัญที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีนหลายอย่าง อาทิ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจร ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น

ส่วนสินค้าส่งออกของไทยที่จะได้รับประโยชน์จากวิกฤตพลังงานในจีนที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตของจีน เพราะวิกฤตนี้จะทำให้ จีนผลิตสินค้าได้ปริมาณน้อยลง และสินค้ามีราคาแพงขึ้น” เนื่องจากต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอาหารสำเร็จรูปและผลไม้สด ทั้งไปยังตลาดจีนเอง และตลาดโลก เนื่องจากกำลังการผลิตภายในประเทศของจีนที่ลดลง ทำให้จีนต้องนำเข้ามากขึ้น และประเทศผู้นำเข้าที่เดิมนำเข้าจากจีน ต้องหาแหล่งนำเข้าอื่นทดแทนสินค้าจีน

อีกด้านไทยยังจะได้รับอานิสงส์ในการส่งออกสินค้าอื่น ๆ ไปตลาดโลกทดแทนสินค้าจีน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ (ไทยและจีนมีตลาดคู่ค้าร่วมกัน ได้แก่ สหรัฐ ญี่ปุ่น เม็กซิโก ออสเตรเลีย) อุตสาหกรรมกระดาษ และของเล่น (ในฮ่องกง) ถุงมือยาง (ในสหรัฐ และเนเธอร์แลนด์) เป็นต้น

สินค้าทุน” นำเข้าจีนราคาสูง

การลดกำลังการผลิตของจีน ทำให้สินค้าที่จีนผลิตเพื่อส่งออกไปตลาดโลกมีปริมาณลดลง ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าจากจีนของไทย โดยสินค้าที่ไทยนำเข้าจากจีนในอันดับ 1 คือ สินค้าทุน โดยเป็นการนำเข้าเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบเป็นสำคัญ

สำหรับสินค้าทุน/วัตถุดิบที่ไทยนำเข้าจากจีน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งการลดการผลิตในจีน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและการควบคุมโดยรัฐบาลจีน ปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสูงจะทำให้สินค้านำเข้าเหล่านี้มีราคาสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าของไทย

เร่งหาแหล่งนำเข้าสำรอง

จีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าทุนอันดับ 1 ดังนั้นไทยอาจได้รับผลกระทบในอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมี ซึ่งราคาอาจปรับสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนสินค้าเกษตรส่งออกของไทยส่วนนี้ จึงควรมีการเตรียมการรองรับ”

การหาแหล่งนำเข้าใหม่ หรือเพิ่มสัดส่วนการนำเข้าจากแหล่งอื่นที่ไทยมีการนำเข้าอยู่แล้ว อาทิ ในส่วนสินค้าทุน ไทยมีการนำเข้าจากจีนเป็นอันดับ 1 ตามด้วยญี่ปุ่น สหรัฐ มาเลเซีย เยอรมนี สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เป็นต้น

โอกาสลงทุน “ธุรกิจสีเขียว”

ขณะเดียวกัน วิกฤตพลังงานครั้งนี้ของจีน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดแคลนถ่านหินซึ่งจีนใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากจีนหยุดการนำเข้าจากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 1 จากปัญหาข้อพิพาททางการเมืองระหว่างกัน

และอีกส่วนมาจากนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลจีนที่ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2060 (พ.ศ. 2603) และผลักดันการใช้พลังงานสะอาดและธุรกิจสีเขียว จะเป็นโอกาสสำหรับสินค้าไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดจีนด้วย

ทุนนอก” ย้ายฐานลงทุน

และจากวิกฤตนี้ อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้นและก่อมลพิษมีแนวโน้มจะย้ายฐานออกนอกจีน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทยต้องระมัดระวังไม่ให้อุตสาหกรรมดังกล่าวย้ายเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทย ผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ การย้ายฐานจากผู้ผลิตต่างประเทศในจีนสู่ประเทศไทย

เนื่องจากประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน และมีความพร้อมในทุกมิติ รวมทั้งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่รัฐบาลลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบครัน เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารสดและอาหารแปรรูปที่ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูง

และมีแนวโน้มว่าปัญหาการขาดแคลนพลังงานจะทำให้เกิดความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างจีนกับอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรงไฟฟ้าอย่างมาก

 


ที่มาของข่าว: ประชาชาติธุรกิจ
กกร. ชี้โอมิครอนกระทบเศรษฐกิจไทยแต่ไม่รุนแรง คงจีดีพีปี 65 ที่ 3.0-4.5 % ส่งออก 3.0-5.0% อัตราเงินเฟ้อ 1.2-2.0% ชงรัฐผุดมาตรการระยะสั้นแก้ปัญหาราคาสินค้าและอาหารราคาแพง
    วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ...
  12/01/2022 09:00

สมาคมนักวิชาการอ้อยฯ และ SHEEP อัดฉีดความรู้ทายาทรุ่นใหม่ใช้โดรนเกษตร
    สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตร SHEEP ได้แก่ ...
  11/01/2022 14:00

KWM รุกธุรกิจสู่ “New S-curve” รับศักราชใหม่
    "เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค" เปิดเกมรุกทางธุรกิจรับศักราชใหม่ ประกาศตั้งเป้าปี 65 โต 10-15% จ่อนำ 3 ...
  11/01/2022 11:00

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ธ.ค. 64 ฟื้น 4 เดือนติด ส.อ.ท. ชงเร่งฉีดบูสเตอร์เข็ม 3 ป้องกันโอมิครอน แนะรัฐไม่ควรล็อกดาวน์
    ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ 86.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 85.4 ในเดือนก่อน ...
  11/01/2022 09:00


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
“เอสเอ็มอี” ของบหนุนธุรกิจสีเขียว200ล้าน - 11/01/2022 08:00
เอสเอ็มอีตบเท้าของบหนุนธุรกิจสีเขียวแล้วกว่า200 ล้าน คาด 21 ม.ค.2565 เต็มโควต้า 430 ล้านแนะปูทางวางไทยสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
PIMO เล็งออกสินค้าใหม่ หนุนเป้ารายได้ปี 65 โตแตะ 1.2 พันล้าน - 07/01/2022 11:00
PIMO เปิดแผนธุรกิจปี 65 ตั้งเป้าดันรายได้แตะ 1,200 ล้านบาท คลอดผลิตภัณฑ์ใหม่แบรนด์ Pioneer Motor เอาใจลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทุ่มงบลงทุน 45 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักร
กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมขาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น - 07/01/2022 10:00
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมขาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2565
บิ๊กธุรกิจ “คูโบต้า” กางแผนดันยอดปี’65 รับจีดีพีเกษตรโต 3% - 06/01/2022 16:30
การขับเคลื่อนการเติบโตของจีดีพีภาคเกษตรปี 2565 ให้ได้ 2-3% นั้น แน่นอนว่าจะส่งผลต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งมีโอกาสจะเติบโตตามไปด้วย “ประชาชาติธุรกิจ” สัมภาษณ์ “นายทาคาโนบุ อะซึมะ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าตลาดธุรกิจเครื่องจักรกลด้านการเกษตรและระบบโซลูชั่นด้านการเกษตร ถึงภาพรวมการประกอบธุรกิจและทิศทางธุรกิจว่า
สกพอ. คาด อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค หนุนลงทุน "หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ" 5 แสนล้านใน 3 ปี - 06/01/2022 09:00
สกพอ. เผย อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทักษะ ยกระดับสู่โรงงานอัจฉริยะ 4.0 สร้างการลงทุนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากภาคอุตสาหกรรม คาดว่าใน 3 ปีข้างหน้าจะเกิดลงทุนสูงถึง 500,000 ล้านบาท
UTP เป้ายอดขาย 4.5 พันล. ลุยซื้อเครื่องจักร-อัพผลิต - 05/01/2022 11:30
ข่าววันนี้ ทันหุ้น – UTP วางเป้ายอดขายปี 2565ยืนเหนือ 4.5พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าลงทุนเครื่องจักรใหม่ หวังลดต้นทุน-เพิ่มกำลังผลิต รับราคาเศษกระดาษยังผันผวนกรอบสูง ย้ำมั่นใจบริหารจัดการกำไรได้ดี ส่วนปี 2564 คาดทำยอดขายได้เกิน 4 พันล้านบาท เกินเป้าที่วางไว้ ฟากโบรกมองเป็นหุ้นปันผลปี 2564-2565 ในระดับที่น่าพอใจ ราว 4-5% ต่อปี
ดัชนีราคาผู้ผลิตไทย 2564 เดือน ธ.ค. เพิ่ม 7.7% ภาพรวมทั้งปีเพิ่ม 4.7% - 05/01/2022 09:00
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสรุปรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศไทย เดือนธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 7.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ภาพรวมเฉลี่ยทั้งปี เพิ่มขึ้น 4.7%
ก.อุตฯ พร้อมลุยเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสำคัญ ปี 2565 คาดการณ์ GDP อุตฯ ขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5 รับแรงหนุนตลาดส่งออกโตต่อเนื่อง - 05/01/2022 08:00
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ปี 2565 คาดการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5
ธปท.เผยดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจธ.ค.กระเตื้องขึ้น หลังผ่อนคลายมาตรการ - 04/01/2022 15:30
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 49.0 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 48.4 ในเดือนพฤศจิกายน และเริ่มกลับมาใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดโควิด (Pre-COVID)
ดีเดย์ 1 ม.ค. 65 ติด QR-Code หน้าโรงงานให้ข้อมูลประชาชน-แจ้งปัญหาสิ่งแวดล้อม - 30/12/2021 17:30
ดีเดย์ 1 ม.ค. 65 ติด QR-Code หน้าโรงงานให้ข้อมูลประชาชน ระบุให้เข้าถึงข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน และสามารถแจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
สศอ.เผยดัชนี MPI พ.ย. ขยายตัว 4.84%YoY, 11 เดือนโต 5.84% - 29/12/2021 12:30
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ย.64 อยู่ที่ระดับ 101.38 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และปรับตัวดีขึ้นจากเดือน ต.ค.ที่ 3.0% ส่งผลให้ช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.) ขยายตัวเฉลี่ย 5.84%
ส่งออกปี2565 “กรอ.พาณิชย์”ฟันธงโต 3-4% - 27/12/2021 16:00
ส่งออกปี2565 “กรอ.พาณิชย์”ฟันธงโต 3-4% คาดเป้าส่งออก 9 ล้านล้านบาท มากกว่าปี64 ประมาณ 4 แสนล้านบาท มั่นใจปี64ขยายตัว16%
เศรษฐกิจไทยปี 64-66: แนวโน้มทยอยฟื้นตัวจากส่งออก +แรงกระตุ้นภาครัฐ - 24/12/2021 17:00
เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 3.4% ต่อปี โดยเป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ปัจจัยสนับสนุนได้แก่ (1) คาดว่าตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาส 2/2564 เป็นต้นไป
จับตา3กลุ่มสินค้าส่งออกหลักของไทยโตสวนโควิด - 21/12/2021 09:30
จับตา3กลุ่มสินค้าส่งออกหลักของไทยโตสวนโควิด สินค้าเกษตร-อุตสาหกรรมเกษตร-อุตสาหกรรม “พาณิชย์”มั่นใจทั้งปีส่งออก15-16% เตรียมหารือกรอ.พาณิชย์ ประเมินส่งออกปีหน้า
ส.อ.ท. ขานรับนโยบายเปิดประเทศ ลุยจัดFTI EXPO 2022 กระตุ้นการใช้จ่าย - 17/12/2021 10:00
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จับมือภาครัฐและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ครอบคุลม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคเหนือ รวมกว่า 400 ราย จัดงานFTI EXPO 2022 คาดยอดใช้จ่ายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
สกัดสินค้าเถื่อนไร้ มอก. เข้าไทย สมอ.ลุยสุ่มตรวจตัดไฟหน้าด่านนำเข้า - 04/11/2021 11:30
SAT บวก 4% จับตากำไรไตรมาส 3 โตแรง 148% แตะ 201 ลบ. ทั้งปีทะลุ 900 ลบ. อ่านเรื่องนี้ต่อที่: https://www.kaohoon.com/breakingnews/490636 - 04/11/2021 09:00
"กนอ." เล็งดึงเอกชนร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด - 02/11/2021 09:00
ก.อุตฯ เผย ดัชนีผลผลิตอุตฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.49 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ภาพรวม 9 เดือน ขยายตัวร้อยละ 6.10 ส่งออกโตต่อเนื่อง ร้อยละ 17.90 - 28/10/2021 09:00
บอร์ด สมอ. เคาะแผนทำมาตรฐานปี 65 พร้อมเห็นชอบมาตรฐานระบบเตือนภัย ป้องกันการโจรกรรม - 28/10/2021 08:30
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 110 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2190 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.