ผู้ประกอบการ
ผลสำรวจชี้ชัดอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารแปรรูปไทยต้องการยกระดับเทคโนโลยี SME Development Bank ประกาศสร้างถนนสายดิจิทัลพาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
  26/11/2018
 
??œ????????????????ˆ??Š?????‰??Š?????????????????????????????????????????????????-???????????????????›???????????›??„???????????‰?????‡???????????????????????????š????????„??‚??™??‚????????? SME Development Bank ??›??????????????????????‰?????‡?????™??™?????????????????ˆ??????????????ž???????????ˆ????????„??„?????????????™?????Œ 4.0

ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจแนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทย ชี้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ และต้องการยกระดับด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร สารสนเทศ เชื่อช่วยลดต้นทุน สร้างมาตรฐาน เติบโต และขยายตลาดโกอินเตอร์ ด้าน SME Development Bank ประกาศสร้างถนนสายดิจิทัล เสิร์ฟความรู้คู่ทุน พาเอสเอ็มอีเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงผลการสำรวจ "แนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยในยุคดิจิทัล" จากกลุ่มตัวอย่าง 1,219 ตัวอย่าง แบ่งเป็นอุตสาหกรรมมิใช่อาหาร 22.49% และอุตสาหกรรมอาหาร 77.51% ว่า ตลาดส่วนใหญ่ ขายในประเทศ 95.72% ขายในประเทศคู่ต่างประเทศ 4.12% และตลาดเฉพาะต่างประเทศ 0.16% โดยผู้ประกอบการมีการขายออนไลน์ด้วย (E-Commerce) ถึง 65.7% ส่วนไม่มีการขายออนไลน์ 34.3%

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สามารถยกระดับธุรกิจเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นสูงสำเร็จแล้ว มีเพียง 2.87% เท่านั้น ส่วนที่ทำธุรกิจในยุค 3.0 คือ ใช้เครื่องจักรหนักมากขึ้น 1.97% ขณะที่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังทำธุรกิจแบบยุค 2.0 อาศัยแรงงานร่วมกับเครื่องจักรขนาดเล็ก สูงถึง 72.33% และทำธุรกิจ แบบยุค 1.0 โดยใช้แรงงานเป็นหลัก 22.82% ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 23.40% ส่วนธุรกิจขนาดกลาง เหลือการทำธุรกิจแบบยุค 1.0 เพียง 2.38%
เมื่อถามถึงความสำคัญของเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูงถึง 42.28% บอกว่า สำคัญมาก ส่วนที่บอกว่าไม่สำคัญเลย มีเพียง 3.28% บ่งบอกว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการมีความตื่นตัว และต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับธุรกิจ ส่วนการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วในปัจจุบัน อยู่ระดับปานกลาง 50.73% ซึ่งเหตุผลที่ใช้เทคโนโลยี เช่น สะดวกและรวดเร็ว 19.67% ควบคุมการผลิตได้ง่าย 18.41% และผลผลิตมีมาตรฐาน 14.19 เป็นต้น ส่วนเหตุผลที่ไม่ใช่เทคโนโลยี เช่น ค่าใช้จ่ายสูง 30.49% ไม่มีความจำเป็น 25.46% และเห็นว่าใช้แรงงานคนอย่างเดียวนั้นดีอยู่แล้ว 21.78% เป็นต้น

สำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ทำธุรกิจอยู่ตอนนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 73.12% บอกว่า ด้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศ ดังนั้น 71.92% จึงมีแผนจะลงทุนเทคโนโลยีใหม่เพิ่มในระยะเวลาเร็วๆ นี้ เพราะเชื่อว่า จะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการเจริญเติบโตของธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจมีความทันสมัย ควบคุมการผลิตได้มาตรฐาน ช่วยขยายฐานลูกค้า และบริหารจัดการได้ดี เป็นต้น ซึ่งแหล่งเงินทุนที่จะใช้ กลุ่มตัวอย่าง 68.61% บอกว่า ใช้วิธีกู้ยืมจากแหล่งต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์/รัฐบาล ญาติพี่น้อง เป็นต้น นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 47.35% บอกว่า เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อธุรกิจมาก

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เผยถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง 53.82% ซึ่งส่วนใหญ่ถึง 43.73% เชื่อว่าในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความสำคัญมาก

ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินธุรกิจ คือ 1.จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า 2.ให้ความรู้/จัดอบรม ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการ 3.ช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 4.ส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆ

ส่วนปัญหาและอุปสรรคใหญ่ในการประกอบธุรกิจ ด้านการผลิต คือ ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ด้านแรงงาน คือ ค่าจ้างแรงงานสูง ด้านการตลาด คือ ระบบโลจิสติกส์ ด้านการเงิน คือ ขาดสภาพคล่อง ด้านความรู้และเทคโนโลยี/นวัตกรรม คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และด้านนโยบาย/มาตรการภาครัฐ คือ มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ (การเข้าถึงสินเชื่อ)

สำหรับความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนนโยบายและมาตรการนั้น ได้แก่ 1.ด้านเงินลงทุน 38.25% 2.ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม 27.04% 3.ด้านมาตรการภาษี 18.94% 4.ด้านการจัดอบรมความรู้ 10.60% 5.ด้านวิจัยและพัฒนา 3.06% และ 6.ด้านกฎข้อบังคับต่างๆ 2.11%

ขณะที่สิ่งที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ได้แก่ จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายกระจายสินค้า การลดต้นทุนในการผลิต สร้างนวัตกรรมให้กับสินค้า การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการ และความรู้/ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น ส่วนข้อเสนอที่ต้องการได้รับจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ได้แก่ ต้องการให้ปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ มีขั้นตอนในการขอสินเชื่อที่สะดวกและง่ายขึ้น และส่งเสริมเงินทุนในการส่งออกและกระจายสินค้า

ด้านนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) กล่าวถึงผลสำรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า ปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ให้ความสำคัญและสนใจที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งเครื่องจักร นวัตกรรม ตลอดจน เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยยกระดับธุรกิจ เพราะเชื่อมั่นว่าจะสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจได้อย่างสูงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านลดต้นทุน ควบคุมการผลิตได้มาตรฐาน ช่วยขยายตลาดไปสู่สากล เป็นต้น

จากความต้องการดังกล่าว ธพว. จึงวางยุทธศาสตร์การทำงานมุ่งส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผ่านการให้บริการเงินทุนคู่ความรู้ ได้แก่ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1%ต่อปี เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปลงทุนเครื่องจักร เทคโนโลยี ซึ่งสามารถยื่นกู้ง่ายๆ ผ่านแพลตฟอร์ม 'SME D Bank' ตลอด 24x7 หมายถึง 24 ชั่วโมง 7 วัน ทำงานควบคู่กับหน่วยบริการเคลื่อนที่ "รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEsไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น" ซึ่งพนักงานธนาคาร ยึดรหัส 8-8-7 คือ ให้บริการตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม (8:00-20:00น.) ตลอด 7 วัน ช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย สะดวก ทุกเวลา และทุกสถานที่ รวมถึง ในแพลตฟอร์ม 'SME D Bank' รวบรวมเครื่องมือเสริมแกร่งธุรกิจ (Tools Box) มากกว่า 150 รายการ และคลังข้อมูลความรู้ (e-Library) มากกว่า 1,000 ประโยชน์ ช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยียุคใหม่ได้ด้วยตัวเอง

อีกทั้ง จัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ เติมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเนื่อง เช่น โครงการ "ปักหมุด ธุรกิจติดดาว by SME D Bank" พาผู้ประกอบการชุมชน 70,000 ราย มีตัวตนบนโลกการค้าออนไลน์ จัดสัมมนาให้ความรู้การทำตลาดออนไลน์ต่อเนื่อง พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปให้เก็บรักษาได้ยาวนานเหมาะขายออนไลน์ เช่น สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการไก่ย่างเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ซื้อเครื่องบรรจุสุญญากาศ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ให้บริหารตลาดออนไลน์ อย่าง Shopee และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ให้ความรู้และพาขยายตลาดต่างแดน เช่น จีน ฮ่องกง และอินเดีย เป็นต้น รวมถึง แนะนำสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปไทยผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งมียอดพบเห็น (Reach) จากทั่วโลกมากกว่า 1.2 ล้าน Reach ต่อเดือน เป็นต้น

"ยุทธศาสตร์การทำงานของ ธพว. เปรียบเหมือนการสร้างถนนสายดิจิทัลสำหรับเอสเอ็มอีไทย ซึ่งถนนเส้นนี้จะมีปัจจัยแวดล้อมพร้อมทุกด้านที่จะพาเอสเอ็มอีไทยเข้าสู่การยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยให้ธุรกิจเข้มแข็ง เติบโต อยู่รอด และยั่งยืนได้ในโลกการค้ายุคปัจจุบันและอนาคต" นายมงคล กล่าว

นอกจากนั้น ธพว. จะนำข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ รวมถึง ขั้นตอนการให้บริการ เพื่อตอบความต้องการผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ได้อย่างดีที่สุด

ที่มาของข่าว: อาร์ วาย ที ไนน์
เฟ้อเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้น 0.94% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 24
    “พาณิชย์”เผยเงินเฟ้อเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้น 0.94% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 24 ...
  03/12/2018

สศอ.ชี้ MPI ยังโตจากศก.ฟื้นจับตา2เดือนสุดท้ายมีแผ่ว
    สศอ.เผยดัชนีเอ็มพีไอยังโต งวดต.ค. ขยายตัว 4.08% ส่งผล 10 เดือนของปี 61 ขยายตัว 3.04% ...
  28/11/2018

TMBชี้GDPปีหน้าโต3.8% แนะผู้ประกอบการปรับตัวรับ4ปัจจัย
    TMB Analytics ได้ปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2561 เหลือ 4.0% จากเดิมมอง 4.5% ...
  27/11/2018


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
บีโอไอเผยยอดขอส่งเสริม 9 เดิน 3.77 แสนล้านบาท - 20/11/2018
บีโอไอเผยยอดขอส่งเสริม 9 เดือน 3.77 แสนล้านบาท ยอดลงทุนในอีอีซีโต 117% จากปีก่อน ยังมั่นใจทั้งปีทำได้ตามเป้า 7.2 แสนล้านบาท อัดมาตรการจูงใจออกมาเพียบ ดูดยอดคำขอรับส่งเสริมก่อนสิ้นปี
ออมสินปั้นเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ หนุนทุนพัฒนาไอเดียบุกโลกดิจิทัล - 19/11/2018
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการมุ่งมั่นใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาส
อุตฯขับเคลื่อนไทยสู่ Circular Economy - 16/11/2018
กระทรวงอุตสาหกรรม ดึงเครือข่ายผู้ประกอบการ 80 ราย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Circular Economy ตั้งเป้ามูลค่า 250 ลบ./ปี
บีโอไอ จัดทัพขยายตลาดภาคเหนือ - 15/11/2018
บีโอไอ จัดทัพเอสเอ็มอีภาคใต้ ขยายตลาดภาคเหนือ สร้างเครือข่ายธุรกิจ ต่อยอดการผลิต
BOI เอาใจนักธุรกิจต่างชาติ ถือ‘สมาร์ทวีซ่า’ สิทธิพิเศษเพียบ - 12/11/2018
บีโอไอ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทพิเศษให้แก่ชาวต่างชาติ
“ดีป้า”ผุดท่าเรืออัจฉริยะ - 09/11/2018
ดีป้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือสมาร์ทซิตี้อีอีซี ในช่วง 2
จัดทำแผนแม่บทอุตฯยานยนต์ พัฒนาเทคโนโลยีไม่ให้ไทยตกเทรนด์ - 08/11/2018
สศอ.ร่วมกับสถาบันยานยนต์ ทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่(พ.ศ.2562-2566) นำเสนอหน่วยงานรัฐนำไปใช้ประกอบวางแผน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
กรุงไทย จับมือ บสย.หนุนธุรกิจเอสเอ็มอี กับ 5 สินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจ - 07/11/2018
กรุงไทย ผนึก บสย.หนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐและนโยบายรัฐผ่าน 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก...
ดัชนีความเชื่อมั่นเดือนตค.วูบ กังวลศึกการค้า-สินค้าเกษตรไม่ฟื้น - 06/11/2018
หอการค้าไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2561 ว่าปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือน 2 นับตั้งแต่มิถุนายน2561 มาอยู่ที่ระดับ 86.4
รัฐอัดฉีดเงินทุนเอสเอ็มอี จัดผ่านกองทุนฯกว่า1.28หมื่นล้าน - 05/11/2018
ความคืบหน้าการอนุมัติกองทุนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)ตามแนวประชารัฐ วงเงินรวม 18,000 ล้านบาท ว่าปัจจุบันมีการอนุมัติกองทุนไปรวมทั้งหมด 12,872 ล้านบาท ในปัจจุบัน คิดเป็น 66.6%
กทท.แจมเปิดระดมทุนTFFแหลมฉบังเฟส3 - 01/11/2018
กทท.เล็งเปิดระดมทุนทีเอฟเอฟพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 พร้อมสั่งลุยเปิดขายซอง 5 พ.ย.นี้ ก่อนเร่งปิดจ็อบประมูลกลางเดือนธ.ค. เผย บิ๊กทุน 21 บริษัทจาก 8 ประเทศสนใจชิงเค้ก เร่งEHIA-เงินกู้ก่อนลงนามสัญญา
'สมคิด' ดึงเชื่อมั่นนักลงทุน ระบุสัญญาณเลือกตั้งไม่ทำนโยบายสำคัญสะดุด - 31/10/2018
“สมคิด” ดึงเชื่อมั่นนักลงทุน ระบุสัญญาณเลือกตั้งไม่ทำนโยบายสำคัญสะดุด เชื่อการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทางที่ดี เปิดปากเชื่อนายกฯคนต่อไปหน้าตาคล้ายคนเดิม
คลังคงจีดีพีปี 61 โตที่ 4.5% - 30/10/2018
คลังคงประมาณการณ์จีดีพีปี 2561 โตว้าวที่ 4.5% อานิสงส์บริโภคเอกชนหนุน หลังการจ้างงาน-รายได้เกษตรขยับตัวดีขึ้น ลุ้นเลือกตั้งช่วยดันเงินหมุนเวียนเข้าระบบเศรษฐกิจ ส่วนส่งออกโตทรุดเหลือ 8% จากคาดการณ์เดิมที่ 9.7% รับปัญหาสงครามการค้าปัจจัยกระทบสำคัญ
ยอดขอตั้งรง.10เดือนแรกวูบ - 29/10/2018
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบ รง.4 และการขยายกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-25 ตุลาคม 2561 มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 4,210 โรงงาน ลดลง 1.65% จากช่วงเดียวกันในปี 2560 ที่มีอยู่ 4,281 โรงงาน
ส่งออกก.ย.วูบครั้งแรกในรอบ 19 เดือน แจงปีก่อนฐานสูง - 24/10/2018
ส่งออก ก.ย.วูบครั้งแรกในรอบ 19 เดือน ทำได้มูลค่า 20,699.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 5.20% เหตุฐานปีก่อนสูง จากการส่งออกทองคำ ยานยนต์พุ่ง เจอพิษสงครามการค้าและวิกฤตการเงินในประเทศเกิดใหม่ แต่ภาพรวม 9 เดือนยังโต 8.13% มั่นใจทั้งปีทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 8%
ต่างชาติสนลงทุนอุตฯชีวภาพ ‘อุตตม’ฝันไทยเป็นฮับอาเซียนปี’70 - 22/10/2018
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)จัดงานเสวนา “ก้าวต่อไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย”
กสอ.ผุดโปรเจกท์‘ไทยเด่น’ พัฒนาสินค้าอุตฯชุมชนสู่สากล - 19/10/2018
กสอ.เผยแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความต้องการในการได้รับประสบการณ์ความบันเทิงและการบริโภคสินค้าที่มีอัตลักษณ์เพิ่มมากขึ้น นับเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
“ไอเอ็มเอฟ” มองบวกจีดีพีโตปีนี้โตแกร่งแตะ 4.6% - 18/10/2018
“กรุงไทย” ลุ้นเศรษฐกิจไทยปีนี้โตแรงแตะ 4.5% ด้านไอเอ็มเอฟประเมินจีดีพีมีโอกาสขยายตัวได้ถึง 4.6% จากพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่ง ไม่สะท้านปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน
SME ญี่ปุ่นทยอยกันล้มละลายจากปัญหาขาดแคลนบุคลากรอย่างหนัก - 17/10/2018
จากข้อมูลของ Tokyo Shoko Research เปิดเผยว่าการล้มละลายหรือปิดกิจการเนื่องจากขาดบุคลากรตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนของปีนี้มีมูลค่าหนี้สินรวมอยู่ที่ 41,700 ล้านเยน
กทท.เล็งชงครม.กู้ 4.7 หมื่นล้านลุยเฟส3แหลมฉบัง - 16/10/2018
กทท.เตรียมชงครม.ขอกู้ 4.7 หมื่นล้านบาทก่อนเปิดประมูลแหลมฉบังเฟส3ต้นปีหน้า เล็งจับมือสามชาติเปิดเดินเรือทะเลอินเดีย ยันตั้งบริษัทลูกเดินหน้าแผนคลองเตยภายในปีนี้
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 82 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1634 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.