ผู้ประกอบการ
ผลสำรวจชี้ชัดอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารแปรรูปไทยต้องการยกระดับเทคโนโลยี SME Development Bank ประกาศสร้างถนนสายดิจิทัลพาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
  26/11/2018
 
??œ????????????????ˆ??Š?????‰??Š?????????????????????????????????????????????????-???????????????????›???????????›??„???????????‰?????‡???????????????????????????š????????„??‚??™??‚????????? SME Development Bank ??›??????????????????????‰?????‡?????™??™?????????????????ˆ??????????????ž???????????ˆ????????„??„?????????????™?????Œ 4.0

ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจแนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทย ชี้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ และต้องการยกระดับด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร สารสนเทศ เชื่อช่วยลดต้นทุน สร้างมาตรฐาน เติบโต และขยายตลาดโกอินเตอร์ ด้าน SME Development Bank ประกาศสร้างถนนสายดิจิทัล เสิร์ฟความรู้คู่ทุน พาเอสเอ็มอีเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงผลการสำรวจ "แนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยในยุคดิจิทัล" จากกลุ่มตัวอย่าง 1,219 ตัวอย่าง แบ่งเป็นอุตสาหกรรมมิใช่อาหาร 22.49% และอุตสาหกรรมอาหาร 77.51% ว่า ตลาดส่วนใหญ่ ขายในประเทศ 95.72% ขายในประเทศคู่ต่างประเทศ 4.12% และตลาดเฉพาะต่างประเทศ 0.16% โดยผู้ประกอบการมีการขายออนไลน์ด้วย (E-Commerce) ถึง 65.7% ส่วนไม่มีการขายออนไลน์ 34.3%

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สามารถยกระดับธุรกิจเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นสูงสำเร็จแล้ว มีเพียง 2.87% เท่านั้น ส่วนที่ทำธุรกิจในยุค 3.0 คือ ใช้เครื่องจักรหนักมากขึ้น 1.97% ขณะที่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังทำธุรกิจแบบยุค 2.0 อาศัยแรงงานร่วมกับเครื่องจักรขนาดเล็ก สูงถึง 72.33% และทำธุรกิจ แบบยุค 1.0 โดยใช้แรงงานเป็นหลัก 22.82% ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 23.40% ส่วนธุรกิจขนาดกลาง เหลือการทำธุรกิจแบบยุค 1.0 เพียง 2.38%
เมื่อถามถึงความสำคัญของเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูงถึง 42.28% บอกว่า สำคัญมาก ส่วนที่บอกว่าไม่สำคัญเลย มีเพียง 3.28% บ่งบอกว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการมีความตื่นตัว และต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับธุรกิจ ส่วนการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วในปัจจุบัน อยู่ระดับปานกลาง 50.73% ซึ่งเหตุผลที่ใช้เทคโนโลยี เช่น สะดวกและรวดเร็ว 19.67% ควบคุมการผลิตได้ง่าย 18.41% และผลผลิตมีมาตรฐาน 14.19 เป็นต้น ส่วนเหตุผลที่ไม่ใช่เทคโนโลยี เช่น ค่าใช้จ่ายสูง 30.49% ไม่มีความจำเป็น 25.46% และเห็นว่าใช้แรงงานคนอย่างเดียวนั้นดีอยู่แล้ว 21.78% เป็นต้น

สำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ทำธุรกิจอยู่ตอนนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 73.12% บอกว่า ด้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศ ดังนั้น 71.92% จึงมีแผนจะลงทุนเทคโนโลยีใหม่เพิ่มในระยะเวลาเร็วๆ นี้ เพราะเชื่อว่า จะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการเจริญเติบโตของธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจมีความทันสมัย ควบคุมการผลิตได้มาตรฐาน ช่วยขยายฐานลูกค้า และบริหารจัดการได้ดี เป็นต้น ซึ่งแหล่งเงินทุนที่จะใช้ กลุ่มตัวอย่าง 68.61% บอกว่า ใช้วิธีกู้ยืมจากแหล่งต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์/รัฐบาล ญาติพี่น้อง เป็นต้น นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 47.35% บอกว่า เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อธุรกิจมาก

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เผยถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง 53.82% ซึ่งส่วนใหญ่ถึง 43.73% เชื่อว่าในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความสำคัญมาก

ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินธุรกิจ คือ 1.จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า 2.ให้ความรู้/จัดอบรม ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการ 3.ช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 4.ส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆ

ส่วนปัญหาและอุปสรรคใหญ่ในการประกอบธุรกิจ ด้านการผลิต คือ ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ด้านแรงงาน คือ ค่าจ้างแรงงานสูง ด้านการตลาด คือ ระบบโลจิสติกส์ ด้านการเงิน คือ ขาดสภาพคล่อง ด้านความรู้และเทคโนโลยี/นวัตกรรม คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และด้านนโยบาย/มาตรการภาครัฐ คือ มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ (การเข้าถึงสินเชื่อ)

สำหรับความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนนโยบายและมาตรการนั้น ได้แก่ 1.ด้านเงินลงทุน 38.25% 2.ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม 27.04% 3.ด้านมาตรการภาษี 18.94% 4.ด้านการจัดอบรมความรู้ 10.60% 5.ด้านวิจัยและพัฒนา 3.06% และ 6.ด้านกฎข้อบังคับต่างๆ 2.11%

ขณะที่สิ่งที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ได้แก่ จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายกระจายสินค้า การลดต้นทุนในการผลิต สร้างนวัตกรรมให้กับสินค้า การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการ และความรู้/ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น ส่วนข้อเสนอที่ต้องการได้รับจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ได้แก่ ต้องการให้ปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ มีขั้นตอนในการขอสินเชื่อที่สะดวกและง่ายขึ้น และส่งเสริมเงินทุนในการส่งออกและกระจายสินค้า

ด้านนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) กล่าวถึงผลสำรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า ปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ให้ความสำคัญและสนใจที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งเครื่องจักร นวัตกรรม ตลอดจน เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยยกระดับธุรกิจ เพราะเชื่อมั่นว่าจะสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจได้อย่างสูงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านลดต้นทุน ควบคุมการผลิตได้มาตรฐาน ช่วยขยายตลาดไปสู่สากล เป็นต้น

จากความต้องการดังกล่าว ธพว. จึงวางยุทธศาสตร์การทำงานมุ่งส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านการให้บริการเงินทุนคู่ความรู้ ได้แก่ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1%ต่อปี เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปลงทุนเครื่องจักร เทคโนโลยี ซึ่งสามารถยื่นกู้ง่ายๆ ผ่านแพลตฟอร์ม 'SME D Bank' ตลอด 24x7 หมายถึง 24 ชั่วโมง 7 วัน ทำงานควบคู่กับหน่วยบริการเคลื่อนที่ "รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEsไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น" ซึ่งพนักงานธนาคาร ยึดรหัส 8-8-7 คือ ให้บริการตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม (8:00-20:00น.) ตลอด 7 วัน ช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย สะดวก ทุกเวลา และทุกสถานที่ รวมถึง ในแพลตฟอร์ม 'SME D Bank' รวบรวมเครื่องมือเสริมแกร่งธุรกิจ (Tools Box) มากกว่า 150 รายการ และคลังข้อมูลความรู้ (e-Library) มากกว่า 1,000 ประโยชน์ ช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยียุคใหม่ได้ด้วยตัวเอง

อีกทั้ง จัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ เติมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเนื่อง เช่น โครงการ "ปักหมุด ธุรกิจติดดาว by SME D Bank" พาผู้ประกอบการชุมชน 70,000 ราย มีตัวตนบนโลกการค้าออนไลน์ จัดสัมมนาให้ความรู้การทำตลาดออนไลน์ต่อเนื่อง พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปให้เก็บรักษาได้ยาวนานเหมาะขายออนไลน์ เช่น สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการไก่ย่างเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ซื้อเครื่องบรรจุสุญญากาศ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ให้บริหารตลาดออนไลน์ อย่าง Shopee และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ให้ความรู้และพาขยายตลาดต่างแดน เช่น จีน ฮ่องกง และอินเดีย เป็นต้น รวมถึง แนะนำสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปไทยผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งมียอดพบเห็น (Reach) จากทั่วโลกมากกว่า 1.2 ล้าน Reach ต่อเดือน เป็นต้น

"ยุทธศาสตร์การทำงานของ ธพว. เปรียบเหมือนการสร้างถนนสายดิจิทัลสำหรับเอสเอ็มอีไทย ซึ่งถนนเส้นนี้จะมีปัจจัยแวดล้อมพร้อมทุกด้านที่จะพาเอสเอ็มอีไทยเข้าสู่การยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยให้ธุรกิจเข้มแข็ง เติบโต อยู่รอด และยั่งยืนได้ในโลกการค้ายุคปัจจุบันและอนาคต" นายมงคล กล่าว

นอกจากนั้น ธพว. จะนำข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ รวมถึง ขั้นตอนการให้บริการ เพื่อตอบความต้องการผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ได้อย่างดีที่สุด

ที่มาของข่าว: อาร์ วาย ที ไนน์
กสอ.ลุยพัฒนาSMEดันยอดขายโต10เท่า
    กสอ.ผนึกกำลัง อีสเม็ด นำร่องพัฒนาเอสเอ็มอี ผ่านกิจกรรมที่ใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือ หนุนยอดขายโต 10 ...
  12/02/2019

ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาส 4 ปี 61 ดีขึ้นต่อเนื่อง
    ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสินเผย ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาส ...
  05/02/2019

ธปท.ชี้เศรษฐกิจเดือนธค.โตต่อ รับปัจจัยการบริโภค การท่องเที่ยวหนุน
    ธปท.เผยภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคม และไตรมาส 4 ปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ...
  04/02/2019

เมทัลเล็กซ์ ประกาศต้อนรับเยอรมนี “Partner Country” ขนทัพเทคโนโลยี โซลูชั่น ร่วมเดินหน้าไทยแลนด์ 4.0
    เมทัลเล็กซ์ ประกาศพันธมิตรกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรกลแห่งเยอรมนี ...
  01/02/2019


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
สศค.คาดการณ์จีดีพีปีนี้โต 4%-ส่งออกขยายตัว 4.5% - 30/01/2019
สศค.ประเมินตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 62 จะอยู่ที่ 4% ลดลงจากปีก่อน 0.1% ขณะที่ส่งออกลดลงจาก 6.7% เหลือ 4.5% พร้อมแนะจับตา 4 ปัจจัยเสี่ยง เดือน ธ.ค.61 ส่งออกหดตัว 1.72% ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปี 38.3 ล้านราย ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
อานิสงส์ยอดขายรถยนต์-น้ำตาลทรายขยายตัว ดันดัชนีอุตฯปี61 พุ่ง 2.8% - 29/01/2019
สศอ.ชี้ อานิสงส์ยอดขายรถยนต์-น้ำตาลทรายขยายตัว ดันดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) ปี 61 พุ่ง 2.8% คาดปี62โต 2-3% หวั่นมาตรฐานรถยนต์ของไทยไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ต่างประเทศ
“คลัง” ฮึดดันจีดีพีปีนี้โตเต็มสูบที่ 4% - 28/01/2019
กระทรวงการคลังจะมีการแถลงประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจปี 2561 และ 2562 โดยเศรษฐกิจปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.1% จากที่ประมาณไว้เดิมก่อนหน้านี้ 4.5%
เอกชนมั่นใจเลือกตั้งชัดเจนหนุนต่างชาติลงทุนไทยยาว การันตีเศรษฐกิจปีนี้แกร่งแม้ส่งออกพลาดเป้า - 25/01/2019
ประธาน ส.อ.ท.เชื่อเลือกตั้งชัดเจน ต่างชาติเข้าลงทุนไทยต่อเนื่อง หลังที่ผ่านมารัฐผลักดันโครงการขนาดใหญ่ พร้อมมั่นใจเศรษฐกิจปีนี้แกร่งแม้ส่งออกพลาดเป้า
ธปท. คล้อยตาม “ไอเอ็มเอฟ”ชี้เศรษฐกิจโลกปีนี้แผ่ว - 24/01/2019
ธปท.ประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะชะลอลงจากปีที่แล้ว โดยเดิมไอเอ็มเอฟคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีนี้ไว้ที่ 3.7% เท่ากับคาดการณ์ปี 2561
ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เดือน ธ.ค.วูบ - 23/01/2019
ดัชนีความเชื่อมั่นฯเดือนธ.ค. ปรับตัวลดลง เหตุกังวลการขึ้นดอกเบี้ยและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ขณะที่อาหาร แฟชั่น ยานยนต์ ยอดขายพุ่ง
ส่งออกไทยปี 61 ไปไม่ถึงเป้า โตเพียง 6.7% - 22/01/2019
การส่งออกของไทยในเดือนธ.ค.2562 มีมูลค่า 19,381.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 1.72% เป็นการส่งออกลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 18,316.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 8.15% และเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบปี 2561 แต่ยังเกินดุลการค้ามูลค่า 1,064.9 ล้านเหรียญสหรัฐ
กสอ.เฟ้น15สตาร์เอสเอ็มอี หนุนระดมทุนตลาดเอ็มเอไอ - 21/01/2019
กสอ.ได้คัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ หรือกลุ่มสตาร์ 15 ราย สร้างความพร้อมเข้าระดมทุน
“คณิศ” ฟุ้งอีอีซีช่วยเศรษฐกิจไทยโต เพิ่มศักยภาพขยายตัว 5-6% สบายๆ - 18/01/2019
เลขาฯ สกพอ. ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเศรษฐกิจไทยกับการลงทุนในอีอีซี ในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 61 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
คลังยังลุ้นจีดีพี 62 โตถึง 4% - 17/01/2019
สศค.เผยในวันที่ 28 ม.ค. 2562 สศค.จะประกาศประมาณการเศรษฐกิจปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวได้ 4% ตามที่ รมว.การคลัง ให้ความเห็นไปก่อนหน้านี้
เยอรมนีเผยเศรษฐกิจขยายตัวต่ำสุดรอบ 5 ปี - 16/01/2019
สำนักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนี เปิดเผยว่า เศรษฐกิจเยอรมนีมีการขยายตัวเพียง 1.5% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี แต่สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากที่มีการขยายตัว 2.2% ในปี 2560
นายกฯ รับข้อเสนอเอกชนพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 4 จังหวัด - 15/01/2019
นายกฯ รับข้อเสนอเอกชนพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 4 จังหวัด เร่งโครงสร้างพื้นฐาน 1.7 หมื่นล้าน พร้อมขยายรันเวย์สนามบินลำปางรับเครื่องบินขนาดใหญ่
“อุตตม”ปลื้มอีอีซีเนื้อหอม" อาลีบาบา"ร่วม WHA พร้อมปักหมุดลงทุน - 14/01/2019
“อุตตม”ปลื้มการลงทุนในอีอีซีจุดติดการลงทุนต่อเนื่องล่าสุด”อาลีบาบา”เตรียมประกาศแผนลงทุนร่วม WHA ในโครงการอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค เร็วๆ นี้ ส่วนโครงการ EFC นักลงทุนไทยเทศแห่สนลงทุน
เอกชนแห่ลงทุนอุตฯหุ่นยนต์ ปี’61วงเงินสะพัดกว่า1.5หมื่นล้าน - 11/01/2019
สศอ.เผยความคืบหน้ายุทธศาสตร์หุ่นยนต์ หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ว่า ปี 2561 มีการลงทุนของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ประมาณ 15,000 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 12,000 ล้านบาท
“สมคิด” สั่งบีโอไอปรับบทบาทลดเหลื่อมล้ำ แนะฟื้นบ้านบีโอไอ-กระจายลงทุนภูมิภาค - 10/01/2019
“สมคิด” มอบบีโอไอปรับบทบาทรับอนาคต ทั้งการลดความเหลื่อมล้ำอัดสิทธิประโยชน์พิเศษกระจายลงทุนสู่ภูมิภาคที่เน้นเกษตรกรรม วิสาหกิจในพื้นที่ ปัดฝุ่นบ้านบีโอไอช่วยคนรายได้น้อย
กกร.คาด ศก.ปี 62 โต 4-4.3% หวังปัจจัยภายในช่วยหนุน - 09/01/2019
“กกร.” คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2562 โต 4-4.3% ส่งออกโต 5-7% เติบโตชะลอตัวจากปี 2561 เหตุปัจจัยภายนอกทั้ง ศก.จีน และสหรัฐฯ ชะลอฉุดส่งออกและท่องเที่ยวไทยอาจได้รับผลกระทบ
"สมคิด"มั่นใจจีดีพี 61 ทะลุ 4% - 08/01/2019
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ปาฐกถาในงาน Next Economic Challenges 2019 ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะสามารเติบโตได้ที่ 4-4.2% เนื่องจากสะท้อนการลงทุนในประเทศที่ทะลุเป้าหมาย
อีอีซีบูมเศรษฐกิจภาคตะวันออก(สถานี...อีอีซี) - 07/01/2019
“ความสำเร็จ” ของ “โครงการลงทุนอีอีซี” ที่สะท้อนได้จากเม็ดเงินลงทุนที่ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีกับอนาคตเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่จะสามารถก้าวไปสู่การเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยตัวขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
สร้างแบรนด์ เพิ่มคุณค่า ส่งเสริมเอสเอ็มอี (อีโคโฟกัส) - 04/01/2019
การร่วมมือกับเอกชนหรือหน่วยงานขนาดใหญ่ มุ่งหวังว่าจะใช้บริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมกับประชารัฐเป็นตัวกลางที่จะขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดนั้นๆ เนื่องจากบริษัทเหล่านั้นซื้อของไม่มีภาษีได้ แต่ขายของมีภาษีได้ ก็จะใช้ข้อได้เปรียบในส่วนนี้เป็นการดำเนินงาน
ซัมมิท แคปปิตอล ตั้งเป้าปี 62 ปล่อยสินเชื่อใหม่โต 6% - 03/01/2019
ซัมมิท แคปปิตอล กางแผนปี 62 ชูกลยุทธ์หลักการทำตลาด 3 ด้าน เล็งทุ่มงบพัฒนาเทคโนโลยีหวังให้บริการที่รวดเร็ว เผยขยายพันธมิตรคู่ค้ารุกสร้างความสัมพันธ์กับดีลเลอร์จำหน่ายรถจักรยานยนต์
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 84 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1670 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.