ผู้ประกอบการ
เปิด6 แนวทางผู้ว่า กนอ. ป้ายแดง มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน
  25/04/2021 10:30
        นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงนโยบายการดำเนินงาน ภายหลังการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ.ว่า จะมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 6 กลุ่มใหญ่ที่สำคัญ ประกอบด้วย

          1.เรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ คือ เร่งหาแนวทางการดึงดูดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะใช้ทั้งมาตรการการตลาดและมาตรการเชิงรุกออกไปหารือกับนักลงทุนโดยตรง รวมทั้งเร่งสื่อสารทางการตลาดประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรม แก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศให้มากขึ้น

          2.เร่งสานต่อนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ได้แก่ การเร่งดำเนินโครงการสมาร์ท ปาร์ค และเร่งรัดโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 ซึ่งเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมขนส่งก๊าซ และพัฒนาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีชั้นสูงที่สำคัญ โดยทั้ง 2 โครงการนี้ ถือได้ว่าเป็นโครงการหลักที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี (EEC) ในส่วนของโครงการนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนที่สำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะนิคมฯ ชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กนอ.

ได้แก่ นิคมฯ สระแก้ว นิคมฯ สงขลา กนอ.ต้องเร่งดำเนินการดึงดูดการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และจัดทำแผนการตลาดที่เหมาะสม ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น และยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ยอดการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

          3.แผนลดความเสี่ยงในทุกด้านที่จะกระทบต่อการดำเนินกิจการในนิคมฯ ของ กนอ. โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำและพลังงาน ซึ่งจะต้องมีเพียงพอทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่างๆ เช่น การจัดทำแผนงานและแนวทางการบริหารแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า การหาและสร้างระบบจัดเก็บแหล่งน้ำดิบ สำรอง

วีริศ อัมระปาล

  

          การส่งเสริมระบบเก็บน้ำฝนของอาคารและสถานประกอบการ การส่งเสริมระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycle) และการทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด เป็นต้น ซึ่งแนวทางเหล่านี้บางส่วนที่ กนอ.ดำเนินการเองได้ก็จะเร่งผลักดันอย่างเต็มที่ แต่บางมาตรการอาจต้องใช้เงินลงทุนสูงก็มีแผนที่จะร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเข้ามาร่วมลงทุน

           นอกจากนี้  ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า โดยจะเร่งจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอในระยะยาว มีระบบสำรองและเทคโนโลยีในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจนส่งผลต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมชั้นสูงที่ต้องการกระแสไฟฟ้าที่มีคุณภาพ มีความเสถียรสูง รวมทั้งการจัดหาพลังงานทางเลือก เช่น

การผลิตไฟฟ้าจาก Solar Floating หรือการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ซึ่งเดิมมีการดำเนินการไปแล้ว แต่จะทำให้ยั่งยืนขึ้นด้วยการเปลี่ยนวัสดุที่สามารถแช่น้ำได้นานเป็น 10 ปี โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ กนอ.อาจจะขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าในพื้นที่นิคมฯ ที่สนใจพลังงานสะอาด ซึ่งจะนำไปสู่เรื่องการทำเรื่อง Carbon Credit ต่อไป

            “กนอ.จะต้องลงทุนในระบบเพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ามีคุณภาพสูงสุด ป้องกันความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เหมือนเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้ ที่เกิดฟ้าผ่าบริเวณใกล้สายส่งทำให้เครื่องจ่ายไฟฟ้าของหน่วยผลิตไฟฟ้าของบริษัทหยุดทำงาน เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังโรงงานต่างๆ ในนิคม”

            4.สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุด โดยมีแผนจัดหามาตรการสิทธิประโยชน์สนับสนุนให้กับโรงงานที่มีการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการที่ดีมายาวนาน ซึ่งจะต้องเป็นสิทธิประโยชน์ที่จับต้องได้จริง โดยจะเข้าไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (BOIกรมสรรพากร และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อจัดทำสิทธิประโยชน์ให้กับโรงงานที่ได้มาตรฐานในระดับสูง ส่วนโรงงานที่ดำเนินการไม่ถูกต้องและปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมจะต้องมีมาตรการกำกับดูแลที่ชัดเจน ซึ่งมาตรการทั้ง 2 ด้านนี้จะดึงดูดให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

            5.สำหรับสร้างความก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ กนอ. โดยขณะนี้มีแผนที่จะหาช่องทางในธุรกิจใหม่ๆ (New Business) เช่น การตั้งบริษัทลูก หรือร่วมทุนในธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเป็นการบริหารสินทรัพย์และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น  โดยสามารถขยายไปสู่การผลักดันให้บริษัทลูกเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดการระดมทุนและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างรายได้ระยะยาวให้กับ กนอ.

            และ 6.พัฒนาบุคลากรโดยการเสริมศักยภาพด้านต่างๆ การที่ กนอ.จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายเหล่านี้ได้ กำลังคนที่มีคุณภาพจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ดังนั้น จึงมีแผนการ พัฒนาศักยภาพพนักงานของ กนอ. ให้มีศักยภาพเพิ่มในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านไอที ระบบดิจิทัล และแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่ เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาด้านภาษาให้กับพนักงาน ที่ควรจะสื่อสารภาษาที่ 3 ได้ นอกจาก ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะนักลงทุนในนิคมฯ มาจากต่างชาติทั่วโลก ดังนั้นหากมีทักษะทางภาษาที่ดี ก็จะช่วย ยกระดับการให้บริการที่ดีขึ้น

          โดยมีแผนที่จะจัดฝึกอบรม online ให้พนักงานพัฒนาศักยภาพของตัวเอง และส่งไปฝึกอบรม นอกองค์กร รวมทั้งจะมีมาตรการอุดหนุนที่เหมาะสม ให้เหมาะสมกับศักยภาพที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานใน การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

          “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) กนอ. ก็จะสานต่องานเดิมที่วางไว้ แต่จะมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความยั่งยืนให้กับ กนอ.”


ที่มาของข่าว: ฐานเศรษฐกิจ
“สุริยะ สั่งการ ดีพร้อม นำเอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤตคลัสเตอร์โรงงานโควิด-19”
              กรุงเทพฯ 9 มิถุนายน 2564 -กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ...
  10/06/2021 08:00

ครม.ไฟเขียวงบกว่า 2,900 ล้าน เร่งโครงการน้ำช่วยเกษตรกร
    ครม.ไฟเขียว งบกว่า 2,900 ล้าน สนับสนุนโครงการของ "กรมทรัพยากรน้ำ-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล" ...
  09/06/2021 16:00

"ดีพร้อม" เร่งดันหลักสูตรออนไลน์ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตคลัสเตอร์โรงงานติดโควิด-19
    "ดีพร้อม" เร่งดันหลักสูตรออนไลน์ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตคลัสเตอร์โรงงานติดโควิด-19 ...
  09/06/2021 14:30

"ชายแดนใต้+4อำเภอสงขลา"เฮ เว้นค่าธรรมเนียมโรงงานอีก5ปี
    ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรมยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ใน 4 ...
  09/06/2021 14:00


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ทำไม? “ราคาเหล็กพุ่ง” - 09/06/2021 14:00
"เหล็ก” เป็นวัตถุดิบสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งไทยยังไม่มีการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กต้นนํ้า ทำให้ต้องนำเข้าเหล็กต้นนํ้า 100%
“สินค้าอาหาร-ทำงานที่บ้าน-ป้องกันโรค” ดาวรุ่งส่งออกพุ่งยาวถึงปี 65 - 07/06/2021 12:00
สนค. รายงานเทรนด์การส่งออก เผยสินค้าอาหาร สินค้าที่ใช้อำนวยความสะดวกในการทำงานที่บ้าน และสินค้าป้องกันโรค ยังเป็นดาวเด่นปีนี้ยาวถึงปีหน้า แต่สินค้าเกี่ยวเนื่องท่องเที่ยวและสินค้าฟุ่มเฟือย มีลุ้นเติบโตช่วงครึ่งปีหลัง มั่นใจปีนี้ส่งออกโตเกิน 4%
"สกพอ." เดินหน้าพัฒนา ATZ หนุนจ้างงานอุตสาหกรรมการบิน 3 พันตำแหน่ง - 04/06/2021 17:00
กบอ.รับทราบความก้าวหน้าโครงการอีอีซี ด้าน สกพอ. เดินหน้าพัฒนา ATZ หนุนจ้างงานอุตสาหกรรมการบินเพิ่ม 3,000 ตำแหน่ง
สมอ. ทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐานล็อตใหญ่กว่า 30 ล้านบาท หลังบอร์ดไฟเขียว - 03/06/2021 12:00
บอร์ด สมอ. ไฟเขียวให้ทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กระจกนิรภัยรถยนต์ หมวกกันน็อค และของเล่น มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท พร้อมกำชับให้ สมอ. ดำเนินการทำลายตามกฎหมายโรงงานอย่างเคร่งครัด
“มาบตาพุด เฟส 3” ตอกเสาเข็ม 1 ก.ค. ตามกรอบสัญญาร่วมทุนเอกชน - 02/06/2021 11:00
กนอ. เผย “มาบตาพุด เฟส 3” ตอกเสาเข็ม 1 กรกฏาคม 64 ตามกรอบสัญญาร่วมทุนเอกชน ตามเงื่อนไขการออก NTP1
"BCT EXPO 2021" ปฏิรูปอุตสาหกรรมก่อสร้าง-อาคารสู่ยุคดิจิทัล - 01/06/2021 17:00
อิมแพ็ค ผุดงาน "BCT EXPO 2021" ปฏิรูปอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารสู่ยุคดิจิทัล ชูงานรูปแบบ Hybrid ที่ผสมผสานการจัดงานแบบในสถานที่จริงและบนแพลตฟอร์มออนไลน์
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์รับมือโควิดระบาด - 01/06/2021 17:00
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์รับมือโควิดระบาด ตั้งเป้ายกระดับกว่า 100 ราย ภายในปี 2564
SME มีเฮ! ก.อุต ฯ ขยายเวลาพักชำระหนี้ต่อถึงสิ้นปี’64 - 01/06/2021 12:00
กระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ฝ่าวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ ผ่านกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยการพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เกินสิ้นปี 2564 ผ่าน SME D BANK เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564
กรมเจรจาฯ เตรียมจัดประชุมระดับสูงไทย-ฝรั่งเศส ดันร่วมมือการค้า ลงทุน เศรษฐกิจ - 28/05/2021 13:30
“โคมัตสุ” ประเทศไทย ร่วมฉลองครบ 100 ปี แบรนด์โคมัตสุประเทศญี่ปุ่น - 28/05/2021 12:00
ร่วมฉลองครบ 100 ปี แบรนด์โคมัตสุประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าธุรกิจเครื่องจักรกลหนักในไทย ไม่หวั่นโควิด-19 มั่นใจยอดขายโตตามเป้า
กดยอดส่งออกไทยปีนี้หาย 6-9 หมื่นล้านบาท ชี้ “ปฏิวัติเมียนมา” กระทบหนัก - 28/05/2021
เพิ่มการค้าไทย-อินเดีย จร.ปั้น10 ผู้ผลิตจับคู่ธุรกิจออนไลน์ - 27/05/2021 17:30
นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจลงทุนตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนิคมฯสมาร์ทปาร์ค - 27/05/2021 11:30
ส่อง 13 ตลาดส่งออกไทย ที่ไหนโตแรงสุด - 26/05/2021 16:00
ส่งออกไทยครึ่งปีหลังฟื้น13ตลาดส่งออกหลักของไทยโตต่อเนื่อง
สศอ.โชว์ผลงานขับเคลื่อนกลุ่มเอส-เคิร์ฟคืบลุยสร้างไทยเป็นฮับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - 26/05/2021 15:30
"สศอ." เดินหน้าอุตสาหกรรม S-Curve ยานยนต์สมัยใหม่เข้า ครม. ปีนี้ - 26/05/2021 12:00
"สศอ." เเดินหน้าอุตสาหกรรม S-Curve ยานยนต์สมัยใหม่เข้า ครม. ปีนี้ ร่วมเสนอแนวทางพัฒนาตามกรอบ BCG Model ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน นำร่องสู่กลุ่มจังหวัดหวังเป็นต้นแบบธุรกิจใหม่
ผลวิจัยออกซ์ฟอร์ดฯ แนะ 3 แนวทางรัฐ หนุนอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารโต - 25/05/2021 15:30
ส่งออก เม.ย.พุ่งแรง 13.09% สูงสุดรอบ 36 เดือน - 25/05/2021
ขอความร่วมมือตรึงราคาสอดคล้องต้นทุน - 23/05/2021 17:00
กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกพาณิชย์แก้ปัญหาเหล็กแพง เล็งขอความร่วมมือตรึงราคาสอดคล้องต้นทุน หวั่นกระทบต้นทุนผู้ประกอบการ
กรมบัญชีกลาง รื้อราคากลางใหม่ อุ้มผู้รับเหมา - 22/05/2021 14:00
กรมบัญชีกลาง ลั่น พร้อมรื้อราคากลางคู่สัญญาโครงการก่อสร้างภาครัฐใหม่ ประกาศได้ทันที หลังราคาเหล็กพุ่งไม่หยุด ด้านกรมการค้าภายในเตรียมประกาศราคากลางเหล็กช่วยลดผลกระทบ
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 108 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2141 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.