ผู้ประกอบการ
COVID-19 เป็นเหตุ ฉุด FDI ทั่วโลกซบเซา
  22/07/2020
 
ผลพวงจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากจะส่งผลกระทบทั่วโลก และมีผลต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (FDI) โดยจากการคาดการณ์ล่าสุดของ UNCTAD เมื่อเดือนมิถุนายน 2020 ระบุว่า Global FDI จะลดลงประมาณร้อยละ-30 ถึง -40 ในปีนี้ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับคาดการณ์ของ OECD ที่มีมาก่อนหน้านี้สาเหตุหลักที่ทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอยู่ในภาวะหดตัวลง ในด้านหนึ่งเกิดขึ้นจากมาตรการปิดเมืองซึ่งทำให้โปรเจกต์การลงทุนประสบความล่าช้าหรืออาจโดนยกเลิก โดยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในหลายประเทศ ส่งผลให้โครงการการลงทุนหลายแห่งถูกเลื่อนออกไป หรืออาจถูกยกเลิกจากความเสี่ยงที่โครงการเหล่านั้นจะไม่สำเร็จ ซึ่งจากข้อมูลสถิติของ UNCTAD พบว่าโครงการการเงิน(Project finance) ทั่วโลกในเดือนเมษายนลดลงประมาณร้อยละ -40 จากค่าเฉลี่ยรายเดือนในปี 2019 และลดลงเกือบถึงร้อยละ -50 จากเดือนมีนาคม โดยส่วนใหญ่เป็นการหดตัวจากโครงการการเงินในประเทศกำลังพัฒนา สะท้อนถึงแนวโน้มการหดตัวของโครงการการลงทุน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ FDI ในปีนี้

ขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอยทำให้บริษัทมีกำไรลดลง หรือบางบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องปิดกิจการ จึงทำให้เม็ดเงินลงทุนมีแนวโน้มลดลงมาก โดยภาวะเศรษฐกิจถดถอยย่อมกระทบถึงกำไรของบริษัท จึงทำให้บริษัทวางแผนการลงทุนที่รัดกุมมากขึ้น ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมโดย UNCTAD พบว่าบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Enterprises : MNEs) ชั้นนำ 5,000 แห่งได้มีการปรับการคาดการณ์กำไรในปี 2020 จะหดตัวมากถึงร้อยละ 36

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยมีแนวโน้มถอนฐานการผลิตกลับประเทศของตนเอง จากผลของความตึงเครียดด้านสงครามการค้าที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้า ขณะที่การใช้มาตรการปิดเมืองทั่วโลกเพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ผลกระทบจากปัญหา supply chain disruption เร่งตัวขึ้น ทำให้หลายบริษัทพิจารณาเน้นการผลิตในประเทศมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักการผลิตชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตอีกครั้ง โดยตัวอย่างที่เกิดชัดเจนคือนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งนำงบประมาณส่วนหนึ่งมาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการถอนฐานการผลิตออกจากจีน และย้ายกลับเข้าสู่ประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทานในประเทศและลดการพึ่งพาต่างประเทศ

แนวโน้มที่ซบเซาด้านการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศของทั้งโลก ทำให้คาดว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่จะมาลงทุนในไทยปีนี้ก็น่าจะได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยจากข้อมูลล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่าสถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติโดยรวมและในเขตพื้นที่ EEC มีมูลค่าลดลงถึงร้อยละ 67 (YoY) และลดลงร้อยละ 70 (YoY) ตามลำดับ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 สะท้อนถึงผลกระทบของ COVID-19 ที่ทำให้เม็ดเงินลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มลดลงมาก

การลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ที่มีมูลค่าลดลง สะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐยังไม่สามารถสร้างให้พื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อที่จะสามารถดึงดูดนักลงทุนชั้นนำจากต่างชาติได้ทันท่วงที เมื่อเหตุการณ์ด้านโรคระบาดคลี่คลายและการลงทุนระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้น หากยังหวังให้ EEC เป็นจักรกลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินผ่านมาในช่วงก่อนหน้านี้

การเกิดขึ้นของ COVID-19 เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างหลากหลายกว้างขวาง ซึ่งหากประเทศใดสามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้เร็ว ก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เร็ว สำหรับประเทศไทยนี่อาจเป็นจังหวะเวลาในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการลงทุนในสาขาสำคัญแห่งอนาคต ที่จะช่วยเร่งการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยหลัง COVID-19 ด้วย

ประเด็นที่น่าสนใจว่าด้วยความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา อยู่ที่กำลังซื้อภายในประเทศอ่อนแอจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูง ลดทอนแรงจูงใจในการลงทุนของผู้ประกอบการขณะเดียวกันยังขาดแคลนแรงงานคุณภาพ โดยเฉพาะแรงงานทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ และยังมีปัจจัยเชิงสถาบัน โดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้นโยบายรัฐขาดความต่อเนื่อง และทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (TDI) ที่ผู้ประกอบการไทยออกไปหาโอกาสในตลาดต่างประเทศมากขึ้น

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ประเมินในช่วงต้นปี 2020 ว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะหดตัวร้อยละ 3 และการที่ไทยพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศสูงจึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตครั้งนี้ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2020 จะหดตัวร้อยละ 5.3 และมีผลซ้ำเติมจากความเปราะบางของเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเป็นผลจากการขาดการลงทุนมานาน

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ ก็คือ ประเทศไทยขาดการลงทุนในทุนมนุษย์และระบบการศึกษา การเรียนหนังสือที่บ้านชี้ให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ และปัญหาความไม่ครอบคลุมของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ในกรณีนี้อาจไม่ได้มาจากเม็ดเงินลงทุนที่น้อยเพราะงบประมาณลงทุนในการศึกษาไทยค่อนข้างสูงที่ร้อยละ 6-7 ต่อ GDP แต่เป็นปัญหาของช่องว่างของคุณภาพการศึกษา

นอกจากนี้ ดัชนีพัฒนาทุนมนุษย์ของธนาคารโลก ยังบ่งชี้ให้เห็นว่าไทยมี Human Capital Index (HCI) ที่ 0.6 ซึ่งหมายถึงนักเรียนไทยที่เรียนจนจบหลักสูตรมีผลิตภาพเพียงร้อยละ 60 ของระดับสูงสุดเท่านั้น นี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้แรงงานไทยได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะแรงงานทักษะต่ำ ขณะที่แรงงานจบใหม่จะหางานทำได้ยากขึ้น

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังชี้ให้เห็นว่ารัฐไทยขาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ขาดการลงทุนในระบบจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกัน เห็นได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ไม่สามารถเยียวยาได้ทันท่วงที โดยเฉพาะในภาคท่องเที่ยวที่มีการจ้างงานกว่าร้อยละ 20 ของการจ้างงานทั้งหมด และส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม และยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความคุ้มครองทางสังคม (Social safety net) และการใช้เทคโนโลยีเพื่อชะลอการแพร่ระบาดที่ค่อนข้างน้อย โดยมีเพียงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน

ท่ามกลางการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ชะลอตัว สิ่งที่รัฐไทยควรหันกลับมาให้ความสนใจเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจ จึงอยู่ที่การลงทุนด้านเทคโนโลยี การลงทุนในทุนมนุษย์และเพิ่มคุณภาพของการศึกษา การที่ไทยจะฟื้นฟูเศรษฐกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องแก้ไขปัญหาโครงสร้างเดิมที่มีอยู่เสียก่อน โดยควรเร่งการลงทุนของภาครัฐในโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดช่องว่างทางสังคม โดยเฉพาะและระบบการศึกษาที่ทั่วถึงและเป็นธรรม โครงข่ายโทรคมนาคม และฐานข้อมูลภาครัฐ

ขณะเดียวกันรัฐไทยควรให้ความสนใจการลงทุนในสาขาที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นสาขาพื้นฐานที่ไทยมีความพร้อมและเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย วิกฤต COVID-19 ชี้ให้เห็นความสำคัญของการมีอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด และการทำให้ “ครัวไทยเป็นครัวโลก” ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยมีทรัพยากรสมบูรณ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

นอกจากนี้ COVID-19 ทำให้ทั่วโลกใส่ใจกับคุณภาพของบริการสาธารณสุขและการแพทย์มากขึ้น ขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านการให้บริการด้านการแพทย์อยู่แล้ว จึงควรใช้จังหวะนี้เร่งลงทุนการแพทย์แบบครบวงจร (Medical hub) ทั้งการผลิตบุคลากรและการพัฒนาเครื่องมือให้ทันสมัย และไทยยังมีโอกาสสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยปี 2020 ไทยอยู่ลำดับที่ 17 ของการจัดอันดับประเทศที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยนิตยสาร International Living ซึ่งมีตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขรวมอยู่ด้วย

ท่ามกลางสถานการณ์ที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ชะลอตัวจากผลของการแพร่ระบาด COVID-19 สิ่งที่รัฐไทยพึงตระหนักและดำเนินการคงอยู่ที่การขับเคลื่อนพลวัตทางเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดำเนินต่อไปได้ มากกว่าการสร้างมายาภาพแห่งความขลาดกลัวให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ว่าด้วยการแพร่ระบาดครั้งใหม่ ในขณะที่กลไกรัฐกลับกลายเป็นหน่วยงานที่หละหลวมและไร้ความรับผิดชอบ ปล่อยให้เกิดเชื้อ COVID-19 เข้าสู่สังคมไทยทั้งที่ต้องทุ่มงบประมาณในการบริหารจัดการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ศบค.) และต้องสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจและเงินเยียวยาชดเชยผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้างอย่างที่ประเมินค่าไม่ได้เช่นในปัจจุบัน

บางทีเมื่อถึงจุดตัดแห่งกาลเวลาและข้อเท็จจริง สังคมไทยควรคิดและวิเคราะห์ว่า ความจำเป็นแห่งการมีอยู่ของ ศบค. ที่ดำเนินมากว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมายังมีความสำคัญจำเป็นในการดำรงอยู่ไหม และศูนย์บริหารสถานการณ์แห่งนี้ได้บริหารอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทยบ้าง นอกจากการย้ำและข่มขู่ถึงการป้องกันและรับผิดชอบตัวเองจากภาคประชาชน ท่ามกลางความละเลยที่เกิดขึ้นจากบุคลากรภาครัฐที่ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ผลสรุปสุดท้ายของดัชนีแห่งความสำเร็จในการบริหารสถานการณ์ COVID-19 ย่อมไม่ใช่การวัดที่จำนวนตัวเลขของจำนวนผู้ป่วยที่ตรวจพบใน state quarantine หากแต่อยู่ที่จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคและมาตรการเยียวยาที่รัฐพึงจะควรมีให้ต่อกลุ่มประชากรในรัฐ

นี่ต่างหากคือดัชนีแห่งความสำเร็จที่ทำให้ “ไทยชนะ” ไม่ใช่เพียงชื่อของ application ที่สะท้อนออกมาแล้วว่าล้มเหลวสิ้นเชิงจากความละเลยของกลไกรัฐดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

ที่มาของข่าว: Manager Online
ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ส.ค. ขยับขึ้นต่อเนื่องแต่ยังต่ำ วอนรัฐกระตุ้นศก.เพิ่ม
    ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนส.ค.63 อยู่ที่ระดับ 84.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 82.5 ...
  17/09/2020

ADB คาดเศรษฐกิจเอเชียปีนี้ติดลบ 0.7% หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปี
    เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียจะหดตัวลงในปีนี้ ซึ่งจะเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 60 ปี ...
  15/09/2020

เยอรมนีเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค.เพิ่มขึ้น 1.2% น้อยกว่าคาดการณ์
    สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค.เพิ่มขึ้นเพียง 1.2% ...
  08/09/2020

สนง.ศุลกากรจีนเผยยอดส่งออกเดือน ส.ค.พุ่งขึ้น 11.6% นำเข้าลดลง 0.5%
    ยอดส่งออกของจีนในเดือนส.ค.พุ่งขึ้น 11.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดนำเข้าปรับตัวลง 0.5% ...
  07/09/2020


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ผู้ว่า ธปท.เปิดใจก่อนพ้นตำแหน่ง แนะเตรียมรับมือโจทย์ใหญ่ - 04/09/2020
ผู้ว่าการ ธปท.กล่าวในหัวข้อ”ธนาคารกลางท่ามกลางความท้าทาย” ใน BOT พระสยาม Magazine ฉบับส่งท้ายตำแหน่งของผู้ว่าการ ธปท.ว่า ในการทำงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่ ธปท.ได้ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และอาจมีหลายเรื่องที่ยังไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการ
เงินเฟ้อไทยเดือน ส.ค. หดตัว -0.50% - 03/09/2020
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ส.ค. 63 อยู่ที่ 102.29 หดตัว -0.50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค.63 ขยายตัว 0.29% โดยเป็นการหดตัวน้อยสุดในรอบ 6 เดือน และเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) หดตัว -1.03%
เหล่าซีเอฟโอระดับโลกมองแนวโน้มเศรษฐกิจจีนสดใสกว่าสหรัฐเป็นครั้งแรก - 02/09/2020
สำนักข่าวซินหัวรายงานผลการสำรวจจากซีเอ็นบีซี โกลบอล ซีเอฟโอ เคาน์ซิล (CNBC Global CFO Council) ประจำไตรมาส 3 ของปี 2563 ซึ่งระบุว่า บรรดาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือซีเอฟโอ (CFO) ชั้นนำของโลกมองว่า อนาคตของเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มเชิงบวกมากกว่าเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การสำรวจความเห็นซีเอฟโอ
สศอ.ชี้ดัชนีเอ็มพีไอกระเตื้องสะท้อนภาคอุตสาหกรรมไทยค่อยๆ ฟื้นตัว - 26/08/2020
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือนก.ค.2563 อยู่ที่ระดับ 85.47 ขยายตัวจากเดือนก่อน 3.12% โดยขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 แต่หดตัว 14.69%
สหรัฐ-อียูประกาศข้อตกลงลดภาษีหวังหนุนเปิดตลาดการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้น - 25/08/2020
สหรัฐและสหภาพยุโรป (EU) ประกาศข้อตกลงเรื่องภาษีนำเข้าล็อบสเตอร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยหวังที่จะเพิ่มการเปิดตลาดการค้าระหว่างกัน และได้ทำการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี
พาณิชย์ เผยส่งออก ก.ค.ลดลง -11.4% หดตัวต่อเนื่องแต่เห็นสัญญาณฟื้น - 24/08/2020
กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน ก.ค.63 โดยการส่งออกไทยมีมูลค่า 18,819.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลง -11.4% จากตลาดคาดว่าจะหดตัว -15 ถึง -19.5%
ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.ค. อยู่ที่ 82.5 ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังคลายล็อก - 20/08/2020
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.63 อยู่ที่ระดับ 82.5 เพิ่มขึ้นจากระดับ 80.0 ในเดือน มิ.ย.63 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
สภาพัฒน์ เผยจีดีพีไตรมาส 2 หดตัว -12.2% หั่นคาดการณ์ทั้งปีหดตัว -7.5% - 17/08/2020
สภาพัฒน์ คาดการณ์ GDP ปี 63 อยู่ที่ -7.8 ถึง -7.3 % จากเดิม -6 ถึง -5% ปี 63 คาดการณ์ส่งออกอยู่ที่ -10% จากเดิม -8% คาดการณ์นำเข้าที่ -15.4% จากเดิม -13.2% โดยจะเกินดุลการค้าที่ 35.7 พันล้านดอลลาร์ สภาพัฒน์ คาดการณ์เงินเฟ้อปี 63 อยู่ที่ -1.2 ถึง -0.7% จากเดิม -1.5 ถึง -0.5%
ม.หอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก.ค. อยู่ที่ 50.1 ฟื้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 - 07/08/2020
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค. 63 อยู่ที่ 50.1 จาก 49.2 ในเดือนมิ.ย.63 โดยดัชนีฯ ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 หลังจากมีการการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์กิจการเพิ่มเติม ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 42.6 จาก 41.4 ในเดือน มิ.ย. 63
บีโอไอเผยคำขอส่งเสริม 6 เดือน 1.5 แสนล้าน อุตสาหกรรมการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 174 - 06/08/2020
บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนช่วง 6 เดือนแรกปี 2563 รวม 754 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 158,890 ล้านบาท อุตสาหกรรมการแพทย์มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมเพิ่มขึ้นร้อยละ 174 จากมาตรการเร่งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทย์
กกร.ปรับคาดการณ์ GDP ปีนี้หดตัวเพิ่มเป็น -9% ถึง -7% - 05/08/2020
กกร.ปรับคาดการณ์การส่งออกหดตัวเพิ่มขึ้นเป็น -12% ถึง -10% จากเดิม -10% ถึง -7% ส่วนอัตราเงินเฟ้อยังคงคาดการณ์เดิมที่ -1.5% ถึง -1%
สรท.คงคาดส่งออกปี 63 หดตัว -10% วอนรัฐเพิ่มมาตรการช่วยเหลือ - 04/08/2020
สรท. คงคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2563 หดตัว -10% (ณ สิงหาคม 63) บนสมมติฐานค่าเงิน 31.50 (+/- 0.50) บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ธปท.เผยดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ ก.ค. ปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 3 - 03/08/2020
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เดือน ก.ค.63 พบว่า ดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 42.9 เพิ่มขึ้นจากระดับ 38.5 ในเดือนมิ.ย.63 และปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
ลุ้นดัชนีผลผลิตลบแค่7% สศอ.กำชับการ์ดอย่าตก/คุมโรคให้ได้ - 30/07/2020
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(เอ็มพีไอ) เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ระดับ 83.02 หดตัว 17.66% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ระดับ 100.82 แต่เป็นอัตราการหดตัวที่น้อยกว่าเดือนก่อนที่หดตัวถึง 23.80% และเทียบกับเดือนก่อนหน้าขยายตัว 4.18%
กสอ.เดินเครื่องอินดัสตรีบับเบิล จับคู่อุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น 70 กิจการ - 29/07/2020
อินดัสตรีบับเบิล ไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มทีกู๊ดเทค (T-GoodTech) แพลตฟอร์มที่มีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนจับคู่ธุรกิจ ที่มีผู้ประกอบการไทยเป็นสมาชิกอยู่กว่า 4,000 กิจการ เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเจกู๊ดเทค (J-GoodTech)แพลตฟอร์มเอสเอ็มอีรายใหญ่ที่มีฐานข้อมูลธุรกิจกว่า 20,000กิจการ
เปิดรายงานประชุมแบงก์ชาติญี่ปุ่น กังวลฟื้นตัวจากโควิดนานกว่าคาด - 28/07/2020
เผยรายงานสรุปมุมมองของกรรมการบริหารของ BOJ ในการประชุมครั้งล่าสุด :เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะใช้เวลาฟื้นตัวจากวิกฤติโควิด-19 นานกว่าที่คาด ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เวลาควบคุมการแพร่ระบาดนานเท่าใด
ธปท. คาดเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติปลายปี 64 ยันภาคการเงินไทยเข้มแข็ง - 27/07/2020
ธปท. มองภาคการเงินไทยเข้มแข็งแม้โดนผลกระทบจากวิกฤติโควิด ยันไม่ต้องกู้เงินจาก IMF คาดเศรษฐกิจไทยหลังผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/63 แล้วจะทยอยฟื้นกลับสู่ภาวะปกติได้ราวปลายปี 64
"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคผลิต-บริการสหรัฐสูงสุดรอบ 6 เดือนใน ก.ค. - 24/07/2020
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ดีดตัวสู่ระดับ 50.0 ในเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน จากระดับ 47.9 ในเดือน มิ.ย.
ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม มิ.ย.63 ขยับขึ้นต่อเนื่องหลังคลายล็อกดาวน์ - 23/07/2020
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย.63 อยู่ที่ระดับ 80.0 เพิ่มขึ้นจากระดับ 78.4 ในเดือน พ.ค.63
เปิดรายละเอียดข้อตกลงกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจอียูครั้งประวัติศาสตร์ - 21/07/2020
ผู้นำจาก 27 ชาติของสหภาพยุโรป (EU) ได้บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูวงเงิน 7.5 แสนล้านยูโรในวันนี้ ซึ่งถือเป็นข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ EU ให้ฟื้นตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 99 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1979 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.