ผู้ประกอบการ
อนาคตแรงงานไทย บนยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน
  30/10/2019
 
สาเหตุการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ คงไม่ใช่สาเหตุความไม่แน่นอนในอนาคตของแรงงานไทยเท่านั้น เมื่อยังมีอีกหลายปัจจัยที่อาจสร้างผลกระทบต่อเหล่ามดงานไทยได้

ทั้งภาคการผลิตของไทยที่กำลังเริ่มมีการปรับเปลี่ยน และหยิบจับเอาเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้มากขึ้น การลดจำนวนลงของโรงงานอุตสาหกรรม และนโยบายของภาครัฐที่ต้องการนำไทยให้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเหมือนเป็นการบังคับให้แรงงานต้องรู้จักปรับตัว เพื่อให้พร้อมรับกับกระแสของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ ถ้าไม่อยากถูกทิ้งให้ล้าหลัง

ทว่า คำถามคือ แรงงานไทยในปัจจุบันพร้อมแล้วหรือยังที่จะปรับตัวเพื่อ move on หรือสุดท้ายแล้วคือ move on เป็นวงกลม และกลับมาที่ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลหาทางแก้ไข เยียวยาในทุกๆ เรื่องไป

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานระบุว่า ตลาดแรงงานของไทยมีจำนวนเฉลี่ยราว 37.6 ล้านคน หรือ 56.5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทย (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) และแรงงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคเอกชนประมาณ 21-22 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวเป็นแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน และประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 รวมกัน 4.242 ล้านคน ที่เหลือเป็นแรงงานอิสระและแรงงานนอกระบบ และมีอัตราการว่างงานเฉลี่ยอยู่ที่ 1.0 เปอร์เซ็นต์ อัตราการว่างงานต่ำอยู่ที่ 4 ของโลก

แม้เปอร์เซ็นต์อัตราการว่างงานจะอยู่ในระดับต่ำมากในปัจจุบัน ทว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจสร้างความกังวลให้แก่แรงงานไม่น้อย ข้อมูลจากปี 2561 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า จำนวนโรงงานมีทั้งสิ้น 140,535 โรงงาน และมีแรงงานประมาณ 4.041 ล้านคน ขณะที่ 5 ปีที่ผ่านมาจำนวนโรงงานและจำนวนแรงงานมีแนวโน้มลดลง

นอกจากนี้มีเพียงภาคเกษตรภาคเดียวที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3.8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ภาคอื่นตัวเลขผู้มีงานทำลดลง เช่น ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ลดลง 6.2 เปอร์เซ็นต์ ภาคการค้าส่งค้าปลีกลดลง 4.35 เปอร์เซ็นต์

และที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีคือข้อมูลที่บอกว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือนมิถุนายน 2562 ลดลง 14 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้การจัดตั้งธุรกิจใหม่ลดลงน่าจะมาจากสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและปัญหาด้านการส่งออก

ขณะที่ความเห็นของ ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ มองว่าปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยนั้นมีด้วยกัน 4 ปัจจัย คือ 1. การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่มีการนำเอาปัญญาประดิษฐ์เข้ามาสู่ระบบการผลิตมากขึ้น นั่นทำให้การจ้างแรงงานคนลดลงในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ แผงวงจร ฮาร์ดไดรฟ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เห็นได้จากหลายโรงงานเริ่มมีโครงการเกษียณก่อนเวลาหรือให้ลาออกด้วยความสมัครใจ ซึ่งโครงการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น

2. นโยบายของภาครัฐที่ต้องการนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีและออโตเมชั่น ขณะที่เงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้น 60 เปอร์เซ็นต์เป็นการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และยังเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อีกทั้งเงื่อนไขการลงทุนที่ไทยเสนอให้ ไม่ได้ผูกติดกับการจ้างงานเหมือนเช่นในอดีต และการลงทุนใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีชั้นสูงนั้น ทำให้มีแนวโน้มการจ้างแรงงานคนน้อยลง

3. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนับตั้งแต่ปี 2557 โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ขณะที่จีนซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดในรอบ 30 ปี แน่นอนว่ายังรวมไปถึงสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานของโลก ซึ่งไทยพึ่งพาเศรษฐกิจโลกในสัดส่วนที่สูง

4. สถานการณ์การว่างงานของไทยอยู่ในอัตราที่ต่ำเป็นอันดับ 7 จาก 181 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูลจาก World Bank 2017) ขณะที่ไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากด้านการว่างงานน้อยที่สุดในโลก ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีปัจจัยเรื่องการเข้ามาของเทคโนโลยีล้ำสมัย หรือผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ตลาดแรงงานยังมีภูมิคุ้มกันและสามารถรับมือได้ดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีการว่างงานอยู่ในระดับเฉลี่ย 3.4 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ไทยมีอัตราการว่างงานในไตรมาส 2 ของปีนี้อยู่ที่ 1.1 เปอร์เซ็นต์

แม้ข้อมูลจากธนาคารโลกเมื่อปี 2017 จะบอกว่าไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากด้านการว่างงานน้อยที่สุดในโลก ทว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยสถิติภาวะการว่างงานของคนไทยในเดือนกรกฎาคม 2562 ปรากฏมีผู้ว่างงานมากกว่า 4.36 แสนคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.4 หมื่นคน

และในจำนวนผู้ว่างงานนี้ เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนถึง 2.20 แสนคน และเคยทำงานมาก่อน 2.16 แสนคน ส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการและการค้า ภาคการผลิตและภาคเกษตรกรรม

ตัวเลขของผู้ว่างงานนี้หมายถึงความรับผิดชอบที่ภาครัฐพึงมี ทั้งสวัสดิการที่รัฐต้องดูแลตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงาน กรณีที่แรงงานถูกเลิกจ้าง การสร้างให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเปิดโอกาสในการเข้าถึงงานที่ตรงตามทักษะมากขึ้น

นโยบายของรัฐบาลในการนำพาประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 แม้จะเป็นเรื่องดีที่ทำให้ไทยก้าวขึ้นไปบนเวทีโลกในฐานะใหม่ แต่ต้องไม่ลืมว่าการนำพาปัญญาประดิษฐ์จะทำให้แรงงานคนค่อยๆ หมดความหมายลง และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการว่างงานในระบบมากขึ้น

จริงอยู่ที่ว่า แรงงานไทยเองจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาฝีมือ หาโอกาสเพิ่มทักษะให้แก่ตัวเองมากขึ้น กระนั้นบรรดาจักรกลที่เข้ามาแทนที่นั้นยังจำเป็นที่จะต้องมีแรงงานคนคอยควบคุมในทุกๆ ด้านหรือไม่

ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผ่านของยุคอุตสาหกรรมไทยจากยุคที่ต้องพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก ไปสู่ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัลเท่านั้น ที่จะส่งผลต่ออนาคตของแรงงานไทย แต่การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก การยกเลิกกิจการหรือการลดต้นทุนด้านแรงงานของผู้ประกอบการ เพื่อหวังจะลดต้นทุน ย่อมส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อแรงงานไทยด้วยทั้งสิ้น

นับว่าเป็นปีที่ไทยต้องเผชิญกับความยากลำบากในหลายๆ ด้าน และดูเหมือนความหวังที่จะช่วยให้แรงงานยังสามารถอยู่ในระบบต่อไปได้ อาจจะต้องฝากไว้กับความพยายามของรัฐที่เร่งเร้าให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ที่รัฐไทยใช้เป็นทางออกของปัญหาที่กำลังรุมเร้าอยู่ในขณะนี้.

ที่มาของข่าว: ผู้จัดการออนไลน์
เครื่องจักรกลอัจฉริยะ ลดแรงงานมนุษย์ เพิ่มความปลอดภัยในสายการผลิต
    การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ ...
  04/06/2020

ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ พ.ค.กระเตื้องขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มยังกังวลความไม่แน่นอ
    ธปท. เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เดือนพ.ค.63 พบว่า ดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 34.4 ...
  01/06/2020

ส่งออกชิ้นส่วนรถ 7 แสนล.วูบ คาดปีนี้ติดลบไม่ต่ำกว่า10%
    ส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ลุ้นโตหรือฟุบต่อ หลัง 3 ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่มะกัน ...
  30/05/2020

ก.เกษตรฯยุค 4.0 ลุยเต็มสูบ เตรียมคิกออฟศูนย์ AIC จัดตั้งบิ๊กเดต้า
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดศูนย์ AIC วันที่ 1 มิ.ย.นี้ พร้อมจับมืออาลีบาบา -แกร็บ ...
  27/05/2020


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
SANY เปิดตัวรถขุดขนาดใหญ่พิเศษรุ่นใหม่ล่าสุด - 26/05/2020
SANY ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรงานเหมืองแร่ชั้นนำระดับโลก เปิดตัวรถขุดขนาดใหญ่พิเศษรุ่นใหม่สามรุ่น ได้แก่ รุ่น SY870H ขนาด 78.6 ตัน, รุ่น SY980H ขนาด 95.8 ตัน และรุ่น SY1250H ขนาด 125 ตัน ณ นิคมอุตสาหกรรม Sany Kunshan Industrial Park ประเทศจีน
Zoomlion ผลิตรถเครนบรรทุกพลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของโลก ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเครื่องจักร - 25/05/2020
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ประสบความสำเร็จในการผลิตรถเครนบรรทุก (Truck Crane) พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของโลกในชื่อ "ZTC250N-EV" ที่นิคมอุตสาหกรรมกวนถังในเมืองฉางซา ประเทศจีน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา
บีโอไอผนึกแบงก์รัฐแจงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ บรรเทาผลกระทบโควิด-19 - 20/05/2020
“บีโอไอ” ผนึก 2 ธนาคารรัฐจัดสัมมนาออนไลน์ “ทางออก SMEs ไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19” เพิ่มโอกาสการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
'ดานิลี่ ประเทศไทย'ยืนยันไม่หยุดกิจการ วอนภาครัฐอนุญาตให้ผู้ชำนาญการพิเศษ-ผู้บริหาร กลับเข้าไทย - 19/05/2020
"ดานิลี่ ประเทศไทย" ยืนยันไม่หยุดกิจการ / แต่วิงวอนภาครัฐอนุญาตให้ผู้ชำนาญการพิเศษและผู้บริหาร กลับเข้าไทย เพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจ
เครื่องจักรของ XCMG มีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างระดับโลกหลายโครงการ - 18/05/2020
บริษัท XCMG (SHE: 000425) เปิดเผยว่า XGC88000 ซึ่งเป็นรถเครนตีนตะขาบขนาด 4,000 ตันของบริษัท สร้างสถิติใหม่ระดับโลกหลังประสบความสำเร็จในการทำภารกิจยก EO/EG Washing Tower หนัก 2,000 ตัน ให้กับโครงการ Gulei Refining and Chemical Integration Project ในเมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน
บริษัทผลิตเครื่องจักรยักษ์ใหญ่ในเอเชีย ระส่ำจากพิษโควิด-19 แม้ว่ายอดการผลิตยังมีต่อเนื่อง แต่ผู้บริหารติดค้างอยู่อิตาลีบินกลับไทยเพื่อดำเนินธุรกิจไม่ได้ พนักงานกว่าหนึ่งพันคนอาจตกงาน - 16/05/2020
ผู้บริหารของบริษัทดานิลี่ ติดค้างอยู่ในประเทศอิตาลี ตั้งแต่เดือนมีนาคม ไม่สามารถเดินทางกลับมาพร้อมเที่ยวบินพิเศษที่จัดรับเฉพาะคนไทยได้ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจเกิดปัญหา และพนักงานกว่า 1,000คนกำลังได้รับผลกระทบ
ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อเครื่องจักรการเกษตร รวม 1.5 หมื่นล้าน กำหนดเงื่อนไขคิดดอกเบี้ย MRR-1 เริ่มกู้ได้วันนี้ถึง มี.ค.66 - 15/05/2020
ธ.ก.ส จับมือ จอห์น เดียร์ สร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเครื่องจักรสำหรับการทำการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สะดวก เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต
กรุงไทยแนะเกษตรกรใช้เทคโนโลยี IoT ทดแทนแรงงาน สร้างโอกาสธุรกิจสู่ยุคเกษตร 4.0 - 14/05/2020
เทคโนโลยีเกษตร หรือ Agritech ก้าวหน้าไปมาก สามารถปลดล็อกอุปสรรคต่างๆและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจเกษตรไทย โดยเฉพาะเทคโนโลยี IoT ซึ่งหัวใจหลัก
วว.โชว์โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ - 07/05/2020
วว.โชว์ศักยภาพโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร FISP หนุนพลิกวิกฤตโควิด-19 สร้างโอกาสเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่
ผู้ถือหุ้น UREKA ไฟเขียวเพิ่มทุน 550 ล้านหุ้น รองรับโปรเจคยักษ์ขายน้ำประปาให้ กปภ. - 05/05/2020
ผู้ถือหุ้น UREKA โหวตหนุนแผนเพิ่มทุน 550 ล้านหุ้น ขาย RO ในอัตรา 5:2 ในราคาหุ้นละ 0.80 บาท/หุ้น พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรี 3 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ รองรับแผนลุยโปรเจคยักษ์ขายน้ำประปาให้ กปภ.กินยาว 10 ปี แย้มเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/63 หนุนผลงานเทิร์นอะราวด์ตามแผน
กรอ.เตรียมเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน 56,598 แห่ง 1 ปี เริ่ม มิ.ย.นี้ - 04/05/2020
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
กำไรเหล่ายักษ์ใหญ่อุตสาหกรรม ดิ่งเหวในไตรมาสแรก - 27/04/2020
ผลกำไรบริษัทอุตสาหกรรมดิ่งเหว นำโดยบ.น้ำมันร่วง 187.9% รถยนต์หด 80.2 %
ส.อ.ท.ตั้ง 7 แม่ทัพลุยศึก “โควิด” ฟื้นธุรกิจ ดัน Local Economy - 26/04/2020
ส.อ.ท.จึงตั้งรับสถานการณ์นี้ โดยตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19ภาคอุตสาหกรรรมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 7 ชุด
เทรดวอร์ทุบ-โควิดซ้ำ ฉุดนำเข้าเครื่องจักรวูบ - 25/04/2020
ธุรกิจ Wait and See โควิด ผลพวงลดนำเข้าเครื่องจักรต่อเนื่อง การใช้กำลังผลิตภาพรวม ณ ปัจจุบันยังแค่ 50-60% ยังขยายได้อีกเพียบ สภาอุตฯชี้ดันกำลังผลิตได้ 80% เมื่อไรแห่นำเข้าเอง สั่งจับตาซัพพลายเชนโลกโยกย้ายอีกระลอกใหญ่ กระทบไทย
วว.โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย - 24/04/2020
วว.โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย ภายใต้การดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน
มจธ.ผลิตอุปกรณ์ช่วยโรงงานเพิ่มกำลังผลิตหน้ากากอนามัย - 22/04/2020
มจธ. ผลิตอุปกรณ์และปรับปรุงกระบวนการ เพิ่มกำลังผลิตหน้ากากอนามัยช่วยโรงงาน ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิต 30%
สยามคูโบต้า ประกาศเดินเคียงข้างคนไทย พร้อมช่วยเหลือ 3 แนวทาง รวมทั้งพักชำระค่างวด - 21/04/2020
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศเดินเคียงข้างคนไทย เผยแผนช่วยเหลือเยียวยาภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ในโครงการ KUBOTA On Your Side แก่ผู้ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ประชาชนและลูกค้าของคูโบต้า
อุตฯชงครม.หั่นค่าธรรมเนียมเครื่องจักร เม.ย.นี้ - 20/04/2020
กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)โดยเป็นการงดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
ม.เกษตรฯ คิดค้นพัฒนาหุ่นยนต์อารักขาพืช 24 ชม. ลดใช้สารเคมีได้สำเร็จ - 17/04/2020
หุ่นยนต์สำหรับงานอารักขาพืชขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อมาทำหน้าที่แทนคนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และประสบผลสำเร็จในการนำไปใช้จริงจากเกษตรกร
หุ่นยนต์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค COVID-19 เร็วกว่าคน 2 เท่า ผลงาน ม.เกษตรศาสตร์ - 15/04/2020
คณะวิศวฯ มก. ออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค COVID-19 เร็วกว่าคน 2 เท่า ใช้รีโมทควบคุมระยะไกลดูภาพจากมือถือ หมุนกลับตัวรัศมี 50-60 ซม. เหมาะพื้นที่สาธารณะใน-นอกอาคาร
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 79 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1565 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.