ผู้ประกอบการ

เศรษฐกิจไทยปี 64-66: แนวโน้มทยอยฟื้นตัวจากส่งออก +แรงกระตุ้นภาครัฐ
  24/12/2021 17:00

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่จะดีขึ้น ทำให้รัฐบาลสามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุม ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและความเชื่อมั่นภาคเอกชนทยอยฟื้นตัว (2) รูปแบบการประกอบธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับตัวได้มากขึ้น อาทิ การใช้จ่ายออนไลน์ การทำงานจากบ้าน (Work from home) (3) การส่งออกมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวตามวัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ผนวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการเงิน และการคลังของหลายประเทศสำคัญ (4) การเริ่มผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม อาทิ กองถ่ายภาพยนตร์ ผู้มาเข้าร่วมงานแสดงสินค้า กลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยฟื้นตัว

โดยคาดว่า การเดินทางระหว่างประเทศ จะมีมากขึ้นตามลำดับ และในช่วงครึ่งหลังของ ปี 2564 การค้นพบวัคซีนและนำมาใช้ได้อย่างแพร่หลายจะทำให้มีการเดินทางระหว่างประเทศเป็นวงกว้างมากขึ้นซึ่งจะหนุนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และ (5) แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเอื้อให้การใช้จ่ายในประเทศฟื้นตัวต่อเนื่อง ประกอบด้วย มาตรการกระตุ้นการบริโภคและลดค่าครองชีพของประชาชน การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและพระราชกำหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท งบลงทุนรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการด้านการเงินอื่นๆ ได้แก่ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงโครงการค้ำประกันสินเชื่อระยะพิเศษ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega projects) ของภาครัฐจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนฉบับล่าสุด พ.ศ. 2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีมูลค่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมทั้งสิ้น 1.77 ล้านล้านบาท โดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระบบรางหลายโครงการมีกำหนดเริ่มก่อสร้างในช่วงปี 2564 ที่สำคัญ ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ และสายบ้านไผ่-นครพนม โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนต่อขยาย จะเชื่อมต่อระบบขนส่งครอบคลุมพื้นที่สู่ภูมิภาคกว้างขวางขึ้น 

ขณะเดียวกันโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridors: EEC) ยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักที่การลงทุนขนาดใหญ่อีกหลายโครงการกำลังจะเริ่มก่อสร้าง ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดและแหลมฉบังระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ด้วยมูลค่าลงทุนรวมประมาณกว่า 6.0 หมื่นล้านบาทในปี 2564 (จากมูลค่ารวมกว่า 6.8 แสนล้านบาทตลอดทั้งโครงการ) นอกจากนี้ ภาครัฐยังเห็นชอบแผนยกระดับบางโครงการอย่างเช่น การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเชื่อมโยง EEC ไปสู่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหนุนไทยเป็น Hub การขนส่งอาเซียน ทำให้เกิดการพัฒนาโครงการใหม่ที่ต้องลงทุนก่อสร้างเพิ่ม เช่น การพัฒนาท่าเรือบก (Dry port) ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566-2567 การเร่งโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอื่นๆ ในลักษณะของ Multimodal transport ดังกล่าว จะเหนี่ยวนำให้เกิดการลงทุน ทั้งภาคการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล และการแพทย์ รวมถึงภาคเศรษฐกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก และก่อสร้าง

ดัชนีชี้วัดความสามารถด้านการแข่งขันปี 2562 (The Global Competitiveness Index (GCI) 2019, WEF) พบว่าไทยมีคะแนนรวมดีขึ้นเป็น 68.1 จาก 67.5 ปี 2561 แต่อันดับลดลงมาอยู่ที่ 40 ของโลกจาก 141 ประเทศทั่วโลก จากอันดับ 38 ในปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่าไทยมีพัฒนาการดีขึ้นหลายด้าน แต่ยังไม่เร็วพอที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ทั้งนี้ ปัจจัยเด่นของไทยยังคงเป็นภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพ ภาคการเงินมีความเข้มแข็ง และสวัสดิการด้านสุขภาพที่ดี ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศสามารถเข้าถึงได้ สำหรับด้านที่ไทยต้องพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ การปรับปรุงกฎระเบียบและเกณฑ์ปฏิบัติ ลดขั้นตอนและความซับซ้อนในการติดต่อราชการ สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะของกำลังแรงงานในลักษณะ Lifelong learning ต้องมีการ Upskill & Reskill รวมถึงสนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายจากหลายๆ แหล่ง เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันและลดการผูกขาดตลาด นอกจากนี้ ไทยยังต้องเร่งปรับปรุงในด้านอื่นๆ ได้แก่ โครงข่ายที่เชื่อมโยงของระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ของทุนมนุษย์ในตลาดแรงงาน ความสามารถด้านนวัตกรรม ทั้งการพัฒนาสิ่งใหม่  โดยสรุปว่า การประยุกต์ใช้ และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งไทยได้คะแนนเพียง 33.6 จาก 100 คะแนน น้อยกว่าหลายประเทศ เช่น จีน 79.5 อินเดีย 57.1 และมาเลเซีย 44.0 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยอยู่ที่ระดับเพียง 0.8% ของ GDP นอกจากนี้ ไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ถึงแม้จะมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกลงและคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นบ้างแล้ว แต่เทคโนโลยีหุ่นยนต์ของไทยเป็นไปในลักษณะ Technology user ซึ่งแตกต่างและยังคงล้าหลังกว่าญี่ปุ่น สหรัฐฯ และจีน ที่มีการประยุกต์เทคโนโลยีหุ่นยนต์และพัฒนาด้านนวัตกรรมอื่นที่เป็นลักษณะ Technology investor ด้วยตนเองมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลให้ในไทยมีการใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิตเฉพาะในบางอุตสาหกรรมเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลและโลหะ พลาสติก และอาหาร  ส่งผลให้โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่ยังพึ่งพิงสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน  


ที่มาของข่าว: กรุงเทพธุรกิจ
รัฐบาลเผยต่างชาติลงทุนในไทย 4 เดือนแรกปีนี้ 3.6 หมื่นลบ. เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
    รัฐบาลเผยต่างชาติลงทุนในไทย 4 เดือนแรกปีนี้ 3.6 หมื่นลบ. เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
  23/05/2022

ภาคเอกชน แนะรัฐเร่งผลักดันอุตฯ อาหาร-EV-อิเล็กทรอนิคส์-ท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าปท.
    ภาคเอกชน แนะรัฐเร่งผลักดันอุตฯ อาหาร-EV-อิเล็กทรอนิคส์-ท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าปท.
  20/05/2022

นายกฯ ให้ความมั่นใจประเทศไทยพร้อมเปิดประตูสู่โอกาส เดินหน้า 4 มาตรการหลัก เร่งลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ลดปริมาณคาร์บอน ขับเคลื่อน เศรษฐกิจ BCG Model
    นายกฯ ให้ความมั่นใจประเทศไทยพร้อมเปิดประตูสู่โอกาส เดินหน้า 4 มาตรการ เร่งลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัล ...
  20/05/2022

สงคราม ‘รัสเซีย’ ฉุดเศรษฐกิจไทย สศช.หั่นจีดีพี-‘ทีทีบี’ คาดโตต่ำกว่า 3%
    เศรษฐกิจไทยมีภาพของการฟื้นตัว โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงว่า ...
  19/05/2022


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
twitter line อ่วม!!! น้ำมัน - เงินเฟ้อ ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตฯร่วงต่ำสุด 5 เดือน จี้รัฐดันคนละครึ่งเฟส 5 กระตุ้นศก. - 19/05/2022
ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯเดือนเม.ย.ต่ำสุดรอบ 5 เดือน หลังเผชิญต้นทุนผลิตพุ่ง น้ำมันแพง เงินเฟ้อสูง กดดันกำลังซื้อประชาชนลด กระทุ้งรัฐตรึงดีเซลไม่เกิน35บาท3เดือนเร่งคนละครึ่งเฟส5
ส.อ.ท. พร้อมทำงานร่วมกับทุกพรรค หลังสุพันธุ์ร่วมทีมเศรษฐกิจไทยสร้างไทย - 18/05/2022
เกรียงไกรย้ำ ส.อ.ท.พร้อมทำงานร่วมกับทุกพรรค อย่างเป็นกลาง หลังสุพันธุ์ร่วมทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนเม.ย. - 18/05/2022
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนเม.ย.
GCAP ตั้งธงภาคเกษตรยังเป็นลูกค้าหลัก เน้นบริการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร ลุยพอร์ตสินเชื่อโตเพิ่ม 20% - 18/05/2022
GCAP ตั้งธงภาคเกษตรยังเป็นลูกค้าหลัก เน้นบริการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร ลุยพอร์ตสินเชื่อโตเพิ่ม 20%
GCAP ตั้งธงเน้นสินเชื่อเครื่องจักรกลเกษตรดันพอร์ตปี 65 โต 20% ศึกษาสร้างรายได้เสริม - 12/05/2022
GCAP ตั้งธงเน้นสินเชื่อเครื่องจักรกลเกษตรดันพอร์ตปี 65 โต 20% ศึกษาสร้างรายได้เสริม
ส.อ.ท. ประชุม กพศ. ร่วมกับนายกฯเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ - 09/05/2022
ส.อ.ท. ประชุม กพศ. ร่วมกับนายกฯเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ
ยอดส่งออกเกาหลีใต้เม.ย.ชะลอตัวมากสุดในรอบ 14 เดือน ดันยอดขาดดุลการค้าพุ่ง - 09/05/2022
ยอดส่งออกเกาหลีใต้เม.ย.ชะลอตัวมากสุดในรอบ 14 เดือน ดันยอดขาดดุลการค้าพุ่ง
เกษตรไทยอ่วม! ส.อ.ท.ชี้ต้นทุนปุ๋ย-ดีเซลพุ่ง ดันสินค้าแพง หวั่นโลกขาดแคลนอาหาร - 09/05/2022
เกษตรไทยอ่วม! ส.อ.ท.ชี้ต้นทุนปุ๋ย-ดีเซลพุ่ง ดันสินค้าแพง หวั่นโลกขาดแคลนอาหาร เชื่อพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ ถ้าบริหารจัดการดี
กสิกรฯ คาดกรอบหุ้นสัปดาห์หน้า 1,600-1,660 จับตาโควิด-Flow-วิกฤตยูเครน-ตัวเลขศก. - 09/05/2022
กสิกรฯ คาดกรอบหุ้นสัปดาห์หน้า 1,600-1,660 จับตาโควิด-Flow-วิกฤตยูเครน-ตัวเลขศก.
เอกชนเฮ! ด่านลาวเปิดตามปกติ 9 พ.ค. นี้ - 09/05/2022
สภาธุรกิจไทย-ลาว แจ้งข่าวดีสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ออกประกาศด่านลาวเปิดตามปกติ 9 พ.ค.นี้
กนอ. ลุยตั้งบริษัทลูกลงทุนพลังงานหมุนเวียน-โชว์ยอดขายพุ่ง 31.70% - 03/05/2022
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยความคืบหน้าแผนตั้งบริษัทลูก สศช. ไฟเขียวร่วมทุนยักษ์ใหญ่ในประเทศ 25% มุ่งลงทุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียน-สิ่งแวดล้อม โชว์ยอดขาย-เช่าที่ดินพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2565 โต 31.70% เฉียด 60,000 ล้านบาท
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่นเดือนเม.ย.ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน - 03/05/2022
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่นเดือนเม.ย.ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน
ธุรกิจใหม่จดทะเบียนลดลง 19% รัสเซีย-ยูเครน ทำราคาพลังงานพุ่ง - 29/04/2022
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยตัวเลขจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ เดือนมีนาคม 2565 ลดลง 19% มีจำนวน 7,164 ราย ผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบต้นทุนพลังงาน การผลิตสินค้า กำลังซื้อลด ทำให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนเพื่อดูสถานการณ์ แต่ยังมั่นใจ ครึ่งปีแรก จดทะเบียนได้ 42,000 รายแน่นอน
สหรัฐส่อไม่รอด ภาวะเศรษฐกิจถดถอย แบบหนัก ชี้ยิ่งคุมเงินเฟ้อ ยิ่งกระอัก - 28/04/2022
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย คืบคลานมาถึงสหรัฐอเมริกา และไม่ใช่เบาอย่างที่เคยคิด ดอยช์แบงก์อัพเดตการคาดการณ์ หลังสงครามรัสเซีย-ยูเครน บวกกับจีนล็อกดาวน์กระตุ้นเงินเฟ้อ
"โพลีเน็ต หรือ POLY" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 120 ล้านหุ้น ระดมทุน SET กางแผนอัพกำลังการผลิต ลุยตลาดชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม - 28/04/2022
บมจ.โพลีเน็ต หรือ POLY ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - ขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักร - ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน โดยมี บล.เคจีไอ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนมี.ค. - 27/04/2022
สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนมี.ค.
ประธาน ส.อ.ท.คนใหม่ เปิดวิสัยทัศน์เร่งหาแหล่งทุน-แก้ปัญหาห่วงโซ่การผลิต - 26/04/2022
ประธาน ส.อ.ท.คนใหม่ เปิดวิสัยทัศน์เร่งหาแหล่งทุน-แก้ปัญหาห่วงโซ่การผลิต
มี.ค. 65 อนุญาตต่างชาติลงทุนในไทยกว่า 53 ราย ในพื้นที่ EEC 29 ราย - 25/04/2022
คณะกรรมการต่างด้าว เผย มี.ค. 2565 อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย 53 ราย เงินลงทุนทั้งสิ้น 10,838 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 447 คน ขณะที่ EEC มีเข้ามาลงทุน 29 ราย
7 แนวโน้มเด่นกำหนดทิศทางธุรกิจธนาคาร ปี 2565 - 25/04/2022
7 แนวโน้มเด่นกำหนดทิศทางธุรกิจธนาคาร ปี 2565
รมว.คลังหวังปมขัดแย้งยูเครน-รัสเซียจบลงด้วยดี เล็งแก้ปัญหาต้นทุนลดแรงกดดันเงินเฟ้อไทย - 21/04/2022
รมว.คลังหวังปมขัดแย้งยูเครน-รัสเซียจบลงด้วยดี เล็งแก้ปัญหาต้นทุนลดแรงกดดันเงินเฟ้อไทย
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 114 หน้า: จำนวนทั้งหมด 2267 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.