ผู้ประกอบการ

‘พาณิชย์’ ถกบทบาทและทิศทาง WTO รับมือการค้ายุคใหม่
  24/08/2021 12:00

          นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการจัดงานเสวนาออนไลน์ “จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ว่าขณะนี้สมาชิก WTO กำลังหารืออย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมหาข้อสรุปสำหรับการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 12 (MC12) ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะเรื่องการอุดหนุนประมง การค้าสินค้าเกษตร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การปฏิรูป WTO การปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาท WTO และการมีส่วนร่วมของ WTO ในการรับมือกับวิกฤติโควิด-19

          ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการใหญ่องค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของ WTO รับมือกระแสการค้ายุคใหม่” โดยระบุว่าอยากเห็น WTO ปรับปรุงการทำงานและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งวิกฤติโควิด-19 เศรษฐกิจโลก ภูมิรัฐศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติมากขึ้น ซึ่ง WTO จำเป็นต้องทำงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ อาทิ สหประชาชาติ และอังค์ถัด เพื่อแก้ไขปัญหาและให้เกิดความเป็นธรรมกับประเทศสมาชิก WTO โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งการนำไปสู่ข้อตกลงแบบใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่โลกรับได้    

          อย่างไรก็ดี แม้ WTO จะทำงานโดยยึดการขับเคลื่อนโดยสมาชิกเป็นหลัก (member driven) แต่ยังสามารถปรับปรุงบทบาทและการทำงานของฝ่ายเลขานุการ WTO ในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น การจัดทำรายงานการค้าโลก (World Trade Report) เพื่อให้ความเห็นที่เป็นกลางและข้อมูลเชิงวิชาการ รวมถึงเพิ่มความสามารถของประเทศกำลังพัฒนาในการเจรจา การแก้ปัญหาความชะงักงันของกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะกลไกนี้ถือเป็นกระดูกสันหลังของ WTO โดยอาจศึกษาผลการตัดสินคดีพิพาทของ WTO ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นบทเรียนและให้เกิดความเข้าใจในประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้พิจารณาตัดสินคดีพิพาทมากขึ้น และควรเปิดช่องให้ผลการตัดสินคดีพิพาทมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

          สำหรับการเจรจา WTO ในอดีต ที่สามารถหาข้อสรุปได้ เนื่องจากการเจรจามีทั้งได้และเสีย ไม่ได้มีประเทศใดประเทศหนึ่งได้อย่างเดียว หรือเสียอย่างเดียว แต่ในส่วนของการปฏิรูป WTO ที่ผ่านมา ทำได้ลำบาก หากจะปฏิรูป WTO ก็ควรผลักดันให้เกิดประโยชน์ที่จับต้องได้ และเพิ่มบทบาทของ WTO ในเรื่องการค้าและการพัฒนามากขึ้น ดังนั้น การประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 ควรเน้นประโยชน์ด้านสังคมด้วย ทั้งเรื่องการค้าและสุขภาพ การกระจายวัคซีนโควิด-19 การส่งผ่านเทคโนโลยี การกำหนดกฎระเบียบสินค้าเกษตร การเพิ่มบทบาทของประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งการผลักดันให้การเจรจาเรื่องการอุดหนุนประมง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการสำรองสินค้าเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร สามารถหาข้อสรุปได้

          ด้านนางพิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสมาชิก WTO สำหรับการประชุม MC12 ว่า ผู้อำนวยการใหญ่

          WTO (นางเอ็นโกซี) ได้ให้ความสาคัญกับการเพิ่มบทบาทของ WTO ในเรื่องการค้าและสุขภาพ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้มีข้อเสนอของหลายประเทศที่มุ่งลดอุปสรรคการเคลื่อนย้าย และอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าจำเป็นในการรับมือโควิด-19 อาทิ วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเรื่องการลดภาษี ลดเลิกมาตรการจำกัดการส่งออก ความโปร่งใส และการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกยังได้หารือถึงบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในการรับมือกับโควิด-19 ด้วย อาทิ การใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร (Compulsory licensing) ตามความตกลงทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS) ของสหภาพยุโรป การยกเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติบางประการภายใต้ความตกลงทริปส์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของอินเดียและแอฟริกาใต้ และการเข้าถึงเทคโนโลยี ทั้งนี้ คาดว่าในการประชุม MC 12 สมาชิกจะผลักดันให้ได้ข้อสรุปเรื่องการรับมือโควิด-19 การจัดทำกฏเกณฑ์เรื่องการอุดหนุนประมง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำแผนงานเพื่อปฏิรูป WTO

           ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ได้นำเสนอมุมมองของไทยต่อการเจรจาความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง ซึ่งประเทศสมาชิกมุ่งมั่นที่จะสรุปผลการเจรจาร่วมกันให้ได้ภายในการประชุมครั้งนี้ โดยสนับสนุนกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดต่อการอุดหนุนประมงที่นำไปสู่การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำที่ดี เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งไทยได้มีแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว

          ด้านนางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวถึงความท้าทายต่อภาคเกษตรไทย อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารมากขึ้น แต่ไทยยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตค่อนข้างน้อย รวมถึงมาตรการและนโยบายทางการค้าที่เข้มข้นของประเทศคู่ค้า โดยได้นำเสนอมุมมองต่อแนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรไทย เช่น การส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยีด้านการเกษตรและนวัตกรรม การมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์เกษตร (อาทิ การวิจัยสารสกัดที่เป็นอาหารเสริม ยา เครื่องสำอาง) การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อาทิ ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์) หรือการวิจัยและพัฒนาอาหารทางเลือกที่ให้คุณค่าโภชนาการสูง (อาทิ แมลงเศรษฐกิจ ให้ไทยเป็น Hub ของแมลงโลก) ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงช่องทางออนไลน์ในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ซึ่งไทยได้จับมือกับ Platform ออนไลน์ อาทิ อาลีบาบา เพื่อให้มีสินค้าเกษตรจำหน่ายบน Platform ดังกล่าว เป็นต้น

          รศ.ดร.จุฑาทิตย์ จงวนิชย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ให้ข้อมูลว่าการค้าโลกมีแนวโน้มไปสู่รูปแบบการค้าทวิภาคีและภูมิภาคนิยมครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า อาทิ การคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีเพื่อปกป้องทางการค้ามากขึ้น ขณะที่ภาษีสินค้าบางรายการ อาทิ วัตถุดิบสาหรับการผลิต วัคซีน ยังคงสูงอยู่ และเห็นว่าไทยอาจสนับสนุนความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อปรับประสานกฎระเบียบทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวกการเข้าถึงวัคซีนและสินค้าสำคัญทางการแพทย์ ที่จำเป็นในการรับมือกับโรคโควิด-19 ตลอดจนสนับสนุนการปรับปรุงกลไกการดำเนินงานภายใต้ WTO ให้สามารถกลับมาทำงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาทิ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดระยะเวลาดำเนินกลไกระงับข้อพิพาท

          ด้านนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ให้ข้อมูลว่าประเทศสมาชิก WTO มีการใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษีมากขึ้น ทั้งในแง่มาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า และมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า โดยมาตรการที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ มาตรการอุปสรรคทางเทคนิค รองลงมาคือมาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ตลอดจนมีแนวโน้มการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า อาทิ มาตรการตอบโต้การอุดหนุน มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และมาตรการปกป้องการนำเข้า และเห็นว่า WTO ควรมีมาตรการเพื่อเร่งรัดและขยายการเข้าถึงสินค้าจำเป็น อาทิ การยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าสำคัญทางการแพทย์และวัตถุดิบที่จำเป็น ขณะเดียวกัน WTO ควรส่งเสริมมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า อาทิ การผ่อนปรนกระบวนการนำเข้า และผ่อนคลายข้อจำกัดการนำเข้าหรือส่งออก

          ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่า WTO จะต้องขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคงค้าง อาทิ ปัญหากลไกระงับข้อพิพาททางการค้า และการขาดแคลนอาหาร รวมทั้งต้องปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อรองรับความท้าทายใหม่ๆ อาทิ การปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยจากโควิด-19 การขยายตัวของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การค้ากับดิจิทัล และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนต้องร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อให้การทำงานของ WTO เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

---------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

24 สิงหาคม 2564


ที่มาของข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ข่าว FTAอื่นๆ
‘พาณิชย์’ เตรียมหารือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เร่งหาแนวทางขยายความร่วมมือทางการค้า - 23/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ร่วมเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 20 ชื่นมื่น สองฝ่ายย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้นครบรอบ 30 ปี ยืนยันขยายความร่วมมือต่อเนื่อง - 22/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/09/2021 08:30
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 10:00
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 09:00
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนถกทางไกล ผนึกกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มบัญชีสินค้าจำเป็นห้ามจำกัดส่งออก พร้อมไฟเขียวเอกสารสำคัญ - 13/09/2021 08:00
‘กรมเจรจาฯ’ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ แนะปรับกลยุทธ์-ขยายเครือข่าย-ใช้นวัตกรรม หนุนเจาะตลาดคู่ค้าด้วย FTA - 10/09/2021 09:00
FTA กู้วิกฤตดันส่งออกสินค้าเกษตร 7 เดือนปี 64 ทะลุ 1 หมื่นล้าน! - 09/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ย้ำจุดยืนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง CLMVT เชื่อมอาเซียน – ฮ่องกง – จีน - 02/09/2021 08:30
อาเซียน-ญี่ปุ่นเตรียมร่างแผนพัฒนานวัตกรรมและความยั่งยืน - 30/08/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการปรับตัวสู้โควิด หนุนใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกเพิ่ม - 30/08/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ เปิดระดมความเห็นร่างผลศึกษารูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า กูรูเศรษฐกิจชี้! หากใช้รูปแบบที่เหมาะสม จะช่วยผู้ประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอย่างเต็มที่ - 25/08/2021 09:00
‘จุรินทร์’ ชงตั้ง ‘กองทุน FTA’ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้สามารถปรับตัว-รับมือ กับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี พร้อม ส่งต่อ ‘คลัง’ พิจารณาก่อนเสนอ ครม. - 23/08/2021 12:00
‘จุรินทร์’ เห็นชอบข้อเสนอการจัดตั้งกองทุน FTA พร้อมส่งต่อ รมว.คลัง พิจารณาก่อนเสนอ ครม. ‘พาณิชย์’ เตรียมรับฟังความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ชี้! กองทุนฯ จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ทั้งภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-ภาคบริการ ให้รับมือกับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้
อาเซียน-สหรัฐ เห็นชอบแผนความร่วมมือเศรษฐกิจฉบับใหม่แล้ว เตรียมชงเวทีรัฐมนตรีเคาะกันยายนนี้ - 20/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยข่าวดี! จากเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 34 หลัง 2 ฝ่ายเห็นชอบแผนความร่วมมือการค้าการลงทุนฉบับใหม่ หวังช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้น และช่วยเศรษฐกิจอาเซียนฟื้นตัวจากโควิด-19 เตรียมชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ พิจารณากันยายนนี้
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/08/2021 08:30
‘พาณิชย์’ ร่วมวงอาเซียนถกเกาหลีใต้อัพเกรดเอฟทีเอ - 16/08/2021 08:30
‘พาณิชย์’ ร่วมถกกรอบเอฟทีเอ อาเซียน-แคนาดา เตรียมชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจประกาศเปิดเจรจากันยายนนี้ - 13/08/2021 09:00
แฮปปี้ !!! ‘จุรินทร์’ ถก รมต.การค้าออสซี่ ขอให้ช่วยนำเข้าสินค้า 4 รายการ พร้อมอ้าแขนรับบริจาค “แอสตร้าเซนเนก้า” จากออสเตรเลีย - 05/08/2021 12:00
‘จุรินทร์’ หารือรัฐมนตรีการค้าออสเตรเลีย ขอให้นำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ทั้งยางรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารแปรรูป วอนออสเตรเลียสนับสนุนวัคซีน เล็งทำยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 7 ด้าน ที่เข้มข้นกว่า FTA ที่สองฝ่ายมีอยู่ หวังยกระดับเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
‘กรมเจรจา’ เผย สินค้าเกษตรไทยมีโอกาสเจาะตลาดจีนและอินเดียเพิ่ม หนุนใช้ FTA สร้างแต้มต่อขยายส่งออก - 04/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลสัมมนาออนไลน์ “FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ” ชี้! เกษตรกร-ผู้ประกอบการไทย มีโอกาสเจาะตลาดจีนและอินเดียเพิ่มขึ้น เน้นย้ำพัฒนาและผลิตสินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภค หนุนใช้ประโยชน์จาก FTA สร้างแต้มต่อ ขยายส่งออกช่วงโควิด-19
พาณิชย์’ ร่วมถก ยกระดับความตกลงFTA อาเซียน-เกาหลีใต้ - 03/08/2021 12:00
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ครั้งที่ 18 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อยกระดับความตกลง AKFTAให้ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อการค้าระหว่างกันมากขึ้นหลังอาร์เซ็ปมีผลบังคับใช้ เร่งเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหวเพิ่ม และนำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้โดยเร็ว เผย เตรียมพิจารณาให้เงินสนับสนุน 2 โครงการของไทย
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 10 หน้า: จำนวนทั้งหมด 182 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.