ผู้ประกอบการ
อนาคตแรงงานไทย บนยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน
  30/10/2019
 
สาเหตุการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ คงไม่ใช่สาเหตุความไม่แน่นอนในอนาคตของแรงงานไทยเท่านั้น เมื่อยังมีอีกหลายปัจจัยที่อาจสร้างผลกระทบต่อเหล่ามดงานไทยได้

ทั้งภาคการผลิตของไทยที่กำลังเริ่มมีการปรับเปลี่ยน และหยิบจับเอาเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้มากขึ้น การลดจำนวนลงของโรงงานอุตสาหกรรม และนโยบายของภาครัฐที่ต้องการนำไทยให้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเหมือนเป็นการบังคับให้แรงงานต้องรู้จักปรับตัว เพื่อให้พร้อมรับกับกระแสของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ ถ้าไม่อยากถูกทิ้งให้ล้าหลัง

ทว่า คำถามคือ แรงงานไทยในปัจจุบันพร้อมแล้วหรือยังที่จะปรับตัวเพื่อ move on หรือสุดท้ายแล้วคือ move on เป็นวงกลม และกลับมาที่ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลหาทางแก้ไข เยียวยาในทุกๆ เรื่องไป

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานระบุว่า ตลาดแรงงานของไทยมีจำนวนเฉลี่ยราว 37.6 ล้านคน หรือ 56.5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทย (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) และแรงงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคเอกชนประมาณ 21-22 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวเป็นแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน และประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 รวมกัน 4.242 ล้านคน ที่เหลือเป็นแรงงานอิสระและแรงงานนอกระบบ และมีอัตราการว่างงานเฉลี่ยอยู่ที่ 1.0 เปอร์เซ็นต์ อัตราการว่างงานต่ำอยู่ที่ 4 ของโลก

แม้เปอร์เซ็นต์อัตราการว่างงานจะอยู่ในระดับต่ำมากในปัจจุบัน ทว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจสร้างความกังวลให้แก่แรงงานไม่น้อย ข้อมูลจากปี 2561 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า จำนวนโรงงานมีทั้งสิ้น 140,535 โรงงาน และมีแรงงานประมาณ 4.041 ล้านคน ขณะที่ 5 ปีที่ผ่านมาจำนวนโรงงานและจำนวนแรงงานมีแนวโน้มลดลง

นอกจากนี้มีเพียงภาคเกษตรภาคเดียวที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3.8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ภาคอื่นตัวเลขผู้มีงานทำลดลง เช่น ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ลดลง 6.2 เปอร์เซ็นต์ ภาคการค้าส่งค้าปลีกลดลง 4.35 เปอร์เซ็นต์

และที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีคือข้อมูลที่บอกว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือนมิถุนายน 2562 ลดลง 14 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้การจัดตั้งธุรกิจใหม่ลดลงน่าจะมาจากสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและปัญหาด้านการส่งออก

ขณะที่ความเห็นของ ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ มองว่าปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยนั้นมีด้วยกัน 4 ปัจจัย คือ 1. การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่มีการนำเอาปัญญาประดิษฐ์เข้ามาสู่ระบบการผลิตมากขึ้น นั่นทำให้การจ้างแรงงานคนลดลงในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ แผงวงจร ฮาร์ดไดรฟ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เห็นได้จากหลายโรงงานเริ่มมีโครงการเกษียณก่อนเวลาหรือให้ลาออกด้วยความสมัครใจ ซึ่งโครงการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น

2. นโยบายของภาครัฐที่ต้องการนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีและออโตเมชั่น ขณะที่เงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้น 60 เปอร์เซ็นต์เป็นการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และยังเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อีกทั้งเงื่อนไขการลงทุนที่ไทยเสนอให้ ไม่ได้ผูกติดกับการจ้างงานเหมือนเช่นในอดีต และการลงทุนใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีชั้นสูงนั้น ทำให้มีแนวโน้มการจ้างแรงงานคนน้อยลง

3. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนับตั้งแต่ปี 2557 โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ขณะที่จีนซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดในรอบ 30 ปี แน่นอนว่ายังรวมไปถึงสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานของโลก ซึ่งไทยพึ่งพาเศรษฐกิจโลกในสัดส่วนที่สูง

4. สถานการณ์การว่างงานของไทยอยู่ในอัตราที่ต่ำเป็นอันดับ 7 จาก 181 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูลจาก World Bank 2017) ขณะที่ไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากด้านการว่างงานน้อยที่สุดในโลก ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีปัจจัยเรื่องการเข้ามาของเทคโนโลยีล้ำสมัย หรือผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ตลาดแรงงานยังมีภูมิคุ้มกันและสามารถรับมือได้ดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีการว่างงานอยู่ในระดับเฉลี่ย 3.4 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ไทยมีอัตราการว่างงานในไตรมาส 2 ของปีนี้อยู่ที่ 1.1 เปอร์เซ็นต์

แม้ข้อมูลจากธนาคารโลกเมื่อปี 2017 จะบอกว่าไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากด้านการว่างงานน้อยที่สุดในโลก ทว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยสถิติภาวะการว่างงานของคนไทยในเดือนกรกฎาคม 2562 ปรากฏมีผู้ว่างงานมากกว่า 4.36 แสนคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.4 หมื่นคน

และในจำนวนผู้ว่างงานนี้ เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนถึง 2.20 แสนคน และเคยทำงานมาก่อน 2.16 แสนคน ส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการและการค้า ภาคการผลิตและภาคเกษตรกรรม

ตัวเลขของผู้ว่างงานนี้หมายถึงความรับผิดชอบที่ภาครัฐพึงมี ทั้งสวัสดิการที่รัฐต้องดูแลตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงาน กรณีที่แรงงานถูกเลิกจ้าง การสร้างให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเปิดโอกาสในการเข้าถึงงานที่ตรงตามทักษะมากขึ้น

นโยบายของรัฐบาลในการนำพาประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 แม้จะเป็นเรื่องดีที่ทำให้ไทยก้าวขึ้นไปบนเวทีโลกในฐานะใหม่ แต่ต้องไม่ลืมว่าการนำพาปัญญาประดิษฐ์จะทำให้แรงงานคนค่อยๆ หมดความหมายลง และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการว่างงานในระบบมากขึ้น

จริงอยู่ที่ว่า แรงงานไทยเองจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาฝีมือ หาโอกาสเพิ่มทักษะให้แก่ตัวเองมากขึ้น กระนั้นบรรดาจักรกลที่เข้ามาแทนที่นั้นยังจำเป็นที่จะต้องมีแรงงานคนคอยควบคุมในทุกๆ ด้านหรือไม่

ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผ่านของยุคอุตสาหกรรมไทยจากยุคที่ต้องพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก ไปสู่ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัลเท่านั้น ที่จะส่งผลต่ออนาคตของแรงงานไทย แต่การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก การยกเลิกกิจการหรือการลดต้นทุนด้านแรงงานของผู้ประกอบการ เพื่อหวังจะลดต้นทุน ย่อมส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อแรงงานไทยด้วยทั้งสิ้น

นับว่าเป็นปีที่ไทยต้องเผชิญกับความยากลำบากในหลายๆ ด้าน และดูเหมือนความหวังที่จะช่วยให้แรงงานยังสามารถอยู่ในระบบต่อไปได้ อาจจะต้องฝากไว้กับความพยายามของรัฐที่เร่งเร้าให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ที่รัฐไทยใช้เป็นทางออกของปัญหาที่กำลังรุมเร้าอยู่ในขณะนี้.

ที่มาของข่าว: ผู้จัดการออนไลน์
ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรลดลง 2.9% ในเดือน ก.ย.
    ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานซึ่งไม่รวมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภค ปรับตัวลง ...
  11/11/2019

ไต้หวัน – ไทย ลงนาม MOU ยกระดับ4อุตสาหกรรมไทย พร้อมร่วมผลักดันสมาร์ทซิตี้-จับมือSIPA นำจัดอีเวนท์แสดงเทคโนโลยีจากไต้หวัน
    ไทย – ไต้หวัน ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่ดิจิทัล ล่าสุดลงนาม MOU 7 ข้อ พัฒนา 4 อุตสาหกรรม ทั้งด้าน ...
  06/11/2019

ไทยคมผนึกปตท.สผ.ต่อยอดเทคโนโลยี ยกระดับเกษตรกรรมไทย
    ไทยคม ร่วมมือ ปตท.สผ. ส่งบริษัทในเครือ พัฒนานวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร ต่อยอดเทคโนโลยี ...
  05/11/2019

เกาหลีใต้เผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลงในเดือนก.ย.
    การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ปรับตัวลงในเดือน ก.ย. ...
  31/10/2019


ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ย.ทรุดหนักสุดในรอบ 4 เดือน - 25/10/2019
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ ดิ่งลง 1.1% ในเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค.
“ยันม่าร์” เครื่องจักรกลเกษตรแถวหน้าจากญี่ปุ่น มองอนาคตอีก 100 ปีข้างหน้า พัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ อย่างไม่หยุดยั้ง - 24/10/2019
ยันม่าร์นำสื่อมวลชนไทยมาเยี่ยมชมธุรกิจในญี่ปุ่น บริษัทฯ ได้นำชมอาคาร Flying-Y ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของยันม่าร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมเมื่อเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2455 ตัวอาคารสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีล่าสุดจากธุรกิจต่างๆ ของยันม่าร์ นับเป็นอาคารที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
"แคทเธอร์ พิลลาร์"เผยกำไร,รายได้ต่ำกว่าคาดในไตรมาส 3 - 23/10/2019
แคทเธอร์ พิลลาร์ เผยตัวเลขกำไรและรายได้ในไตรมาส 3 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
เอสเอ็มอีสบช่อง‘เงินบาท’แข็งค่านำเข้าเครื่องจักร - 21/10/2019
สอท.ยอมรับเอสเอ็มอีใช้จังหวะในช่วงที่เงินบาทแข็งค่านำเข้าเครื่องจักรและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุน โดยหันมาใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น
TIF FOOD PACK ASIA2019 @ CHIANGMAI ครอบคลุมภาคเหนือทั้งหมด - 17/10/2019
งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรอาหาร-เครื่องดื่ม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสินค้าอุตสาหกรรม ครอบคลุมภาคเหนือทั้งหมด จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
XCMG เดินหน้าสู่ความสำเร็จในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวเครื่องจักรงานเหมืองรุ่นใหม่ พร้อมจัดการแข่งขันควบคุมเครื่องจักรในอินโดนีเซีย - 16/10/2019
XCMG นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องจักรงานเหมืองรุ่นใหม่ในงาน Mining Indonesia 2019 มหกรรมจำหน่ายอุปกรณ์และเทคโนโลยีการทำเหมืองระดับพรีเมียมของเอเชีย
ก.แรงงาน เปิดสถาบัน MARA พัฒนากำลังคนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ รับการลงทุนในพื้นที่ EEC - 11/10/2019
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สร้างแรงงานฝีมือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรลดลง 2.4% ในเดือน ส.ค. - 10/10/2019
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานซึ่งไม่รวมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภค ลดลง 2.4% ในเดือน ส.ค. สู่ระดับ 8.753 แสนล้านเยน (ประมาณ 8.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
สยามคูโบต้า หนนุนโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมการเกษตรระดับนานาชาติ - 08/10/2019
ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตร สยามคูโบต้าร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA บริษัท เนสท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยื..
โชว์นวัตกรรมสตรีทฟู้ดสู่อินเตอร์ "หมูปิ้งไร้ควัน-รถเข็นผลไม้ไฮโซ" - 04/10/2019
สจล. จี้รัฐหนุน “สตรีทฟู้ดไทย” อวดโฉม นวัตกรรม “รถผลไม้-หมูปิ้งสุดคลีน หุ่นยนต์ขายหมูปิ้ง” เชื่อดันสตรีทฟู้ดไทยโกอินเตอร์ พร้อมชูโมเดลต้นแบบ “สตรีทฟู้ดชุมพร” มาตรฐานใหม่อาหารริมทางอร่อย-ถูกสุขลักษณะ
ไทยผนึกญี่ปุ่นเปิดฉาก MRA 2019 ดึงบิ๊กอุตฯ บิ๊กก่อสร้างโชว์ 200 เทคโนโลยีสุดล้ำ หวังกระตุ้นผลิตภาพไทยสู่ยุคไอโอที - 03/10/2019
อุตฯ – คมนาคม ชี้ไทยต้องเพิ่มความต่อเนื่อง การจัดการความเสี่ยง และยกระดับการซ่อมบำรุง พร้อมคาด MRA 2019 ชี้ทางอุตฯ เครื่องจักรรับอานิสงส์โต!!
งาน “China Machinery & Intelligent Manufacturing Brand Show (Thailand) และ Smart Manufacturing Exhibition (Thailand) and Metal + Metallurgy (Thailand)” - 02/10/2019
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของจีน ในงาน “China Machinery & Intelligent Manufacturing Brand Show (Thailand) และ Smart Manufacturing Exhibition (Thailand) and Metal +Metallurgy(Thailand)”
Zoomlion ฉลองครบรอบ 27 ปี ผลักดันการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงด้วยการผลิตอัจฉริยะ - 01/10/2019
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำของจีน ฉลองครบรอบ 27 ปีเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ด้วยการเติบโตเป็นประวัติการณ์และความสำเร็จระดับผู้นำในอุตสาหกรรม
SAT ส่งบ.ย่อย เข้าถือหุ้น 50.99% ใน"นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง"มูลค่าลงทุนราว 70 ลบ. - 30/09/2019
บางกอกสปริงอินดัสเตรียล(BSK) เข้าลงทุนในบริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง (NKE) ซึ่งประกอบกิจการออกแบบเชิงวิศวกรรม การทำงานร่วมกันของเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมการทำงาน รวมถึงติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ
สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ส.ค. - 27/09/2019
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนส.ค. หลังจากพุ่งขึ้น 2.0% ในเดือน ก.ค.
มหกรรมการเกษตรเถาหยวน 2019 เตรียมจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไต้หวันสู่สายตาทั่วโลก - 25/09/2019
มหกรรมการเกษตรเถาหยวน 2019 (Taoyuan Agriculture Expo 2019) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 27 ตุลาคม ในโอกาสนี้ เพื่อนำเสนอเครื่องจักรกลการเกษตรของไต้หวันสู่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศ
ออมสินอัดสินเชื่อเอสเอ็มอีสตาร์ทอัพ5หมื่นล้าน - 24/09/2019
ธนาคารออมสินจัดติวเข้มเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ พร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขผ่อนปรน รับมือเศรษฐกิจดิจิทัล
กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร - 23/09/2019
กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
สนพ.มุกดาหาร ร่วมงาน MIF2019 Mukdahan EWEC Industrial Fair 2019 - 20/09/2019
MIF2019 Mukdahan EWEC Industrial Fair 2019 งานแสดงสินค้าและบริการ ด้านอุตสาหกรรมครั้งแรกของจังหวัดมุกดาหาร การสาธิตเทคนิคเครื่องจักรกลเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำการเกษตร
จีน จัดงานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ ก้าวตามยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ สร้างโอกาสความร่วมมือเครื่องจักรไทย-จีน - 19/09/2019
"China Machinery & Intelligent Manufacturing Brand Show (Thailand) และ Smart Manufacturing Exhibition (Thailand) and Metal +Metallurgy(Thailand)"
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 74 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1465 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.