ผู้ประกอบการ
ผลสำรวจชี้ชัดอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารแปรรูปไทยต้องการยกระดับเทคโนโลยี SME Development Bank ประกาศสร้างถนนสายดิจิทัลพาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
  26/11/2018
 
??œ????????????????ˆ??Š?????‰??Š?????????????????????????????????????????????????-???????????????????›???????????›??„???????????‰?????‡???????????????????????????š????????„??‚??™??‚????????? SME Development Bank ??›??????????????????????‰?????‡?????™??™?????????????????ˆ??????????????ž???????????ˆ????????„??„?????????????™?????Œ 4.0

ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจแนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทย ชี้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ และต้องการยกระดับด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร สารสนเทศ เชื่อช่วยลดต้นทุน สร้างมาตรฐาน เติบโต และขยายตลาดโกอินเตอร์ ด้าน SME Development Bank ประกาศสร้างถนนสายดิจิทัล เสิร์ฟความรู้คู่ทุน พาเอสเอ็มอีเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงผลการสำรวจ "แนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยในยุคดิจิทัล" จากกลุ่มตัวอย่าง 1,219 ตัวอย่าง แบ่งเป็นอุตสาหกรรมมิใช่อาหาร 22.49% และอุตสาหกรรมอาหาร 77.51% ว่า ตลาดส่วนใหญ่ ขายในประเทศ 95.72% ขายในประเทศคู่ต่างประเทศ 4.12% และตลาดเฉพาะต่างประเทศ 0.16% โดยผู้ประกอบการมีการขายออนไลน์ด้วย (E-Commerce) ถึง 65.7% ส่วนไม่มีการขายออนไลน์ 34.3%

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สามารถยกระดับธุรกิจเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นสูงสำเร็จแล้ว มีเพียง 2.87% เท่านั้น ส่วนที่ทำธุรกิจในยุค 3.0 คือ ใช้เครื่องจักรหนักมากขึ้น 1.97% ขณะที่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังทำธุรกิจแบบยุค 2.0 อาศัยแรงงานร่วมกับเครื่องจักรขนาดเล็ก สูงถึง 72.33% และทำธุรกิจ แบบยุค 1.0 โดยใช้แรงงานเป็นหลัก 22.82% ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 23.40% ส่วนธุรกิจขนาดกลาง เหลือการทำธุรกิจแบบยุค 1.0 เพียง 2.38%
เมื่อถามถึงความสำคัญของเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูงถึง 42.28% บอกว่า สำคัญมาก ส่วนที่บอกว่าไม่สำคัญเลย มีเพียง 3.28% บ่งบอกว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการมีความตื่นตัว และต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับธุรกิจ ส่วนการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วในปัจจุบัน อยู่ระดับปานกลาง 50.73% ซึ่งเหตุผลที่ใช้เทคโนโลยี เช่น สะดวกและรวดเร็ว 19.67% ควบคุมการผลิตได้ง่าย 18.41% และผลผลิตมีมาตรฐาน 14.19 เป็นต้น ส่วนเหตุผลที่ไม่ใช่เทคโนโลยี เช่น ค่าใช้จ่ายสูง 30.49% ไม่มีความจำเป็น 25.46% และเห็นว่าใช้แรงงานคนอย่างเดียวนั้นดีอยู่แล้ว 21.78% เป็นต้น

สำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ทำธุรกิจอยู่ตอนนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 73.12% บอกว่า ด้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศ ดังนั้น 71.92% จึงมีแผนจะลงทุนเทคโนโลยีใหม่เพิ่มในระยะเวลาเร็วๆ นี้ เพราะเชื่อว่า จะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการเจริญเติบโตของธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจมีความทันสมัย ควบคุมการผลิตได้มาตรฐาน ช่วยขยายฐานลูกค้า และบริหารจัดการได้ดี เป็นต้น ซึ่งแหล่งเงินทุนที่จะใช้ กลุ่มตัวอย่าง 68.61% บอกว่า ใช้วิธีกู้ยืมจากแหล่งต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์/รัฐบาล ญาติพี่น้อง เป็นต้น นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 47.35% บอกว่า เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อธุรกิจมาก

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เผยถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง 53.82% ซึ่งส่วนใหญ่ถึง 43.73% เชื่อว่าในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความสำคัญมาก

ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินธุรกิจ คือ 1.จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า 2.ให้ความรู้/จัดอบรม ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการ 3.ช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 4.ส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆ

ส่วนปัญหาและอุปสรรคใหญ่ในการประกอบธุรกิจ ด้านการผลิต คือ ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ด้านแรงงาน คือ ค่าจ้างแรงงานสูง ด้านการตลาด คือ ระบบโลจิสติกส์ ด้านการเงิน คือ ขาดสภาพคล่อง ด้านความรู้และเทคโนโลยี/นวัตกรรม คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และด้านนโยบาย/มาตรการภาครัฐ คือ มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ (การเข้าถึงสินเชื่อ)

สำหรับความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนนโยบายและมาตรการนั้น ได้แก่ 1.ด้านเงินลงทุน 38.25% 2.ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม 27.04% 3.ด้านมาตรการภาษี 18.94% 4.ด้านการจัดอบรมความรู้ 10.60% 5.ด้านวิจัยและพัฒนา 3.06% และ 6.ด้านกฎข้อบังคับต่างๆ 2.11%

ขณะที่สิ่งที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ได้แก่ จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายกระจายสินค้า การลดต้นทุนในการผลิต สร้างนวัตกรรมให้กับสินค้า การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการ และความรู้/ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น ส่วนข้อเสนอที่ต้องการได้รับจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ได้แก่ ต้องการให้ปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ มีขั้นตอนในการขอสินเชื่อที่สะดวกและง่ายขึ้น และส่งเสริมเงินทุนในการส่งออกและกระจายสินค้า

ด้านนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) กล่าวถึงผลสำรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า ปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ให้ความสำคัญและสนใจที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งเครื่องจักร นวัตกรรม ตลอดจน เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยยกระดับธุรกิจ เพราะเชื่อมั่นว่าจะสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจได้อย่างสูงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านลดต้นทุน ควบคุมการผลิตได้มาตรฐาน ช่วยขยายตลาดไปสู่สากล เป็นต้น

จากความต้องการดังกล่าว ธพว. จึงวางยุทธศาสตร์การทำงานมุ่งส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านการให้บริการเงินทุนคู่ความรู้ ได้แก่ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1%ต่อปี เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปลงทุนเครื่องจักร เทคโนโลยี ซึ่งสามารถยื่นกู้ง่ายๆ ผ่านแพลตฟอร์ม 'SME D Bank' ตลอด 24x7 หมายถึง 24 ชั่วโมง 7 วัน ทำงานควบคู่กับหน่วยบริการเคลื่อนที่ "รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEsไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น" ซึ่งพนักงานธนาคาร ยึดรหัส 8-8-7 คือ ให้บริการตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม (8:00-20:00น.) ตลอด 7 วัน ช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย สะดวก ทุกเวลา และทุกสถานที่ รวมถึง ในแพลตฟอร์ม 'SME D Bank' รวบรวมเครื่องมือเสริมแกร่งธุรกิจ (Tools Box) มากกว่า 150 รายการ และคลังข้อมูลความรู้ (e-Library) มากกว่า 1,000 ประโยชน์ ช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยียุคใหม่ได้ด้วยตัวเอง

อีกทั้ง จัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ เติมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเนื่อง เช่น โครงการ "ปักหมุด ธุรกิจติดดาว by SME D Bank" พาผู้ประกอบการชุมชน 70,000 ราย มีตัวตนบนโลกการค้าออนไลน์ จัดสัมมนาให้ความรู้การทำตลาดออนไลน์ต่อเนื่อง พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปให้เก็บรักษาได้ยาวนานเหมาะขายออนไลน์ เช่น สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการไก่ย่างเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ซื้อเครื่องบรรจุสุญญากาศ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ให้บริหารตลาดออนไลน์ อย่าง Shopee และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ให้ความรู้และพาขยายตลาดต่างแดน เช่น จีน ฮ่องกง และอินเดีย เป็นต้น รวมถึง แนะนำสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปไทยผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งมียอดพบเห็น (Reach) จากทั่วโลกมากกว่า 1.2 ล้าน Reach ต่อเดือน เป็นต้น

"ยุทธศาสตร์การทำงานของ ธพว. เปรียบเหมือนการสร้างถนนสายดิจิทัลสำหรับเอสเอ็มอีไทย ซึ่งถนนเส้นนี้จะมีปัจจัยแวดล้อมพร้อมทุกด้านที่จะพาเอสเอ็มอีไทยเข้าสู่การยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยให้ธุรกิจเข้มแข็ง เติบโต อยู่รอด และยั่งยืนได้ในโลกการค้ายุคปัจจุบันและอนาคต" นายมงคล กล่าว

นอกจากนั้น ธพว. จะนำข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ รวมถึง ขั้นตอนการให้บริการ เพื่อตอบความต้องการผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ได้อย่างดีที่สุด

ที่มาของข่าว: อาร์ วาย ที ไนน์
จากสงครามการค้าสู่สงครามเย็น วิกฤติโลกครั้งใหม่ที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญ
    แม้จะไม่ใช่เรื่อง “เซอร์ไพรส์” สุดๆ แต่เมื่อเกิดขึ้นจริง ก็ยังอดที่จะสร้างความตื่นตระหนก ...
  22/05/2019

สงครามการค้าสหรัฐฯ VS จีน ป่วนเศรษฐกิจโลก นักธุรกิจไทยตั้งสติวางแผนรับมือ!
    ชี้ "ทรัมป์" เล่นงาน "หัวเว่ย" สุดท้ายหอกคืนสนองอเมริกา
  21/05/2019

ผู้ว่าฯ ธปท. เล็งปรับเป้า GDP มิ.ย.62 หลังแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอ
    ธปท. จะพิจารณาปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากปัจจุบันที่คาดจะเติบโตร้อยละ 3.8 ...
  17/05/2019

“พาณิชย์”รับต้องปรับเป้าส่งออกหลังจากพิษสงครามการค้าป่วน
    สหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนรอบใหม่เป็น 25% และจีนประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ...
  16/05/2019


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
“สมคิด”รับศก.วูบพิษสงครามการค้า-รอตั้งรัฐบาลเร็วแก้ปม-ถกทูตพาณิชย์รับมือ จ่อเป้าส่งออกเหลือต่ำกว่า 3% เท่าเอกชน - 15/05/2019
“สมคิด”ชี้ชัดเศรษฐกิจไทยชะลอตัวรับผลกระทบสงครามการค้าจีน-มะกัน ผสมโรงการเมืองไทยไม่นิ่ง แต่เศรษฐกิจไทยพื้นฐานดีช่วยรับผลกระทบได้ระยะหนึ่ง ย้ำตั้งรัฐบาลเร็วแก้ปัญหาได้เร็ว พร้อมหารือทูตพาณิชย์ 30-31 พ.ค.
ครม.ถกมาตรการภาษีส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่EEC - 14/05/2019
ครม.พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร เกี่ยวกับมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
“สงครามการค้า” ช็อกโลก สหรัฐตีรวนหวั่นฉุด GDP - 13/05/2019
สงครามการค้าปะทุ สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 5.7 พันรายการ จาก 10% เป็น 25% มีผลทันที นักวิชาการชี้ช็อกโลก ทำจีพีดีไทยเสี่ยงโตต่ำกว่า 3.5% พาณิชย์หวั่นซ้ำเติมเศรษฐกิจโลก
ออเดอร์ลดฉุดความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการลุ้น3เดือนหน้าศก.ฟื้นตัว - 08/05/2019
ธปท. รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (REPORT ON BUSINESS SENTIMENT INDEX) ดัชนีฯ ปรับลดลงจากเดือนก่อนมาสู่ระดับ 49.2 จากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคการผลิตที่มีความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อที่ลดลงโดยเฉพาะคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศ
พาณิชย์ ผุดมาตรการรับมือสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ทำส่งออกไทยวูบ - 07/05/2019
พาณิชย์ ประเมินสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ทำส่งออกไทยวูบ หลังห่วงโซ่การผลิตให้จีนทรุด ชี้แนวโน้มสหรัฐฯ นำเข้าสินค้าไทยแทนจีนเพิ่ม เร่งทำแผนส่งเสริมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมเร่งปิดเจรจาอาร์เซพ ในปีนี้...
EXIM BANK อัดฉีดเอสเอ็มอี ปล่อยกู้ครบวงจรหนุนส่งออกไปCLMV - 03/05/2019
EXIM BANK เผยการส่งออกของไทยปี 2562 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้อาจจะชะลอลงจากปีก่อนซึ่งมีมูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัว 6.7% ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ
“พาณิชย์”นัดเอกชนถกเป้าส่งออกหลังประเมินโต 8% ทำได้ยาก - 02/05/2019
“พาณิชย์” หารือร่วมกับภาคเอกชน ทั้งภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อประเมินแนวโน้มการส่งออก
เศรษฐกิจโลกชะลอ ฉุด ดัชนีอุตสาหกรรมเดือน มี.ค.วูบ - 30/04/2019
ดัชนี MPI เดือน มี.ค. ลดลง 2.54% จากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและอากาศที่ร้อนจัดที่ส่งผลให้สินค้าเกษตรมีผลผลิตลดลง แนะจับตา มองตลาดส่งออกกลุ่ม CLMV ที่ขยายตัวต่อเนื่อง
คลังย้ำเสีย2หมื่นล้านคุ้มค่ากระตุ้นเศรษฐกิจ - 30/04/2019
มาตรการพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 2562 รวม 4 มาตรการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะใช้งบประมาณที่ 1.32 หมื่นล้านบาท และ 6 มาตรการภาษี ประมาณการสูญเสียรายได้ที่ 7 พันกว่าล้านบาท รวมแล้วคาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท
ปี 61 ขาดทุน 1.54 แสนล้านบาท ธปท.แจงผลจากบาทแข็ง - 26/04/2019
ธปท.แจงงบการเงินปี 61 ขาดทุน 1.54 แสนล้านบาท ผลจากค่าบาทแข็ง และการเข้าไปดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้สิ้นปีนี้ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 8.8 แสนล้านบาท ส่วนทุนของ ธปท.ติดลบ 1.17 ล้านล้านบาท
ตั้งรัฐบาลช้าลงทุนสะดุด เวิลด์แบงก์ลดจีดีพีไทยโต 3.8%-แนะอัดเม็ดเงินขับเคลื่อน - 25/04/2019
ธนาคารโลกปรับลดจีดีพีไทยเหลือโตร้อยละ 3.8พิษส่งออก-ท่องเที่ยวลดลง ยังเติบโตในระดับน่าพอใจ แม้ชะลอจากปี 61 แนะอัดเม็ดเงินขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯมี.ค.ขยับต่อเนื่อง3ด.รับกังวลขึ้นค่าแรงเบรกศก.โต ดึงเชื่อมั่นลงทุนต้องมีรัฐบาลเร็ว - 24/04/2019
ดัชนีเชื่อมั่นเดือน มี.ค.62 ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เกิดจากแรงหนุนในประเทศ ยานยนต์-ก่อสร้าง-สิ่งพิมพ์-อาหารยอดขายพุ่ง หวังเร่งจัดตั้งรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นลงทุน-อัดเม็ดเงินกระตุ้น ห่วงขึ้นค่าแรงเบรกเศรษฐกิจโตช้า-สงครามการค้าโลกที่ยังไร้ทางออก-น้ำมันขึ้นไม่หยุด
“คลัง” ตั้งทีมศึกษามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจละเอียดยิบ ก่อนชงครม. - 23/04/2019
แนวทางการสนับสนุนจะเป็นมาตรการปรับลดภาษี ซึ่งลักษณะคล้ายกับมาตรการที่ได้เคยทำมาในช่วงก่อนหน้านี้ เพื่อต้องการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังชะลอตัวให้กับมาคึกคักยิ่งขึ้น
"อีอีซี"โอกาสของเอสเอ็มอีไทย - 22/04/2019
อีอีซีกลายมาเป็นภาพรวมการลงทุนขนาดใหญ่ ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0 และยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ
ธพว.ปลื้มยอดปล่อยสินเชื่อรายย่อย ไตรมาสแรกปี 62 เข้าเป้าหมื่นล้าน - 19/04/2019
ธพว.พอใจยอดปล่อยสินเชื่อไตรมาสแรกเข้าเป้าหมื่นล้าน ทุ่ม 600 ล้านบาท ยกระดับสู่ดิจิทัลแบงก์กิ้งเพื่อเอสเอ็มอีรายย่อย พร้อมเล็งออกพันธบัตร 2 หมื่นล้านบาทระดมทุนปล่อยกู้...
คำเตือนจากไอเอ็มเอฟ เศรษฐกิจโลก 70% ชะลอตัว - 18/04/2019
ไอเอ็มเอฟจะเผยแพร่รายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลก:คาดหมายว่าจะเกิดภาวะถดถอยขึ้น “ในระยะใกล้นี้” แต่ยืนยันว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกนับตั้งแต่เดือน ม.ค.ปีนี้ ปั่นป่วนขึ้น
ขับเคลื่อนอุตฯสู่อนาคตที่มีศักยภาพ-แก้กม.เอื้อลงทุนรับเศรษฐกิจกลับมาโตก้าวกระโดด - 17/04/2019
สศอ.เผยผลการวิเคราะห์นโยบายพรรคการเมืองหลักพบแทบทุกพรรคให้ความสำคัญด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ ระบุนโยบายส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างอุตสาหกรรมสีเขียว
กกร. ปรับลดตัวเลขส่งออก ปี 62 ลงเหลือ 3.0-5.0% เผย โลกมีความไม่แน่นอนมากขึ้น - 11/04/2019
ส.อ.ท.เผยผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร.ว่า จำเป็นต้องปรับตัวเลขส่งออกที่เติบโตชะลอกว่าที่เคยประเมินไว้ โดยที่ประชุม กกร. ประเมินว่า การส่งออกในปี 2562 อาจขยายตัวประมาณ 3.0-5.0% (จากเดิมคาดไว้ที่ 5.0-7.0%)
เอกชนแห่ระดมทุนผ่านตราสารหนี้ไตรมาสแรกโต24%สูงสุดเป็นประวัติการณ์ - 10/04/2019
ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยไตรมาส 1 ปี 2562 ว่า ตลาดตราสารหนี้ไทยโดยรวมยังคงเติบโตได้ดีมีมูลค่าคงค้างรวม 12.96 ล้านล้านบาท ขยายตัวขึ้น 1.3% จาก 12.79 ล้านล้านบาทเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 81,361 ล้านบาทต่อวันในไตรมาสแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้น 3.21%
อุตฯเพิ่มศักยภาพคนรับมือยุค 4.0ชูนวัตกรรมเฉพาะคนไทยแข่งขัน - 09/04/2019
กสอ.จับมือ เด็นโซ่ ยกระดับเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Lean Automation อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพัฒนา System Integrator
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 87 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1723 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.