ผู้ประกอบการ

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนถกทางไกล ผนึกกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มบัญชีสินค้าจำเป็นห้ามจำกัดส่งออก พร้อมไฟเขียวเอกสารสำคัญ
  13/09/2021 08:00

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเดินหน้าหารืออย่างเข้มข้ น เตรียมเดินหน้าดันอาเซียนสู่ความเป็นดิจิทัล มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เห็นชอบเพิ่มบัญชีสินค้าจำเป็นห้ามจำกัดส่งออก 107 รายการ ครอบคลุมอาหาร-เกษตร เร่งสมาชิกบังคับใช้ RCEP พร้อมไฟเขียวเอกสารสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในอาเซียน ผสานความร่วมมือภาคเอกชนรับมือโควิด-19

ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 53 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาค ติดตามและเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตาม AEC Blueprint 2025 โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของการค้า การลงทุน และการลดอุปสรรคทางการค้า ตลอดจนการหารือกับภาคเอกชนถึงการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

ดร. สรรเสริญ กล่าวว่า ตลอดปีที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดถึงแม้โลกและภูมิภาคจะประสบกับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้การประชุม AEM ครั้งนี้ ได้หารืออย่างเข้มข้นเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเห็นว่า ความร่วมมือของอาเซียนในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้อาเซียนฟื้นตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายบัญชีรายการสินค้าจำเป็น (essential goods) ที่จะไม่ใช้ข้อจำกัดการส่งออกระหว่างกัน จำนวน 107 รายการ ครอบคลุมสินค้าอาหารและสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในช่วงโควิด-19 ซึ่งจะทำให้ไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งไทยเห็นว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนควรให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า และใช้ประโยชน์จากระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดระยะเวลา ขั้นตอน และค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินธุรกรรมทางการค้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและดึงดูดบริษัทสายเรือเข้ามาในภูมิภาค และอาจช่วยให้ค่าระวางเรือในภูมิภาคกลับมาอยู่ในระดับปกติได้เร็วขึ้น

ดร. สรรเสริญ เพิ่มเติมว่า ที่ประชุมเห็นพ้องถึงความสำคัญของความตกลง RCEP ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูการค้าและการลงทุนของภูมิภาค โดยเดินหน้าเร่งกระบวนการภายในเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับในต้นเดือนมกราคม 2565 นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังได้ร่วมรับรองและเห็นชอบเอกสารสำคัญ อาทิ กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นแนวทางที่อาเซียนสามารถนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน แผนงานในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน (แผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน) เป็นแผนดำเนินการในระยะสั้นและระยะกลางให้อาเซียนเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  

ในส่วนของแผนงานในการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน จะช่วยสนับสนุนการพัฒนา e-commerce ในภูมิภาค ส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ และเป็นช่องทางสำคัญให้ SMEs ได้เข้าถึงลูกค้าได้ และเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศสมาชิก (NTM Toolkit) ซึ่งจะเป็นแนวทางการปรับปรุงมาตรการ NTMs ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมการค้า ลดต้นทุนและภาระในการเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาค

นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชนอาเซียน หรือสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญและได้ดำเนินการในปี 2564 โดยเฉพาะการสร้างสภาพแวดล้อม การเสริมสร้างความสามารถของแรงงานในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคเอกชน เพื่อรับมือผลกระทบจากโควิด-19

      สำหรับไทยได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนใน 3 ระยะ ได้แก่ “Responsiveness” การตอบสนองต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและรักษาความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน “Recovery” การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแรง รักษาตลาดที่เปิดกว้างสำหรับการค้า การลงทุน ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีที่มีอยู่ และเพิ่มความตกลงกับประเทศที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะความตกลง RCEP และ “Resilience” การยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต เร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2564 มีมูลค่า 63,750.17 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 16.50% โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 36,880.63 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 26,869.55 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดส่งออกและนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

 

-------------------------------------------------

 

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

10 กันยายน 2564

 


ที่มาของข่าว: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การค้าไทย-จีน +32% จุรินทร์ รับไมตรีทูตจีน พร้อมประสานดัน เปิด 2 ด่านด้านยูนนาน เพื่อส่งออกสินค้าไทย ติดตามการซื้อ ข้าว-ไก่ รังนก-ผลไม้ คลี่คลายอุปสรรค ดันส่งเสริมการค้าระหว่างกัน
    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นายจุรินทร์ ...
  01/11/2021 09:30

จุรินทร์’ ประกาศ ไทยยื่นสัตยาบัน RCEP แล้ว ตั้งเป้าต้นมกราคม 65 มีผลบังคับใช้ ลุยการค้า-การส่งออก ตลาดใหญ่ของโลก
    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นายจุรินทร์ ...
  01/11/2021 09:00

‘อาเซียน’ ผนึกคู่เจรจาเร่งฟื้นเศรษฐกิจจากโควิด ผลักดัน ‘RCEP’ บังคับใช้ต้นปีหน้า พร้อมอัพเกรด FTA ให้ทันสมัย
    ‘อาเซียน’ ผนึกคู่เจรจาเอฟทีเอ ย้ำความร่วมมือด้านสาธารณสุข แก้ปัญหาโควิด-19 เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ...
  01/11/2021 09:00

‘พาณิชย์’ เผยผลการศึกษา FTA อาเซียน-แคนาดา พร้อมเสนอ ครม. ประกอบการตัดสินใจเปิดเจรจา
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลศึกษาการจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา บนเว็บไซต์ www.dtn.go.th ...
  26/10/2021 09:00


ข่าว FTAอื่นๆ
‘อาเซียน’ เผยผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจ พร้อมเห็นชอบร่างแถลงการณ์ยกระดับอาเซียนสู่ดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเคาะในที่ประชุมซัมมิทปลายเดือนนี้ - 25/10/2021 09:00
‘สินิตย์’ นำทัพลงใต้ หนุนเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา-น้ำมันมะพร้าวสุราษฎร์ธานี ดันใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกฝ่าวิกฤตโควิด - 21/10/2021 09:00
ERIA ตั้งวงถกฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออก - 20/10/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ ปลื้ม! กาแฟไทยเนื้อหอม ผู้นำเข้ารุมจีบจับคู่ธุรกิจในงาน THAIFEX 2021 ดันใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออก - 19/10/2021 09:00
‘อาเซียน’ นัดถกความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจ เร่งยกระดับอาเซียนสู่ยุคดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเคาะประเด็นสำคัญปลายเดือนนี้ - 14/10/2021 09:00
‘อียู’ ขยายเวลาเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายปรับคาร์บอน - 11/10/2021 07:30
‘สินิตย์’ สั่งติวเข้มแผนธุรกิจ ดันผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป ใช้ประโยชน์ FTA บุกแพลตฟอร์มแดนมังกร - 06/10/2021 09:00
อาเซียน-ออสซี่-กีวี่ เร่งยกระดับ FTA ให้จบปี 65 จับมืออินเดียลุยเปิดเสรีสินค้าเพิ่ม - 04/10/2021 09:00
อาเซียนถกฟื้นเจรจา FTA กับอียู เดินหน้าร่วมมือเศรษฐกิจกับยูเค 11 เรื่อง - 30/09/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ เผยผลศึกษา FTA ไทย - EFTA ชี้! ช่วยเศรษฐกิจขยายตัว สินค้า-บริการไทยได้ประโยชน์เพิ่ม - 29/09/2021 09:00
อาเซียน-เกาหลีใต้ เดินหน้าอัพเกรด FTA เล็งลดภาษีเพิ่ม ปรับปรุงความตกลงให้ทันสมัยขึ้น - 27/09/2021 09:00
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ เคาะแผนความร่วมมือการค้าการลงทุนฉบับใหม่ - 24/09/2021 08:00
‘พาณิชย์’ เตรียมหารือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เร่งหาแนวทางขยายความร่วมมือทางการค้า - 23/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ร่วมเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 20 ชื่นมื่น สองฝ่ายย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้นครบรอบ 30 ปี ยืนยันขยายความร่วมมือต่อเนื่อง - 22/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ประสานเสียงเอกชน ชี้! สินค้าเด่นชายแดนใต้ มีโอกาสเจาะตลาดมาเลเซีย-อาเซียนสูง แนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อส่งออกเพิ่ม - 18/09/2021 08:30
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 10:00
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค รับมือวิกฤตโควิค-19 - 17/09/2021 09:00
‘กรมเจรจาฯ’ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ แนะปรับกลยุทธ์-ขยายเครือข่าย-ใช้นวัตกรรม หนุนเจาะตลาดคู่ค้าด้วย FTA - 10/09/2021 09:00
FTA กู้วิกฤตดันส่งออกสินค้าเกษตร 7 เดือนปี 64 ทะลุ 1 หมื่นล้าน! - 09/09/2021 09:00
‘พาณิชย์’ ย้ำจุดยืนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง CLMVT เชื่อมอาเซียน – ฮ่องกง – จีน - 02/09/2021 08:30
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 10 หน้า: จำนวนทั้งหมด 194 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI

+ แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.